Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba na I. internej klinike LFUK

Rozvrh na zimný semester 2021/2022

Rozvrh na zimný semester 2021/2022

Povinne voliteľný predmet ANGIOLÓGIA

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET: ANGIOLÓGIA – VASKULÁRNA MEDICÍNA

PREDNÁŠKY, ZIMNÝ SEMESTER,  2021/2022

 

Prednášajúci: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc, Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD,

Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD, MUDr. Petr Vařejka, CSc., MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

MUDr. David Ručka, PhD.

 

MIESTO: 3.-6. týždeň, 10. 11. a 14. týždeň: UNB, Mickiewiczova ul., I. Interná klinika, budova G, 2.posch., knižnica

7.- 9. týždeň a 12. - 13. týždeň: NÚSCH – Klinika angiológie LFUK a NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, -2. Poschodie, knižnica

ČAS: štvrtok 17.30 – 19.20 

 

 

3. týždeň  (30. sept.)  - Angiológia – základné pojmy a definície  (prof. Štvrtinová)

           

4. týždeň   (7.okt) -   Ateroskleróza ako generalizované ochorenie. Rizikové faktory AS  (doc. Čelovská)    

 

5. týždeň  (14.okt.) -    PAO – periférna artériová choroba končatín, diagnostika a konzervatívna liečba  (doc. Čelovská)

 

6. týždeň (21.okt) -     Primárne a sekundárne vaskulitídy.  Raynaudov sy a choroba. (prof. Štvrtinová)

 

7. týždeň (28.okt)  -      Základné princípy invazívnej diagnostiky a endovaskulárnej liečby arteriálnych ochorení (MUDr. P.Vařejka)

 

8. týždeň (4.nov.)  -      Choroby aorty  (MUDr. Ľ.Fľak)

 

9.týždeň  (11.nov)  -   Choroby karotických, renálnych a viscerálnych tepien  (doc. Maďarič)

 

10. týždeň  (18.nov)  -  Hľbková žilová trombóza a povrchová tromboflebitída.  (prof. Štvrtinová)

 

11. týždeň  (25.nov) -   Chronická venózna choroba a insuficiencia   (prof. Štvrtinová)

 

12. týždeň (2.dec.) - Základné princípy endovaskulárnej liečby venóznych ochorení.  (MUDr. Ručka).

 

13. týždeň (9.dec). -  Život ohrozujúce stavy v angiológii / vaskulárnej medicíne (doc. Maďarič)

 

14.týždeň  (16.12)   -   Bolesť končatín a opuch končatín – dif dg  (prof. Štvrtinová)

 

 

 

 

 

Výučba 6.ročníka v ak.roku 2020-2021

VZOR  - CHOROBOPIS

 

Univerzita Komenského v Bratislave

LEKÁRSKA FAKULTA

Špitálska 24, 813 72 Bratislava

I. interná klinika LF UK a UN v Bratislave – Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Prednosta: doc.MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

 

 
CHOROBOPIS

 

Praktická časť štátnej záverečnej skúšky z internej medicíny

 

 
 

Spracoval:      Meno PRIEZVISKO

VI. ročník, študijná skupina xx

Odbor všeobecné lekárstvo

 

V Bratislave,  dd.mm.rrrr

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PACIENTA

Iniciálie pacienta:                                                                                                                                                                                                                            Rok narodenia:

Pohlavie:

Hospitalizovaný na I. internej klinike LF UK a UNB od ..... do .....

 

ANAMNÉZA

Terajšie ochorenie:

Osobná anamnéza:

Fyziologické funkcie:

Abúzy:

Lieková anamnéza:

Alergická anamnéza:

Gynekologická anamnéza:

Rodinná anamnéza:

Sociálna a pracovná anamnéza:

Epidemiologická anamnéza:

Transfuziologická anamnéza:

 

VITÁLNE FUNKCIE:

 

TK: mmHg * Pulz: /min, reg. * TT: °C * DF: /min. * SatO2:  %

Výška:  cm * Hmotnosť:  kg *    BMI:  kg/m2

 

STATUS PRAESENS GENERALIS

 

 

STATUS PRAESENS LOCALIS

 

EKG

Popis EKG aj so záverom.

