Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Písomný test - Interná medicína 3 pre 5. ročník zubné lekárstvo

Interná medicína 3 pre 5. ročník zubné lekárstvo - otázky na písomný test

Gastroenterológia a hepatológia

Poleptanie pažeráka

Karcinóm pažeráka

Liečba karcinómu pažeráka

Gastroezofageálny reflux

Gastroezofageálny reflux nezhoršuje

Refluxná ezofagitída

Achalázia

Zenkerov divertikel

K poruchám motility pažeráka dochádza pri

Peptický vred

Peptický vred žalúdka

Základom liečby infekcie H. pylori

Ku komplikáciám peptického vredu nepatrí

Krvácanie z peptického vredu

Liečba peptického vredu žalúdka

Liečba peptického vredu

Dumping syndróm

Bezoár

Hemateméza je

Meléna

Enterorágia

Možnou príčinou krvácania z tráviaceho traktu sú

Pri akútnom krvácaní z hornej časti gastrointestinálneho traktu

Enteroklýza

Nádory žalúdka

Do obrazu colon irritabile nepatrí

Obstipácia

Pre malabsorpčný syndróm nie je pravdivé tvrdenie

Céliakia

K nešpecifickým zápalovým ochoreniam čreva (inflammatory bowel disease) patrí

Zápal pri Crohnovej chorobe

Crohnova choroba

Do typického klinického obrazu pacienta s Crohnovou chorobou nepatrí

V liečbe Crohnovej choroby sa nepoužíva

Kortikoidy pri Crohnovej chorobe

Divertikulóza

Karcinoid

Zollingerov-Ellisonov syndróm

Glukagonóm

Gilbertov syndróm

Do chronicity neprechádza hepatit9da

Hepatitída A

Hepatitída B

Hepatitída C

Autoimúnna hepatitída

Na tvorbe ascitu pri cirhóze pečene sa nepodieľa

K prejavom cirhózy pečene nepatrí

Wilsonova choroba

Hemochromatóza

Cholelitiáza

Biliárna kolika

Akútna cholecystitída

Cholangitída

Pre akútnu pankreatitídu neplatí

Do obrazu chronickej pankreatitídy nepatrí

Kolorektálny karcinóm

Karcinóm pankreasu

Akútna hemoragicko-nekrotická pankreatitída

Portálna hypertenzia

Punkcia ascitu sa štandardne vykonáva

Céliakia

Hnačka

Ischemická kolitída

Pseudomembranózna kolitída

Ku komplikáciam hnačky nepatrí

Liečba hnačky

Primárna biliárna cirhóza je dôsledkom

Pruritus konečníka nespôsobuje

 

Nefrológia:

Dlhodobé nadmerné užívanie analgetík vedie:

Najčastejšou príčinou infekcií močových ciest je:

Goodpastureov syndróm charakterizuje:

Súčasťou Alportovho syndrómu je nasledovné poškodenie obličiek:

Pri viacročnej anamnéze osteomyelitídy alebo reumatoidnej artritídy a novo diagnostikovanom nefrotickom syndróme treba myslieť na:

Prevenciou vývoja urátovej obličky pri dlhotrvajúcej hyperurikémii je:

Pri preeklampsii gravídnych žien sú prítomné:

Pri začínajúcej (incipientnej) diabetickej nefropatii je:

Zvýšený výskyt nefrolitiázy je pri:

Pri chronickom zlyhaní obličiek býva:

Pri klinicky významnej infekcii močových ciest je počet kolónií baktérií v moči viac ako:

Nález proteinúrie, hematúrie, hypertenzie a opuchov je typický pre:

Výrazná hematúria s miernou proteinúriou býva pri :

Pri chronickej obličkovej chorobe s glomerulovou filtráciou pod 0,5 ml/s sa odporúča denný príjem bielkovín v strave:

Na liečbu glomerulonefritídy s nefrotickou proteinúriou sa nepoužíva:

Sekundárna anémia pri chronickom zlyhaní obličiek býva najčastejšie:

Proteinúria, pri ktorej sa vylučujú prevažne bielkoviny s nízkou molekulovou hmotnosťou je:

Na výpočet glomerulovej filtrácie treba poznať sérovú koncentráciu:

