Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UN Bratislava

Otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2020-2021

 Otázky z predmetu AIM

Testové otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2020-2021

Testové otázky z predmetu AIM

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry  pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2020/21.

Literatúra

 

 

Organizácia výučby v šk.r. 2020/21 ZS

Na základe rozhodnutia Vedenia LFUK sa výučba predmetu AIM v zimnom semestri začína podľa platného rozvrhu a uskutoční sa formou dištančnej a prezenčnej výučby nasledovne:

A.    Prednášky budú dištančne v on-line prostredí MS TEAMS.

1.     V prostredí univerzitného MS Teams je vytvorení tím 2020ZS_LFUK AIM VL 4r.

2.     Tím tvoria učitelia a členovia – študenti.

3.     Študenti 4r. VL sú už v tíme 2020ZS_LFUK AIM VL 4r. registrovaní (262 študentov).

4.     Prístup k prednáškam - od 28.9.2020:

·       Prihlásenie sa do MS Teams (univerzitné konto, login, heslo).

·       Identifikácia a otvorenie tímu 2020ZS_LFUK AIM VL 4r.

·       Kanál Všeobecné ⇒ karta Súbory ⇒ priečinok Učebné materiály.

Prednášky k jednotlivým témam budú zverejnené v príslušnom týždni (podľa rozvrhu).

 

B.    Praktická výučba (stáže) bude realizovaná prezenčne za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Vo všetkých vnútorných priestoroch LFUK a priestoroch zdravotníckych zariadení, v ktorých prebieha praktická výučba je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a výučbových priestorov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2m (princíp ROR: rúško-odstup-ruky). Prípadné ďalšie hygienické opatrenia určí príslušné pracovisko AIM.   

 

25.9.2020.

                                                                                                                         MUDr. Juraj Koutun, CSc.
                                                                                                                         prednosta KAIM LFUK a UNB

28. 09. 2020 20.51 hod.

Upozornenie

 

Na zasadnutí Vedenia Lekárskej fakulty UK dňa 28. 9. 2020 sa rozhodlo, že výučba na Lekárskej fakulte UK bude prebiehať nasledovne:

1. – 5. ročník všeobecné lekárstvo/general medicine a zubné lekárstvo/dentistry

 

  • Od 29. 9. 2020 až do odvolania bude teoretická a praktická výučba realizovaná výlučne dištančnou online metódou

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripraví pre študentov 4. ročníka VL on-line zázemie a rozvrh hodín.

Zásadné informácie zverejníme na webovej stránke KAIM. 

Sledujte webovú stránku kliniky.  

 

29.9.2020.                                                                                                  MUDr. Juraj Koutun, CSc.
                                                                                                                  prednosta KAIM LFUK a UNB

Výučba v ZS 2020/21 - aktualizácia

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams. 

AKTUALIZÁCIA

On-line rozvrh

AKTUALIZÁCIA 29.10.2020

On-line rozvrh stáží od 2.11.2020

29.10.2020.                                                                                       

                                                                                                                 Mudr. Juraj Koutun, CSc.
                                                                                                                 prednosta I.KAIM LFUK a UNB