Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava

Oznámenie o udelení zápočtov z predmetu chirurgia 4 v šk r. 2019/2020

oznamujem Vám, že po konzultácii s prof. MUDr. Máriou Šimaljakovou, PhD., MHA, prodekankou pre výuku v 4. – 6. ročníku v slovenskom jazyku a prof. MUDr. Borisom Mravcom, PhD., prodekanom pre výuku 4.-6. ročníka v anglickom jazyku, ako aj s doc. MUDr. Mariánom Vicianom, CSc., prednostom IV. Chirurgickej kliniky LF UK sa bude udeľovať zápočet z predmetu chirurgia 4 (letný semester) školského roka 2019/2020 bez písomného testu, ktorým obvykle podmieňujeme hodnotenie študenta za tento semester výuky.

Tento test, nie sme schopní za súčasnej situácie uskutočniť a študenti budú hodnotení len účasťou na výuke.

 

S pozdravom

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
Prednosta I. OTK LF UK

MUDr. Ján Paukovic, CSc.
Zástupca prednostu pre výuku LF UK

Podmienky absolvovania testu „Chirurgia 4“

Test obsahuje celkovo 20 otázok z ortopédie, traumatológie, plastickej chirurgie, popálenín a detskej chirurgie. Zo štyroch odpovedí je len jedna správna.

Hodnotenie:

20-19 správnych odpovedí -  A

18-17 správnych odpovedí – B

16-15 správnych odpovedí – C

14-13 správnych odpovedí – D

12-11 správnych odpovedí -  E

10 a menej správnych odpovedí – FX

Test bude prebiehať on-line cez program MOODLE. Dĺžka trvania testu je presne 15 minút.

Termíny testu:

Riadny termín - Test v slovenskom jazyku                    

8.6.2021 (utorok) o 15.00 hod.
9.6.2021 (streda) o 15.00 hod.
10.6.2021 (štvrtok) o 15.00 hod.

Riadny termín  - Test v anglickom jazyku                       

8.6.2021 (utorok) o 11.00 hod.
9.6.2021 (streda) o 11.00 hod.
10.6.2021 (štvrtok) o 11.00 hod.

1.Opravný termín - Test v slovenskom jazyku                    

22.6.2021 (utorok) o 10.00 hod.
23.6.2021 (streda) o 10.00 hod.

1.Opravný termín - Test v anglickom jazyku                       

22.6.2021 (utorok) o 11.00 hod.
23.6.2021 (streda) o 11.00 hod.

2.Opravný termín - Test v slovenskom jazyku                    

31.8.2021 (utorok) o 10.00 hod.

2.Opravný termín - Test v anglickom jazyku                       

31.8.2021 (utorok) o 11.00 hod.

Rozpis prednášok z chirurgie 2020/2021

 

Rozpis prednášok z chirurgie,

5. ročník, Všeobecné lekárstvo, letný semester 2020/2021

Dištančná forma

Ortopédia a traumatológia:      19 hodín
Plastická chirurgia:                     8 hodín + popáleniny
Detská chirurgia:                        2 hodiny

Piatok                             12.2.                  14,30-16,20

ÚVOD DO ORTOPÉDIE - vývoj spojivových tkanív a skeletu, osifikácia, druhy kostí a chrupaviek, kĺbová chrupavka. Vývoj chrbtice z prvosegmentov. Vyšetrovanie ortopedického pacienta: kĺby, chôdza, goniometria veľkých kĺbov, Q uhol pately...

Prednášajúci:                                                                          MUDr. Ján Paukovic, CSc.

Štvrtok                           18.2.                  14,30 – 16,20

DETSKÁ ORTOPÉDIA I.- vyšetrenie a špecifiká detského    pacienta, vývojová dysplázia bedra, DMO, systémové ochorenia skeletu u deti – artrogrypóza, neurofibromatóza, osteogenesis imperfecta, osteochondrodysplázie, genetické syndrómy.

Prednášajúci:                                                                          prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Piatok                             19.2.                  14,30 – 16,20

DETSKÁ ORTOPÉDIA  II. - pes equinovarus congenitus, torticollis, uhlové a dĺžkové deformity končatín a ich korekcia, pes planus, talus verticalis, tarzálna koalícia

Prednášajúci:                                                                          prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Štvrtok                           25.2.                  14,30-16,20

DETSKÁ ORTOPÉDIA  III.

