Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba na I. internej klinike LFUK

Rozvrh na zimný semester 2022/2023

Rozvrh na zimný semester 2022/2023

Povinne voliteľný predmet ANGIOLÓGIA

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET: ANGIOLÓGIA – VASKULÁRNA MEDICÍNA

PREDNÁŠKY, ZIMNÝ SEMESTER,  2022/2023

 

Prednášajúci: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc, Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD,

Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD, MUDr. Petr Vařejka, CSc., MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

MUDr. Miroslav Širila

 

MIESTO: 3., 4. , 6., 7. , 11. a 12. týždeň: UNB, Mickiewiczova ul., I. Interná klinika, budova G, 2.posch., knižnica

5., 8., 9.,13 a 14.  týždeň: NÚSCH – Klinika angiológie LFUK a NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, -2. Poschodie, knižnica

ČAS: štvrtok 17.30 – 19.20 

 

 

3. týždeň  (29. sept.)  - Angiológia – základné pojmy a definície  (prof. V. Štvrtinová)

           

4. týždeň   (6.okt) -   Primárne a sekundárne vaskulitídy.  Raynaudov sy a choroba. (prof. V.Štvrtinová)

 

5. týždeň (13.okt)  -      Základné princípy invazívnej diagnostiky a endovaskulárnej liečby arteriálnych ochorení (MUDr. P.Vařejka)

 

6. týždeň  (20.okt.) -    Ateroskleróza ako generalizované ochorenie. Rizikové faktory AS  (doc. D. Čelovská)    

 

7. týždeň (27.okt) -     PAO – periférna artériová choroba končatín,  diagnostika (meranie ABI indexu) a konzervatívna liečba  (doc. Čelovská)

 

8. týždeň (3.nov.)  -      Choroby aorty  (MUDr. Ľ.Fľak)

 

9.týždeň  (10.nov)  -   Choroby karotických, renálnych a viscerálnych tepien  (MUDr.M.Širila)

 

10. týždeň  (17.nov)  -  SVIATOK

 

11. týždeň  (24.nov) -   Hľbková žilová trombóza a povrchová tromboflebitída   (prof. V. Štvrtinová)

 

12. týždeň (1.dec.) – Chronická venózna choroba. Bolesť končatín a opuch končatín – dif dg  (prof. V. Štvrtinová)

 

13. týždeň (8.dec). - Základné princípy endovaskulárnej liečby venóznych ochorení.  (doc.J.Maďarič).

 

14.týždeň  (15.12)   -   Život ohrozujúce stavy v angiológii / vaskulárnej medicíne (doc.J. Maďarič)

 

 

 

 

 

 

Výučba 6.ročníka

Predštátnicová prax

na I. Internej klinike začína o 7,00  meraním tlakov pacientov...,

potom je o 7,30 ranné sedenie s p. prednostkou, s p.primárom a p.vrchnou

sestrou. Po rannom kolektíve sa odchádza na jednotlivé oddelenia.

SEMINÁRE Z INTERNEJ MEDICÍNY
pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny

Akademický rok 2022/23

 

                                         Semináre sa budú konať v uvedených termínoch (utorok a štvrtok)

14:00 hod online prostredníctvom MS Teams (schôdze budú zriadené na začiatku turnusu).alebo

13:00 hod prezenčne ( poslucháreň I. internej kliniky LFUK a UNB – Nemocnica Staré Mesto , 1.posch.

 

Turnus II (14.11.2022 – 3.2.2023) 

 

15.11.

Akútne a chronické leukémie, transplantácia kostnej drene

Doc. MUDr. P.Rohoň, PhD.  prezenčne

22.11.

Akútne stavy v gastroenterológii

Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD. prezenčne

24.11.

Hepatálna insuficiencia 

Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc. online

29.11.

Závažné stavy v endokrinológii

Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD. prezenčne

01.12.

Poruchy hemostázy

Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc. prezenčne

06.12.

Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.

Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc. online

08.12.

Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika

Doc. MUDr. J. Bulas, CSc. prezenčne

13.12.

Základy liečby a diagnostiky v reumatológii.

Osteoporóza

Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD. prezenčne

15.12.

Hypotenzia a šok 

Prof. MUDr. A. Dukát, CSc. online

20.12.

Ochorenia aorty a periférnych ciev

Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD. prezenčne

22.12.

Intoxikácie

Doc. MUDr. I. Bátora, CSc. prezenčne

10.01.

Zásady liečby antibiotikami

Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc. online

12.01.

Diferenciálna diagnostika hnačiek

Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc. prezenčne

17.01.

Srdcové zlyhávanie 

Prof. MUDr. J. Murín, CSc. prezenčne

19.01.

Akútne stavy v kardiológii

Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc. prezenčne

24.01.

Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM

Doc. MUDr. V. Mojto, CSc. prezenčne

26.01.

Respiračná insuficiencia

MUDr. M. Hájková, CSc.  online

 

Turnus III (12.12.2022 – 3.3.2023) 

 

13.12.

Základy liečby a diagnostiky v reumatológii.

Osteoporóza

Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD. prezenčne

15.12.

Hypotenzia a šok 

Prof. MUDr. A. Dukát, CSc. online

20.12.

Ochorenia aorty a periférnych ciev

Doc. MUDr. J. Maďarič, PhD. prezenčne

22.12.

Intoxikácie

Doc. MUDr. I. Bátora, CSc. prezenčne

10.01.

Zásady liečby antibiotikami

Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc. online

12.01.

Diferenciálna diagnostika hnačiek

Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc. prezenčne

17.01.

Srdcové zlyhávanie 

Prof. MUDr. J. Murín, CSc. prezenčne

19.01.

Akútne stavy v kardiológii

Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc. prezenčne

24.01.

Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM

Doc. MUDr. V. Mojto, CSc. prezenčne

26.01.

Respiračná insuficiencia

MUDr. M. Hájková, CSc.  online

02.02.

Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika

Doc. MUDr. J. Bulas, CSc. prezenčne

07.02.

Akútne stavy v gastroenterológii

Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD. prezenčne

09.02.

Hepatálna insuficiencia 

Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc. online

14.02.

Závažné stavy v endokrinológii

Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD. prezenčne

16.02.

Poruchy hemostázy

Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc. prezenčne

21.02.

Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.

Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc. online

23.02.

Akútne a chronické leukémie, transplantácia kostnej drene

Doc. MUDr. P.Rohoň, PhD.  prezenčne

 

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

garant výučby internej medicíny pre študijný program  všeobecné lekárstvo na LF UK Bratislava

VZOR  - CHOROBOPIS

 

Univerzita Komenského v Bratislave

LEKÁRSKA FAKULTA

Špitálska 24, 813 72 Bratislava

I. interná klinika LF UK a UN v Bratislave – Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Prednosta: doc.MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

 

 
CHOROBOPIS

 

Praktická časť štátnej záverečnej skúšky z internej medicíny

 

Spracoval:      Meno PRIEZVISKO

VI. ročník, študijná skupina xx

Odbor všeobecné lekárstvo

 

V Bratislave,  dd.mm.rrrr

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PACIENTA

Iniciálie pacienta:                                                                                                                                                                                                                            Rok narodenia:

Pohlavie:

Hospitalizovaný na I. internej klinike LF UK a UNB od ..... do .....

 

ANAMNÉZA

Terajšie ochorenie:

Osobná anamnéza:

Fyziologické funkcie:

Abúzy:

Lieková anamnéza:

Alergická anamnéza:

Gynekologická anamnéza:

Rodinná anamnéza:

Sociálna a pracovná anamnéza:

Epidemiologická anamnéza:

Transfuziologická anamnéza:

 

VITÁLNE FUNKCIE:

 

TK: mmHg * Pulz: /min, reg. * TT: °C * DF: /min. * SatO2:  %

Výška:  cm * Hmotnosť:  kg *    BMI:  kg/m2

 

STATUS PRAESENS GENERALIS

 

 

STATUS PRAESENS LOCALIS

 

EKG

Popis EKG aj so záverom.

