Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba na I. internej klinike LFUK

Rozvrh na zimný semester 2023/2024

Rozvrh na zimný semester 2023/2024

Povinne voliteľný predmet ANGIOLÓGIA

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET: ANGIOLÓGIA – VASKULÁRNA MEDICÍNA

PREDNÁŠKY, ZIMNÝ SEMESTER,  2023/2024

 

Prednášajúci: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc, Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD,

Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD, MUDr. Petr Vařejka, CSc., MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

MUDr. Miroslav Širila

 

MIESTO: 3. -6. týždeň, 12.-14. týždeň: UNB, Mickiewiczova ul., I. Interná klinika, budova G, 2.posch., knižnica

7.-11.  týždeň: NÚSCH – Klinika angiológie LFUK a NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, -2. poschodie, knižnica

ČAS: štvrtok 17.30 – 19.20 

 

3. týždeň  (28. sept.)  - Angiológia – základné pojmy a definície  (prof. V. Štvrtinová)

           

4. týždeň   (5.okt) -   Ateroskleróza ako generalizované ochorenie. Rizikové faktory AS  (doc. D. Čelovská)

 

5. týždeň (12.okt)  - PAO – periférna artériová choroba končatín,  diagnostika (meranie ABI indexu) a konzervatívna liečba  (doc. Čelovská)

 

6. týždeň  (19.okt.) -   Primárne a sekundárne vaskulitídy.  Raynaudov fenomén (prof. V.Štvrtinová)

 

7. týždeň (26.okt) -       Základné princípy invazívnej diagnostiky a endovaskulárnej liečby arteriálnych ochorení (MUDr. P.Vařejka)

 

8. týždeň (2.nov.)  -      Choroby aorty  (MUDr. Ľ.Fľak)

 

9.týždeň  (9.nov)  -   Choroby karotických, renálnych a viscerálnych tepien  (MUDr.M.Širila)

 

10. týždeň  (16.nov)  -  Život ohrozujúce stavy v angiológii / vaskulárnej medicíne (doc.J. Maďarič)

 

11. týždeň  (23.nov) - Základné princípy endovaskulárnej liečby venóznych ochorení.  (doc.J.Maďarič).

 

12. týždeň (30.nov) –   Hľbková žilová trombóza a povrchová tromboflebitída   (prof. V. Štvrtinová)

 

13. týždeň (7.dec). -  Chronická venózna choroba.  Opuch končatín – dif dg  (prof. V. Štvrtinová)

 

14.týždeň  (14.dec.)   - Bolesť končatín  – dif dg  (prof. V. Štvrtinová)

 (prof. V. Štvrtinová)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Výučba 6.ročníka

Predštátnicová prax

na I. Internej klinike začína o 7,00  meraním tlakov pacientov...,

o 7,30 je ranné sedenie s p. prednostkou, s p.primárom , vrchnou

sestrou a kolektívom lekárov. Po rannom kolektíve sa odchádza na jednotlivé

oddelenia.

 

I.Internú kliniku LF UK nájdete v areáli UNB Staré mesto, Mickiewiczova 13,

blok H,  1.poschodie

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY - vzor

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

LEKÁRSKA FAKULTA

Špitálska 24, 813 72 Bratislava

I. interná klinika LF UK a UN v Bratislave – Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Prednosta: doc.MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

 

                              Praktická časť štátnej záverečnej skúšky z internej medicíny

 

Spracoval:      Meno PRIEZVISKO

VI. ročník, študijná skupina xx

Odbor všeobecné lekárstvo 

 

 

V Bratislave,  dd.mm.rrrr

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PACIENTA

Iniciálie pacienta:                                                                    Rok narodenia:

Pohlavie:

Hospitalizovaný na I. internej klinike LF UK a UNB od ..... do .....

 

ANAMNÉZA

Terajšie ochorenie:

Osobná anamnéza:

Fyziologické funkcie:

Abúzy:

Lieková anamnéza:

Alergická anamnéza:

Gynekologická anamnéza:

Rodinná anamnéza:

Sociálna a pracovná anamnéza:

Epidemiologická anamnéza:

Transfuziologická anamnéza:

 

VITÁLNE FUNKCIE:

 

TK: mmHg * Pulz: /min, reg. * TT: °C * DF: /min. * SatO2:  %

Výška:  cm * Hmotnosť:  kg *    BMI:  kg/m2

 

STATUS PRAESENS GENERALIS

 

 

STATUS PRAESENS LOCALIS

 

EKG

Popis EKG aj so záverom.

