Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava

Oznámenie o udelení zápočtov z predmetu chirurgia 4 v šk r. 2019/2020

oznamujem Vám, že po konzultácii s prof. MUDr. Máriou Šimaljakovou, PhD., MHA, prodekankou pre výuku v 4. – 6. ročníku v slovenskom jazyku a prof. MUDr. Borisom Mravcom, PhD., prodekanom pre výuku 4.-6. ročníka v anglickom jazyku, ako aj s doc. MUDr. Mariánom Vicianom, CSc., prednostom IV. Chirurgickej kliniky LF UK sa bude udeľovať zápočet z predmetu chirurgia 4 (letný semester) školského roka 2019/2020 bez písomného testu, ktorým obvykle podmieňujeme hodnotenie študenta za tento semester výuky.

Tento test, nie sme schopní za súčasnej situácie uskutočniť a študenti budú hodnotení len účasťou na výuke.

 

S pozdravom

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
Prednosta I. OTK LF UK

MUDr. Ján Paukovic, CSc.
Zástupca prednostu pre výuku LF UK

Rozpis prednášok z chirurgie

Rozpis prednášok z chirurgie,
5. ročník, Všeobecné lekárstvo, letný semester 2019/2020
Miesto: Kinosála Ružinov

Ortopédia a traumatológia:      19 hodín
Plastická chirurgia:                   8 hodín
Detská chirurgia:                      2 hodiny


Štvrtok                              5.3.                       14,30-16,20

DETSKÁ CHIRURGIA (č.  1)
Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Jozef Babala, PhD. 


Piatok                                6.3.                       14,30-16,20

ÚVOD DO ORTOPÉDIE (č.2) - vývoj spojivových tkanív a skeletu, osifikácia, druhy kostí a chrupaviek, kĺbová chrupavka. Vývoj chrbtice z prvosegmentov. Vyšetrovanie ortopedického pacienta: kĺby, chôdza, goniometria veľkých kĺbov, Q uhol pately...
Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Ján Paukovic, CSc.


Štvrtok                              12.3.                    14,30-16,20

PLASTIKA (č. 3)
Tumory kože, vaskulárne névy, hemangiómy, cievne malformácie. Benígne tumory kože, prekancerózy, malígne tumory kože, karcinómy, maligný melanóm. Chirurgia ruky.
Prednášajúci:                                                                                  Doc. MUDr. Jozef Fedeles CSc.


Piatok                                13.3.                    14,30-16,20

PLASTIKA (č. 4)
Tumory kože, vaskulárne névy, hemangiómy, cievne malformácie. Benígne tumory kože, prekancerózy, malígne tumory kože, karcinómy, maligný melanóm. Chirurgia ruky.
Prednášajúci:                                                                                  Doc. MUDr. Jozef Fedeles CSc.


Štvrtok                              19.3.                    14,30-16,20

DETSKÁ ORTOPÉDIA  III. (č. 5)
Aseptické kostné nekrózy (M. Perthes a iné).
Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Martina Frištáková, PhD.

Skoliózy: vznik, prevencia, konzervatívna a operačná liečba, deformity hrudníka ( pectus carinatum, pectus excavatum).
Prednášajúci:                                                  MUDr. Juraj Horváth,PhD.,/MUDr. Peter Tisovský,PhD.


Piatok                                20.3.                    14,30-15,20

PROTETIKA: jej časti /kalceotika a ostatné/ a úloha (č. 6)
AMPUTÁCIE: indikácie, salámová a laloková,...
Protézy, ortézy, epitézy
Nové trendy a perspektívy v ortopedickej protetike
Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Miloš Smetana
Miesto:                                                            ŠNOP. N.O., Záhradnícka 42, III- p.  na riaditeľstve


Štvrtok                              26.3.                    14,30-16,20

OPERAČNÁ LIEČBA DEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ A TRAUMATIZMU CHRBTICE (č.7)
delenie úrazov chrbtice, konzervatívna terapia: reklinácia, korzety.
Operačná terapia: typy stabilizácií podľa lokalizácie, neurologická symptomatológia, zásady operačnej liečby
Prednášajúci:                                                   MUDr. Juraj Horváth,PhD.,/MUDr. Peter Tisovský,PhD.


