Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijná a vedecká činnosť

Publikačná činnosť, granty a aktivity na 1.internej klinike

Pracovníci I. Internej kliniky sa v súčasnosti podieľajú na riešení tohto vedeckého grantového projektu :

Rozhodnutie o schválení projektu : No. 41 /2022

Začiatok projektu: 01/2022

Koniec projektu: 12/2025

Názov projektu: Špeciálne myeloidné markery nestability aterosklerotického  

                        plaku a rizika akútnej koronárnej príhody.

Vedúca projektu:  RNDr. Alena Viktorínová, PhD.

                           Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

Riešitelia projektu: Doc.MUDr. Soňa Kiňová, PhD., Doc.Dr. Martin Čaprnda, PhD., 

                            MUDr. Michal Koreň, PhD, MUDr. Dana  Holováčová, PhD.

                            I.Interná klinika LF UK a UNB   

 

 

Nezávislý edukačný vedecký grantový projekt :

Začiatok projektu: 03/2023

Koniec projektu 03/2024

 

Názov projektu:   Kostné zmeny u pacientov s axiálnou spondylartritídou

Riešiteľka projektu: doc.MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

 

 

 

Najvýznamnejšie publikácie v roku 2022 na I. Internej klinike :

 

       V302 Balogová, Soňa [KAUT] [UKOLFKNM] (16.67%) - Darai, Emile (16.666%) - Noskovičová, Lucia [UKOLFKNM] (16.666%) - Lukáč, Ľudovít [UKOLF1IK] (16.666%) - Talbot, Jean Noel (16.666%) - Montravers, Francoise (16.666%): Interference of known or suspected endometriosis in reporting FDG PET/CT performed in another indication

Lit.: 40 zázn.

In: Clinical Nuclear Medicine. - Roč. 47, č. 4 (2022), s. 305-313. - ISSN (print) 0363-9762

URL: https://journals.lww.com/nuclearmed/_layouts/15/oaks.journals/downloadpdf.aspx?trckng_src_pg=ArticleViewer&an=00003072-202204000-00004

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0.520

SNIP (SCOPUS) 2021=0.643

CiteScore (SCOPUS) 2021=2.4

IF (JCR) 2021=10.782

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Radiology, nuclear medicine & medical imaging] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Radiology, nuclear medicine and imaging] -- 2021

 

        

          V316 Macáková, Kristína [UKOLFUMB] (12.5%) - Illésová, Júlia (12.5%) - Mlynáriková, Vanda (12.5%) - Lesayová, Alexandra (12.5%) - Konečná, Barbora [UKOLFUMB] (12.5%) - Vlková, Barbora [UKOLFUMB] (12.5%) - Celec, Peter [KAUT] [UKOLFUMB] (12.5%) - Šteňová, Emöke [UKOLF1IK] (12.5%): The dynamics of extracellular DNA associates with treatment response in patients with rheumatoid arthritis

Lit.: 30 zázn.

In: Scientific Reports. - Roč. 12, č. 1 (2022), s. [1-10], art. no. 21099. - ISSN (online) 2045-2322

URL: https://www.nature.com/articles/s41598-022-23954-8.pdf

Registrované v:

CCC Current Content Connect

SCO SCOPUS

WOS CC Web of Science Core Collection

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=1.005

SNIP (SCOPUS) 2021=1.389

CiteScore (SCOPUS) 2021=6.9

IF (JCR) 2021=4.997

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Multidisciplinary sciences] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Multidisciplinary] -- 2021

--PhD-LF

 

         V334 Prôčka, Patrik [KAUT] (38%) - Čelovská, Denisa [UKOLF1IK] (15%)    Šmondrk,  Maroš (10%) - Borik, Štefan (37%): Correlation mapping of perfusion patterns in cutaneous tissue

Lit.: 50 zázn.

