Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UN Bratislava

Otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2021-2022

 Otázky z predmetu AIM

Testové otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2021-2022

Testové otázky z predmetu AIM

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry  pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2021/22.

Literatúra

Organizácia výučby v šk.r. 2021/22 LS

Na základe rozhodnutia Vedenia LFUK sa výučba predmetu AIM v letnom semestri začína podľa platného rozvrhu a uskutoční sa formou dištančnej a prezenčnej výučby nasledovne:

A. Prednášky budú dištančne v on-line prostredí MS TEAMS.

MS Teams je vytvorený tím 21_22LS_LFUK AIM VL 4r.

Prístup k prednáškam:
Kanál Všeobecné ⇒ karta Súbory ⇒ priečinok Učebné materiály.

B. Praktická výučba (stáže) bude realizovaná prezenčne alebo v kombinácii dištančne/prezenčne za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

C. Skúška z AIM sa bude realizovať prezenčne.

Skúška bude zahŕňať:

  • Test (LMS Moodle - Sekcia AIM_LS Skúška)
  • Ústnu skúšku - 2 otázky

Stáže z AIM sa v LS realizujú formou blokovej výučby. To umožňuje vykonať skúšku už v termínoch po ukončení bloku stáži.

Termíny na prihlásenie na skúšku budú zverejnené v AIS2 a budú spravidla v nasledujúcom týždni po absolvovaní bloku stáži. Počet účastníkov je maximálne 7 na jeden termín (epidemické opatrenia).

Podmienka na účasť na ústnom pohovore je úspešné vykonanie testu v systéme Moodle (Sekcia AIM_LS Skúška).
Testy ku skúške budú prístupné od 21.2.2022.

Prípadné zmeny vo výučbe vo vzťahu  k epidemickým opatreniam budú zverejnené na webe kliniky a ročníkovom tíme v MS Teams.   

16.2.2022.

                                                                                                                         MUDr. Juraj Koutun, CSc.
                                                                                                                     prednosta KAIM LFUK a UNB

.