Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UN Bratislava

Otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2023-2024

 Otázky z predmetu AIM

Testové otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2023-2024

Testové otázky z predmetu AIM

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry  pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2023/24.

Literatúra

Organizácia výučby v šk.r. 2023/24 ZS

Na základe rozhodnutia Vedenia LFUK sa výučba predmetu AIM v zimnom semestri začína podľa platného rozvrhu a uskutoční sa formou dištančnej a prezenčnej výučby nasledovne:

A. Prednášky budú prezenčne alebo kombinácia prezenčne/dištančne
v prostredí MS TEAMS /LMS Moodle (viď súbor „Rozpis – prednášky...“).

V MS Teams je vytvorený ročníkový tím 23_24 _LFUK AIM VL 4r.
ZS sa v MS Teams termínovo otvorí formou Oznámenia v ročníkovom tíme.

Prednášky k jednotlivým témam budú priebežne zverejnené a dostupné v:
Kanál Všeobecné  karta Súbory ⇒ priečinok Učebné materiály ⇒ Priečinky AN, IM, R.

B. Praktická výučba bude realizovaná prezenčne alebo v kombinácii dištančne/prezenčne pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení (viď súbor „Organizácia a rozvrh stáži...").

Praktická výučba bude prebiehať s podporou LMS Moodle. Ako súčasť prípravy na stáže pripravujeme postupné zavedenie prvkov tímového učenia do  jednotlivých tematicky zameraných stáži (viď „Organizácia a rozvrh stáži...“, časť Tímové učenie – princíp).
Tímové učenie (Team based learning TBL) v plnom formáte bude od začiatku ZS len na stážach RR, R.

Organizácia výučby pre konkrétny krúžok bude zverejnený podľa rozvrhu hodín
v celoročníkovom a alebo krúžkovom tíme MS Teams. 

C. Hodnotenie kurzu - informácie k spôsobu HK budú zverejnené v ročníkovom tíme MS Teams. 

Prípadné zmeny vo výučbe vo vzťahu protiepidemickým opatreniam a organizácii výučby budú zverejnené na webe kliniky a ročníkovom tíme v MS Teams.

14.9.2023. 

MUDr. Katarína Tarabová, PhD.
Poverená vedením I. KAIM LFUK a UNB

 

.

 

Hodnotenie kurzu ZS 2023/24 (HK)

Milé študentky, milí študenti.

Výučba predmetu AIM v zimnom semestri končí stážami 8.12.2023.
Na overovanie získaných vedomostí, zručností a postojov študentov a účinnosti pedagogických nástrojov učiteľov využijeme špecifické nástroje vzdelávacieho systému Moodle.

Hodnotenie zimného semestra predmetu AIM je formou "Hodnotenie kurzu" (HK) s udelením kreditov.
HK zahŕňať TEST.
Testové otázky sú z anestéziológie, intenzívnej medicíny a resuscitácie. Súčasťou každej série testových otázok bude jedna esejová úloha, ktorú treba vypracovať písomne.

Podpora pre vypracovanie esejovej úlohy. Text odpovede napíšte vo worde a preneste do portálu Ctrl C - Ctrl V. ´
Poznámka k vyhodnoteniu testu. Otázky s možnosťou výberu odpovedí sú známkované automaticky, esejová úloha je známkovaná až po vyhodnotení učiteľom. Konečné hodnotenie testu v LMS Moodle (info pre študenta, známka do AIS) vyžaduje riešenie a známkovanie všetkých testových otázok (automatické známkovanie + známkovanie učiteľom).

Test v systéme Moodle bude zverejnený 11.12.2023.
Prístup na portál: https://moodle.uniba.sk (prihlasovacie meno a heslo ako do AIS).

Vzhľadom na spôsob HK, I.KAIM LFUK a UNB nevyhlasuje predtermíny a termíny na vykonanie HK. Testy môžu byť absolvované priebežne už v predtermínovom aj skúšobnom období a následne (podľa výsledkov) budú zapísané do AIS.

S pozdravom a prianím "nech sa nám darí".

 1.12.2023.

Doc. Mudr. Roman Záhorec, CSc.
prednosta I.KAIM LFUK a UNB