In: Applied sciences [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 15 (2022), s. [1-12], art. no. 7658 [online]. - ISSN (online) 2076-3417

URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/15/7658

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0,507

SNIP (SCOPUS) 2021=1,026

CiteScore (SCOPUS) 2021=3,70

IF (JCR) 2021=2,838

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q2 [Engineering (miscellaneous)] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Computer science applications] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Fluid flow and transfer processes] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Instrumentation] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Materials science (miscellaneous)] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Process chemistry and technology] -- 2021

wos-jcr -- Q3 [Chemistry, multidisciplinary] -- 2021

wos-jcr -- Q2 [Engineering, multidisciplinary] -- 2021

wos-jcr -- Q2 [Physics, applied] -- 2021

wos-jcr -- Q3 [Materials science, multidisciplinary] -- 2021

 

 

         V335 Russo, Eleonora (16.67%) - Čaprnda, Martin [UKOLF1IK] (16.666%) - Kružliak, Peter (16.666%) - Conaldi, Pier Giulio (16.666%) - Borlongan, Cesar V. (16.666%) - La Rocca, Giampiero [KAUT] (16.666%): Umbilical cord mesenchymal stromal cells forcartilage regeneration applications

Lit.: 172 zázn.

In: Stem Cells International. - č. 2022 (2022), s. [1-23], art. no. 2454168. - ISSN (print) 1687-966X

URL: https://downloads.hindawi.com/journals/sci/2022/2454168.pdf

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0,925

SNIP (SCOPUS) 2021=1,154

CiteScore (SCOPUS) 2021=8,8

IF (JCR) 2021=5.131

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Cell & tissue engineering] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Cell biology] – 2021

scimago-sjr -- Q2 [Molecular biology] – 2021

 

 

         V347 Wawruch, Martin [KAUT] [UKOLFFAU] (9.1%) - Murín, Ján [UKOLF1IK] (9.09%) - Tesař, Tomáš [UKOFAPR] (9.09%) - Paduchová, Martina (9.09%) - Petrová, Miriam [UKOLFFAU] (9.09%) - Čelovská,Denisa [UKOLF1IK] (9.09%) - Havelková, Beata (9.09%) - Trnka,Michal [UKOLFULFB] (9.09%) - Masaryková, Lucia [KAUT] [UKOFAPR] (9.09%) - Alfian, Sofa D. (9.09%) - Aarnio, Emma (9.09%): Gender differences in non-persistence with angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers among older hypertensive patients with peripheral arterial disease Lit.: 27 zázn.In: Biomedicines. - Roč. 10, č. 7 (2022), s. [1-14], art. no. 1479. - ISSN (online) 2227-9059URL: https://mdpi-res.com/d_attachment/biomedicines/biomedicines-10-01479/article_deploy/biomedicines-10-01479-v4.pdf?version=1657013059

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0,874

SNIP (SCOPUS) 2021=1,031

CiteScore (SCOPUS) 2021=3

IF (JCR) 2021=4,757

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Biochemistry & molecular biology] -- 2021

wos-jcr -- Q2 [Medicine, research & experimental] -- 2021

wos-jcr -- Q2 [Pharmacology & pharmacy] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Biochemistry, genetics and molecular biology (miscellaneous)] -- 2021

 

 

 

 

 

 

 

Doktorandi na I.Internej klinike

Doktorandi na I.Internej klinike LF UK a UNB v r. 2023

 

MUDr. Tarabčáková Lenka                      školiteľ : doc.MUDr.Šteňová, PhD.

MUDr. Kašperová Stela                          školiteľ : doc.MUDr.Šteňová, PhD

MUDr. Džupina Andrej                            školiteľ: prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

MUDr. Vlčková Katarína                          školiteľ: doc.MUDr.Denisa Čelovská, PhD.

MUDr. Kuklovský Tomáš                         školiteľ: doc.MUDr. Jozef Bulas, CSc.

