Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Otázky na skúšku - Interná propedeutika 3. ročník LFUK Zubné lekárstvo

Otázky na skúšku - Interná propedeutika 3. ročník LFUK Zubné lekárstvo

Študijný program: Zubné lekárstvo 3. ročník (Dentistry 3rd class)
Predmet: Interná propedeutika (Internal Propaedeutics)
IV. interná klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda


1. Anamnéza (získavanie údajov, terajšie ochorenie, osobná, rodinná, sociálna)
Medical history (interview technique, present illness, past, family, social)
2. Anamnéza a hlavné príznaky pri chorobách dýchacieho systému
Manifestations of diseases of respiratory tract
3. Anamnéza a hlavné príznaky pri ochoreniach srdca a ciev
Manifestations of cardiovascular diseases
4. Anamnéza a hlavné príznaky pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu
Manifestations of diseases of gastrointestinal tract
5. Anamnéza a hlavné príznaky chorôb pečene, žlčníka a pankreasu
Manifestations of diseases of liver, gallbladder and pancreas
6. Anamnéza a hlavné príznaky ochorení obličiek a močových ciest
Manifestations of diseases of kidneys and urinary tract
7. Anamnéza a hlavné príznaky ochorení pohybového aparátu
Manifestations of diseases of locomotory apparatus
8. Anamnéza a hlavné príznaky ochorení endokrinných žliaz
Manifestations of diseases of endocrine glands
9. Anamnéza a hlavné príznaky hematologických ochorení
Manifestations of hematological diseases
10. Anamnéza a hlavné príznaky alergických a infekčných ochorení
Manifestations of allergic and infectious diseases
11. Fyzikálne vyšetrovacie metódy všeobecne (inšpekcia, palpácia, perkusia, auskultácia)
Physical examination in general (inspection, palpation, percussion, ausculation)
12. Vyšetrenie stavu vedomia, hlasu a reči
Examination of consciousness, voice and speech
13. Vyšetrenie polohy, postoja a chôdze
Examination of position, posture and gait
14. Vyšetrenie kostry, svalstva, výživy a habitu
Examination of skeleton, muscles and body type
15. Vyšetrenie abnormálnych pohybov (tras, kŕče, choreatiformné pohyby)
Examination of abnormal movements (tremor, spasm, choreiform, movements)
16. Vyšetrenie kože a slizníc (farebné zmeny, poruchy kožnej pigmentácie)
Examination of skin and mucosa (dyscoloration, pathological skin pigmentation)
17. Vyšetrenie kože a slizníc (turgor a vlhkosť, trofické zmeny, jazvy, žilová kresba, kožné adnexa)
Examination of skin and mucosa (turgor, trophic changes, scars, skin adnexa)
18. Vyšetrenie kože a slizníc (kožné a slizničné vyrážky, krvácanie do kože a slizníc)
Examination of skin and mucosa (exanthema, enanthema, intracutaneous and intramucous bleeding)
19. Vyšetrenie telesnej teploty (meranie telesnej teploty, typy teplotných kriviek)
Examination of body temperature (measurement, temperature curves)
20. Vyšetrenie artériového pulzu (frekvencia, rytmus, objem , napätie pulzu)
Examination of arterial pulse (rate, rhythm, volume, tension)
21. Meranie artériového tlaku (metódy, praktický postup, kritériá pre artériovú hypertenziu
a hypotenziu, 24-h ambulantné monitorovanie)
Aterial pressure measurement ( methods, practical measurement, normal values criteria of hypertension and hypotension, 24-h ambulatory monitoring)
22. Vyšetrenie dýchania ( fyziologické a patologické typy, frekvencia , dýchavica)
Examination of breathing (physiological and pathological types, rate, dyspnea)
23. Vyšetrenie hlavy (veľkosť a tvar lebky, tvárová časť, vzhľad tváre pri rôznych ochoreniach)
Examination of head (size and shape, facial part, appearance of the face in different diseases)
24. Vyšetrenie očí a nosa
Examination of eyes and nose
25. Vyšetrenie ústnej dutiny
Examination of oral cavity
26. Vyšetrenie krku
Examination of neck
27. Vyšetrenie hrudníka (inšpekcia a palpácia-praktický postup, jednotlivé nálezy)