 

RTG HRUDNÍKA

Popis RTG snímky. Pri praktickej skúške môže byť priamo overenie popisu s aktuálnou snímkou.

 

PRACOVNÁ DIAGNÓZA

Diagnostické závery stanovené na základe údajov z anamnézy a klinického fyzikálneho vyšetrenia.            

 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA:

Prehľad diagnóz prichádzajúcich do úvahy v rámci diferenciánej diagnostiky so stručnou charakteristikou (zameranou na odlíšenie dg, uvedenie

„pre a proti“, doplnenia vyšetrení s cieľom danú dg potvrdiť či vylúčiť). 

 

NÁVRH VYŠETRENÍ

Návrh všetkých diagnostických procedúr u pacienta s cieľom stanovenia základnej (hlavnej) diagnózy.

 

NÁVRH TERAPIE

Orientačný návrh terapie – skupiny liekov/generické názvy

 

Súčasťou praktickej skúšky je bližšia diskusia k chorobopisu so skúšajúcim.  

 

 

                                                                                                                    

...........................................................

podpis študenta

 

 

 

Seminárne prednášky pre samoštúdium

Seminár Naliehavé situácie v endokrinologii

Seminár akútne stavy v gastroenterológii

Seminár Akútne poškodenia obličiek

Seminár Artériová hypertenzia

Seminár Srdcové zlyhávanie

Seminár PAO

Seminár Hepatálna insuficiencia

Letná prax

Letná prax  - 2.roč. - ošetrovateľstvo

Miesto: I. Interná klinika , Staré Mesto, Mickiewiczova ul.13, budova H, 1.poschodie

Nástup  a pracovná doba : 7,00 do 15,00

K žiadosti treba priložiť Záznam o školení bezpečnosti pri práci

a fotokópiu ISIC karty

Šatňa je cez leto zatvorená, prezlieka sa na oddelení (oproti sekretariátu v medickej izbe odd.B alebo knižnica)

LP pre 2 ročník je vykonávaná pod vedením sestier na 2 odd. (A a B)

                             

Kontakty:

sekretariát: Jana Galambošová, 02 57290249, jana.galambosova@sm.unb.sk

sekretariát: Eva Šebestová, 02 57290329 , 2int@sm.unb.sk

vrchná sestra  Iveta Klacíková, 02 57290390 , iveta.klacikova@sm.unb.sk

 

 

Letná prax - 4.ročník.-  Interná medicína

Žiadosť o absolvovanie letnej praxe stiahnete TU.

- ku žiadosti prosíme priložiť foto ISIC karty, uviesť kontakt mobil/mail

- treba priložiť záznam o BOZP školení - koordinátorka BOZP v UNB je Ing.Katarína

  Marunová (katarina.marunova@unb.sk)

- nástup na LP na I.Internej klinike je o 7,00


absolvovanie LP treba preukázať do 31.augusta

Prosím zaslať  na mail - jana.galambosovasm.unb.sk

                                       jana.galambosova@fmed.uniba.sk

Všetky informácie nájdete na stránke LF UK alebo V. Int.kliniky, v záložke Výučba IM

 


NOVINKY - Informácie

Milí študenti stážujúci na I.Internej klinike, 

dávam do pozornosti informácie, týkajúce sa vymeškaných stáží na I.IK:

Ospravedlnená bude len 1 absencia:

- buď z dôvodu choroby -prinesiete na nasledujúce stáže originál potvrdenie od lekára na výmennom lístku alebo inom papieri, nie na priepustke, s tým, že musí ísť o viac dní trvajúce ochorenie, jednorazové vyšetrenia sa neuznajú ako choroba. Prezenciu a ospravedlnenky vybavuje sekretárka, nie pani prednostka.

- alebo vymeškanie stáží z iného dôvodu ako je choroba - musíte nahradiť  seminárnou prácou v rozsahu 2-3 strán z témy vymeškanej stáže písané rukou modrým perom a priniesť na priniesť na najbližšie stáže.


doc.Dr. Soňa Kiňová, PhD.

prednostka I.Internej kliniky

 

Respirátory sú na stážach odporúčané !!!

