Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

O našej klinike

IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB bola založená dňa 01.02.2006 transformáciou chirurgického oddelenia nemocnice Ružinov. Na pracovisku sa už v tej dobe vyučovali zdravotné sestry a prebiehala výučba

medikov Lekárskej fakulty UK. Prvým prednostom sa stal doc. MUDr. Martin Huťan, CSc..

Po smrti doc. MUDr. Huťana v roku 2012 bol vedením kliniky poverený jej primár MUDr. Rudolf Škubla, MHA. V roku 2015 sa stal prednostom doc. MUDr. Marián Vician, CSc., ktorý dovtedy od r. 1977 pracoval na I. Chirurgickej klinike LF UK.

Počas svojej existencie IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB vyrástla do podoby moderného pracoviska všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie a endokrinochirurgie. Rozširuje sa spektrum operácií a v plnom rozsahu sa vykonávajú laparoskopické operácie. V oblasti úrazovej chirurgie sa liečia polytraumatizovaní pacienti so združenými poraneniami hlavy, hrudníka a brucha.

Rozvíja sa pedagogická činnosť, stážová výuka a prax pre medikov III., IV., VI., ročníka a zdravotné sestry. Klinika disponuje 60 lôžkami. Ročne sa na IV. Chirurgickej klinike LF UK a UNB vykonáva približne 1700 operácií. Vo vedecko - výskumnej oblasti v poslednom období začíname pracovať na grantových programoch. Realizujeme prednáškovú a publikačnú činnosť.

 

 

Stáže - Zimný semester 2022-2023

Stáže medikov na IV. Chirurgickej klinike začínajú od 12.9.2022.

Študenti sa prihlásia o 7:00 (6.roč VL) resp 8:00 ( 4.roč VL) na sekretariáte pripravení na stáž - prezlečení v bielom nemocničnom oblečení, prezutí, označení ISIC kartou.

Osobné veci - ruksaky, kufre a iné je nevyhnutné nechať v šatni.

Študent sa vopred teoreticky pripraví na tému stáže podľa rozvrhu.

Rozvrh stáží sa nachádza v dokumentoch nižšie.

 

Stáže medikov na  Ústave simulačného vzdelávania začínajú vždy o 9:00hod

Priestory pre chirurgické simulácie sa nachádzajú v označenom vchode zo Záhradníckej (medzi Sasinkovou a Moskovskou).

 

Nahrádzanie stáží - ak sa študent nedostaví na stáž alebo príde na stáže nepripravený, má možnosť jej náhrady v závere výučbovej časti semestra. Nahrádzanie stáží si musí študent vopred dohodnúť prostredníctvom sekretariátu kliniky. 

Štátna skúška, praktická časť, 6.VL

Oznamujeme študentom 6. ročníka VL, že praktická časť štátnej skúšky bude na našej klinike prezenčnou formou, vždy deň pred teoretickou štátnou skúškou. 

Pre vykonanie praktickej skúšky je potrebné dostaviť sa o 8:00hod v nemocničnom oblečení a prezuvkách, každý študent musí byť označený ISIC kartou.