 

RTG HRUDNÍKA

Popis RTG snímky. Pri praktickej skúške môže byť priamo overenie popisu s aktuálnou snímkou.

 

PRACOVNÁ DIAGNÓZA

Diagnostické závery stanovené na základe údajov z anamnézy a klinického fyzikálneho vyšetrenia.            

 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA:

Prehľad diagnóz prichádzajúcich do úvahy v rámci diferenciánej diagnostiky so stručnou charakteristikou (zameranou na odlíšenie dg, uvedenie „pre a proti“, doplnenia vyšetrení s cieľom danú dg potvrdiť či vylúčiť). 

 

NÁVRH VYŠETRENÍ

Návrh všetkých diagnostických procedúr u pacienta s cieľom stanovenia základnej (hlavnej) diagnózy.

 

NÁVRH TERAPIE

Orientačný návrh terapie – skupiny liekov/generické názvy

 

Súčasťou praktickej skúšky je bližšia diskusia k chorobopisu so skúšajúcim.  

 

 

 

...........................................................

podpis študenta

 

 

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY
pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa semináre pre 6. ročník budú v akademickom roku 2021/22 konať v distančnej online forme.


Všetky semináre budú postupne umiestnené v MS TEAMS. 

 

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta, Špitálska 24
813 72 Bratislava
V. interná klinika LF UK a UNB
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Za správnosť:
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
peter.jackuliak@fmed.uniba.sk
www.uniba.sk

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2021/22

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch o 14:00 hod online prostredníctvom MS Teams (schôdze budú zriadené na začiatku turnusu).
Turnus I (13.9.2021 – 19.11.2021)
14.9.
Akútne stavy v gastroenterológii
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.
16.9.
Závažné stavy v endokrinológii
Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
21.9.
Hepatálna insuficiencia
Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.
23.9.
Poruchy hemostázy
Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.
28.9.
Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc. 30.9. Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
5.10.
Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika
Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.
7.10.
Základy liečby a diagnostiky v reumatológii. Osteoporóza
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.
12.10.
Ochorenia aorty a periférnych ciev
Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD.
14.10.
Hypotenzia a šok
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
19.10.
Intoxikácie
Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.
21.10.
Zásady liečby antibiotikami
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
26.10.
Diferenciálna diagnostika hnačiek
Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.
28.10.
Srdcové zlyhávanie
Prof. MUDr. J. Murín, CSc.
2.11.
Akútne stavy v kardiológii
Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
4.11.
Preventívna kardiológia
Prof. MUDr. V. Bada, CSc.
9.11.
Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM
Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.
11.11.
Respiračná insuficiencia
MUDr. M. Hájková, CSc.

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2021/22

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch o 14:00 hod online prostredníctvom MS Teams (schôdze budú zriadené na začiatku turnusu).
Turnus II (15.11.2021 – 4.2.2022)
16.11.
Akútne stavy v gastroenterológii
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.
18.11.
Závažné stavy v endokrinológii
Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
23.11.
Hepatálna insuficiencia
Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.
25.11.
Poruchy hemostázy
Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.
30.11.
Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc. 2.12. Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
7.12.
Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika
Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.
9.12.
Základy liečby a diagnostiky v reumatológii. Osteoporóza
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.
14.12.
Hypotenzia a šok
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
16.12.
Ochorenia aorty a periférnych ciev
Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD.
4.1.
Intoxikácie
Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.
11.1.
Zásady liečby antibiotikami
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
13.1.
Diferenciálna diagnostika hnačiek
Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.
18.1.
Srdcové zlyhávanie
Prof. MUDr. J. Murín, CSc.
20.1.
Akútne stavy v kardiológii
Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
25.1.
Preventívna kardiológia
Prof. MUDr. V. Bada, CSc.
27.1.
Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM
Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.
1.2.
Respiračná insuficiencia
MUDr. M. Hájková, CSc.