 

RTG HRUDNÍKA

Popis RTG snímky. Pri praktickej skúške môže byť priamo overenie popisu s aktuálnou snímkou.

 

PRACOVNÁ DIAGNÓZA

Diagnostické závery stanovené na základe údajov z anamnézy a klinického fyzikálneho vyšetrenia.            

 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA:

Prehľad diagnóz prichádzajúcich do úvahy v rámci diferenciánej diagnostiky so stručnou charakteristikou (zameranou na odlíšenie dg, uvedenie „pre a proti“, doplnenia vyšetrení s cieľom danú dg potvrdiť či vylúčiť). 

 

NÁVRH VYŠETRENÍ

Návrh všetkých diagnostických procedúr u pacienta s cieľom stanovenia základnej (hlavnej) diagnózy.

 

NÁVRH TERAPIE

Orientačný návrh terapie – skupiny liekov/generické názvy

 

Súčasťou praktickej skúšky je bližšia diskusia k chorobopisu so skúšajúcim.  

 

 

 

...........................................................

podpis študenta

 

 

Seminárne prednášky pre samoštúdium

Seminár Naliehavé situácie v endokrinologii

Seminár akútne stavy v gastroenterológii

Seminár Akútne poškodenia obličiek

Seminár Artériová hypertenzia

Seminár Srdcové zlyhávanie

Seminár PAO

Seminár Hepatálna insuficiencia

Letná prax

Letná prax  - 2.roč. - ošetrovateľstvo, 4.roč. -Interná medicína

leto 2022

Miesto: I. Interná klinika , Staré Mesto, Mickiewiczova ul.13, budova H, 1.poschodie

Nástup  a pracovná doba : 7,00 do 15,00, začiatok vždy v pondelok

Treba mať spravené  BOZP školenie, poslať Záznam o školení

Doniesť si niečo na jedenie a pitie, v celom areáli nie je bufet , biele oblečenie        

Šatňa je cez leto zatvorená, prezlieka sa na oddelení (oproti sekretariátu v medickej izbe odd.B alebo knižnica)

LP pre 2 ročník je vykonávaná pod vedením sestier na 2 oddeleniach (A a B)

Potvrdenia o absolvovaní LP podpisuje vrchná sestra, primár alebo prednostka

                             

Kontakty:

sekretariát: Jana Galambošová, 02 57290249, jana.galambosova@sm.unb.sk

sekretariát: Eva Šebestová, 02 57290329 , 2int@sm.unb.sk

vrchná sestra  Iveta Klacíková, 02 57290390 , iveta.klacikova@sm.unb.sk

Žiadosti o LP s uvedením mobilu a mailu a odfotenou ISIC kartou)

 

LP  4.ročník

Žiadosť o absolvovanie letnej praxe stiahnete TU.

- ku žiadosti prosíme priložiť foto ISIC karty, uviesť kontakt

- treba priložiť záznam o BOZP školení

- v prípade, že máte záujem absolvovať LP mimo UNB, resp. mimo nemocníc,

   ktoré majú zmluvu s LFUK , treba poslať žiadosť do Ružinova - p.prof.Payer -

   garant výučby IM ju schvaľuje, formulár majú uvedený na stránke V. Internej

   kliniky

- UNB vyžaduje školenie Bezpečnosti pri práci - dá sa robiť online cez LFUK  

   v Ružinove p.Kráľovičová - mobil 0905 583541

   na Kramároch p.Murín - mobil 0917 478491 o 7,00

- nástup na LP na I.Internej klinike je o 7,00

 


absolvovanie LP treba preukázať do 31.8.2022

stačí zaslať na mail - jana.galambosovasm.unb.sk

Všetky informácie nájdete na stránke LF UK alebo V. Int.kliniky, v záložke Výučba IM

 


NOVINKY - Informácie

AKTUALITA !!!