Aseptické kostné nekrózy (M. Perthes a iné).

Skoliózy: vznik, prevencia, konzervatívna a operačná liečba, deformity hrudníka ( pectus carinatum, pectus excavatum).

Prednášajúci:                                                                          prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Štvrtok                            4.3.                     14,30-16,20

OPERAČNÁ LIEČBA DEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ A TRAUMATIZMU CHRBTICE

delenie úrazov chrbtice, konzervatívna terapia: reklinácia, korzety.

Operačná terapia: typy stabilizácií podľa lokalizácie, neurologická symptomatológia, zásady operačnej liečby

Prednášajúci:                                              MUDr. Juraj Horváth,PhD.,/MUDr. Peter Tisovský,PhD.

Štvrtok                           11.3.                  14,30 – 16,20

TRAUMATOLÓGIA SKELETU KONČATÍN A MÄKKÝCH TKANÍV

všeobecné zásady prevencie úrazov, poškodenie mäkkých tkanív, distorzie a luxácie kĺbov, lézie meniskov, rozdelenie fraktúr: podľa dislokácie fragmentov,... Štádiá kostného hojenia: zápalové, fibrokartilaginózne, osseárne. Primárne a sekundárne kostné hojenie. Druhy pseudoartróz. Obväzy a obväzová technika. Sádrovacia technika.

Stabilná a adaptačná osteosyntéza. Materiály a inštrumentárium: dlahy, skrutky, kliny, LCP inštrumentárium.

Prednášajúci:                                                                          doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Štvrtok                           18.3.                  14,30 – 16,20

ARTRÓZY

 vznik, klinické a rtg. Štádia artróz,rozdelenie: primárne a sekundárne, mozaikoplastika a kultivácie chondrocytov; konzervatívna : NSAID, SYSADOA, fyzikálna a rehabilitačná th., viskosuplementácia, ... a operačná liečba: endoprotetika hlavne koxy a kolena, druhy a materiály  na výrobu endoprotéz

Prednášajúci:                                                                          doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Štvrtok                           25.3.                  14,30 – 16,20

ONKOORTOPÉDIA a ZÁPALOVÉ OCHORENIA V ORTOPÉDII

a/ primárne nádory skeletu tvrdých a mäkkých tkanív a ich liečba: WHO klasifikácia nádor, GTM klasifikácia podľa Ennekinga,  zásady onkologickej liečby, individuálne endoprotézy,...

b/ sekundárne nádory skeletu a ich liečba:  najčastejšie metastázy do skeletu, hroziace fraktúry: Mirelsova klasifikácia,... a patologické fraktúry. Zásady operačnej liečby metastatických fraktúr.

Nádorom podobné afekcie: metafyzárny fibrózny defekt,...

Zdroj a spôsoby šírenia infekcie, špecifické: tbc, Charcotov kĺb,... nešpecifické zápaly a zriedkavé: ostitis sclerosans Garré, Brodieho absces a osteomyelitis albuminosa. Komplikácie chronického hnisania: úloha rastovej platničky pri šírení zápalu, amyloidóza,... Liečba.  Periprotetický infekt

Prednášajúci:                                                                           MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

Štvrtok                           1.4.                     14,30 – 16,20

SYSTÉMOVÉ OCHORENIA SKELETU

a/ vrodené: poruchy enchondrálnej osifikácie , lámavosť kostí, zmiešané formy: Madelungova deformita,... Zriedkavé formy: osteopetróza, pyknodysostóza, .... Syndrómy: Apertov, Marfanov. Taybiov,...

b/ získané: hormonálne, metabolické: avitaminózy, metabolizmus kalcia,... a poruchy metabolizmu: osteoporóza, osteomalácia, Looserove zóny, diff. dg. únavových fraktúr,...

Prednášajúci:                                                                          doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Štvrtok                           8.4.                     14,30-16,20

PLASTIKA  + POPÁLENINY

Tumory kože, vaskulárne névy, hemangiómy, cievne malformácie. Benígne tumory kože, prekancerózy, malígne tumory kože, karcinómy, maligný melanóm. Chirurgia ruky.