Močový nález typický pre akútny nefritický syndróm je:

Definícia nefrotického syndrómu:

Hyalínové valce sú prítomné v močovom sedimente pri:

O aký typ akútneho zlyhania obličiek ide, ak ho vyvolala dehydratácia (deficit vody):

Osmotickú diurézu spôsobí:

Štandardná týždenná hemodialyzačná dávka je:

Dyzúria je:

Obličková choroba s urémiou, metabolickou acidózou a malými obličkami:

Pri nefrotickom syndróme zapríčinenom minimálnymi zmenami glomerulov sa zistí elektrónmikroskopický nález v:

Afunkčná zvraštená oblička, známa už pred 10 rokmi, s kompenzačnou hypertrofiou kontralaterálnej obličky svedčí pre:

Proximálny typ (typ 2) renálnej tubulárnej acidózy je spôsobený :

Najpočetnejšia podskupina spomedzi všetkých pacientov zaradených do chronického hemodialyzačného programu v rozvinutých krajinách má:

Podľa klasifikácie KDOQI patria do 3. štádia chronické obličkové choroby s glomerulovou filtráciou:

Liečba nahradzujúca funkcie obličiek (renal replacement therapy) zahŕňa:

Štandardný počet denných výmien peritoneálneho dialyzačného roztoku u dospelého pacienta liečeného kontinuálnou ambulantnou peritoneálnou dialýzou (CAPD):

Prenálny typ akútneho zlyhania obličiek nie je pri:

Viaceré cysty v kôre a dreni obličiek s klinickou manifestáciou u pacientov starších ako 40 rokov a následná potreba dialýzy alebo transplantácie bývajú pri:

Pri kompenzovanej metabolickej acidóze sa v krvi zistí:

Ako sa mení kaliémia a natriémia pri vývine strednej ťažkej metabolickej acidózy:

Podiel vody na celkovej telesnej hmotnosti:

Výrazná hypernatriémia je často spôsobená:

Na intravenóznu liečbu hyperkaliémie u pacienta s normálnou diurézou sa používa:

Hyponatriémia nebýva pri:

Kompenzačným respiračným mechanizmom pri ťažkej metabolickej acidóze je:

Toxikológia

Otrava oxidom uhoľnatým CO

Mióza je typická pre otravu

Ťažká otrava alkoholom (etanolom) sa prejavuje

Do liečby akútnej otravy etanolom nepatrí

Otrava metanolom

Otrava etylénglykolom sa nelieči

Etylénglykol sa nachádza

V liečbe intoxikácii sa používa hemodialýza, ak

Vyberte správnu kombináciu toxickej látky a antidota

Endokrinológia

Žľazy, ktoré produkujú a uvoľňujú látky, ktoré sa dostávajú do krvi a ovplyvňujú činnosť iných orgánov tkanív sa nazývajú:

Najčastejšie endokrinné ochorenia sú:

Štítna žľaza produkuje:

Funkcia štítnej žľazy nie je regulovaná:

Kalcitonín je produkovaný v:

Pre prištítne telieska neplatí:

Langerhansove ostrovčeky sa nachádzajú v :

Hladina glykémie je ovplyvňovaná:

Dreň nadobličiek produkuje:

Noradrenalín nie je:

Vazopresin sa inak volá aj:

Neurohypofýza uvoľňuje:

Antidiuretický hormón spôsobuje:

Oxytocín nie je:

Hypotalamus produkuje:

Hypotalamus neprodukuje:

Adenohypofýza produkuje:

Pre TSH neplatí:

Pre ACTH neplatí:

Rastový hormón je:

Luteinizačný a folikuly stimulujúci hormón:

Kôra nadobličiek neprodukuje:

Aldosterón spôsobuje:

Najčastejšou príčinou zníženej funkcie endokrinných žliaz je:

Najčastejšou príčinou zvýšenej funkcie endokrinnej žľazy je:

Primárna endokrinná porucha je:

Diabetes insipidus je:

Diabetes insipidus je ochorenie pri ktorom je:

Hypopituitarizmus je:

Medzi hypopituitárne syndrómy nepatrí:

Gigantizmus a akromegália sú spôsobené:

Incidentalóm je:

