Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Otázky na skúšku - Interná medicína 5. ročník LFUK štátnice Zubné lekárstvo

Otázky na skúšku - Interná medicína 5. ročník LFUK štátnice Zubné lekárstvo

Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava
Študijný program: Zubné lekárstvo 5. ročník (Dentistry 5th class)
Predmet: Interná medicína (Internal Medicine)
Štátna skúška (state examination)
IV. interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka


A

1. Šok - formy, patogenéza, klinika a liečba
Shock - forms, pathogenesis, clinical course, treatment
2. Chronické zlyhávanie srdca
Chronic heart failure
3. Akútne zlyhanie ľavého srdca
Acute left heart failure
4. Akútne zlyhanie pravého srdca
Acute right heart failure
5. Náhla srdcová smrť
Sudden cardiac death
6. Poruchy vedomia. Bezvedomie (dif.dg)
Disturbances of consciousness-collapse, syncope, unconsciousness (diff.dg)
7. Ischemická choroba srdca - definícia, klasifikácia, prevencia
Coronary heart disease - definition, classification, prevention
8. Angina pectoris
Angina pectoris
9. Akútny infarkt myokardu
Acute myocardial infarction
10. Komplikácie pri akútnom infarkte myokardu
Complications of acute myocardial infarction
11. Ateroskleróza
Atherosclerosis
12. Arytmie - poruchy tvorby a vedenia vzruchov, liečba, prevencia
Arrhythmias – disturbances of impulse formation and conduction, treatment, prevention
13. Artériová hypertenzia - definícia, význam, klinický obraz
Arterial hypertension - definition, importance, clinical course
14. Artériová hypertenzia - diagnostika, liečba, komplikácie
Arterial hypertension - diagnosis, treatment, complications
15. Reumatická horúčka
Rheumatic fever
16. Endokarditída - klinický obraz, liečba, prevencia
Endocarditis - clinical course, treatment, prevention
17. Myokarditída. Kardiomyopatia
Myocarditis. Cardiomyopathy
18. Perikarditída
Pericarditis
19. Vrodené chyby srdca
Congenital heart disease
20. Získané chlopňové chyby srdca
Acquired valvular heart diseases
21. Pľúcna hypertenzia, chronické pľúcne srdce
Pulmonary hypertension, chronic pulmonary heart
22. Ischemická choroba dolných končatín
Ischemic syndrome of the lower extremities
23. Tromboflebitída. Flebotrombóza
Thrombophlebitis. Phlebothrombosis
24. Pľúcna embólia. Pľúcny infarkt
Pulmonary embolism. Pulmonary infarction
25. Chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba
Chronic obstructive lung disease
26. Bronchiektázia. Absces a gangréna pľúc.
Bronchiectasis. Pulmonary abscess and gangrene.
27. Rakovina pľúc
Lung cancer
28. Asthma bronchiale
Bronchial asthma
29. Pleuritída
Pleurisy
30. Pneumónie
Pneumonias
31. Bolesť na hrudníku
Chest pain
32. Opuch
Edema
33. Cyanóza
Cyanosis
34. Kašeľ, hemoptoe, hemoptýza
Cough, hemoptoe, hemoptysis
35. Dýchavica
Dyspnea

 