Examination of thorax (inspection and palpation - practical approach, different finding)
28. Vyšetrenie hrudníka (perkusia-praktický postup, jednotlivé nálezy)
Examination of thorax (percussion - practical approach, different findings)
29. Auskultácia pľúc (praktický postup, základné a vedľajšie dýchacie fenomény)
Auscultation of lungs (practical approach, normal and pathological respiratory sounds)
30. Auskultácia srdca (miesta auskultácie, prvá a druhá srdcová ozva, ich vznik, charakter, zmeny intenzity, menlivosť, rozštepy, tretia a štvrtá srdcová ozva, galop)
Auscultation of heart (Ausculation points, first and second heart -characteristics, intensity, splitting and variability, third and fourth heart sound, gallop)
31. Auskultácia srdcových šelestov (miesta auskultácie, systolické a diastolické šelesty, trvanie, kvalita, intenzita a propagácia šelestu)
Auscultation of heart murmours ( auscutation points, systolic and diastolic murmours, duration, characteristics, propagation)
32. Fyzikálne vyšetrenie periférnych tepien (palpácia, auskultácia, funkčné polohové testy)
Examination of peripheral arteries (palpation, auscultation, functional positional tests)
33. Fyzikálne vyšetrenie periférnych žíl (funkčné skúšky povrchového a hĺbkového žilového systému) a lymfatických ciev
Examination of peripheral veins (functional tests of superficial and deep venous system) and lymphatic vessels
34. Vyšetrenie brucha (inšpekcia)
Examination of abdomen (inspection)
35. Vyšetrenie brucha ( palpácia)
Examination of abdomen (palpation)
36. Vyšetrenie brucha (perkusia, auskultácia)
Examination of abdomen (percussion, auscultation)
37. Vyšetrenie horných a dolných končatín
Examination of upper and lower extremities
38. Vyšetrenie genitálií, análnej oblasti a rekta
Examination of genitalia, anal region and rectum
39. Základy RTG diagnostiky v internej medicíne (princíp RTG vyšetrenia, projekcie, spôsoby RTG vyšetrenia, intervenčné metódy)
Radiography in internal medicine(principle, different techniques, interventional methods)
40. Natívne a kontrastné RTG vyšetrenia (kontrastné látky, pozitívny a negatívny RTG kontrast, dvojitý kontrast, príprava pacienta)
Native and contrast radiographic techniques (contrast media, double contrast, preparation of patient)
41. Moderné zobrazovacie metódy ( komputerová tomografia, nukleárna magnetická rezonancia, termografia, termovízia a digitálna subtrakčná angiografia)
New imaging techniques (computed tomography, nuclear magnetic resonance, thermography, termovision, digital subtracting angiography)
42. Elektrofyziologické princípy EKG (pokojový potenciál, vznik akčného potenciálu, význam iónových kanálov, šírenie vzruchu v srdci, vznik ekg krivky)
Electrophysiological principles of ECG (resting and action potentials, ion channels, current extension, electrocardiogram)
43. Monitorovanie na jednotke intenzívnej starostlivosti (neinvazívne, invazívne). 24-h ambulantné monitorovanie EKG
Intensive care unit monitoring (non-invasive, invasive). 24-h ambulatory ECG monitoring
44. Vyšetrenie sedimentácie erytrocytov (princíp, praktický postup, normálne hodnoty, príčiny a interpretácia patologických hodnôt)
Erythrocyte sedimentation rate (principle, practical performance, normal values, causes and interpretation of pathological values)
45. Vyšetrenie krvného obrazu a krvného náteru (spôsob vyšetrenia, normálne hodnoty, príčiny a interpretácia patologických hodnôt a nálezov)
Blood count and blood smear (practical performance, normal values, causes and interpretation of pathological values)
46. Hemokoagulačné vyšetrenia (trombocyty, aPTT, protrombínový čas, norm. hodnoty, príčiny a interpretácia patolog. nálezov, sledovanie antikoagulačnej liečby)
Examination of hemostasis (platelets, aPTT, prothrombin time, normal values, causes and interpretation of pathological values, monitoring of anticoagulant therapy)