Štvrtok                              2.4.                       14,30 – 16,20 

TRAUMATOLÓGIA SKELETU KONČATÍN A MÄKKÝCH TKANÍV (č. 8)
všeobecné zásady prevencie úrazov, poškodenie mäkkých tkanív, distorzie a luxácie kĺbov, lézie meniskov, rozdelenie fraktúr: podľa dislokácie fragmentov,... Štádiá kostného hojenia: zápalové, fibrokartilaginózne, osseárne. Primárne a sekundárne kostné hojenie. Druhy pseudoartróz. Obväzy a obväzová technika. Sádrovacia technika.
Stabilná a adaptačná osteosyntéza. Materiály a inštrumentárium: dlahy, skrutky, kliny, LCP inštrumentárium.
Prednášajúci:                                                                                  doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.


Štvrtok                              9.4.                       14,30 – 16,20 

ARTRÓZY (č.9)
vznik, klinické a rtg. Štádia artróz,rozdelenie: primárne a sekundárne, mozaikoplastika a kultivácie chondrocytov; konzervatívna : NSAID, SYSADOA, fyzikálna a rehabilitačná th., viskosuplementácia, ... a operačná liečba: endoprotetika hlavne koxy a kolena, druhy a materiály  na výrobu endoprotéz
Prednášajúci:                                                                                 doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.


Štvrtok                              16.4.                    14,30 – 16,20

ONKOORTOPÉDIA a ZÁPALOVÉ OCHORENIA V ORTOPÉDII (č. 10)
a/ primárne nádory skeletu tvrdých a mäkkých tkanív a ich liečba: WHO klasifikácia nádor, GTM klasifikácia podľa Ennekinga,  zásady onkologickej liečby, individuálne endoprotézy,...
b/ sekundárne nádory skeletu a ich liečba:  najčastejšie metastázy do skeletu, hroziace fraktúry: Mirelsova klasifikácia,... a patologické fraktúry. Zásady operačnej liečby metastatických fraktúr.
Nádorom podobné afekcie: metafyzárny fibrózny defekt,...
Zdroj a spôsoby šírenia infekcie, špecifické: tbc, Charcotov kĺb,... nešpecifické zápaly a zriedkavé: ostitis sclerosans Garré, Brodieho absces a osteomyelitis albuminosa. Komplikácie chronického hnisania: úloha rastovej platničky pri šírení zápalu, amyloidóza,... Liečba.  Periprotetický infekt

Prednášajúci:                                                                                   MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH


Štvrtok                              23.4.                    14,30 – 16,20

SYSTÉMOVÉ OCHORENIA SKELETU (č. 11)
a/ vrodené: poruchy enchondrálnej osifikácie , lámavosť kostí, zmiešané formy: Madelungova deformita,... Zriedkavé formy: osteopetróza, pyknodysostóza, .... Syndrómy: Apertov, Marfanov. Taybiov,..
b/ získané: hormonálne, metabolické: avitaminózy, metabolizmus kalcia,... a poruchy metabolizmu: osteoporóza, osteomalácia, Looserove zóny, diff. dg. únavových fraktúr,...
Prednášajúci:                                                                                  doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.


Štvrtok                             30.4.                    14,30 – 16,20

PLASTIKA (č. 12)
Definícia plastickej chirurgie, princípy plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie. Cievne zásobenie kože, kožné transplantáty, laloky, expanzia tkanív. Pojem estetická chirurgia
Prednášajúci:                                                                                  Doc. MUDr. Jozef Fedeles CSc.


Štvrtok                              7.5.                       14,30 – 16,20

POPÁLENINY: (č. 13)
Definícia, etiológia, patofyziológia, klinické prejavy, popáleninová choroba, diagnostika, klasifikácia, prvá pomoc a prvotné ošetrenie, popáleninový šok – patofyziológia a terapia, starostlivosť o popáleninové rany – konzervatívne a chirurgické metódy, kožné náhrady, hojenie rán, lokálne a celkové komplikácie, doliečovanie.
Prednášajúci:   prof. MUDr. Ján Koller, CSc; MUDr. Peter Bukovčan; PhD, MUDr. Marianna Hajská, PhD


Štvrtok                              14.5..                   14,30 – 16,20

DETSKÁ ORTOPÉDIA I. (č. 14)- vyšetrenie a špecifiká detského    pacienta, vývojová dysplázia bedra, DMO, systémové ochorenia skeletu u deti – artrogrypóza, neurofibromatóza, osteogenesis imperfecta, osteochondrodysplázie, genetické syndrómy.
Prednášajúci:                                                                                  prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.


