Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba na I. internej klinike LFUK

Rozvrh na letný semester 2021/2022

Rozvrh na letný semester 2021/2022

Povinne voliteľný predmet ANGIOLÓGIA

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET: ANGIOLÓGIA – VASKULÁRNA MEDICÍNA

PREDNÁŠKY, ZIMNÝ SEMESTER,  2021/2022

 

Prednášajúci: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc, Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD,

Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD, MUDr. Petr Vařejka, CSc., MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

MUDr. David Ručka, PhD.

 

MIESTO: 3.-6. týždeň, 10. 11. a 14. týždeň: UNB, Mickiewiczova ul., I. Interná klinika, budova G, 2.posch., knižnica

7.- 9. týždeň a 12. - 13. týždeň: NÚSCH – Klinika angiológie LFUK a NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, -2. Poschodie, knižnica

ČAS: štvrtok 17.30 – 19.20 

 

 

3. týždeň  (30. sept.)  - Angiológia – základné pojmy a definície  (prof. Štvrtinová)

           

4. týždeň   (7.okt) -   Ateroskleróza ako generalizované ochorenie. Rizikové faktory AS  (doc. Čelovská)    

 

5. týždeň  (14.okt.) -    PAO – periférna artériová choroba končatín, diagnostika a konzervatívna liečba  (doc. Čelovská)

 

6. týždeň (21.okt) -     Primárne a sekundárne vaskulitídy.  Raynaudov sy a choroba. (prof. Štvrtinová)

 

7. týždeň (28.okt)  -      Základné princípy invazívnej diagnostiky a endovaskulárnej liečby arteriálnych ochorení (MUDr. P.Vařejka)

 

8. týždeň (4.nov.)  -      Choroby aorty  (MUDr. Ľ.Fľak)

 

9.týždeň  (11.nov)  -   Choroby karotických, renálnych a viscerálnych tepien  (doc. Maďarič)

 

10. týždeň  (18.nov)  -  Hľbková žilová trombóza a povrchová tromboflebitída.  (prof. Štvrtinová)

 

11. týždeň  (25.nov) -   Chronická venózna choroba a insuficiencia   (prof. Štvrtinová)

 

12. týždeň (2.dec.) - Základné princípy endovaskulárnej liečby venóznych ochorení.  (MUDr. Ručka).

 

13. týždeň (9.dec). -  Život ohrozujúce stavy v angiológii / vaskulárnej medicíne (doc. Maďarič)

 

14.týždeň  (16.12)   -   Bolesť končatín a opuch končatín – dif dg  (prof. Štvrtinová)

 

 

 

 

 

Výučba 6.ročníka v ak.roku 2020-2021

Diplomové práce sa odovzdávajú len v elektronickej podobe, netlačia sa !!!

 

VZOR  - CHOROBOPIS

 

Univerzita Komenského v Bratislave

LEKÁRSKA FAKULTA

Špitálska 24, 813 72 Bratislava

I. interná klinika LF UK a UN v Bratislave – Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Prednosta: doc.MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

 

 
CHOROBOPIS

 

Praktická časť štátnej záverečnej skúšky z internej medicíny

 

 
 

Spracoval:      Meno PRIEZVISKO

VI. ročník, študijná skupina xx

Odbor všeobecné lekárstvo

 

V Bratislave,  dd.mm.rrrr

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PACIENTA

Iniciálie pacienta:                                                                                                                                                                                                                            Rok narodenia:

Pohlavie:

Hospitalizovaný na I. internej klinike LF UK a UNB od ..... do .....

 

ANAMNÉZA

Terajšie ochorenie:

Osobná anamnéza:

Fyziologické funkcie:

Abúzy:

Lieková anamnéza:

Alergická anamnéza:

Gynekologická anamnéza:

Rodinná anamnéza:

Sociálna a pracovná anamnéza:

Epidemiologická anamnéza:

Transfuziologická anamnéza:

 

VITÁLNE FUNKCIE:

 

TK: mmHg * Pulz: /min, reg. * TT: °C * DF: /min. * SatO2:  %

Výška:  cm * Hmotnosť:  kg *    BMI:  kg/m2

 

STATUS PRAESENS GENERALIS

 

 

STATUS PRAESENS LOCALIS

 

EKG

Popis EKG aj so záverom.

