Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

IV. interná klinika LF UK a UN Bratislava

Náhradná distančná výučba počas mimoriadnych protiepidemiologických opatrení

Na tomto mieste sme v marci 2020 zverejnili niektoré učebné materiály náhradnej distančnej výučby počas mimoriadnych protiepidemiologických opatrení podľa rozpisu prednášok a stáží pre študentov zubného lekárstva. Učebné materiály pre študentov všeobecného lekárstva sú na stránke "gestorských" interných kliník pre jednotlivé ročníky v akademickom roku 2019/2020.

Vzhľadom na predĺženie obdobia, počas ktorého nemôže prebiehať prezenčná výučba v nemocniciach, sme následne spustili distančné vzdelávanie - semináre pre študentov zubného lekárstva a všeobecného lekárstva, prednášky pre študentov zubného lekárstva, podľa rozvrhu (tak, ako je zverejnený nižšie) v on-line prostredí MS Teams (súčasť balíka office 365). Učebné materiály po spustení on-line výučby sú zverejňované priamo v MS Teams.

Skúšky vrátane štátnych sú v letnom semestri šk. roku 2019/2020 podľa pokynov realizované dištančne on-line rovnako v MS Teams. Distančné testovanie na konci semestra prebehne v prostredí moodle (na adrese moodle.uniba.sk). Bližšie informácie sú v "chat-e" MS Teams pre ten ktorý ročník.

Konzultácie k témam poskytujú pedagógovia IV. Internej kliniky prostredníctvom e-mailu priebežne.

Rozvrh

Rozvrh, IntMed3VL_Staze, IntProp3ZL_Prednasky, IntMed4VL_Staze

Garant výučby internej propedeutiky a internej medicíny v študijnom programe zubné lekárstvo

Prednosta IV. Internej kliniky je garantom výučby pre študentov zubného lekárstva.

Odkaz na študijné informácie na stránke garanta pre študentov všeobecného lekárstva: V. Interná klinika LFUK a UN Bratislava

Elektronický učebný text pre študentov LFUK: Úvod do nemocničnej medicíny. Kľúčové slová: nemocničná medicína, (hospital medicine, hospitalist).


Výučba internej propedeutiky a internej medicíny v študijnom programe zubné lekárstvo

Sylaby:

Sylaby predmetu interná propedeutika v študijnom programe zubné lekárstvo

Sylaby predmetu interná medicína v študijnom programe zubné lekárstvo


Hodnotenie predmetov:

Hodnotenie predmetov v študijnom odbore zubné lekárstvo (ZL)


Otázky na skúšky:

Otázky na skúšku - Interná propedeutika 3. ročník LFUK Zubné lekárstvo

Otázky na skúšku - Interná medicína 5. ročník LFUK štátnice Zubné lekárstvo


Otázky na písomný test:

Písomný test - Interná propedeutika 1 pre 3. ročník zubné lekárstvo

Písomný test - Interná propedeutika 2 pre 3. ročník zubné lekárstvo

Písomný test - Interná medicína 1 pre 4. roč. zubné lekárstvo

Písomný test - Interná medicína 2 pre 4. roč. zubné lekárstvo

Písomný test - Interná medicína 3 pre 5. ročník zubné lekárstvo


Obsahová náplň prednášok a stáží na IV. Internej klinike pre študijný program zubné lekárstvo

Obsahová náplň prednášok a stáží na IV. Internej klinike pre študijný program zubné lekárstvo

Odkaz na rozvrhy prednášok a stáží na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave: rozvrhy