Prednášajúci:                                                                          MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.


Piatok                             15.4.                  14,30-16,20

PLASTIKA + POPÁLENINY

Tumory kože, vaskulárne névy, hemangiómy, cievne malformácie. Benígne tumory kože, prekancerózy, malígne tumory kože, karcinómy, maligný melanóm. Chirurgia ruky.

Prednášajúci:                                                                          MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

_______________________________________________________________________________________________________________

Štvrtok                          22.4.                  14,30 – 16,20 

PLASTIKA + POPÁLENINY

Definícia plastickej chirurgie, princípy plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie. Cievne zásobenie kože, kožné transplantáty, laloky, expanzia tkanív. Pojem estetická chirurgia

Prednášajúci:                                                                          MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

Štvrtok                           29.4.                  14,30 – 16,20

POPÁLENINY + PLASTIKA

Definícia, etiológia, patofyziológia, klinické prejavy, popáleninová choroba, diagnostika, klasifikácia, prvá pomoc a prvotné ošetrenie, popáleninový šok – patofyziológia a terapia, starostlivosť o popáleninové rany – konzervatívne a chirurgické metódy, kožné náhrady, hojenie rán, lokálne a celkové komplikácie, doliečovanie.

Prednášajúci:                                                                          prof. MUDr. Ján Koller, CSc;

Štvrtok                           6.5.                     14,30-16,20

DETSKÁ CHIRURGIA

Prednášajúci:                                                                          MUDr. Jozef Babala, PhD.

PROTETIKA: jej časti /kalceotika a ostatné/ a úloha (č. 6)

AMPUTÁCIE: indikácie, salámová a laloková,...

Protézy, ortézy, epitézy

Nové trendy a perspektívy v ortopedickej protetike

Prednášajúci:                                                                          MUDr. Miloš Smetana

V  školskom roku 2020/2021 sa nedá urobiť prezentácia!!!

Celkovo 9 dvojhodinových prednášok + 1 jednohodinová v ŠNOPe u MUDr. Smetanu aj s praktickými ukážkami.

Poznámka:

-          Rozdelenie jednotlivých prednášok sme urobili podľa oficiálneho rozvrhu, kde sú určené jednotlivé týždne prednášok, platí pre slovenských aj anglických študentov.

-          Po dohode so študijným oddelením všetky prednášky budú v kinosále Ružinov

-          V prípade malého počtu študentov prednášky budú v knižnici na 13. poschodí I. OTK, resp. prednášky popálenín a plastiky môžu byť v  knižnici na ich klinike

Obhajoba diplomových prác

Oznamujem Vám, že dňa 7. 11. 2019 o 9.00 hod. na I. ortopedicko-traumatologickej klinike LFUK, UNB – 13.poschodie sa uskutočnia obhajoby diplomových prác nasledovných študentov:

„Predicting Imminent Vertebral Body Compression in Patients with Spinal Metastases“

Študent: Julia Schmalenbeck
Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.
Oponent: Juraj Horváth, CSc. 

„Syndróm kompresie miechy spôsobenej spinálnymi metastázami“

Študent: Filip Encinger
Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.
Oponent: MUDr. Juraj Horváth, PhD.

„Možnosti operačnej liečby u pacientov so spinálnymi metastázami“

Študent: Martin Slivka
Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.
Oponent: MUDr. Peter Tisovský, PHD.

„Vyhodnotenie výsledkov revíznych operácií totálnej endoprotézy bedrového kĺbu systémom trabecular metal. Analýza súboru pacientov operovaných na I. OTK LFUK a UN Bratislava“

Študent: Tomáš Čuperka
Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
Oponent: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.

„Miniinvazívne ošetrenie patalogických zlomenín chrbtice“

Študent: Juraj Ganaj
Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.
Oponent: MUDr. Juraj Horváth, PhD.

 „Physical Activity and Its Influence on Adult Idiopathic Scoliosis“

Študent: Konstantin Georgoulopoulos
Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.
Oponent: MUDr. Juraj Horváth, PhD.

 

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
prednosta I.ortopedicko-traumatologickej kliniky

Obhajoby diplomových prác 2020/2021

Termín:                                               11. 3. 2021 (štvrtok)

Čas:                                                      8,00 hod.

