Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Písomný test - Interná medicína 1 pre 4. roč. zubné lekárstvo

Interná medicína 1 pre 4. roč. zubné lekárstvo - otázky na písomný test

Kardiológia

Echokardiografický parameter, ktorý sa v praxi používa na vyjadrenie systolickej funkcie ľavej komory je:

Najčastejšou príčinou srdcového zlyhávania je:

Medzi typické symptómy srdcového zlyhávania patrí:

Z pohľadu dĺžky života u pacientov so systolickým srdcovým zlhávaním medzi lieky s najvyšším prínosom patria:

Zlyhanie srdca:

Zlyhanie srdca so zachovanou ejekčnou frakciou ľavej komory bez inej klasickej štrukturálnej abnormality (bez chlopňovej chyby a podobne) označujeme termínom:

Srdcové zlyhávanie vedie:

Typickým prejavom akútneho zlyhania ľavého srdca je:

Typická okamžitá liečba pacienta s akútnym pľúcnym edémom zahŕňa:

Pacient s akútnym pľúcnym edémom je polohovaný:

Pre cor pulmonale acutum je typické:

Akútne zlyhanie pravého srdca:

Na akútne zlyhanie pravého srdca z pomocných vyšetrení poukazujú:

Najčastejšiou príčinou náhlej srdcovej smrti je:

Primárna prevencia náhlej srdcovej smrti zahŕňa:

Prejavom ischemickej choroby srdca nebýva:

Medzi akútne formy ischemickej choroby srdca nepatrí:

Prevencia ischemickej choroby srdca je v súčastnosti založená:

Najčastejšou príčinou ischemickej choroby srdca sú:

Na diagnostiku ischemickej choroby v prípade typických prejavov ale bez EKG zmien pri ambulantných kontrolách srdca používame:

EKG znaky ischémie myokardu sú:

V patofyziológii akútneho infarktu myokardu vo väčšine prípadov zohráva rozhodujúcu úlohu:

Z hľadiska včasnej liečby akútneho infarktu myokardu (IM) má kľúčový význam rozdelenie na:

Pre včasnú liečbu akútneho infarktu myokardu (IM) platí:

Prvá pomoc u pacientov s podozrením na infark myokardu zahŕňa:

Mortalita včas liečeného infarktu myokardu je približne:

Elevácie pri spodnom infarkte myokardu bývajú v EKG zvodoch:

Elevácie pri zadnom infarkte myokardu bývajú v EKG zvodoch:

Elevácie segmentu ST okrem možnosti infarktu myokardu poukazujú na možnosť:

Medzi možné komplikácie infarktu myokardu nezaraďujeme:

Typickou chlopňovou chybou starých pacientov vo vyspelých štátoch je:

Systolický šelest pri auskultácii srdca poukazuje na možnosť:

Najčastejšou pretrvávajúcou srdcovou arytmiou je:

Fibrilácia predsiení je sprevádzaná hlavne rizikom:

Fibrilácia predsiení môže byť príčinou:

Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa vyžaduje:

Z hemodynamického hľadiska tachykardie s vysokou srdcovou frekvenciou (viac ako 200 úderov srdca za minútu):

EKG v diagnostike arytmii:

Pri A-V blokáde 1. stupňa:

Antiarytmiká:

U pacienta po synkope sa realizujú vyšetrenia:

Optimálne hodnoty TK sú:

Preferovanými antihypertenzívami u pacientov bez iných komorbidít sú v dnešnej dobe:

Prejavom akútnej myokarditídy býva:

Endokarditídu ako príčinu febrilít diagnostikujeme:

Jedným z možných znakov pri bakteriálnej endokarditíde sú Janewayove lézie charakterizované ako:

Oslerove uzlíky pri infekčnej endokarditídy sú opísané ako:

Nálezom vedúcim k úvahe o disekcii aorty u pacienta s akútnou bolesťou na hrudníku je:

Pre reumatickú horúčku je typická prítomnosť:

Artériová hypertenzia:

Artériová hypertenzia zo záchytom hypokaliémie:

ACE-inhibítor s rýchlym nástupom účinku používaný na rýchle zníženie krvného tlaku je:

Diuretikom používaným na liečbu vysokého krvného tlaku je:

Mezi betablokátory patrí:

Angiológia


Homansov príznak

Postflebitický syndróm

Pulzácie na a.tibialis posterior hmatáme

Claudicatio intermitens

Burgerova choroba (thrombangiitis obliterans)

Povrchová tromboflebitída

Raynaudov syndróm je charakterizovaný

Najčastejšou príčinou ischemickej choroby dolných končatín je

Medzi rizikové faktory aterosklerózy nepatrí

Ischemickú chorobu dolných končatín delíme do štádii ( dľa Fontaina resp. Rutherforda)

V liečbe ischemickej choroby dolných končatín

Pri Burgerovej chorobe (thrombangiitis obliterans)

Pri povrchovej tromboflebitíde

Medzi povrchové vény nepatrí

Pri hlbokej flebotrombóze

Takayasuova (bezpulzová) choroba

Primárny Raynaudov syndróm

Aneuryzma

Flebotrombóza

Pri liečbe flebotrombózy sa nepoužíva

Pri ischemickej chorobe dolných končatín s klaudikačným intervalom 200 m je indikovaný

Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA) na artériach dolných končatín je indikovaná

Mediokalcinóza

Fibromuskulárna dysplázia steny tepny

Akútny tepnový uzáver

Aneuryzma abdominálnej aorty sa stáva rizikovou

Livedo retikularis

Povrchovou žilou z nasledovných je

S vysokým rizikom venózneho tromboembolizmu musíme počítať u pacientov

Lymfedém sa diagnostikuje