47. Vyšetrenie glykémie (klinický význam, normálne hodnoty, indikácie, glykemický profil, orálny glukózotolerančný test, príčiny a interpretácia patologických hodnôt)
Blood glusoce (clinical significance, normal values, glycemic profile, glucose tolerance test, causes and interpretation of pathological values)
48. Vyšetrenie urey, kreatinínu a kyseliny močovej v sére (klinický význam, normálne hodnoty, príčiny a interpretácia patologických hodnôt)
Serum urea, creatinine and uric acid (clinical significance, normal values, causes and interpretation of pathological values)
49. Vyšetrenie sérových lipidov (rozdelenie a charakteristika , klinický význam, normálne
hodnoty, príčiny a interpretácia patologických hodnôt)
Serum lipids(types characteristics, clinical significance, normal values, causes and interpretation of pathological values)
50. Vyšetrenie celkových sérových bielkovín a albumínu, elektroforéza bielkovín ( klinický význam, normálne hodnoty, príčiny a interpretácia patologických hodnôt)
Serum protein and albumin, electrophoresis (clinical significance, normal values, causes and interpretation of pathological values)
51. Vyšetrenie bilirubínu (typy bilirubínu, klinický význam, normálne hodnoty, príčiny a interpretácia patologických hodnôt)
Serum bilirubin (types,clinical significance, causes and interpretation of pathological values)
52. Vyšetrenie sérových enzýmov - transaminázy, ALP, CK,LDH, amyláza (klinický význam, normálne hodnoty, príčiny a interpretácia patologických hodnôt)
Serum enzymes-transaminases, ALP, CK, LDH, amylase (clinical significance, normal values, causes and interpretation of pathological values)
53. Vyšetrenie elektrolytov - Na, K, Ca, Mg, a Cl (klinický význam, normálne hodnoty, príčiny a interpretácia patologických hodnôt)
Serum electrolytes - Na, K, Ca, Mg a Cl (clinical significance, normal values, causes and interpretation of pathological values)
54. Vyšetrenie acidobázickej rovnováhy (klinický význam, normálne hodnoty, príčiny a interpretácia patologických hodnôt)
Acid - basic balance (clinical significance, normal values, causes and interpretation of pathological values)
55. Vyšetrenie moču (fyzikálne, chemické, mikroskopické a mikrobiologické vyšetrenie moča)
Urinalysis (physical, chemical, urinary sediment, culture)
56. Vyšetrenie stolice (makroskopické, mikroskopické a kultivačné vyšetrenie stolice)
Examination of stool (macroscopic, microscopic, culture)
57. Vyšetrenie sputa (makroskopické, mikroskopické a kultivačné vyšetrenie sputa)
Examination of sputum (macroscopic, microscopic, culture)
58. Princípy a využitie ultrazvuku v internej medicíne
Principles and use of ultrasound in internal medicine
59. Princípy a využitie endoskopických vyšetrovacích metód v internej medicíne
Principles and use of endoscopic examination in internal medicine
60. Základy injekčnej techniky (význam injekčnej liečby, postup pri podávaní jednotlivých typov injekcií, postup pri príprave a podávaní infúzie, komplikácie)
Basics of injection techniques (clinical significance, practical administration of s.c., i.m., i.v. injections and infusions, complications)
61. Vyšetrenie krvnej skupiny v systéme AB0 a Rh a laboratórne vyšetrenia pred transfúziou krvi
Blood groups (AB0,Rh), laboratory examination before blood transfusion
62. Praktický postup pri transfúzii krvi
Blood transfusion (practical performance)
63. Základné diagnostické a liečebné výkony vo vnútornom lekárstve ( punkcie telesných dutín, punkcie orgánov, katetrizácia močového mechúra, indagačné vyšetrenie)
Basic diagnostic and curative procedures (paracentesis, urinary bladder catheter, biopsy of organs, digital rectal examination)

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
prednosta IV. internej kliniky LF UK a FNsP