Miesto:                                               LF UK, ul. Moskovská, 1. Poschodie, miestnosť M110 (ON-LINE)

 

Komisia:                                             prof. MUDr. Ján Koller, CSc., predseda komisie

                                                               MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

                                                               MUDr. Peter Tisovský, PhD.

                                                               MUDr. Ján Paukovic, CSc.

                                                               MUDr. Juraj Horváth, PhD.

 

Školitelia  a  oponenti:                 MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.

MUDr. Ján Paukovic, CSc.

                                                               MUDr. Juraj Horváth, PhD.

                                                               MUDr. Peter Tisovský, PhD.

                                                               MUDr. Martin Žabka, PhD.

 

Na príkaz prednostu MUDr. Šveca, všetci členovia komisie musia byť prítomní na obhajobách

Termín na písomný test z chirurgie

 

Po dohode so študijným oddelením LF UK a rozhodnutia prednostu I. OTK, termíny sú nasledovné:

22.10.2019 (utorok) o 13.00 hod na I. OTK (13. poschodie)
23.10.2019 (streda) o 13.00 hod. na I. OTK (13. poschodie)

Študenti, ktorí si prenášajú test z chirurgie prihláste sa cez AIS na termín, ktorý vám vyhovuje.

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
prednosta I.ortopedicko-traumatologickej kliniky

 

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob.lek. LF UK - Apríl 2022

Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
               
Piatok 1.4. 3. VL 5 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Žabka Stáž
               
Pondelok 4.4. 6.VL 2 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
Utorok 5.4. 6.VL 2 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Demitrovič Stáž
    3.VL   Dištančne 14.30-16.20 MUDr. Paukovic Prednáška
    3.VLa   Dištančne 17.30-19.20 MUDr. Žabka Prednáška
Streda 6.4. 6.VLa 1 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
Štvrtok 7.4. 6.VLa 1 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Paukovic Stáž
    5.VL   Dištančne 14.30-16.20 MUDr. Švec Prednáška
Piatok 8.4. 6.VLa 1 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Žabka Stáž
               
Pondelok 11.4. 6.VL 15 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
    6VL   Dištančne 8.30-10.00 MUDr. Bdžoch Seminár
Utorok 12.4. 6.VL 15 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Horváth Stáž
               
Pondelok 18.4.         Veľká noc Stáž
Utorok 19.4. 6.VL 19 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Horváth Stáž
Streda 20.4. 6.VLa 7 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
Štvrtok 21.4. 6.VLa 7 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Paukovic Stáž
Piatok 22.4. 6.VLa 7 Dištančne 7.30-15.30 MUDr, Žabka Stáž
               
Pondelok 25.4. 6.VL 27 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
Utorok 26.4. 6.VL 27 Dištančne 7.30-15.30 MUDr. Paukovic Stáž

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob.lek. LF UK - marec 2022

Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Utorok 1.3. 5. VLa   Dištančne 14.30-16.20 MUDr. Paukovic Prednáška
    6.   IV. chir. kl. 8.30 MUDr. Švec Štátnice
               
Štvrtok 3.3. 5. VL   Dištančne 14.30-16.20 MUDr. Paukovic Prednáška
               
Pondelok 7.3. 3. VLa 4 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Žabka Stáž
    6. VL 21 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
Utorok 8.3. 3. VLa 7 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Paukovic Stáž
    6. VL 21 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Demitrovič Stáž
Streda 9.3. 3. VLa 10 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Tisovský Stáž
Stvrtok 10.3 3. VLa 14 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Paukovic Stáž
Piatok 11.3. 3. VLa 1 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Žabka Stáž
               
Pondelok 14.3. 3. VL 9 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Horváth Stáž
    6. VL 25 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Paukovic Stáž
Utorok 15.3. 3. VL 15 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Horváth Stáž
    6. VL 25 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Paukovic Stáž
    5. VLa   Dištančne 14.30-16.20 MUDr. Tisovský/MUDr. Žabka Prednáška
Streda 16.3. 3. VL 21 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Horváth Stáž
    6. VLa 6 I. OTK 7.30-15.30 MUDr. Paukovic Stáž
Štvrtok 17.3 3. VL 27 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Paukovic Stáž
    6. VLa 6 I. OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
    5. VL   Dištančne 14.30-16.20 MUDr. Horváth/MUDr. Tisovský Prednáška
Piatok 18.3. 3. VL 3 I. OTK 8.30-13.20 MUDr. Paukovic Stáž
    6. VLa 6 I. OTK 7.30-15.30 MUDr. Žabka Stáž
               
