Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UN Bratislava

Otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2022-2023

 Otázky z predmetu AIM

Testové otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2022-2023

Testové otázky z predmetu AIM

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry  pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2021/22.

Literatúra

Organizácia výučby v šk.r. 2022/23 ZS

V súlade s rozhodnutím Vedenia LFUK sa výučba predmetu AIM v zimnom semestri začína podľa platného rozvrhu a uskutoční sa formou dištančnej a prezenčnej výučby nasledovne:

A. Prednášky budú dištančne v on-line prostredí MS TEAMS.

V MS Teams je vytvorený ročníkový tím 22_23_LFUK AIM VL 4r.

Prístup k prednáškam:
Kanál Všeobecné ⇒ karta Súbory ⇒ priečinok Učebné materiály.

B. Praktická výučba (stáže) bude realizovaná prezenčne alebo v kombinácii dištančne/prezenčne pri dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení (viď Rozvrh stáží pre 4.r. ZS 2022_23).

C. Hodnotenie kurzu - informácie k spôsobu HK budú zverejnené v ročníkovom tíme MS Teams. 

Prípadné zmeny vo výučbe vo vzťahu  k epidemickým a/alebo iným opatreniam budú zverejnené na webe kliniky a ročníkovom tíme v MS Teams.   

17.9.2022.

                                                                                                                         MUDr. Juraj Koutun, CSc.
                                                                                                                     prednosta KAIM LFUK a UNB

.