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2021/22

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch o 14:00 hod online prostredníctvom MS Teams (schôdze budú zriadené na začiatku turnusu).
Turnus III (13.12.2021 – 4.3.2022)
14.12.
Hypotenzia a šok
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
16.12.
Ochorenia aorty a periférnych ciev
Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD.
4.1.
Intoxikácie
Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.
11.1.
Zásady liečby antibiotikami
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
13.1.
Diferenciálna diagnostika hnačiek
Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.
18.1.
Srdcové zlyhávanie
Prof. MUDr. J. Murín, CSc.
20.1.
Akútne stavy v kardiológii
Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
25.1.
Preventívna kardiológia
Prof. MUDr. V. Bada, CSc.
27.1.
Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM
Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.
1.2.
Respiračná insuficiencia
MUDr. M. Hájková, CSc.
3.2.
Akútne stavy v gastroenterológii
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.
8.2.
Závažné stavy v endokrinológii
Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
10.2.
Hepatálna insuficiencia
Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.
15.2.
Poruchy hemostázy
Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.
17.2.
Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc.
22.2.
Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
24.2.
Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika
Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.
1.3.
Základy liečby a diagnostiky v reumatológii. Osteoporóza
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2021/22

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch o 14:00 hod online prostredníctvom MS Teams (schôdze budú zriadené na začiatku turnusu).
Turnus IV (7.3.2022 – 13.5.2022)
8.3.
Akútne stavy v gastroenterológii
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.
10.3.
Závažné stavy v endokrinológii
Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
15.3.
Hepatálna insuficiencia
Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.
17.3.
Poruchy hemostázy
Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.
22.3.
Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc. 24.3. Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
29.3.
Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika
Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.
31.3.
Základy liečby a diagnostiky v reumatológii. Osteoporóza
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.
5.4.
Hypotenzia a šok
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
7.4.
Ochorenia aorty a periférnych ciev
Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD.
12.4.
Intoxikácie
Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.
19.4.
Zásady liečby antibiotikami
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
21.4.
Diferenciálna diagnostika hnačiek
Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.
26.4.
Srdcové zlyhávanie
Prof. MUDr. J. Murín, CSc.
28.4.
Akútne stavy v kardiológii
Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
3.5.
Preventívna kardiológia
Prof. MUDr. V. Bada, CSc.
5.5.
Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM
Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.
10.5.
Respiračná insuficiencia
MUDr. M. Hájková, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
garant výučby internej medicíny pre študijný program všeobecné lekárstvo na LF UK Bratislava
Organizačná podpora vytvorenia schôdze: Katarína Bagiová (bagiova4@uniba.sk) z V. internej kliniky LFUK.

 

 

 

 


 

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY
pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny

Akademický rok 2021/22

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa semináre pre 6. ročník budú v akademickom roku 2021/22 konať v distančnej online forme.


Všetky semináre budú postupne umiestnené v MS TEAMS. 

 

Seminárne prednášky pre samoštúdium

Seminár Naliehavé situácie v endokrinologii

Seminár akútne stavy v gastroenterológii

Seminár Akútne poškodenia obličiek

Seminár Artériová hypertenzia

Seminár Srdcové zlyhávanie

Seminár PAO

Seminár Hepatálna insuficiencia

Letná prax

Letná prax  - 2.roč. - ošetrovateľstvo

leto 2021

Miesto: I. Interná klinika , Staré Mesto, Mickiewiczova ul.13, budova H, 1.poschodie

Nástup  a pracovná doba : 7,00 do 15,00

Treba mať spravené  BOZP školenie

Doniesť si niečo na jedenie a pitie, v celom areáli nie je bufet , biele oblečenie        

Šatňa je cez leto zatvorená, prezlieka sa na oddelení (oproti sekretariátu v medickej izbe odd.B alebo knižnica)

LP je vykonávaná pod vedením sestier na 2 oddeleniach (A a B)

Potvrdenia o absolvovaní LP máme vytlačené, podpisuje ich vrchná sestra, primár alebo prednostka

                             

Kontakty:

sekretariát: Jana Galambošová, 02 57290249, jana.galambosova@sm.unb.sk

sekretariát: Eva Šebestová, 02 57290329 , 2int@sm.unb.sk

vrchná sestra  Iveta Klacíková, 02 57290390 , iveta.klacikova@sm.unb.sk

Žiadosti o LP s uvedením mobilu a mailu a odfotenou ISIC kartou) zasielať mailom na oba sekretariáty súbežne kvôli dovolenkám.