Streda 23.3. 6. VLa 3 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Paukovic Stáž
Štvrtok 24.3. 6. VLa 3 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
Piatok 25.3. 6. VLa 3 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Žabka Stáž
               
Pondelok 28.3. 6. VL 16 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Paukovic Stáž
Utorok 29.3. 6. VL 16 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Demitrovič Stáž

Diplomové práce

Šk.r. 2014/2015

1.Možnosti osteotómie pri hallux valgus

Študent: Bc. Martin Hunák                                         Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


2.Diagnostika a liečba MTS chrbtice

Študent: Daniel Chriašteľ                                            Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


3.Akútny kompresívny syndróm u pacientov s MTS chrbtice

Študent: MDDr. Ida Kupcová                                     Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


4.Acute Spine Cord Compression Syndroma in Spinal Metastases

Študent: Michail Vavourakis                                      Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


Voľné  témy:

1.Sledovanie dg. a liečby liposarkómu v oblasti končatín na I.OTK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


2.Zhodnotenie analgetickeho efektu u pacientov po vertebroplastike  event kyfoplastike

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


3.Diagnosis and Therapy of Spinal Metastases

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


Šk.  r. 2015/2016

1.Analýza spondyliscitid u pacientov operovaných na I.OTK

Študent: Ahmed A. H. Aljazzar Nariman                                Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


2.Výsledky konzervatívnej liečby skolióz - retrospektívna štúdia

Študent: Mária Bušová                                                                Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


3.Výsledky operačnej liečby fraktúr distálneho radia

Študent: Juraj Dobšinský                                                             Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.


4.Klasifikácia a liečba periprotetických zlomenín

Študent: Matúš Lukáč                                                                   Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH


5.Osteotómie proximálnej  tíbie

Študent: Andrea Paulenová                                                       Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


6.Syndróm kompresie miechy spôsobenej spinal MTS

Študent: Martin Rolinec                                                               Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


7.Výsledky operačnej liečby intraarticulárnych fraktúr proximálneho femoru u pacientov v produktívnom veku

Študent: Nikolas Tóth                                                                   Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


8.Metastatic Spinal Cord Compression Syndrom

Študent: Ing. Michaela Chudejová                                          Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


9.Results of surgical treatment of distal radius fractures

Študent: Themistoklis Roumeliotis                                          Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD

Voľné  témy:

1.Sledovanie dg. a liečby liposarkómu v oblasti končatín na I.OTK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


2.Algoritmus správnej a včasnej diagnostiky malígnych mezenchymálnych nádorov

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


3.Zhodnotenie analgetickeho efektu u pacientov po vertebroplastike  event. kyfoplastike

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


4.Analýza výsledkov implantácií TEP kolena so zadnou stabilizáciou

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


5. Dézy členkového kĺbu

Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


6. Results of conservative therapy for scoliosis- retrospective study

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


7. Analysis of outcomes of TKA posterior stabilized

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


8. Clasification and treatment of periposthretic fractures.

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


Šk.  r. 2016/2017

1.Analýza výsledkov implantácií TEP kolena so zadnou stabilizáciou

Študent: Juraj Capiak                                                                    Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


2.Clasification and Treatment of Periposthretic Fractures.

Študent: David Lang                                                                      Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


3.Predicting Imminent Vertebral Body Compression in Pastients with Spinal Metastases

Študent: Lambros Metaxas                                                        Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


4.Surgical Treatment of Thoracolumbar Spinal Fractures

Študent: Justus Scharmann                                                        Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.


Voľné témy:

1.Dézy členkového kĺbu

Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


2.Zhodnotenie analgetickeho efektu u pacientov po vertebroplastike  event. kyfoplastike

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


3.Možnosti operačnej  liečby u pacientov  so spinálnymi metastázami

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


4.Klinické výsledky liečby liposarkómu v materiáli I.OTK UNB a LFUK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


5.Algoritmus správnej a včasnej diagnostiky malígnych mezenchymálnych nádorov

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


6.Klinické výsledky artroskopických operácií ramena v 5-ročnom súbore pacientov I.OTK UNB a LFUK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


7.Rádiofrekvenčná ablácia spinálnych metastáz

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


8.Operačná liečba zápalových ochorení chrbtice (spondylodiscitída)

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


9.Predikcia vzniku patologickej zlomenine tela stavca u pacientov so spinálnymi metastázami

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


10.Operačná liečba zlomenín torakolumbálnej chrbtice

Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.