Štvrtok                              21.5.                    14,30 – 16,20

DETSKÁ ORTOPÉDIA  II. (č. 15) - pes equinovarus congenitus, torticollis, uhlové a dĺžkové deformity končatín a ich korekcia, pes planus, talus verticalis, tarzálna koalícia
Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Martina Frištáková, PhD.


Celkovo 9 dvojhodinových prednášok + 1 jednohodinová v ŠNOPe u MUDr. Smetanu aj s praktickými ukážkami.

Poznámka:
- Rozdelenie jednotlivých prednášok sme urobili podľa oficiálneho rozvrhu, kde sú určené jednotlivé týždne prednášok, platí pre slovenských aj anglických študentov.
- Po dohode so študijným oddelením všetky prednášky budú v kinosále Ružinov
- V prípade malého počtu študentov prednášky budú v knižnici na 13. poschodí I. OTK, resp. prednášky popálenín a plastiky môžu byť v  knižnici na ich klinike

Obhajoba diplomových prác

Oznamujem Vám, že dňa 7. 11. 2019 o 9.00 hod. na I. ortopedicko-traumatologickej klinike LFUK, UNB – 13.poschodie sa uskutočnia obhajoby diplomových prác nasledovných študentov:

„Predicting Imminent Vertebral Body Compression in Patients with Spinal Metastases“

Študent: Julia Schmalenbeck
Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.
Oponent: Juraj Horváth, CSc. 

„Syndróm kompresie miechy spôsobenej spinálnymi metastázami“

Študent: Filip Encinger
Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.
Oponent: MUDr. Juraj Horváth, PhD.

„Možnosti operačnej liečby u pacientov so spinálnymi metastázami“

Študent: Martin Slivka
Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.
Oponent: MUDr. Peter Tisovský, PHD.

„Vyhodnotenie výsledkov revíznych operácií totálnej endoprotézy bedrového kĺbu systémom trabecular metal. Analýza súboru pacientov operovaných na I. OTK LFUK a UN Bratislava“

Študent: Tomáš Čuperka
Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
Oponent: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.

„Miniinvazívne ošetrenie patalogických zlomenín chrbtice“

Študent: Juraj Ganaj
Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.
Oponent: MUDr. Juraj Horváth, PhD.

 „Physical Activity and Its Influence on Adult Idiopathic Scoliosis“

Študent: Konstantin Georgoulopoulos
Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.
Oponent: MUDr. Juraj Horváth, PhD.

 

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
prednosta I.ortopedicko-traumatologickej kliniky

Termín na písomný test z chirurgie

 

Po dohode so študijným oddelením LF UK a rozhodnutia prednostu I. OTK, termíny sú nasledovné:

22.10.2019 (utorok) o 13.00 hod na I. OTK (13. poschodie)
23.10.2019 (streda) o 13.00 hod. na I. OTK (13. poschodie)

Študenti, ktorí si prenášajú test z chirurgie prihláste sa cez AIS na termín, ktorý vám vyhovuje.

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
prednosta I.ortopedicko-traumatologickej kliniky

 

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob.lek. LF UK - marec 2020

Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Utorok 3.3. V. VLa   Kinosála Ružinov 14.30-16.20 MUDr. Žabka Prednáška chirurgia
        IV. chir. klin. 8.30 MUDr. Švec Štátnice
Štvrtok 6.3. V. VL   Kinosála Ružinov 14.30-16.20 MUDr. Paukovic Prednáška chirurgia
               
Pondelok 9.3. VI. VL 11 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Horváth Stáž
Utorok 10.3. VI. VL 11 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Paukovic Stáž
               
Pondelok 16.3. VI. VL 20 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Horváth Stáž
Utorok 17.3. VI. VL 20 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Paukovic Stáž
    V. VLa   Kinosála Ružinov 14.30-16.20 MUDr. Tisovský/MUDr. Žabka Prednáška chirurgia
Streda 18.3. VI. VLa 10 I. OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
    V. VLa   Kinosála Ružinov 14.30-16.20 MUDr. Švec Prednáška chirurgia
Štvrtok 19.3. VI. VLa 10 I. OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
    V. VL   Kinosála Ružinov 14.30-16.20 MUDr. Horváth/MUDr. Tisovský Prednáška chirurgia
Piatok 20.3 VI. VLa 10 I. OTK 7.30-15.30 MUDr. Žabka Stáž
               