 

RTG HRUDNÍKA

Popis RTG snímky. Pri praktickej skúške môže byť priamo overenie popisu s aktuálnou snímkou.

 

PRACOVNÁ DIAGNÓZA

Diagnostické závery stanovené na základe údajov z anamnézy a klinického fyzikálneho vyšetrenia.            

 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA:

Prehľad diagnóz prichádzajúcich do úvahy v rámci diferenciánej diagnostiky so stručnou charakteristikou (zameranou na odlíšenie dg, uvedenie „pre a proti“, doplnenia vyšetrení s cieľom danú dg potvrdiť či vylúčiť). 

 

NÁVRH VYŠETRENÍ

Návrh všetkých diagnostických procedúr u pacienta s cieľom stanovenia základnej (hlavnej) diagnózy.

 

NÁVRH TERAPIE

Orientačný návrh terapie – skupiny liekov/generické názvy

 

Súčasťou praktickej skúšky je bližšia diskusia k chorobopisu so skúšajúcim.  

 

 

 

...........................................................

podpis študenta

 

 

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY
pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa semináre pre 6. ročník budú v akademickom roku 2021/22 konať v distančnej online forme.


Všetky semináre budú postupne umiestnené v MS TEAMS. 

 

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta, Špitálska 24
813 72 Bratislava
V. interná klinika LF UK a UNB
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Za správnosť:
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
peter.jackuliak@fmed.uniba.sk
www.uniba.sk

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2021/22

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch o 14:00 hod online prostredníctvom MS Teams (schôdze budú zriadené na začiatku turnusu).
Turnus I (13.9.2021 – 19.11.2021)
14.9.
Akútne stavy v gastroenterológii
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.
16.9.
Závažné stavy v endokrinológii
Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
21.9.
Hepatálna insuficiencia
Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.
23.9.
Poruchy hemostázy
Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.
28.9.
Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc. 30.9. Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
5.10.
Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika
Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.
7.10.
Základy liečby a diagnostiky v reumatológii. Osteoporóza
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.
12.10.
Ochorenia aorty a periférnych ciev
Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD.
14.10.
Hypotenzia a šok
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
19.10.
Intoxikácie
Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.
21.10.
Zásady liečby antibiotikami
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
26.10.
Diferenciálna diagnostika hnačiek
Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.
28.10.
Srdcové zlyhávanie
Prof. MUDr. J. Murín, CSc.
2.11.
Akútne stavy v kardiológii
Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
4.11.
Preventívna kardiológia
Prof. MUDr. V. Bada, CSc.
9.11.
Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM
Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.
11.11.
Respiračná insuficiencia
MUDr. M. Hájková, CSc.

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2021/22

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch o 14:00 hod online prostredníctvom MS Teams (schôdze budú zriadené na začiatku turnusu).
Turnus II (15.11.2021 – 4.2.2022)
16.11.
Akútne stavy v gastroenterológii
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.
18.11.
Závažné stavy v endokrinológii
Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
23.11.
Hepatálna insuficiencia
Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.
25.11.
Poruchy hemostázy
Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.
30.11.
Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc. 2.12. Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
7.12.
Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika
Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.
9.12.
Základy liečby a diagnostiky v reumatológii. Osteoporóza
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.
14.12.
Hypotenzia a šok
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
16.12.
Ochorenia aorty a periférnych ciev
Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD.
4.1.
Intoxikácie
Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.
11.1.
Zásady liečby antibiotikami
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
13.1.
Diferenciálna diagnostika hnačiek
Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.
18.1.
Srdcové zlyhávanie
Prof. MUDr. J. Murín, CSc.
20.1.
Akútne stavy v kardiológii
Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
25.1.
Preventívna kardiológia
Prof. MUDr. V. Bada, CSc.
27.1.
Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM
Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.
1.2.
Respiračná insuficiencia
MUDr. M. Hájková, CSc.