11.Analysis of Outcomes of TKA Posterior Stabilized

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


12.Surgical Treatment of Inflammatory Spine Diease (Spondylodiscitis)

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


13.Radiofrequency Ablation of Spinal Metastases

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.

Prednášky z ortopédie

1.         ÚVOD DO ORTOPÉDIE  - vývoj spojivových tkanív a skeletu, osifikácia, druhy kostí a chrupaviek, kĺbová chrupavka. Vývoj chrbtice z prvosegmentov. Vyšetrovanie ortopedického pacienta: kĺby, chôdza, goniometria veľkých kĺbov, Q uhol pately...

Prednášajúci: MUDr. Ján Paukovic, CSc.

 

2.         Skoliózy: vznik, prevencia, konzervatívna a operačná liečba, deformity hrudníka ( pectus carinatum, pectus excavatum).

PrednášajúciMUDr. Juraj Horváth,PhD., MUDr. Peter Tisovský,PhD.

 

3.   OPERAČNÁ LIEČBA DEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ A TRAUMATIZMU CHRBTICE

delenie úrazov chrbtice, konzervatívna terapia: reklinácia, korzety.

Operačná terpaia: typy stabilizácií podľa lokalizácie, neurologická symptomatológia, zásady operačnej liečby

PrednášajúciMUDr. Peter Tisovský, PhD.,/ MUDr. Martin Žabka, PhD.

 

4.         ONKOORTOPÉDIA a ZÁPALOVÉ OCHORENIA V ORTOPÉDII

a/ primárne nádory skeletu tvrdých a mäkkých tkanív a ich liečba: WHO klasifikácia nádor, GTM klasifikácia podľa Ennekinga,  zásady onkologickej liečby, individuálne endoprotézy,...

b/ sekundárne nádory skeletu a ich liečba:  najčastejšie metastázy do skeletu, hroziace fraktúry: Mirelsova klasifikácia,... a patologické fraktúry. Zásady operačnej liečby metastatických fraktúr.

Nádorom podobné afekcie: metafyzárnyfibrózny defekt,...

Zdroj a spôsoby šírenia infekcie, špecifické: tbc, Charcotov kĺb,... nešpecifické zápaly a zriedkavé: ostitis sclerosans Garré, Brodieho absces a osteomyelitis albuminosa. Komplikácie chronického hnisania: úloha rastovej platničky pri šírení zápalu, amyloidóza,... Liečba.  Periprotetický infekt

PrednášajúciMUDr. Andrey Švec, PhD.

 

Prednášky z ortopédie a traumatológie skeletu sú realizované v spolupráci I.OTK, II. OTK a Kliniky Detskej ortopédie.

Sylabus praktickej výučby z predmetu ORTOPÉDIA

IV. ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  dokumentácia ambulantného a ortopedického pacienta, základné informácie o predmete ortopédia , vyšetrovacie metódy /klinické, zobrazovacie: rtg., scintigrafia, CT, MR/ - demonštrácia pacientov kliniky a ich dokumentácie, asistencia pri základných liečebných postupoch na oddelení /venepunkcia, punkcia kĺbu, ošetrovanie operačnej rany, preväz, odber vzoriek a biologického materiálu/
 2. deň : obväzy a obväzová technika, sadrovanie a sadrové obväzy, demonštrácia základného inštrumentária a materiálu /endoprotézy kĺbov, materiály používané pri traumatologických

V.ročník všeobecného lekárstva:

 1.  deň:  Vymedzenie a náplň odboru „ortopédia“. Zopakovanie  vývoja  a regenerácie spojivových tkanín /hlavne kostné tkanivo a chrupavka, štruktúra kĺbu/. Vyšetrenie ortopedického pacienta /klinické vyšetrenie, rozsah hybnosti v kĺboch, fyziologické postavenie v kĺboch, artrodézy a artroplastiky/.  Pomocné a zobrazovacie vyšetrovacie  metódy v ortopédii /natívne rtg., scintigrafia, CT,MR/. Demonštrácia pacientov na oddeleniach kliniky.
 2. deň:  Ochorenie kĺbov /artrózy, zápaly – klinický nález a zobrazovacie vyšetrovacie metódy/. Detská ortopédia  /skrčeniny a vykĺbeniny:  skolióza, pes equinovarus, torticollis myogenes, d.d.h.  a vrodená luxácia koxy/, aseptické kostné nekrózy, deformácie a teratológia skeletu.  Onkológia /základné teoretické poznatky, primárne a sekundárne nádory spojivových tkanív, liečba onkologického pacienta: primárne tumory a liečba metastáz/.
 3. deň:  Systémové ochorenia skeletu /vrodené: poruchy chondroprodukcie, osteoprodukcie a zmiešané formy, získané: hormonálne, metabolické, osteoporóza a osteomalácia/. Traumatológia skeletu a spojivových tkanív /distorzie a fraktúry – diagnostika, rozdelenie, liečba traumatizmu dospelých a detí/,

VI.ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  Traumatológia /distorzie, fraktúry otvorené a zatvorené a ich klasifikácie, patologické fraktúry,  pakĺby a ich rozdelenie, luxácie,  amputácie, ortopedická protetika/ - zamerať sa na štátnicové otázky a aj na rozdelenie na jednotlivé časti skeletu /chrbtica, kĺby, diafýzy dlhých kostí/.  Klinické vyšetrenie a zobrazovacie vyšetrovacie metódy.  Diferenciálna diagnostika traumatizmu /špecifické a nešpecifické zápaly, tumory a pseudotumory/.  Stabilná a adaptačná osteosyntéza, najmodernejšie liečebné princípy a metódy.
 2. deň: Zápalové a degeneratívne ochorenia skeletu /hlavne artrózy, ich vznik, diagnostika a liečba/. Metabolické kostné ochorenia /rachitída, skorbut, osteporóza a osteomalácia/. Nešpecifické bakteriálne zápaly /nozokomiálna infekcia/ a ich diagnostika a liečba /hlavne osteomyelitída/.  Špecifické zápaly /tbc, syfilis/. Svalové a neuromuskulárne ochorenia, úžinové syndrómy, algoneurodystrofia.  Detská ortopédia /skrčeniny a vykĺbeniny/.
 3. deň:  Onkológia /primárne kostné a mäkkotkanivové a sekundárne nádory, ich diagnostika a liečba/.  Zopakovanie štátnicových otázok a ostatných otázok študentov z preberanej problematiky.

Základná literatúra

 1. Bartoníček, J. a kol. Chirurgická anatomie velkých končetinových kloubů. Praha:

      Avicenum, 1991. 249 s. ISBN 80-201-0151-9

 1. Dungl, P. Ortopedie a traumatologie nohy. Praha: Avicenum, 1989. 285 s.
 1. Dungl, P. a kol. Ortopedie. Praha: Grada, 2014. 1168 s. 2. Prepracované a doplnené vydanie

Doporučená literatúra

 1. Salter, R.B.: Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System, Williams&Wilkins, 687 s.
 2. Steinberg, G.G.:  Ramamurti´s Orthopaedics in Primary Care Wiliams&Wilkins, 390s.
 3. Rockwood and Green´f Fractures in Adults, Lippincott Wiliams&Wilkins, 1275s. , volume 1,2,3.

Otázky na štátnu skúšku

Otázky na štátnu skúšku

Povinná štúdijná literatúra z predmetu „ORTOPÉDIA“

Pavel Dungl a kol.: ORTOPEDIE, 2. prepracované a doplněné vydání, Grada Publishing, a.s., Praha, 2014, 1168 s.

Odporúčaná študijná literatúra z predmetu “ORTOPÉDIA“

1.    VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ ORTOPÉDIE, skriptá, Kokavec M a kol., Osveta Martin, 2003, 1. a 2. diel, 360 s.

2.    Oldřich Čech a kol.: TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU PÁNVE, PÁTEŘE a PAKLOUBY, Galén, 2016, 611 s.