 

 

Žiadosť o absolvovanie letnej praxe stiahnete TU.

- ku žiadosti prosíme priložiť foto ISIC karty

- v prípade, že máte záujem absolvovať LP mimo UNB, resp. mimo nemocníc,

   ktoré majú zmluvu s LFUK , treba poslať žiadosť do Ružinova - p.prof.Payer -

   garant výučby IM ju schvaľuje, formulár majú uvedený na stránke V. Internej

   kliniky

- UNB vyžaduje školenie Bezpečnosti pri práci - dá sa robiť online   

   v Ružinove p.Kráľovičová - mobil 0905 583541

   na Kramároch p.Murín - mobil 0917 478491 o 7,00

- nástup na LP na I.Internej klinike je o 7,00

 


absolvovanie LP treba preukázať do 31.8.2020

stačí zaslať na mail - jana.galambosovasm.unb.sk

Všetky informácie nájdete na stránke LF UK alebo V. Int.kliniky, v záložke Výučba IM

 


NOVINKY - Informácie

Náplňou ZS 21-22 na našej klinike je Interná propedeutika.

Prednášky sa konanú online. Rozvrh je v záložke:  Prednášky.

Stáže vrátane seminárov sa konanú prezenčne na I.Int.klinike.

 

 

 

 

 

Letná prax  - 2.roč. - ošetrovateľstvo

leto 2021

Miesto: I. Interná klinika , Staré Mesto, Mickiewiczova ul.13, budova H, 1.poschodie

Nástup  a pracovná doba : 7,00 do 15,00

Treba mať spravené  BOZP školenie

Doniesť si niečo na jedenie a pitie, v celom areáli nie je bufet , biele oblečenie        

Šatňa je cez leto zatvorená, prezlieka sa na oddelení (oproti sekretariátu v medickej izbe odd.B alebo knižnica)

LP je vykonávaná pod vedením sestier na 2 oddeleniach (A a B)

Potvrdenia o absolvovaní LP máme vytlačené, podpisuje ich vrchná sestra, primár alebo prednostka

                             

Kontakty:

sekretariát : Jana Galambošová , 02 57290249, jana.galambosova@sm.unb.sk

Eva Šebestová, 02 57290329 , 2int@sm.unb.sk

vrchná sestra  Iveta Klacíková, 02 57290390 , iveta.klacikova@sm.unb.sk

Žiadosti o LP (viď stránka LF UK a  V.Int.kliniky) s uvedením mobilu a mailu a odfotenou ISIC kartou) zasielať mailom na oba sekretariáty súbežne kvôli dovolenkám.

 

 

Otázky na testy a skúšky

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej medicíny – 5. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5 - 2021
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY –  5. ročník  Interná medicína 4 
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 3
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 2
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY - 3.ročník Interná medicína 1
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej propedeutiky– 3. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

Testové otázky z INTERNEJ PROPEDEUTIKY – 3. ročník VL, ZS
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

Prednášky z Internej propedeutiky a Internej medicíny

Interná PROPEDEUTIKA

3.ročník – zimný semester 2021-2022

Prednášky: 37 hodín = 12 prednášok/semester  (11 týždňov po 3 hodiny a 1 týždeň 4 hodiny)

Stáže: 50 hodín = 10 stáží/semester

Nápň: Propedeutika vnútorného lekárstva (10 stáží, 12 prednášok)

Ukončenie: Ústna skúška

 

PREDNÁŠKY

Týždeň

Dátum

Obsahová náplň prednášky

1.

13. 9. 2021

Začiatok semestra

2.

