Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

O našej klinike

IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB bola založená dňa 01.02.2006 transformáciou chirurgického oddelenia nemocnice Ružinov. Na pracovisku sa už v tej dobe vyučovali zdravotné sestry a prebiehala výučba

medikov Lekárskej fakulty UK. Prvým prednostom sa stal doc. MUDr. Martin Huťan, CSc..

Po smrti doc. MUDr. Huťana v roku 2012 bol vedením kliniky poverený jej primár MUDr. Rudolf Škubla, MHA. V roku 2015 sa stal prednostom doc. MUDr. Marián Vician, CSc., ktorý dovtedy od r. 1977 pracoval na I. Chirurgickej klinike LF UK.

Počas svojej existencie IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB vyrástla do podoby moderného pracoviska všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie a endokrinochirurgie. Rozširuje sa spektrum operácií a v plnom rozsahu sa vykonávajú laparoskopické operácie. V oblasti úrazovej chirurgie sa liečia polytraumatizovaní pacienti so združenými poraneniami hlavy, hrudníka a brucha.

Rozvíja sa pedagogická činnosť, stážová výuka a prax pre medikov III., IV., VI., ročníka a zdravotné sestry. Klinika disponuje 60 lôžkami. Ročne sa na IV. Chirurgickej klinike LF UK a UNB vykonáva približne 1700 operácií. Vo vedecko - výskumnej oblasti v poslednom období začíname pracovať na grantových programoch. Realizujeme prednáškovú a publikačnú činnosť.

 

 

OZNAM - skúška z Chirurgickej propedeutiky, 3. roč., VL

Oznamujeme študentom 3. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo, že v letnom semestri akad. roka 2019/2020 bude skúška z predmetu Chirurgická propedeutika prebiehať formou online testu s využitím systému MOODLE. Záverečný písomný test bude mať 30 otázok so 4 možnými odpoveďami, z ktorých bude 1 správna. Čas na napísanie testu je 20 minút. Test je možné v daný termín otvoriť iba raz, každý ďaľší pokus bude zamietnutý. Minimálny počet bodov na získanie kreditov je 20 bodov z celkových 30. Každý študent má právo na 1 riadny termín a 2 opravné termíny. Na opravný termín je možné sa prihlásiť s minimálnym odstupom 1 týždeň od predchádzajúceho termínu.

Počet voľných miest je limitovaný na 100 študentov/termín, preto je potrebné prihlásiť sa na skúšku cez AIS.

Termíny: 27.5, 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 29.6., 1.7.2020.

Náhradné termíny: 24.8. a 26.8.2020.

Čas: 10:00 hod

Celkové hodnotenie:

A  (29-30b.)

B   (27-28b.)

C   (26-25b.)

D  (24-23b.)

E  (22-20b.)

Fx (pod 20b.)

OZNAM - zápočtový test Chirurgia, 4.roč, VL

Oznamujeme študentom 4. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo, že v letnom semestri akad. roka 2019/2020 bude zápočet z Chirurgie udelený na základe absolvovania testu s využitím systému MOODLE. Zápočtový test z 20 otázok so 4 možnými odpoveďami je potrebné absolvovať v časovom limite 20 minut. Test je možné v daný termín otvoriť iba raz, každý ďaľší pokus bude zamietnutý. 

Termíny: 21.5.2020, 22.5.2020

Náhradný termín: 25.6.2020

Čas: 10:00 hod

 

Celkové hodnotenie:

A  (20-19b.)

B   (18-17b.)

C   (16-15b.)

D  (14-13b.)

E  (12b.)

Fx (pod 12b.)

Aktuálne informácie pre študentov - počas prerušenia prezenčnej výučby

Milí študenti,
počas prerušenia prezenčnej výučby budeme pre Vás v tejto časti zverejňovať pokyny a materiály na samoštúdium. Samozrejme si uvedomujeme, že nakoľko na našom pracovisku sa vykonáva hlavne praktická výučba formou stáží, nahradiť kontakt s pacientom distančným štúdium nie je možné. Napriek tomu Vám doporučujeme trpezlivo pokračovať v štúdiu teoretickou formou a venovať pozornosť nižšie uvedeným okruhom. Forma doplnenia praktických zručností a overenia si nadobudnutých teoretických vedomostí, za účelom získania zápočtu, Vám bude oznámená.

 

III. ročník - všeobecné lekárstvo

1. okruh:

Chirurgický pacient. Vyšetrenie. Príprava a indikácie k operácii. Krvácanie v chirurgii

2. okruh: 

Pooperačná starostlivosť  o chirurgického pacienta. Pooperačná infúzna liečba

3. okruh:

Infekcia v chirurgii. ATB v chirurgii

 

Doporučená literatúra:

Miroslav Zeman, Zdeněk Krška a kolektív:  Chirurgická propedeutika

 

IV. ročník - všeobecné lekárstvo

1. okruh:

Chirurgické komplikácie diabetes melitus 

 

Doporučená literatúra:

Ferko Alexander a kolektív: Chirurgia v kocke

Bukovčan Peter: Hojenie rán - publikácia dostupná na E-knihy LFUK

http://www.solen.sk/pdf/b17419e87e33abb6ea13005a74f76a1c.pdf

Stáže na IV.Chirurgickej klinike - LS 2020

Výučba cez školský rok

  • výučba začína o 8:30
  • študent sa musí dostaviť kompletne prezlečený do úboru bielej farby a má mať identifikačnú kartu
  • ak si študent želá asistovať pri operáciách môže o to požiadať minimálne deň vopred vyučujúceho asistenta

Letná prax

Pokyny pre medikov na letnú prax

Priniesť na sekretariát IV. Chir. kl. žiadosť adresovanú na: Riaditeľstvo UNB, Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Vec: Žiadosť o absolvovanie letnej praxe

- uviesť: ročník, fakulta, termín, miesto absolvovania (IV. Chirurgická klinika LFUK)

priložiť ako prílohu kópiu ISIC karty

V prípade náhradného termínu je potrebný súhlas garanta predmetu 

Priniesť si na prax: tlačivo „POTVRDENIE“ o absolvovaní praxe (tlačivo LF UK). Tlačivo bude potvrdené posledný deň praxe.

Čas príchodu na prax: o 8,00 h oblečení v OOPP (v bielom)

Študenti musia absolvovať školenie o bezpečnosti pri práci (BOZP), ktoré sa koná vždy 1. a 15. deň

v mesiaci o 8,00 hod., v UNB Ružinov (bývalé riaditeľstvo – zasadačka). Pri zapisovaní termínu na

letnú prax na sekretariáte IV. Chir. kl. dostanete tlačivo „SPRÁVA“ o absolvovaní školenia BOZP a

PO, ktoré Vám na školení potvrdia. Tlačivo odovzdáte v deň nástupu na prax. Školenie je platné 2

roky.