Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UN Bratislava

Otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2021-2022

 Otázky z predmetu AIM

Testové otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2021-2022

Testové otázky z predmetu AIM

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry  pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2021/22.

Literatúra

 

 

Organizácia výučby v šk.r. 2021/22 ZS

Na základe rozhodnutia Vedenia LFUK sa výučba predmetu AIM v zimnom semestri začína podľa platného rozvrhu a uskutoční sa formou dištančnej a prezenčnej výučby nasledovne:

A.    Prednášky budú dištančne v on-line prostredí MS TEAMS.

1.     V prostredí univerzitného MS Teams je vytvorený tím 21_22ZS_LFUK AIM VL 4r.

2.     Tím tvoria učitelia a členovia – študenti.

3.     Študenti 4r. VL sú už v tíme 21_22ZS_LFUK AIM VL 4r. registrovaní (342 študentov).

4.     Prístup k prednáškam - od 25.9.2021:

·       Prihlásenie sa do MS Teams (univerzitné konto, login, heslo).

·       Identifikácia a otvorenie tímu 21_22ZS_LFUK AIM VL 4r.

·       Kanál Všeobecné ⇒ karta Súbory ⇒ priečinok Učebné materiály.

Prednášky k jednotlivým témam budú zverejnené v príslušnom týždni pred online prezentáciou (podľa rozvrhu).

 

B.    Praktická výučba (stáže) bude realizovaná prezenčne alebo v kombinácii dištančne/prezenčne za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Viď oznámenie na webe LF: Praktická výučba na ústavoch a klinikách LF UK - pravidlá!!!
https://www.fmed.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/lekarska-fakulta/article/prakticka-vyucba-na-ustavoch-a-klinikach-lf-uk-pravidla/ 

Prípadné zmeny vo výučbe vo vzťahu protiepidemickým opatreniam budú zverejnené webe kliniky a ročníkovom tíme v MS Teams.   

 

19.9.2021.

                                                                                                                         MUDr. Juraj Koutun, CSc.
                                                                                                                         prednosta KAIM LFUK a UNB

.

 

Výučba v ZS 2021/22 - Hodnotenie kurzu (HK)

Milé študentky, milí študenti.

Výučbová fáza zimného semestra predmetu AIM končí stážami 8.12.2021. 

Na overovanie získaných vedomostí, zručností a postojov študentov a účinnosti pedagogických nástrojov učiteľov využijeme špecifické nástroje vzdelávacieho systému Moodle. 

Hodnotenie zimného semestra predmetu AIM je formou "Hodnotenie kurzu" (HK) s udelením kreditov.

V podmienkach dištančného vzdelávania bude HK zahŕňať TEST.
Testové otázky sú z anestéziológie, intenzívnej medicíny a resuscitácie.

Test v systéme Moodle bude zverejnený 15.2.2021.
Prístup na portál: samoprihlásenie - https://moodle.uniba.sk (prihlasovacie meno a heslo ako do AIS).

Vzhľadom na spôsob HK, I.KAIM LFUK a UNB nevyhlasuje predtermíny a termíny na vykonanie HK. Testy môžu byť absolvované priebežne v skúšobnom období a následne (podľa výsledkov) budú zapísané do AIS. 

S pozdravom a prianím "nech sa nám darí"

 

Mudr. Juraj Koutun, CSc. 
prednosta I.KAIM LFUK a UNB