Pondelok 23.3. VI. VL 13 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Horváth Stáž
    III.Vla 5 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Žabka Stáž
Utorok 24.3. VI. VL 13 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Demitrovič Stáž
    III.Vla 7 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Paukovic Stáž
Streda 25.3. VI. VLa 4 I. OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
    III.Vla 11 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Krajčovič Stáž
Štvrtok 26.3. VI. VLa 4 I. OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
    III.Vla 13 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Žabka Stáž
    V. VL   Kinosála Ružinov 14.30-16.20 MUDr. Horváth/MUDr. Tisovský Prednáška chirurgia
Piatok 27.3. VI. VLa 4 I. OTK 7.30-15.30 MUDr. Krajčovič Stáž
               
Pondelok 30.3. VI. VL 8 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Žabka Stáž
Utorok 31.3. VI. VL 8 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Paukovic Stáž
    III. VLa 3 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Krajčovič Stáž
Začiatok stáží pre slovenských študentov 6. ročníka je o 7.00 v seminárnej miestnosti

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob. lek. - február 2020

Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Pondelok 24.2. 3. 11 I.OTK 8.30 MUDr. Demitrovič Stáže
Utorok 25.2. 3. 17 I.OTK 8.30 MUDr. Horváth Stáže
Streda 26.2. 3. 23 I.OTK 8.30 MUDr. Paukovic Stáže
Štvrtok 27.2. 3. 28 I.OTK 8.30 MUDr. Tisovský Stáže
Piatok 28.2. 3. 5 I.OTK 8.30 MUDr. Žabka Stáže
Slovenským študentom   3 . ročníka začínajú stáže na I.OTK o 8,30 hod.

Diplomové práce

Šk.r. 2014/2015

1.Možnosti osteotómie pri hallux valgus

Študent: Bc. Martin Hunák                                         Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


2.Diagnostika a liečba MTS chrbtice

Študent: Daniel Chriašteľ                                            Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


3.Akútny kompresívny syndróm u pacientov s MTS chrbtice

Študent: MDDr. Ida Kupcová                                     Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


4.Acute Spine Cord Compression Syndroma in Spinal Metastases

Študent: Michail Vavourakis                                      Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


Voľné  témy:

1.Sledovanie dg. a liečby liposarkómu v oblasti končatín na I.OTK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


2.Zhodnotenie analgetickeho efektu u pacientov po vertebroplastike  event kyfoplastike

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


3.Diagnosis and Therapy of Spinal Metastases

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


Šk.  r. 2015/2016

1.Analýza spondyliscitid u pacientov operovaných na I.OTK

Študent: Ahmed A. H. Aljazzar Nariman                                Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


2.Výsledky konzervatívnej liečby skolióz - retrospektívna štúdia

Študent: Mária Bušová                                                                Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


3.Výsledky operačnej liečby fraktúr distálneho radia

Študent: Juraj Dobšinský                                                             Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.


4.Klasifikácia a liečba periprotetických zlomenín

Študent: Matúš Lukáč                                                                   Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH


5.Osteotómie proximálnej  tíbie

Študent: Andrea Paulenová                                                       Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


6.Syndróm kompresie miechy spôsobenej spinal MTS

Študent: Martin Rolinec                                                               Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


7.Výsledky operačnej liečby intraarticulárnych fraktúr proximálneho femoru u pacientov v produktívnom veku

Študent: Nikolas Tóth                                                                   Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


8.Metastatic Spinal Cord Compression Syndrom

Študent: Ing. Michaela Chudejová                                          Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


9.Results of surgical treatment of distal radius fractures

Študent: Themistoklis Roumeliotis                                          Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD

Voľné  témy:

1.Sledovanie dg. a liečby liposarkómu v oblasti končatín na I.OTK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


2.Algoritmus správnej a včasnej diagnostiky malígnych mezenchymálnych nádorov

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


3.Zhodnotenie analgetickeho efektu u pacientov po vertebroplastike  event. kyfoplastike

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


4.Analýza výsledkov implantácií TEP kolena so zadnou stabilizáciou

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


5. Dézy členkového kĺbu

Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


6. Results of conservative therapy for scoliosis- retrospective study

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


7. Analysis of outcomes of TKA posterior stabilized

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


8. Clasification and treatment of periposthretic fractures.

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


Šk.  r. 2016/2017

1.Analýza výsledkov implantácií TEP kolena so zadnou stabilizáciou

Študent: Juraj Capiak                                                                    Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


2.Clasification and Treatment of Periposthretic Fractures.

Študent: David Lang                                                                      Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


3.Predicting Imminent Vertebral Body Compression in Pastients with Spinal Metastases

Študent: Lambros Metaxas                                                        Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


4.Surgical Treatment of Thoracolumbar Spinal Fractures

Študent: Justus Scharmann                                                        Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.