20. 9. 2021

Úvod do štúdia vnútorného lekárstva. Stručný prehľad vývoja a histórie vnútorného lekárstva. Etiológia, patogenéza, priebeh ochorenia, diagnóza, diferenciálna diagnóza a prognóza. Anamnéza a jej súčasti. Príznak, znak, syndróm.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

3.

27. 9. 2021

Fyzikálne vyšetrenie – inšpekcia, palpácia, perkusia, auskultácia. Status praesens generalis.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

4.

4. 10. 2021

Status praesens localis. Fyzikálne vyšetrenie hlavy, krku a hrudníka.

 

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

5.

11. 10. 2021

Status praesens localis. Fyzikálne vyšetrenia brucha a končatín.

 

Doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

6.

18. 10. 2021

Základy elektrokardiografie.

 

Doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

7.

25. 10. 2021

Základy radiológie. Laboratórne vyšetrenia vo vnútornom lekárstve.

 

Doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

8.

01. 11. 2021

Sviatok

9.

08. 11. 2021

Vyšetrovacie metódy v kardiológii. Auskultačné nálezy pri chlopňových chybách srdca.

Doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

10.

15. 11. 2021

Vyšetrovacie metódy v pneumológii. Fyzikálne nálezy pri ochoreniach dýchacieho systému. Vyšetrovacie metódy v angiológii.

 

Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

11.

22. 11. 2021

Vyšetrovacie metódy v gastroenterológii a hepatológii. Endoskopické metódy.

 

Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD

12.

29. 11. 2021

Vyšetrovacie metódy v reumatológii. Vyšetrovacie metódy v endokrinológii.

 

Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD

13.

06. 12. 2021

Vyšetrovacie metódy v nefrológii. Vyšetrovacie metódy v hematológii. Transfúzia krvi.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

14.

13. 12. 2021

Veľké symptómy – ikterus, cyanóza, horúčka.

Zdravotnícka dokumentácia. Etické princípy vzťahu lekára a pacienta. Medicína a právo.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

 

 

 

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny a propedeutiky

Dôležité upozornenie !!!!

 

Milí študenti,

aj keď Vás systém MS Teams pozýva na stáže z internej medicíny,

upozorňujeme, že platí rozvrh. To znamená, prihlasujú sa len tí, čo majú stáže a

nie študenti aj z iných krúžkov. Tí nebudú mať prezenciu.

 

 

STÁŽE z Internej propedeutiky ZS 21-22

 

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Demonštrácia a nácvik anamnestického rozhovoru s pacientom. Vysvetlenie základných pojmov. Analýza chorobného stavu od symptómov ku diagnóze. Základy zdravotníckej dokumentácie.

2.

Základy fyzikálneho vyšetrenia. Status praesens generalis a jeho zložky. Fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.

3.

Vyšetrenie hrudníka I – inšpekcia, palpácia, perkusia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.

4.

Vyšetrenie hrudníka II – auskultácia pľúc a srdca. Demonštrácia a nácvik auskultácie. Základné auskultačné nálezy (fyziologické a patologické). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

5.

Fyzikálne vyšetrenie brucha – inšpekcia, perkusia, palpácia a auskultácia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

6.

Fyzikálne vyšetrenie končatín, muskulo-skeletálneho aparátu a ciev. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

7.

Základy elektrokardiografie – vyhodnotenie normálneho a patologického EKG záznamu. Demonštrácia patologických kriviek s vysvetlením klinického obrazu. Ostatné vyšetrovacie metódy v kardiológii (echokardiografia. invazívne vyšetrovacie metódy). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

8.

Základy röntgenológie. Čítanie RTG snímku hrudníka, natívneho snímku brucha, kontrastných vyšetrovacích metód v rádiológii a demonštrácia skiaskopického vyšetrenia hrudníka. Ukážky RTG snímkov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

9.

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne – endoskopické vyšetrenie, funkčné testy, bioptické vyšetrenie, sonografia orgánov dutiny brušnej. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia pacienta.

10.

Biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia, vyšetrenie moču a močového sedimentu. Samostatné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu.