Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UN Bratislava

Testové otázky na skúšku z predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína.

Testové otázky na skúšku z predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína.

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej literatúry študijnej pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2016 /17.

Jazyk slovenský :

Povinná literatúra :

Zemanová J.: Základy anesteziologie I, vydal : NCO NZO 2009, ISBN 978- 80- 701- 6505-1,
Jiří Málek a kolektiv : Praktická anesteziologie, vydal: GRADA 2011, ISBN:978-80-247-3642-6.
Ševčík P.,Černý V., Vítovec J. : Intenzívni medicína, GALÉN 2003, ISBN 807 262 0428
Firment a kol.: Anestéziológia a intenzívna medicína; vysokoškolské učebné texty, LFJPŠ,
Košice 2004, ISBN 80-70-97-562-8.

 Odporúčaná literatúra:

Jindrová B., Stříteský M., Kunštýř J. a kol.: Praktické postupy v anestezii, GRADA 2011, ISBN : 978-80-247-3626-6,
Reinhard Larsen : Anestezie, GRADA 2004, ISBN 80-247-0476-5,
Miller R. D., Pardo, Jr. M. C. : Basics of Anesthesia , vydal ELSVIER SANDERS 2011, ISBN 978-1-4377-1614-6.
Barash P. G. a kol. : Klinická anesteziologie, preklad 6. vydania, vydal Grada Publishing, a. s., 2015, ISBN 978-80-247-4053-9 

Jazyk anglický :

Povinná literatúra

Keith G. Allman, Ian H. Wilson :  Oxford Handbook of ANAESTHESIA ., 2nd edition.
Oxford University Press, 2006,  reprinted 2009.  Pg. 1203. 
ISBN  978 -0-19-856609-0 

Odporúčaná literatúra: 

Miller R. D., Pardo, Jr. M. C. : Basics of Anesthesia , vydal ELSVIER SANDERS 2011, ISBN 978-1-4377-1614-6.

 

V Bratislave, 27.04. 2016 MUDr.Juraj Koutun, CSc.
Prednosta I.KAIM LFUK a UNB

hlavná stránka