Hyperfunkčný adenóm hypofýzy produkujúci rastový hormón spôsobuje:

Hyperfunkčný adenóm hypofýzy produkujúci ACTH spôsobuje:

Najčastejším sekrečným adenómom hypofýzy je:

Liečbou 1. voľby u prolaktinómu je:

Pre pacienta s Cushingovým syndrómom je typická:

Tmavofialové strie na bruchu a bokoch sú typické pre pacienta s Cushingovým syndrómom:

Pri centrálnom Cushingovom syndróme (Cushingovej chorobe) je:

Struma je:

Hlavným aktívnym hormónom štítnej žľazy je:

Medzi diagnostické metódy ochorení štítnej žľazy nepatrí:

Nedostatok jódu v strave môže viesť k:

Graves-Basedowova choroba je:

Struma, exoftalmus a tachykardia je typická pre:

Medzi lieky používané pri hypertyreóze nepatrí:

Myxedém je typický pri:

Medzi typické prejavy hypotyreózy nepatrí:

Pri periférnej hypotyreóze je:

Pri subklinickej hypotyreóze je:

Najčastejšou príčinou hypotyreózy je:

Parathormón spôsobuje:

Kalcitonín spôsobuje:

Pre hyperparatyreózu neplatí:

Sekundárna hyperparatyreóza je typická pre:

Tetánia je spôsobená:

Pre akútnu adrenokortikálnu krízu neplatí:

Addisonova choroba je:

Primárny hyperaldosteronizmus:

Pri podozrení na primárny hyperaldosteronizmus stanovujeme:

 

Reumatológia

Zápal kĺbu sa nazýva

Zápalové postihnutie chrbtice sa nazýva

Thomayer je vyšetrenie

Reumatoidná artritída

Systémový lupus erythematodes

Systémový lupus erythematodes

Reumatická horúčka

Periartritis humeroscapularis

Charcotov kĺb

Sjogrenov syndróm

Morbus Bechterev

Dna

Raynaudov fenomém

Takayasuova choroba

Do klinického obrazu reumatoidnej artritídy nepatrí

Systémová sklerodermia

Polyartitída

Reumatoidné uzly

Takayausova choroba

Denzitometrické vyšetrenie

 

Pneumológia

Ktorý klinicky príznak sa u pacientov s karcinómom pľúc sa prejaví väčšinou ako prvý?

Ktoré orgány postihuje sarkoidóza?

Vonkajšie dýchanie zahrňuje

Klinická aplikácia pulzoximetrie má nasledujúce výhody:

Najčastejšie stimuly vyvolávajúce bronchokonstrikciu u astmatických pacientov sú:

Normálne hodnoty statických, dynamických pľúcnych objemov závisia od pacientovej:

Tĺčikovité prsty (paličkovité, digiti Hippocratici) sa vyskytujú pri nasledovných respiračných chorobách:

Klinické symptómy a znaky respiračnej insuficiencie môžu byť:

Fajčenie tabaku je preukazným rizikovým faktorom

Za tachypnoe považujeme, ak dychová frekvencia je:

Najčastejšie symptómy respiračných chorôb sú:

Dýchavica (dýchavičnosť) znamená

Expektorácia žltého a zeleného spúta je znakom

Hemoptýza sa najčastejšie sa vyskytuje pri

Ortopnoe je

Dyspnoe sa môže objaviť

Dyspnoe môžu najčastejšie vyvolať

Kašeľ je príznakom ochorení dýchacích ciest. Chronická bronchitída je definovaná

Označte správne tvrdenie

Pacient s rozsiahlym pravostranným fluidotoraxom bude ležať pravdepodobne v polohe

Základným zobrazovacím vyšetrením v pneumológii je

Pre cyanózu platí

Claude-Bernard-Hornerov trias je :

Saturácia hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej krvi je za fyziologických podmienok:

Najvhodnejší spôsob ako zabrániť vzniku respiračných infekcii je :

Zvýšená náplň jugulárnych vén znamená:

Lymfatické uzliny na krku a hlave sú vždy nehmatné:

Bolesti na hrudníku nevznikajú pri chorobách

Dysfónia je znakom choroby:

Hemoptýza (hemoptoe) je vážnou komplikáciou: