Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zóna IV. Int. kl.: Informácie pre študentov

Distančná výučba

Učebné materiály distančnej výučby (vrátane náhradnej výučby v prípade zavedenia mimoriadnych protiepidemiologických opatrení) podľa rozpisu prednášok a stáží pre študentov zubného lekárstva sú zverejňované v MS Teams. Informácie o učebných materiáloch pre študentov všeobecného lekárstva sú na stránke "gestorských" interných kliník pre jednotlivé ročníky.

Konzultácie k témam poskytujú pedagógovia IV. Internej kliniky prostredníctvom e-mailu priebežne.

 

Garant výučby internej propedeutiky a internej medicíny v študijnom programe zubné lekárstvo

Prednosta IV. Internej kliniky je garantom výučby pre študentov zubného lekárstva.

Odkaz na študijné informácie na stránke garanta pre študentov všeobecného lekárstva: V. Interná klinika LFUK a UN Bratislava

Elektronický učebný text pre študentov LFUK: Úvod do nemocničnej medicíny. Kľúčové slová: nemocničná medicína, (hospital medicine, hospitalist).


Výučba internej propedeutiky a internej medicíny v študijnom programe zubné lekárstvo

Sylaby:

Sylaby predmetu interná propedeutika v študijnom programe zubné lekárstvo

Sylaby predmetu interná medicína v študijnom programe zubné lekárstvo


Hodnotenie predmetov:

Hodnotenie predmetov v študijnom odbore zubné lekárstvo (ZL)


Otázky na skúšky:

Otázky na skúšku - Interná propedeutika 3. ročník LFUK Zubné lekárstvo

Otázky na skúšku - Interná medicína 5. ročník LFUK štátnice Zubné lekárstvo


Otázky na písomný test:

Písomný test - Interná propedeutika 1 pre 3. ročník zubné lekárstvo

Písomný test - Interná propedeutika 2 pre 3. ročník zubné lekárstvo

Písomný test - Interná medicína 1 pre 4. roč. zubné lekárstvo

Písomný test - Interná medicína 2 pre 4. roč. zubné lekárstvo

Písomný test - Interná medicína 3 pre 5. ročník zubné lekárstvo


Obsahová náplň prednášok a stáží na IV. Internej klinike pre študijný program zubné lekárstvo

Obsahová náplň prednášok a stáží na IV. Internej klinike pre študijný program zubné lekárstvo

Odkaz na rozvrhy prednášok a stáží na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave: rozvrhy