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2021/22

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch o 14:00 hod online prostredníctvom MS Teams (schôdze budú zriadené na začiatku turnusu).
Turnus III (13.12.2021 – 4.3.2022)
14.12.
Hypotenzia a šok
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
16.12.
Ochorenia aorty a periférnych ciev
Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD.
4.1.
Intoxikácie
Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.
11.1.
Zásady liečby antibiotikami
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
13.1.
Diferenciálna diagnostika hnačiek
Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.
18.1.
Srdcové zlyhávanie
Prof. MUDr. J. Murín, CSc.
20.1.
Akútne stavy v kardiológii
Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
25.1.
Preventívna kardiológia
Prof. MUDr. V. Bada, CSc.
27.1.
Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM
Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.
1.2.
Respiračná insuficiencia
MUDr. M. Hájková, CSc.
3.2.
Akútne stavy v gastroenterológii
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.
8.2.
Závažné stavy v endokrinológii
Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
10.2.
Hepatálna insuficiencia
Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.
15.2.
Poruchy hemostázy
Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.
17.2.
Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc.
22.2.
Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
24.2.
Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika
Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.
1.3.
Základy liečby a diagnostiky v reumatológii. Osteoporóza
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2021/22

Semináre sa budú konať v uvedených termínoch o 14:00 hod online prostredníctvom MS Teams (schôdze budú zriadené na začiatku turnusu).
Turnus IV (7.3.2022 – 13.5.2022)
8.3.
Akútne stavy v gastroenterológii
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.
10.3.
Závažné stavy v endokrinológii
Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
15.3.
Hepatálna insuficiencia
Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.
17.3.
Poruchy hemostázy
Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.
22.3.
Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc. 24.3. Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
29.3.
Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika
Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.
31.3.
Základy liečby a diagnostiky v reumatológii. Osteoporóza
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.
5.4.
Hypotenzia a šok
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
7.4.
Ochorenia aorty a periférnych ciev
Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD.
12.4.
Intoxikácie
Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.
19.4.
Zásady liečby antibiotikami
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
21.4.
Diferenciálna diagnostika hnačiek
Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.
26.4.
Srdcové zlyhávanie
Prof. MUDr. J. Murín, CSc.
28.4.
Akútne stavy v kardiológii
Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
3.5.
Preventívna kardiológia
Prof. MUDr. V. Bada, CSc.
5.5.
Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM
Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.
10.5.
Respiračná insuficiencia
MUDr. M. Hájková, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
garant výučby internej medicíny pre študijný program všeobecné lekárstvo na LF UK Bratislava
Organizačná podpora vytvorenia schôdze: Katarína Bagiová (bagiova4@uniba.sk) z V. internej kliniky LFUK.

 

 

 

 


 

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY
pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny

Akademický rok 2021/22

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa semináre pre 6. ročník budú v akademickom roku 2021/22 konať v distančnej online forme.


Všetky semináre budú postupne umiestnené v MS TEAMS. 

Seminárne prednášky pre samoštúdium

Seminár Naliehavé situácie v endokrinologii

Seminár akútne stavy v gastroenterológii

Seminár Akútne poškodenia obličiek

Seminár Artériová hypertenzia

Seminár Srdcové zlyhávanie

Seminár PAO

Seminár Hepatálna insuficiencia

Letná prax

Letná prax  - 2.roč. - ošetrovateľstvo

leto 2022

Miesto: I. Interná klinika , Staré Mesto, Mickiewiczova ul.13, budova H, 1.poschodie

Nástup  a pracovná doba : 7,00 do 15,00, začiatok vždy v pondelok

Treba mať spravené  BOZP školenie, poslať Záznam o školení

Doniesť si niečo na jedenie a pitie, v celom areáli nie je bufet , biele oblečenie        

Šatňa je cez leto zatvorená, prezlieka sa na oddelení (oproti sekretariátu v medickej izbe odd.B alebo knižnica)

LP pre 2 ročník je vykonávaná pod vedením sestier na 2 oddeleniach (A a B)

Potvrdenia o absolvovaní LP podpisuje vrchná sestra, primár alebo prednostka

                             

Kontakty:

sekretariát: Jana Galambošová, 02 57290249, jana.galambosova@sm.unb.sk

sekretariát: Eva Šebestová, 02 57290329 , 2int@sm.unb.sk

vrchná sestra  Iveta Klacíková, 02 57290390 , iveta.klacikova@sm.unb.sk

Žiadosti o LP s uvedením mobilu a mailu a odfotenou ISIC kartou)

 

LP  4.ročník

Žiadosť o absolvovanie letnej praxe stiahnete TU.