3.termín na zápočtový test z Internej medicíny2:

9.2.2023 o 16,00

Pozor zmena ! : prihlasujete sa do AISu, píšete v Moodli. Heslo je na našej stránke. V prípade, že nevyužijete tento termín, do Aisu2 sa Vám zapíše FX.

 

 

 

Milí študenti ,

(týka sa študentov 4.ročníka LF UK). 

Termín na zápočtový test z Internej medicíny 2 :

1. termín - 21.12.2022 o 16,00

2.termín  -  9.1.2023 o 16,00

Test sa robí v Moodle. Neprihlasuje sa cez AIS !!!

HESLO:        SKIntMedicina#2

       

Bude 60 otázok, 4 možnosti, 1 správna, nedá sa vracať k otázkam,

Podmienka : plný počet stáží !!!

Otázky k testu sú v záložke otázky na testy a skúšky, a tiež na webe V.Internej kliniky ako garanta výučby internej medicíny

   

 

 

 

 

Milí študenti stážujúci na I.Internej klinike, 

dávam do pozornosti informácie, týkajúce sa vymeškaných stáží na I.IK:

1. Ak ste chorí, prinesiete na nasledujúce stáže originál správu od lekára (na výmennom lístku alebo inom papieri, nie na priepustke, s tým, že musí ísť o viac dní trvajúce ochorenie, jednorazové vyšetrenia sa nahrádzajú seminárnou prácou). Lekár sa uzná len 1x za semester. Prezenciu a ospravedlnenky vybavuje sekretárka, nie pani prednostka.

2. Ak nie ste chorí a chýbate na stážach, musíte napísať (uzná sa 1x za semester) seminárnu prácu o rozsahu 2-3 strán  z témy vymeškanej stáže a zaslať čo najskôr pani prednostke na mail: sonakinova@hotmail.com

Upozornenie: Ak pri prezencii zistíme, že podvádzate a podpisujete neprítomných študentov, celý krúžok píše seminárnu prácu a tým si vyčerpá vlastnú možnosť, keď bude potrebovať voľno. 

doc.Dr. Soňa Kiňová, PhD.

prednostka I.Internej kliniky

 

Respirátory a fonendoskopy sú na stážach povinné !!!

 

 

 

 

 

Letná prax  -  2.roč. - ošetrovateľstvo,

                       4. roč. - interná medicína


Miesto: I. Interná klinika , Staré Mesto, Mickiewiczova ul.13, budova H, 1.poschodie

Nástup  a pracovná doba : 7,00 do 15,00

Treba mať spravené  BOZP školenie (robí sa online), toto naskenovať a poslať so žiadosťou

Doniesť si niečo na jedenie a pitie, v celom areáli nie je bufet , biele oblečenie        

Šatňa je cez leto zatvorená, prezlieka sa na oddelení (oproti sekretariátu v medickej izbe odd.B alebo knižnica)

LP je vykonávaná pod vedením sestier na 2 oddeleniach (A a B)- 2.ročník

                               pod vedením lekárov -  4.ročník

 


                             

Kontakty:

sekretariát : Jana Galambošová , 02 57290249, jana.galambosova@sm.unb.sk

Eva Šebestová, 02 57290329 , 2int@sm.unb.sk

vrchná sestra  Iveta Klacíková, 02 57290390 , iveta.klacikova@sm.unb.sk

Žiadosti o LP (viď stránka LF UK a  V.Int.kliniky) s uvedením mobilu, mailovej adresy a odfotenou ISIC kartou)  a Záznamom z BOZP školenia zasielať mailom

 

 

Otázky na testy a skúšky

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej medicíny – 5. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5 - 2021
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY –  5. ročník  Interná medicína 4 
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 3
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 2
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY - 3.ročník Interná medicína 1
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej propedeutiky– 3. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

Testové otázky z INTERNEJ PROPEDEUTIKY – 3. ročník VL, ZS
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

Prednášky z Internej propedeutiky a Internej medicíny 1-5

INTERNÁ MEDICÍNA 2

4.ročník – ZS 2022-2023 (66 hodín)

Prednášky: 31/35 HK , 3 kredity,  10 prednášok/semester

                    prednášky sa konajú  prezenčne

                   vždy v utorok v čase od 14,30 do 17,20 v posluchárni kliniky 1.posch, budova H

Náplň: pneumológia a reumatológia

Ukončenie: Písomný test

PREDNÁŠKY

 

Týždeň

Obsahová náplň prednášky

27.9.