Voľné témy:

1.Dézy členkového kĺbu

Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


2.Zhodnotenie analgetickeho efektu u pacientov po vertebroplastike  event. kyfoplastike

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


3.Možnosti operačnej  liečby u pacientov  so spinálnymi metastázami

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


4.Klinické výsledky liečby liposarkómu v materiáli I.OTK UNB a LFUK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


5.Algoritmus správnej a včasnej diagnostiky malígnych mezenchymálnych nádorov

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


6.Klinické výsledky artroskopických operácií ramena v 5-ročnom súbore pacientov I.OTK UNB a LFUK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


7.Rádiofrekvenčná ablácia spinálnych metastáz

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


8.Operačná liečba zápalových ochorení chrbtice (spondylodiscitída)

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


9.Predikcia vzniku patologickej zlomenine tela stavca u pacientov so spinálnymi metastázami

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


10.Operačná liečba zlomenín torakolumbálnej chrbtice

Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.


11.Analysis of Outcomes of TKA Posterior Stabilized

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


12.Surgical Treatment of Inflammatory Spine Diease (Spondylodiscitis)

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


13.Radiofrequency Ablation of Spinal Metastases

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.

Prednášky z ortopédie

1.         ÚVOD DO ORTOPÉDIE  - vývoj spojivových tkanív a skeletu, osifikácia, druhy kostí a chrupaviek, kĺbová chrupavka. Vývoj chrbtice z prvosegmentov. Vyšetrovanie ortopedického pacienta: kĺby, chôdza, goniometria veľkých kĺbov, Q uhol pately...

Prednášajúci: MUDr. Ján Paukovic, CSc.

 

2.         Skoliózy: vznik, prevencia, konzervatívna a operačná liečba, deformity hrudníka ( pectus carinatum, pectus excavatum).

PrednášajúciMUDr. Juraj Horváth,PhD., MUDr. Peter Tisovský,PhD.

 

3.   OPERAČNÁ LIEČBA DEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ A TRAUMATIZMU CHRBTICE

delenie úrazov chrbtice, konzervatívna terapia: reklinácia, korzety.

Operačná terpaia: typy stabilizácií podľa lokalizácie, neurologická symptomatológia, zásady operačnej liečby

PrednášajúciMUDr. Peter Tisovský, PhD.,/ MUDr. Martin Žabka, PhD.

 

4.         ONKOORTOPÉDIA a ZÁPALOVÉ OCHORENIA V ORTOPÉDII

a/ primárne nádory skeletu tvrdých a mäkkých tkanív a ich liečba: WHO klasifikácia nádor, GTM klasifikácia podľa Ennekinga,  zásady onkologickej liečby, individuálne endoprotézy,...

b/ sekundárne nádory skeletu a ich liečba:  najčastejšie metastázy do skeletu, hroziace fraktúry: Mirelsova klasifikácia,... a patologické fraktúry. Zásady operačnej liečby metastatických fraktúr.

Nádorom podobné afekcie: metafyzárnyfibrózny defekt,...

Zdroj a spôsoby šírenia infekcie, špecifické: tbc, Charcotov kĺb,... nešpecifické zápaly a zriedkavé: ostitis sclerosans Garré, Brodieho absces a osteomyelitis albuminosa. Komplikácie chronického hnisania: úloha rastovej platničky pri šírení zápalu, amyloidóza,... Liečba.  Periprotetický infekt

PrednášajúciMUDr. Andrey Švec, PhD.

 

Prednášky z ortopédie a traumatológie skeletu sú realizované v spolupráci I.OTK, II. OTK a Kliniky Detskej ortopédie.

Sylabus praktickej výučby z predmetu ORTOPÉDIA

IV. ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  dokumentácia ambulantného a ortopedického pacienta, základné informácie o predmete ortopédia , vyšetrovacie metódy /klinické, zobrazovacie: rtg., scintigrafia, CT, MR/ - demonštrácia pacientov kliniky a ich dokumentácie, asistencia pri základných liečebných postupoch na oddelení /venepunkcia, punkcia kĺbu, ošetrovanie operačnej rany, preväz, odber vzoriek a biologického materiálu/
 2. deň : obväzy a obväzová technika, sadrovanie a sadrové obväzy, demonštrácia základného inštrumentária a materiálu /endoprotézy kĺbov, materiály používané pri traumatologických

V.ročník všeobecného lekárstva:

 1.  deň:  Vymedzenie a náplň odboru „ortopédia“. Zopakovanie  vývoja  a regenerácie spojivových tkanín /hlavne kostné tkanivo a chrupavka, štruktúra kĺbu/. Vyšetrenie ortopedického pacienta /klinické vyšetrenie, rozsah hybnosti v kĺboch, fyziologické postavenie v kĺboch, artrodézy a artroplastiky/.  Pomocné a zobrazovacie vyšetrovacie  metódy v ortopédii /natívne rtg., scintigrafia, CT,MR/. Demonštrácia pacientov na oddeleniach kliniky.
 2. deň:  Ochorenie kĺbov /artrózy, zápaly – klinický nález a zobrazovacie vyšetrovacie metódy/. Detská ortopédia  /skrčeniny a vykĺbeniny:  skolióza, pes equinovarus, torticollis myogenes, d.d.h.  a vrodená luxácia koxy/, aseptické kostné nekrózy, deformácie a teratológia skeletu.  Onkológia /základné teoretické poznatky, primárne a sekundárne nádory spojivových tkanív, liečba onkologického pacienta: primárne tumory a liečba metastáz/.
 3. deň:  Systémové ochorenia skeletu /vrodené: poruchy chondroprodukcie, osteoprodukcie a zmiešané formy, získané: hormonálne, metabolické, osteoporóza a osteomalácia/. Traumatológia skeletu a spojivových tkanív /distorzie a fraktúry – diagnostika, rozdelenie, liečba traumatizmu dospelých a detí/,

VI.ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  Traumatológia /distorzie, fraktúry otvorené a zatvorené a ich klasifikácie, patologické fraktúry,  pakĺby a ich rozdelenie, luxácie,  amputácie, ortopedická protetika/ - zamerať sa na štátnicové otázky a aj na rozdelenie na jednotlivé časti skeletu /chrbtica, kĺby, diafýzy dlhých kostí/.  Klinické vyšetrenie a zobrazovacie vyšetrovacie metódy.  Diferenciálna diagnostika traumatizmu /špecifické a nešpecifické zápaly, tumory a pseudotumory/.  Stabilná a adaptačná osteosyntéza, najmodernejšie liečebné princípy a metódy.
 2. deň: Zápalové a degeneratívne ochorenia skeletu /hlavne artrózy, ich vznik, diagnostika a liečba/. Metabolické kostné ochorenia /rachitída, skorbut, osteporóza a osteomalácia/. Nešpecifické bakteriálne zápaly /nozokomiálna infekcia/ a ich diagnostika a liečba /hlavne osteomyelitída/.  Špecifické zápaly /tbc, syfilis/. Svalové a neuromuskulárne ochorenia, úžinové syndrómy, algoneurodystrofia.  Detská ortopédia /skrčeniny a vykĺbeniny/.
 3. deň:  Onkológia /primárne kostné a mäkkotkanivové a sekundárne nádory, ich diagnostika a liečba/.  Zopakovanie štátnicových otázok a ostatných otázok študentov z preberanej problematiky.

Základná literatúra

 1. Bartoníček, J. a kol. Chirurgická anatomie velkých končetinových kloubů. Praha:

      Avicenum, 1991. 249 s. ISBN 80-201-0151-9

 1. Dungl, P. Ortopedie a traumatologie nohy. Praha: Avicenum, 1989. 285 s.
 1. Dungl, P. a kol. Ortopedie. Praha: Grada, 2014. 1168 s. 2. Prepracované a doplnené vydanie

Doporučená literatúra

 1. Salter, R.B.: Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System, Williams&Wilkins, 687 s.
 2. Steinberg, G.G.:  Ramamurti´s Orthopaedics in Primary Care Wiliams&Wilkins, 390s.
 3. Rockwood and Green´f Fractures in Adults, Lippincott Wiliams&Wilkins, 1275s. , volume 1,2,3.

Otázky na štátnu skúšku

Otázky na štátnu skúšku

Povinná štúdijná literatúra z predmetu „ORTOPÉDIA“

Pavel Dungl a kol.: ORTOPEDIE, 2. prepracované a doplněné vydání, Grada Publishing, a.s., Praha, 2014, 1168 s.

Odporúčaná študijná literatúra z predmetu “ORTOPÉDIA“

1.    VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ ORTOPÉDIE, skriptá, Kokavec M a kol., Osveta Martin, 2003, 1. a 2. diel, 360 s.

2.    Oldřich Čech a kol.: TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU PÁNVE, PÁTEŘE a PAKLOUBY, Galén, 2016, 611 s.