- ku žiadosti prosíme priložiť foto ISIC karty, uviesť kontakt

- treba priložiť záznam o BOZP školení

- v prípade, že máte záujem absolvovať LP mimo UNB, resp. mimo nemocníc,

   ktoré majú zmluvu s LFUK , treba poslať žiadosť do Ružinova - p.prof.Payer -

   garant výučby IM ju schvaľuje, formulár majú uvedený na stránke V. Internej

   kliniky

- UNB vyžaduje školenie Bezpečnosti pri práci - dá sa robiť online cez LFUK  

   v Ružinove p.Kráľovičová - mobil 0905 583541

   na Kramároch p.Murín - mobil 0917 478491 o 7,00

- nástup na LP na I.Internej klinike je o 7,00

 


absolvovanie LP treba preukázať do 31.8.2022

stačí zaslať na mail - jana.galambosovasm.unb.sk

Všetky informácie nájdete na stránke LF UK alebo V. Int.kliniky, v záložke Výučba IM

 


NOVINKY - Informácie

NOVÝ TERMÍN pre test z Internej medicíny 1 je :

14.6.2022 o 14,30     heslo zostáva rovnaké.

 

 

Študenti, ktorí neboli na posledných praktikách 13.5.2022 na I.Internej klinike  Mickiewiczova píšu seminárnu prácu na tému: kardiopulmonálna resuscitácia.

 

Termín na zápočtový test z Internej medicíny 1 :

23.5.2022 medzi 14.- a 16. hodinou

heslo je aj v Teamse :         SKIntMedicina#1

60 otázok, 4 možnosti, 1 správna, nedá sa vracať k otázkam,

test sa robí v Moodle. Neprihlasuje sa cez AIS.

Podmienka, plný počet stáží !!!

 

 

Termíny na skúšku z Internej propedeutiky v LS 21-22 :

posledné 2 týždne v máji, niečo v júni a posledné 2 týždne v auguste.

Sledujte AIS2, tam budú postupne vypísané.

Kto urobil test , nemusí písať znovu.

 

Test  pred ústnou skúškou z Internej propedeutiky môžete robiť od 12.5.2022

cez MOODLE  - heslo je zo zimy v Teamse.

 

Skúška bude prezenčná na I.Internej klinike, zodpovedná za skúšanie prednostka I.Int.kliniky : doc. Dr. Soňa Kiňová, PhD.

Podmienkou pre skúšku je úspešný písomný test (cez MOODLE) a plný počet stáží !!!

 

 

Milí študenti (týka sa študentov 3.ročníka stážujúcich na I.Int.klinike),

dávam do pozornosti informácie týkajúce sa vymeškaných stáží:

 

1. Ak ste chorí, prinesiete na nasledujúce stáže originál správu od lekára (na výmennom lístku alebo inom papieri, nie na priepustke, s tým, že musí ísť o viac dní trvajúce ochorenie, jednorazové vyšetrenia sa nahrádzajú seminárnou prácou). Lekár sa uzná len 1x za semester. Prezenciu a ospravedlnenky vybavuje sekretárka, nie pani prednostka.

2. Ak nie ste chorí a chýbate na stážach, musíte napísať (uzná sa 1x za semester) seminárnu prácu o rozsahu 2-3 strán  z témy vymeškanej stáže a zaslať čo najskôr pani prednostke na mail: sonakinova@hotmail.com

Upozornenie: Ak pri prezencii zistíme, že podvádzate a podpisujete neprítomných študentov, celý krúžok píše seminárnu prácu a tým si vyčerpá vlastnú možnosť, keď bude potrebovať voľno. 