Choroby dýchacích ciest a pľúc. Ochorenia priedušiek. Infekty dýchacích ciest.

4.10.

Pneumónia a absces pľúc. Bronchiektázie.

11.10.

Chronická obštrukčná choroba pľúc. Emfyzém pľúc. Astma bronchiale.

18.10.

Pľúcne nádory. Choroby pleury a  mediastína.Intersticiálne pľúcne procesy.

25.10.

Cor pulmonale chronicum. Spánkové poruchy dýchania. Tuberkulóza pľúc. Extrapulmonálne formy tuberkulózy.

8.11.

Farmakoterapia v reumatológii. Reumatoidná artritída. Stillova choroba dospelých – AOSD. Juvenilná idiopatická artritida. Systémový lupus erythematosus.

15.11.

Polymyozitída, dermatomyozitída. Vaskulitídy.

22.11.

Séronegatívne spondyloartritídy. Osteoartróza.

29.11.

Infekcia a reumatické choroby. Osteoporóza. Dna.

 

 

 

 

 

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny a propedeutiky

INTERNÁ MEDICÍNA 2

4.ročník – ZS 2022-2023

Náplň stáží:  Pneumológia a reumatológia

Ukončenie: Test 

 

Náplň stáží - seminárne prednášky

Stáže

Practicals

Téma

Topic

1

RTG hrudníka, kazuistiky

Chest X-ray, case reports

2

Pleurálny výpotok , punkcia (video)

Pleural effusion, thoracocentesis (video)

3

Funkčné vyšetrenie v pneumológii, astrup (video)

Pulmonary functional assessments, arterial blood gas test (video)

4

Flexibilná bronchoskopia

Flexibile bronchoscopy

5

Reumatologická propedeutika

Propedeutics of rheumatic diseases

6

Systémová manifestácia zápalových reumatických ochorení

Systemic manifestation in inflammatory rheumatic diseases

7

Kazuistiky z reumatológie

Case reports in rheumatology

 

Počas semestra študenti absolvujú praktickú ukážku funkčného pneumologického a denzitometrického vyšetrenia

During semester students will take part in a practical demonstration of pulmonary functional assessment and densitometry examination

 

Milí študenti (týka sa študentov 4.ročníka stážujúcich na I.Int.klinike v ZS 22-23),

dávam do pozornosti informácie, týkajúce sa vymeškaných stáží:

1. Ak ste chorí, prinesiete na nasledujúce stáže originál správu od lekára (na výmennom lístku alebo inom papieri, nie na priepustke, s tým, že musí ísť o viac dní trvajúce ochorenie, jednorazové vyšetrenia sa nahrádzajú seminárnou prácou). Lekár sa uzná len 1x za semester. Prezenciu a ospravedlnenky vybavuje sekretárka, nie pani prednostka.

2. Ak nie ste chorí a chýbate na stážach, musíte napísať (uzná sa 1x za semester) seminárnu prácu o rozsahu 2-3 strán  z témy vymeškanej stáže a zaslať čo najskôr pani prednostke na mail: sonakinova@hotmail.com

Upozornenie: Ak pri prezencii zistíme, že podvádzate a podpisujete neprítomných študentov, celý krúžok píše seminárnu prácu a tým si vyčerpá vlastnú možnosť, keď bude potrebovať voľno. 

doc.Dr. Soňa Kiňová, PhD.

prednostka I.Internej kliniky