Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

O našej klinike

IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB bola založená dňa 01.02.2006 transformáciou chirurgického oddelenia nemocnice Ružinov. Na pracovisku sa už v tej dobe vyučovali zdravotné sestry a prebiehala výučba

medikov Lekárskej fakulty UK. Prvým prednostom sa stal doc. MUDr. Martin Huťan, CSc..

Po smrti doc. MUDr. Huťana v roku 2012 bol vedením kliniky poverený jej primár MUDr. Rudolf Škubla, MHA. V roku 2015 sa stal prednostom doc. MUDr. Marián Vician, CSc., ktorý dovtedy od r. 1977 pracoval na I. Chirurgickej klinike LF UK.

Počas svojej existencie IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB vyrástla do podoby moderného pracoviska všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie a endokrinochirurgie. Rozširuje sa spektrum operácií a v plnom rozsahu sa vykonávajú laparoskopické operácie. V oblasti úrazovej chirurgie sa liečia polytraumatizovaní pacienti so združenými poraneniami hlavy, hrudníka a brucha.

Rozvíja sa pedagogická činnosť, stážová výuka a prax pre medikov III., IV., VI., ročníka a zdravotné sestry. Klinika disponuje 60 lôžkami. Ročne sa na IV. Chirurgickej klinike LF UK a UNB vykonáva približne 1700 operácií. Vo vedecko - výskumnej oblasti v poslednom období začíname pracovať na grantových programoch. Realizujeme prednáškovú a publikačnú činnosť.

 

 

Výučba cez školský rok

  • výučba začína o 8:30
  • študent sa musí dostaviť kompletne prezlečený do úboru bielej farby a má mať identifikačnú kartu
  • ak si študent želá asistovať pri operáciách môže o to požiadať minimálne deň vopred vyučujúceho asistenta

Letná prax - v mesiacoch júl a august

Pokyny pre medikov na letnú prax

Priniesť na sekretariát IV. Chir. kl. žiadosť adresovanú na: Riaditeľstvo UNB, Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Vec: Žiadosť o absolvovanie letnej praxe

- uviesť: ročník, fakulta, termín, miesto absolvovania (IV. Chirurgická klinika LFUK)

priložiť ako prílohu kópiu ISIC karty

V prípade náhradného termínu je potrebný súhlas garanta predmetu 

Priniesť si na prax: tlačivo „POTVRDENIE“ o absolvovaní praxe (tlačivo LF UK). Tlačivo bude potvrdené posledný deň praxe.

Čas príchodu na prax: o 8,00 h oblečení v OOPP (v bielom)

Študenti musia absolvovať školenie o bezpečnosti pri práci (BOZP), ktoré sa koná vždy 1. a 15. deň

v mesiaci o 8,00 hod., v UNB Ružinov (bývalé riaditeľstvo – zasadačka). Pri zapisovaní termínu na

letnú prax na sekretariáte IV. Chir. kl. dostanete tlačivo „SPRÁVA“ o absolvovaní školenia BOZP a

PO, ktoré Vám na školení potvrdia. Tlačivo odovzdáte v deň nástupu na prax. Školenie je platné 2

roky.