Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

   

                         POZVÁNKA

 

Srdečne Vás pozývame na odborné semináre I.Internej kliniky LF UK a UNB

 

v mesiacoch

 

                    September 2023 – Január 2024

 

 

Miesto konania seminárov

Poslucháreň I.Internej kliniky LF UK a UNB Mickiewiczova 13

816 39 Bratislava

 

Termín

Vždy v stredu od 13:00 – 14:15 hod.

 

Bližšie informácie

Jana Galambošová

tel. 57290 kl. 249

 

Zmena programu vyhradená

 

SEPTEMBER 2023 

                 

20.9.   Doc. Dr. Čaprnda, PhD. : Novinky z ESC 2023   

 

27.9.   Doc.Dr.Čaprnda, PhD., Dr.Jurkovičová,PhD., Dr.Mesárošová :

           SGLT2 inhibítory Forxiga (dapagliflozín) 

 

 

OKTÓBER 2023

 

  4.10. Prof.Dr.Murín , CSc.:Zvýšená troponinémia u pacientov  bez špeciálnej

           diagnózy.         

 

11.10. Doc. Dr. Čaprnda, PhD.: Význam optimalizácie liečby SZ

 

18.10. Dr. Kuklovský: Úloha vysokosenzitívneho troponínu T v diagnostike

          akútnych koronárnych syndrómov

          Dr. Mucsková : Hnačky           

 

25.10. Doc.Dr. Čelovská, PhD.: Chronická žilová insuficiencia – prediktor

          zvýšenej celkovej mortality

          Dr. Vašíčková: Hyperleukocytóza a jej menežment             

             

NOVEMBER  2023 

 

    8.11. Dr. Juhás: Diabetická ketoacidóza a hyperosmolárny syndróm

            Dr. Hain : Najčastejšie infekcie gastrointestinálneho traktu

 

 15.11: Spoločný seminár s Psychiatrickou klinikou – Kazuistiky

 

 22.11. Dr. Kašperová: Osteoporóza

 

 29.11. Dr. Pekarovičová-Kupková, PhD.: Liečba IBD + Kazuistiky       

               

                   

DECEMBER 2023

 

   6.12.  Dr.Potočárová, PhD.: Antiagregačná liečba v kardiológii, indikácie,

            dávkovanie a aktuálne odporúčania

            Dr.Escherová: Endokarditídy

 

13.12 . Dr.Makúch: Špecifická embólia do a.pulmonalis          

           Doc.Dr.Kiňová, PhD.: Diagnostika polymorbídnych pacientov

 
                                         

 

JANUÁR  2024   

 

 17.1. Dr. Šutovská : Poruchy vedomia – dif.dg        

          Dr.  Koreň, PhD.: Hypoglykémia           

      

24.1. Dr.Brnka, PhD.: Respiračná insuficiencia

         Dr. Mikla : Nové odporúčania ESC 2023 - pre manažment endokarditíd

 

31.1. Dr.Kováčová, PhD.: Transfúzne školenie

 

 

 

 

 

 

 

odborný garant: doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.