Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zadania diplomových prác 2022

Zadania DP 2022

Zadania DP 2022

 

    Connov syndróm – diagnostika a liečba

    Conn´s  Syndrome - Diagnosis and Treatment     Doc.Dr.Kiňová, PhD.                

    Karolína Hložková

 

    Covid 19 a ochorenia štítnej žľazy

    Covid 19 and Thyroid Gland Disorders                Doc.Dr.Kiňová, PhD.                

    Adam Žilka

              

    Chronické venózne ochorenie dolných končatín – včasná diagnostika

    Chronic Venous Disease of the Lower Extremities – Early Diagnosis

    Adam Šutka                                                  Doc.Dr.Kučera, PhD.           

 

    Využitie moderných technológii pri výučbe klinických    

    medicínskych odborov                                                                          

    Role of Modern Technology in Medical Education of

    Clinical Disciplines.                                             Dr.Potočárová, PhD.             

 

    Sekundárne laboratórne zmeny pri hypovitaminóze D   

    Secondary Laboratory Changes in Hypovitaminosis D

                                                                           Dr. Kováčová, PhD.    

 

    Metabolizmus železa a zápalové ochorenia čreva

    Metabolism of Iron and  Inflammatory Bovel Diseases  

    Patrik Eliaš                                                     Dr. Kováčová, PhD.                 

 
    Prognóza pacientov s krvácaním do hornej časti gastrointestinálneho traktu

    The Prognosis of Patients with upper Gastrointestinal Bleedeng

    David Vrabko                                                  Doc. Dr. Lukáč, PhD.          

 

    Centrálny systolický tlak u pacientov s diastolickou dysfunkciou ĽK

    Central Systolic Pressure in Patients with LV Diastolic Dysfunction

    Jaroslava Mária Gáliková                                Doc. Dr. Kučera, PhD.         

 

    Indikácie a úskalia antikoagulačnej terapie

    Indications and Pitfalls od Anticoagulation Therapy        

    Soňa Bojová                                                        Dr. Kováčová, PhD.

 

   Diagnostika a liečba kardiogénnej synkopy                   

    Diagnosis nad Treatment of Cardiogenic Syncope     Doc.Dr.Čaprnda, PhD.        

    Marek Pražák

 

   Lipoproteín(a) a kardiovaskulárne ochorenia

   Lipoprotein (a) and Cardiovascular Diseases            

   Matej Jantošík                                                     Doc.Dr.Čaprnda, PhD.         

 

   Chronická žilová choroba a diabetes mellitus

   Chronic Venous Disease and Diabetes Mellitus          

   Jakub Takáč                                                        Doc.Dr.Čelovská, PhD.        

 

  Periférna artériová choroba a endotelová dysfunkcia

  Peripheral Artery Disease and Endothelial Dysfunction 

  Réka Szőcs                                                         Doc.Dr.Čelovská, PhD.      

 

  Rekurencia žilovej trombózy a dysfunkcia endotelu

  Recurrence of Deep Venous Thrombosis and Endothelial Dysfunction

  Dominik Melich                                                    Doc. Dr. Čelovská, PhD.     

 

  Hyperaldosteronizmus

  Hyperaldosteronism                                              Doc.Dr.Holováčová, PhD.   

  Vanesa Pališinová

    

  Reprodukčné zdravie žien s reumatoidnou artritídou

  Reproductive Health in Women with Rheumatoid Arthritis  

  Emese Boros                                                      Doc. Dr. Šteňová, PhD.