 

 

 

 

Otázky na testy a skúšky

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej medicíny – 5. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5 - 2021
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY –  5. ročník  Interná medicína 4 
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 3
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 2
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY - 3.ročník Interná medicína 1
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej propedeutiky– 3. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

Testové otázky z INTERNEJ PROPEDEUTIKY – 3. ročník VL, ZS
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

Prednášky z Internej propedeutiky a Internej medicíny 1-5

 

Interná medicína 4

5.ročník – zimný semester (69 hodín)

Prednášky: 29 hodín = 9 prednášok/semester (8 týždňov po 3 hodiny, 1 týždeň len 2 hodiny)

Stáže: 40 hodín = 8 stáží/semester

Náplň: Endokrinológia + diabetológia (4+1 stáží, 7 prednášok), Nefrológia (3 stáže, 2 prednášky)

Ukončenie: SkúškaPREDNÁŠKY

 

Dátum

Obsahová náplň prednášky

25.9.

Choroby hypofýzy a hypotalamu. Endokrinne inaktívne a aktívne tumory hypofýzy. Akromegália a gigantizmus. Hyperprolaktinémia. Diabetes insipidus. Syndróm inadekvátnej sekrécie ADH.

 

2.10.

Cushingova choroba a  Cushingov syndróm. Primárny hyperaldosteronizmus.

 

9.10.

Addisonova choroba,  sekundárna insuficiencia nadobličiek. Choroby drene nadobličiek.  Adrenogenitálny syndróm.

 

16.10.

Prištítne telieska – ochorenia s ich hyperfunkciou a hypofunkciou.

 

23.10.

Štítna žľaza. Hypertyreóza a hypotyreóza. Endemická struma. Tyreoiditída. Nádory štítnej žľazy.

 

30.10.

Neuroendokrinné nádory,  MEN syndrómy.

 

6.11.

Testes – primárna  a sekundárna testikulárna  insuficiencia. Nádory testes. Ováriá - ovariálna insuficiencia, nádory ovárií. Paraneoplastické endokrinopatie.

 

13.11.

Diabetes mellitus – základy diagnostiky a liečby. Komplexný manažment pacienta s DM. 

 

20.11.

Diabetes mellitus – akútne a chronické komplikácie DM.

 

27.11.

Akútne zlyhanie obličiek. Chronická obličková choroba. Mimotelové eliminačné metódy.

 

4.12.

Glomerulonefritídy. Infekcie močových ciest. Nádory obličiek.

 

11.12.

Konzultácie

 


Obsahová náplň stáží z Internej medicíny a propedeutiky

STÁŽE z Internej medicíny 4

 

 

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Klinické situácie pri ochoreniach hypotalamu, hypofýzy

2.

Klinické situácie pri ochoreniach štítnej žľazy a prištítnych teliesok.

3.

Klinické situácie pri ochoreniach nadobličiek.

4.

Diferenciálna diagnostika sekundárnej hypertenzie.

5.

Manažment pacienta s diabetes mellitus. Akútne a chronické komplikácie DM.

6.

Hlavné klinické prejavy chorôb obličiek. Vyšetrenie moču. Chemické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Mikroskopické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Hodnotenie základných biochemických nálezov v nefrológii.

7.

Nefrotický syndróm. Glomerulonefritídy – delenie, klinický obraz a terapia. Glomerulopatie. Zápaly obličiek a močových ciest.

8.

Renálne zlyhanie. Príčiny renálneho zlyhania. Etiopatogenéza a diagnostika akútnej renálnej insuficiencie. Etiopatogenéza a diagnostika akútnej a chronickej renálnej insuficiencie. Terapia renálneho zlyhania – dialýza. Indikácie a kontraindikácie dialýzy.

 

 Program seminárov


1.     Poruchy metabolizmu nátria

2.      Tyreotoxikóza

3.      Sekundárna hypertenzia

4.      Akútne komplikácie DM

5.      Vaskulárne komplikácie DM

6.      Základy vyšetrovania v nefrológii

7.      Dialýza

8.      Kontrastom indukovaná nefropatia