 

doc.Dr. Soňa Kiňová, PhD.

prednostka I.Internej kliniky

 

Letná prax  - 2.roč. - ošetrovateľstvo,

                      3.- 4. ročník Int.propedeutika a Int.medicína


Miesto: I. Interná klinika , Staré Mesto, Mickiewiczova ul.13, budova H, 1.poschodie

Nástup  a pracovná doba : 7,00 do 15,00

Treba mať spravené  BOZP školenie, toto naskenovať a poslať so žiadosťou

Doniesť si niečo na jedenie a pitie, v celom areáli nie je bufet , biele oblečenie        

Šatňa je cez leto zatvorená, prezlieka sa na oddelení (oproti sekretariátu v medickej izbe odd.B alebo knižnica)

LP je vykonávaná pod vedením sestier na 2 oddeleniach (A a B)- 2.ročník

                               pod vedením lekárov -  4.ročník

 


                             

Kontakty:

sekretariát : Jana Galambošová , 02 57290249, jana.galambosova@sm.unb.sk

Eva Šebestová, 02 57290329 , 2int@sm.unb.sk

vrchná sestra  Iveta Klacíková, 02 57290390 , iveta.klacikova@sm.unb.sk

Žiadosti o LP (viď stránka LF UK a  V.Int.kliniky) s uvedením mobilu, mailovej adresy a odfotenou ISIC kartou)  a Záznamom z BOZP školenia zasielať mailom

 

 

Otázky na testy a skúšky

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej medicíny – 5. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5 - 2021
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY –  5. ročník  Interná medicína 4 
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 3
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 2
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY - 3.ročník Interná medicína 1
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej propedeutiky– 3. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

Testové otázky z INTERNEJ PROPEDEUTIKY – 3. ročník VL, ZS
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

Prednášky z Internej propedeutiky a Internej medicíny 1-5

Interná medicína 1 

3.ročník – LS 2021-2022

Prednášky: 35/45 HK , 4 kredity,  12 prednášok/semester 

Náplň: Interná medicína 1

Ukončenie: Písomný test


Prednášky z Internej medicíny 1

3. ročník – letný semester 2021-2022

 

 

Týždeň

Obsahová náplň prednášky

Prednášajúci

14.2.

Artériová hypertenzia, hypotenzia.

Doc. MUDr. Čaprnda

21.2.

Ischemická choroba srdca.

Prof. MUDr. Murín

28.2.

Akútne a chronické srdcové zlyhávanie.

Prof. MUDr. Murín

7.3.

Synkopy. Šok.

Doc. MUDr. Čaprnda

14.3.

Dysrytmie.

Doc. MUDr. Čaprnda

21.3.

Endokarditídy. Myokarditídy. Perikarditídy.

Doc. MUDr. Čaprnda

28.3.

Chlopňové chyby.

Doc. MUDr. Kučera

4.4.

Kardiomyopatie.

Doc. MUDr. Kučera

25.4.

Ochorenia aorty a periférnych artérií.

Doc. MUDr. Čelovská

2.5.

Ochorenia venózneho systému, tromboembolická choroba.

Doc. MUDr. Čelovská

9.5.

Ochorenia lymfatického systému.

Doc. MUDr. Čelovská

16.5.

Kardio-pulmo-cerebrálna resuscitácia.

Doc. MUDr. Kiňová

 

 

 

 

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny a propedeutiky

Interná medicína 1

3.ročník – letný semester 21-22 (80 hodín)

Prednášky: 35 hodín = 12 prednášok/semester (11 týždňov po 3 hodiny a 1 týždeň len 2 hodiny)

Stáže: 45 hodín = 9 stáží/semester

Náplň: Kardiológia (9 stáží, 12 prednášok)

Ukončenie: Test 

 

Náplň STÁŽÍ z Internej medicíny 1

 

 

týždeň

stáže

 

 

1

Najčastejšie príznaky a znaky pri  ochoreniach KVS

2

EKG

3

Vyš. metódy v kardiológii

4

Meranie tlaku krvi

5

Akútne komplikácie IM

6

Manažment arytmií

7

Princípy antitrombotickej/antikoagulačnej liečby

8

Najčastejšie choroby aorty

9

Zhrnutie, rozbor kazuistík – 2x