Odporúčaná literatúra pre štúdium internej medicíny

Povinná literatúra

KIŇOVÁ, S., HULÍN, I., a kol. Interná medicína. Bratislava: ProLitera 2013, 1136 s. ISBN 978-80-970253-9-7

HRUŠOVSKÝ, Š. a kol. Internistická propedeutika. Bratislava: Herba, 2013. 800 s. ISBN978-80-89171-72-9

TAKÁČ, M. a kol. Propedeutika vnútorného lekárstva. Martin: Osveta, 1998. 308 s. ISBN 80-88824-73-7. 

BADA, V. Základy klinickej elektrokardiografie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. 5.prepracované vydanie, 124 s. ISBN 978-80-223-4110-3. 

PAYER J., a kol. Vybrané klasifikácie v internej medicíne. Bratislava: Herba, 2016. 76 s. ISBN 978-80-89631-47-5

KIŇOVÁ, S., ĎURIŠ, I., HULÍN, I. Od symptómu k diagnóze a liečbe. Bratislava: Prolitera, 2013. 1134 s. ISBN 978-80-89668-01-4

KLENER, P. et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. Praha: Karolinum, Galén, 2009. 3. preprac. a dopl. vyd. 324 s. ISBN ISBN: 978-80-7262-643-4.

CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publ., 2007. Nové prepac., doplnené vydanie. 243 s.  ISBN 978-80-2471-309-0

 

Odporúčaná literatúra

ĎURIŠ,  I., HULÍN,  I., BERNADIČ, M.,  eds. Princípy  internej medicíny I-III. Bratislava: SAP,  2001. 2951 s. ISBN 80-88908-69-8. 

KLENER, P. et al. Vnitřní  lékařství. Praha: Karolinum, Galén, 2011. 4. preprac. a dopl. vyd. 1174 s. ISBN 978-80-7262-705-9.

ČEŠKA, R., TESAŘ, V., DÍTĚ, P., ŠTULC, T., a kol. Interna. Praha: Triton, 2010, 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0

CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publ., 2007 (nové prepac., doplnené vydanie). 243 s.  ISBN 978-80-2471-309-0

ŠTVRTINOVÁ. V. a kol. Bolesť končatín. Bratislava: SAP, 2012, 165 s. ISBN 978-80-89607-05-1

BOROVSKÝ, M., PAYER, J., a kol. Gynekologická endokrinológia. Bratislava: Herba, 2016. 248 s. ISBN 978-80-89631-57-3 

PAYER, J., BOROVSKÝ, M., a kol. Osteoporóza u vybraných ochorení. Bratislava: Herba, 2014. 192 s. ISBN 978-80-89631-19-3 

PAYER, J., KILLINGER Z., a kol. Osteoporóza. Bratislava: Herba, 2012, 256 s. ISBN 978-80-89171-94-1

MOJTO, V.: Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie. Bratislava: Asklepios, 2016, 115 s. ISBN 978-80-7167-182-4.

BÁLINT, O. a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. 2.preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2007. 590 s. ISBN 80-8063-222-7. 

KRČMÉRY, S., DÚBRAVA, M., KRČMÉRY, V., HROMEC, J., a kol. Antiinfekčná chemoterapia pre prax. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 460 s. ISBN978-80-223-2995-8. 

KIŇOVÁ, S., HULÍN, I., et al. Choroby tráviaceho systému. Bratislava: ProLitera, 2011. 200 s. ISBN 978-80-970253-5-9

HEGYI, L., KRAJČÍK, Š. Geriatria. Bratislava: Herba, 2010. 601 s. ISBN 978-80-89171-73-6

KRAHULEC, B., FÁBRYOVÁ Ľ., HOLÉCZY, P., KLIMEŠ I., a kol. Klinická obezitológia. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2013. 336 s. ISBN 978-80-904731-7-1

MOKÁŇ, M., MARTINKA, E., GALAJDA, P., a kol. Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Martin: Vydavateľstvo P+M, 2008. 1003 s. ISBN  978-80-969713-9-8

GAVORNÍK, P. Všeobecná angiológia. 2. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. 276 s. 

