Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UN Bratislava

Otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2019-2020

 Otázky z predmetu AIM

Testové otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2019-2020

Testové otázky z predmetu AIM

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry  pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2017/18.

Jazyk slovenský :

Povinná literatúra :

Zemanová J.: Základy anesteziologie I, vydal : NCO NZO 2009, ISBN 978- 80- 701- 6505-1,
Jiří Málek a kolektiv : Praktická anesteziologie, vydal: GRADA 2011, ISBN:978-80-247-3642-6.
Ševčík P.,Černý V., Vítovec J. : Intenzívni medicína, GALÉN 2003, ISBN 807 262 0428
Firment a kol.: Anestéziológia a intenzívna medicína; vysokoškolské učebné texty, LFJPŠ,
Košice 2004, ISBN 80-70-97-562-8.

 Odporúčaná literatúra:

Jindrová B., Stříteský M., Kunštýř J. a kol.: Praktické postupy v anestezii, GRADA 2011, ISBN : 978-80-247-3626-6,
Reinhard Larsen : Anestezie, GRADA 2004, ISBN 80-247-0476-5,
Miller R. D., Pardo, Jr. M. C. : Basics of Anesthesia , vydal ELSVIER SANDERS 2011, ISBN 978-1-4377-1614-6.
Barash P. G. a kol. : Klinická anesteziologie, preklad 6. vydania, vydal Grada Publishing, a. s., 2015, ISBN 978-80-247-4053-9 

Jazyk anglický :

Povinná literatúra

Keith G. Allman, Ian H. Wilson :  Oxford Handbook of ANAESTHESIA ., 2nd edition.
Oxford University Press, 2006,  reprinted 2009.  Pg. 1203. 
ISBN  978 -0-19-856609-0 

Odporúčaná literatúra: 

Miller R. D., Pardo, Jr. M. C. : Basics of Anesthesia , vydal ELSVIER SANDERS 2011, ISBN 978-1-4377-1614-6.

 

V Bratislave, 27.04. 2016 MUDr.Juraj Koutun, CSc.
Prednosta I.KAIM LFUK a UNB

hlavná stránka

Koronavirus – informácie o výučbe v šk.r. 2019/20 LS

Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia Covid – 19 a súvisiace prerušenie prezenčnej výučby sa dotýka aj KAIM LFUK UNB Ružinov, ktorá má v gescii predmet „Anestéziológia a intenzívna medicína“ pre študentov 4. ročníka VL a povinne voliteľný predmet  „Vybrané kapitoly z resuscitológie“ pre študentov 5. ročník VL.

Vedenie a učitelia KAIM na riešenie tejto situácie pripravujú nasledovné opatrenia na udržanie výučbového procesu pre:   

1.      Predmet Anestéziológia a intenzívna medicína – 4. roč. LS 

Študijný program LS sa vykonáva formou blokovej výučby. Študentov, ktorí stihli výučbu do prijatia opatrení na prerušenie prezenčnej výučby a ukončili ju skúškou sa opatrenia na udržanie výučbového procesu netýkajú.

Ostatní študenti absolvujú výučbu distančnou formou vzdelávania cez LMS Moodle (LMS – learning management system). V súčasnosti sa pripravuje a predpoklad dostupnosti bude v týždni 30.3.-3.4.2020.
Cieľom je online formou dospieť k absolvovaniu skúšky v riadnom skúšobnom období.

Upozornenie1: sledujte webstránku I. KAIM; prihlásenie na portál distančného vzdelávania zverejníme v priebehu budúceho týždňa.

UPOZORNENIE2:  doplnené 6.4.2020 - prihlásenie na portál distančného vzdelávania: 

https://lfukpvp.virtualna-akademia.sk/ 

Pre 4. ročník je pripravený kurz Predmet AIM

Kontakt pre prípadne problémy s prihlásením:
mail: mudrkaliggmial.com
mobil: 0903558053 

 2.      Povinne voliteľný predmet 
          Neodkladná podpora životných funkcií (Vybrané kapitoly z resuscitológie) – 5. roč. LS

Študijný program PVP sa vykonáva formou priebežnej prezenčnej výučby. Vzhľadom na prijatie opatrení na prerušenie prezenčnej výučby študenti absolvujú výučbu distančnou formou vzdelávania cez LMS Moodle (LMS – learning management system). Portál na výučbu je pripravený a študenti PVP ho majú k dispozícii a sú už prihlásení.

Ďalšia komunikácia s učiteľmi a študentmi bude prostredníctvom vzdelávacieho portálu.

Cieľom je online formou dospieť k absolvovaniu skúšky v riadnom skúšobnom období.

Dátum:26.3.2020                                                                                     MUDr. Juraj Koutun, CSc.                                                                                                                    prednosta KAIM LFUK UNB Ružinov