Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UN Bratislava

Otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2022-2023

 Otázky z predmetu AIM

Testové otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2022-2023

Testové otázky z predmetu AIM

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry  pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2021/22.

Literatúra

Hodnotenie kurzu ZS 2022/23 (HK)

Milé študentky, milí študenti.

Výučba predmetu AIM v zimnom semestri končí stážami 7.12.2022.
Na overovanie získaných vedomostí, zručností a postojov študentov a účinnosti pedagogických nástrojov učiteľov využijeme špecifické nástroje vzdelávacieho systému Moodle.

Hodnotenie zimného semestra predmetu AIM je formou "Hodnotenie kurzu" (HK) s udelením kreditov.
HK zahŕňať TEST.
Testové otázky sú z anestéziológie, intenzívnej medicíny a resuscitácie. Súčasťou každej série testových otázok bude jedna esejová úloha, ktorú treba vypracovať písomne.

Podpora pre vypracovanie esejovej úlohy. Text odpovede napíšte vo worde a preneste do portálu Ctrl C - Ctrl V. ´
Poznámka k vyhodnoteniu testu. Otázky s možnosťou výberu odpovedí sú známkované automaticky, esejová úloha je známkovaná až po vyhodnotení učiteľom. Konečné hodnotenie testu v LMS Moodle (info pre študenta, známka do AIS) vyžaduje riešenie a známkovanie všetkých testových otázok (automatické známkovanie + známkovanie učiteľom).

Test v systéme Moodle bude zverejnený 12.12.2022.
Prístup na portál: https://moodle.uniba.sk (prihlasovacie meno a heslo ako do AIS).

Vzhľadom na spôsob HK, I.KAIM LFUK a UNB nevyhlasuje predtermíny a termíny na vykonanie HK. Testy môžu byť absolvované priebežne v už predtermínovom aj skúšobnom období a následne (podľa výsledkov) budú zapísané do AIS.

S pozdravom a prianím "nech sa nám darí".

 9.12.2022.

Mudr. Juraj Koutun, CSc.
prednosta I.KAIM LFUK a UNB

Organizácia výučby šk.r. 2023 Letný smester

Na základe rozhodnutia Vedenia LFUK sa výučba predmetu AIM v letnom semestri začína podľa platného rozvrhu a uskutoční sa formou dištančnej a prezenčnej výučby nasledovne:

A. Prednášky budú dištančne v on-line prostredí MS TEAMS (viď súbor „Rozpis – prednášky...“).

V MS Teams je vytvorený ročníkový tím 22_23 _LFUK AIM VL 4r.
LS sa v MS Teams termínovo otvorí formou Oznámenia v ročníkovom tíme.

Prednášky k jednotlivým témam budú priebežne zverejnené a dostupné v:
Kanál Všeobecné  karta Súbory ⇒ priečinok Učebné materiály Priečinky AN, IM, R.

B. Praktická výučba bude realizovaná prezenčne alebo v kombinácii dištančne/prezenčne pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení (viď súbor „Organizácia a rozvrh stáži...“).

Praktická výučba bude prebiehať s podporou LMS Moodle. Ako súčasť prípravy na stáže pripravujeme postupné zavedenie prvkov tímového učenia do  jednotlivých tematicky zameraných stáži a tiež postupne na jednotlivé výučbové pracoviská (viď „Organizácia a rozvrh stáži...“, časť Tímové učenie – princíp).
Tímové učenie v plnom formáte bude od začiatku LS na stážach R (AN, IM postupne od 4. týždňa).

Učebné materiály pre prípravu na jednotlivé typy stáží (AN, IM, R) budú pripravené v LMS Moodle. Ako súčasť prípravy na výučbu bude vstupný test „Test individuálnej pripravenosti (TIP)“, ktorý študent absolvuje pred nástupom na stáže.
Organizácia výučby pre konkrétnu krúžok bude zverejnený podľa rozvrhu hodín na krúžkovom tíme MS Teams.   
Prípadné zmeny vo výučbe vo vzťahu protiepidemickým opatreniam a organizácii výučby budú zverejnené na webe kliniky a ročníkovom tíme v MS Teams

C. Skúška z AIM sa bude realizovať prezenčne.

Skúška bude zahŕňať:

  • Test (LMS Moodle – Sekcia AIM_LS Skúška).
  • Ústnu skúšku – odpovede na 2 otázky.

Výsledná známka bude zahŕňať hodnotenie:

  • priebežnej aktivity na stážach a tréningovom teste,
  • záverečného testu,
  • ústnej skúšky.

Stáže z AIM sa v LS realizujú formou blokovej výučby. To umožňuje vykonať skúšku z AIM už v termínoch po ukončení bloku stáží.
Termíny na prihlásenie na skúšku budú zverejnené v AIS2 a budú spravidla v nasledujúcom týždni po absolvovaní bloku stáži. Počet účastníkov je maximálne 7 študentov na jeden termín.

Podmienka pre účasť na ústnom pohovore je úspešné vykonanie testu v systéme Moodle.

Tréningové testové otázky budú zverejnené 20.2.2023.
Známkované testové otázky budú zverejnené 20.2.2023.
Poznámka: Význam tréningového testu pre celkové hodnotenie bude prezentovaný v komentári v LMS Moodle.

13.2.2023.                                                                                     

MUDr. Katarína Tarabová,
poverená vedením I.KAIM LFUK a UNB