URBAN, Š.: Priedušková astma. Diagnostika a terapia. Bratislava: Herba, 2015, 240 s. ISBN 978-80-89-631-39-1.  

REDHAMMER, R. a kol. Tuberkulóza. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 72 s. ISBN 80-223-1475-7. 

BUCHANCOVÁ, J. a kol. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta, 2003. 1135 s. ISBN 80-8063-113-1. 

REDHAMMER, R., REDHAMMEROVÁ, A. Spánkové poruchy dýchania. Bratislava: SAP, 2004. 100 s. ISBN 80-89104-54-1. 

ROZBORILOVÁ, E., SOLOVIČ, I. a kol. Tuberkulóza a mykobakteriózy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. 84 s. ISBN 978-80-223-2577-6

ŠTVRTINOVÁ, V. a kol. Venózny tromboembolizmus, prevencia, liečba. Bratislava: Herba, 2009. 240 s. ISBN 978-80-89171-63-7

SOUČEK, M. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. 1808 s. ISBN 978-80-247-2110-1

ŠPINAR, J. a kol. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2008. 255 s. ISBN 9788024717494

KASPER, D., FAUCI, A., HAUSER, S., LONGO, D., JAMESON, L., LOSCALZO J. Harrison´s Priniciples of Internal Medicine 19th ed. New York: McGraw-Hill, 2016. 3000 pp. ISBN 978-0-07-180215-4

GOLDMAN, L. et al. Goldman´s cecil medicine, 25th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2016.3024 pp. ISBN 978-1-4577-5017-7

KUMAR, P., CLARK, M. Kumar and Clark´s Clinical Medicine, 9th edition. Elsevier, 2016.1456 pp. ISBN: 978-0-70020-660-16

SWARTZ, MH. Textbook of physical diagnosis: history and examination, 7th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders 2014. ISBN: 978-0-3232-2148-1

COLLEDGE, N.R. et al. Davidson´s Principles and Practice of Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2010. 1376 s.  ISBN 978-0-7020-3085-7

MISTRÍK M. Choroby červených a bielych krviniek. Bratislava ProLitera, 2014. 155 s. ISBN 978-80-89668-02-1

SAKALOVÁ, A.,  BÁTOROVÁ, A.,  MISTRÍK, M., a kol. Klinická hematológia. Osveta Martin 2010. 295 s. ISBN 978-80-8063-324-0  

HOMOLKA, J. Pneumologie. Praha: Galén, 2001, 126 s. ISBN 80-7262-131-9.

 

<output>

ĎURIŠ,  I., HULÍN,  I., BERNADIČ, M.,  eds. Princípy  internej medicíny I-III. Bratislava: SAP,  2001. 2951 s. ISBN 80-88908-69-8. 

KLENER, P. et al. Vnitřní  lékařství. Praha: Karolinum, Galén, 2011. 4. preprac. a dopl. vyd. 1174 s. ISBN 978-80-7262-705-9.

ČEŠKA, R., TESAŘ, V., DÍTĚ, P., ŠTULC, T., a kol. Interna. Praha: Triton, 2010, 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0

CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publ., 2007 (nové prepac., doplnené vydanie). 243 s.  ISBN 978-80-2471-309-0

ŠTVRTINOVÁ. V. a kol. Bolesť končatín. Bratislava: SAP, 2012, 165 s. ISBN 978-80-89607-05-1

BOROVSKÝ, M., PAYER, J., a kol. Gynekologická endokrinológia. Bratislava: Herba, 2016. 248 s. ISBN 978-80-89631-57-3 

PAYER, J., BOROVSKÝ, M., a kol. Osteoporóza u vybraných ochorení. Bratislava: Herba, 2014. 192 s. ISBN 978-80-89631-19-3 

PAYER, J., KILLINGER Z., a kol. Osteoporóza. Bratislava: Herba, 2012, 256 s. ISBN 978-80-89171-94-1

MOJTO, V.: Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie. Bratislava: Asklepios, 2016, 115 s. ISBN 978-80-7167-182-4.

