Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zóna IV. Int. kl.: Informácie pre študentov

Náhradná distančná výučba počas mimoriadnych protiepidemiologických opatrení

Milí študenti, na tomto mieste postupne zverejňujeme učebné materiály náhradnej distančnej výučby počas mimoriadnych protiepidemiologických opatrení podľa rozpisu prednášok a stáží pre študentov zubného lekárstva. Učebné materiály pre študentov všeobecného lekárstva prosím nájdite na stránke "gestorských" interných kliník pre jednotlivé ročníky v akademickom roku 2019/2020.

Konzultácie k témam poskytujú pedagógovia IV. Internej kliniky prostredníctvom e-mailu priebežne.

Vzhľadom na predĺženie obdobia, počas ktorého nemôže prebiehať prezenčná výučba v nemocniciach, pripravujeme distančné vzdelávanie - semináre pre študentov zubného lekárstva a všeobecného lekárstva, prednášky pre študentov zubného lekárstva, podľa rozvrhu tak, ako je zverejnený nižšie, v MS Teams - súčasť balíka office 365.

Prosím o rozšírenie tejto informácie, a zaslanie kontaktného emailu za každý krúžok, ktorý má u nás plánované stáže, na email jozef.kaluzay(at)uniba.sk

Predpokladáme, že prvý seminár sa uskutoční už 26. marca 2020. Do MS Teams je možné vstúpiť cez počítač, alebo mobilný telefón.

Analyzujeme aj možnosť distančného testovania a vykonania skúšky.

Rozvrh

Rozvrh, IntMed3VL_Staze, IntProp3ZL_Prednasky, IntMed4VL_Staze

3. ročník, stomatológia

Základy EKG pre stomatológov - poznámky k samoštúdiu

Garant výučby internej propedeutiky a internej medicíny v študijnom programe zubné lekárstvo

Prednosta IV. Internej kliniky je garantom výučby pre študentov zubného lekárstva.

Odkaz na študijné informácie na stránke garanta pre študentov všeobecného lekárstva: V. Interná klinika LFUK a UN Bratislava

Elektronický učebný text pre študentov LFUK: Úvod do nemocničnej medicíny. Kľúčové slová: nemocničná medicína, (hospital medicine, hospitalist).


Výučba internej propedeutiky a internej medicíny v študijnom programe zubné lekárstvo

Sylaby:

Sylaby predmetu interná propedeutika v študijnom programe zubné lekárstvo

Sylaby predmetu interná medicína v študijnom programe zubné lekárstvo


Hodnotenie predmetov:

Hodnotenie predmetov v študijnom odbore zubné lekárstvo (ZL)


Otázky na skúšky:

Otázky na skúšku - Interná propedeutika 3. ročník LFUK Zubné lekárstvo

Otázky na skúšku - Interná medicína 5. ročník LFUK štátnice Zubné lekárstvo


Otázky na písomný test:

Písomný test - Interná propedeutika 1 pre 3. ročník zubné lekárstvo

Písomný test - Interná propedeutika 2 pre 3. ročník zubné lekárstvo

Písomný test - Interná medicína 1 pre 4. roč. zubné lekárstvo

Písomný test - Interná medicína 2 pre 4. roč. zubné lekárstvo

Písomný test - Interná medicína 3 pre 5. ročník zubné lekárstvo


Obsahová náplň prednášok a stáží na IV. Internej klinike pre študijný program zubné lekárstvo

Obsahová náplň prednášok a stáží na IV. Internej klinike pre študijný program zubné lekárstvo

Odkaz na rozvrhy prednášok a stáží na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave: rozvrhy