B

36. Nádory žalúdka a pankreasu
Tumors of the stomach and pancreas
37. Neinfekčné zápaly tenkého a hrubého čreva
Non-infectious inflammations of the small and large intestine
38. Nádory hrubého čreva a konečníka
Tumors of the large intestine and rectum
39. Krvácanie do gastrointestinálneho traktu
Gastrointestinal hemorrhage
40. Cirhóza pečene
Cirrhosis of liver
41. Chronická hepatitída
Chronic hepatitis
42. Pankreatitída
Pancreatitis
43. Choroby pažeráka a kardie
Diseases of the oesophagus and cardia
44. Peptický vred žalúdka a duodena
Peptic ulcer of the stomach and duodenum
45. Cholelitiáza, cholecystitída
Gallstones, cholecystitis
46. Anémie zo zvýšených strát (posthemoragické, hemolytické)
Anemias due to increased losses (posthemorhagic, hemolytic)
47. Anémie z porušenej tvorby erytrocytov (sideropenické, megaloblastové)
Anemias due to deficient erythropoiesis (iron-deficiency, megaloblastic)
48. Leukémie
Leukemias
49. Poruchy hemostázy a hemokoagulácie
Disorders of hemostasis and hemocoagulation
50. Malígne lymfómy
Malignant lymphomas
51. Transfúzia krvi, potransfúzne komplikácie
Blood transfusion and it complications
52. Glomerulonefritídy. Nefrotický syndróm
Glomerulonephritis. Nephrotic syndrome
53. Tubulointersticiálna nefritída. Pyelonefritída. Nefrolitiáza.
Tubulointersticial nephritis. Pyelonephritis. Nephrolithiasis.
54. Nádory obličiek. Glomerulopatie pri systémových chorobách (diabetická nefropatia, lupusová nefritída, vaskulitídy, amyloidóza).
Renal tumors. Glomerulopathies in systemic diseases (diabetic nephropathy, lupus nephritis, vasculitis, amyloidosis)
55. Akútne zlyhanie obličiek
Acute renal failure
56. Ch ronické zlyhanie obličiek
Chronic renal failure
57. Reumatoidná artritída. Sklerodermia
Rheumatoid arthritis. Scleroderma
58. Spondyloartritídy. Ankylozujúca spondylitída
Spondyloarthritis. Ankylosing spondylitis
59. Dna a hyperurikemický syndróm
Gout and hyperuricemic syndrome
60. Choroby hypofýzy
Diseases of the pituitary gland
61. Hypertyreóza
Hyperthyreoidism
62. Hypotyreóza
Hypothyreodism
63. Hyperkorticizmus (Cushingov syndróm).
Glucocorticoid excess (Cushing´s syndrome).
64. Adrenokortikálna insuficiencia
Adrenocortical insufficiency
65. Zásady liečby kortikosteroidmi
Principles of corticosteroid treatment
66. Diabetes mellitus - typy, diagnóza, klinický obraz
Diabetes mellitus - types, diagnosis, clinical course
67. Diabetes mellitus - liečba, akútne a chronické komplikácie
Diabetes mellitus - treatment, acute and chronic complications
68. Poruchy metabolismu lipidov. Obezita
Disorders of metabolism of lipids. Obesity
69. Otrava liekmi
Drug (medicaments) poisoning
70. Otrava alkoholmi
Alcohol poisoning
71. Otrava hubami. Otrava drogami
Mushroom poisoning. Drug (narcotics) poisoning
72. Poruchy acidobázickej rovnováhy
Disturbances in acid-base metabolism
73. Poruchy bilancie vody a elektrolytov
Disturbances in water and electrolyte metabolism
74. Bolesť brucha
Abdominal pain
75. Horúčka
Fever
76. Ikterus
Icterus
77. Príznaky interných ochorení v ústnej dutine
Clinical manifestation of internal diseases in oral cavity
78. Príprava chorého s internými chorobami na stomatologický (stomachirurgický)
zákrok
Preparation of the patient with internal diseases for stomalogical (stomatosurgical) procedure
79. Alergické reakcie, anafylaktický šok - klinický obraz, liečba, prevencia
Allergic reactions, anaphylactic shock - clinical course, treatment, prevention


C
80. Charakteristika infekčných ochorení - epidemiológia, klinická symptomatológia diagnostika, prevencia
Characteristics of infectious diseases - epidemiology, clinical course, diagnosis,
prevention
81. Laboratórna diagnostika infekčných ochorení - mikrobiologické vyšetrovacie
metódy, zásady odberu a zasielanie materiálu
Laboratory diagnosis of infectious diseases - microbiologic examination
methods, principles of taking and sending biological material
82. Kauzálna terapia infekčných ochorení
Causal (etiopathogenic) therapy of infectious diseases
83. Liečba antiobiotikami a chemoterapeutikami
Antibiotic and chemotherapeutic treatment
84. Najčastejšie parazitárne ochorenia vyskytujúce sa u nás - diagnostika, terapia
The most common parasitic infections in our region - diagnosis, therapy
85. Bakteriémia, sepsa, septický šok
Bacteremia, sepsis, septic shock
86. HIV infekcia a AIDS
HIV infection and AIDS
87. Streptokokové nákazy
Streptococcal infections
88. Stafylokokové nákazy
Staphycoccal infections
89. Meningitídy
Meningitides
90. Otravy z potravín spôsobené bakteriálnymi toxínmi
Alimentary intoxications caused by bacterial toxins
91. Typhus abdominalis
Abdominal typhoid fever
92. Vírusové hepatitídy
Viral hepatitides
93. Infekcie vyvolané vírusom herpes simplex 1 a 2
Infections caused by the herpes simplex 1 and 2 viruses
94. Varicella, herpes zoster
Varicella (chickenpox), herpes zoster
95. Diferenciálna diagnostika exantémových ochorení
Differential diagnosis of exanthematic diseases
96. Parotitis epidemica
Epidemic parotitis
97. Lyssa a jej prevencia
Rabies and its prevention
98. Pomalé vírusové nákazy
Slow virus infections
99. Tetanus a jeho prevencia
Tetanus and its prevention
100. Anaeróbne infekcie
Anaerobic infections
101. Atypické pneumónie
Atypical pneumonias
102. Lymeská borelióza
Lyme borreliosis
103. Respiračné nákazy horných dýchacích ciest
Upper repiratory tract infections
104. Tuberkulóza pľúc - epidemiológia, prevencia
Pulmonary tuberculosis - epidemiology, prevention
105. Tuberkulóza pľúc - klinické formy
Pulmonary tuberculosis - clinical manifestations
106. Tuberkulóza pľúc - liečba
Pulmonary tuberculosis - treatment
107. Malária
Malaria
108. Chrípka a jej prevencia
Influenza and its prevention
109. Hnačkové ochorenia bakteriálnej etiológie
Bacterial diarrhoic diseases
110. Hnačkové ochorenia vírusovej etiológie
Viral diarrhoic diseases
111. Diferenciálna diagnostika tonzilitíd
Differential diagnosis of tonsillitides

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
prednosta IV. internej kliniky LF UK a UNB
Doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
prednosta Kliniky infektológie a geografickej medicíny