BÁLINT, O. a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. 2.preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2007. 590 s. ISBN 80-8063-222-7. 

KRČMÉRY, S., DÚBRAVA, M., KRČMÉRY, V., HROMEC, J., a kol. Antiinfekčná chemoterapia pre prax. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 460 s. ISBN978-80-223-2995-8. 

KIŇOVÁ, S., HULÍN, I., et al. Choroby tráviaceho systému. Bratislava: ProLitera, 2011. 200 s. ISBN 978-80-970253-5-9

HEGYI, L., KRAJČÍK, Š. Geriatria. Bratislava: Herba, 2010. 601 s. ISBN 978-80-89171-73-6

KRAHULEC, B., FÁBRYOVÁ Ľ., HOLÉCZY, P., KLIMEŠ I., a kol. Klinická obezitológia. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2013. 336 s. ISBN 978-80-904731-7-1

MOKÁŇ, M., MARTINKA, E., GALAJDA, P., a kol. Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Martin: Vydavateľstvo P+M, 2008. 1003 s. ISBN  978-80-969713-9-8

GAVORNÍK, P. Všeobecná angiológia. 2. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. 276 s. 

URBAN, Š.: Priedušková astma. Diagnostika a terapia. Bratislava: Herba, 2015, 240 s. ISBN 978-80-89-631-39-1.  

REDHAMMER, R. a kol. Tuberkulóza. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 72 s. ISBN 80-223-1475-7. 

BUCHANCOVÁ, J. a kol. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta, 2003. 1135 s. ISBN 80-8063-113-1. 

REDHAMMER, R., REDHAMMEROVÁ, A. Spánkové poruchy dýchania. Bratislava: SAP, 2004. 100 s. ISBN 80-89104-54-1. 

ROZBORILOVÁ, E., SOLOVIČ, I. a kol. Tuberkulóza a mykobakteriózy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. 84 s. ISBN 978-80-223-2577-6

ŠTVRTINOVÁ, V. a kol. Venózny tromboembolizmus, prevencia, liečba. Bratislava: Herba, 2009. 240 s. ISBN 978-80-89171-63-7

SOUČEK, M. a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. 1808 s. ISBN 978-80-247-2110-1

ŠPINAR, J. a kol. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2008. 255 s. ISBN 9788024717494

KASPER, D., FAUCI, A., HAUSER, S., LONGO, D., JAMESON, L., LOSCALZO J. Harrison´s Priniciples of Internal Medicine 19th ed. New York: McGraw-Hill, 2016. 3000 pp. ISBN 978-0-07-180215-4

GOLDMAN, L. et al. Goldman´s cecil medicine, 25th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2016.3024 pp. ISBN 978-1-4577-5017-7

KUMAR, P., CLARK, M. Kumar and Clark´s Clinical Medicine, 9th edition. Elsevier, 2016.1456 pp. ISBN: 978-0-70020-660-16

SWARTZ, MH. Textbook of physical diagnosis: history and examination, 7th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders 2014. ISBN: 978-0-3232-2148-1

COLLEDGE, N.R. et al. Davidson´s Principles and Practice of Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2010. 1376 s.  ISBN 978-0-7020-3085-7

MISTRÍK M. Choroby červených a bielych krviniek. Bratislava ProLitera, 2014. 155 s. ISBN 978-80-89668-02-1

SAKALOVÁ, A.,  BÁTOROVÁ, A.,  MISTRÍK, M., a kol. Klinická hematológia. Osveta Martin 2010. 295 s. ISBN 978-80-8063-324-0  

HOMOLKA, J. Pneumologie. Praha: Galén, 2001, 126 s. ISBN 80-7262-131-9.

</output>