Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Obhajoba DP

OBHAJOBY DP   2018 na I. Internej klinike , blok. AB:                                            

2018 o 8,30 hod  

Komisia:

predseda: doc.MUDr.Kiňová, PhD.

členovia:   prof.MUDr.Murín, CSc., doc.MUDr.Bulas, CSc, doc.MUDr.Šteňová, PhD.,

                 doc.MUDr.Lukáč, PhD., MUDr.Koreň, PhD., MUDr.Kováčová, PhD.

 

Obhajujú DP : P                        
    

M.                                                                š.

P.                                                                 oponent:

 

 

Na obhajoby  DP treba priniesť :  !!! 

- 1x výtlačok titulnej strany DP (nie Zadanie!)

- 2x Licenčnú zmluvu s vysokou školou (vytlačiť z Aisu)

- 2 x Licenčnú zmluvu so SR  (vytlačiť z Aisu)

 Treba prísť cca o 20- 30 minút skôr, treba dať prezentáciu do PC !!!

 

 

Zadania DP 2016

  ZADANIA DP 2016

1. Chronická  autoimunitná tyreoditída               doc. Dr. Soňa Kiňová, PhD.

    Ema Ivanová

2. Manažment a liečba diabetes mellitus          

   II.typu a jeho chronických komplikácií              doc. Dr. Soňa Kiňová, PhD.

   Agneša Poznánová

3. Prognostický význam diurálneho rytmu pri      

    ambulantnom monitorovaní krvného tlaku -

    retrospektívne sledovanie                               prof.Dr. Stanislav Oravec, CSc

    Iveta Lisková

4. Vzťah medzi koronárnou a periférnou

    aterosklerózou                                                Dr. Denisa Čelovská, PhD.  

    Mária Balgová

5. Kritická končatinová ischémia – komplexný     Dr. Denisa Čelovská, PhD.

    diagnostický a liečebný prístup                                            

    Miroslava Čechová    

6. Ktoré lieky nemá užívať pacient

    so srdcovým                                                    prof. Dr. Ján Murín, CSc.

    zlyhávaním   

   Barbora Svobodová

7.Vplyv kardiošpecifického troponínu T                Dr. Martin Čaprnda, PhD.

   na prognózu pacientov s fibriláciou predsiení

   Karin Margitfalviová

8.Endotelová dysfunkcia a kardiovaskulárne      doc.Dr. Ján Lietava, CSc. 

   riziko u pacientov s klinickou depresiou           

   Matúš Moravčík

9.Včasná mobilizácia hospitalizovaných             doc.Dr. Ľudovít Gašpar,CSc.     

     pacientov     

     Lucia Jašková

10.Statíny a hypolipidemická liečba                    Dr. Marek Kučera, PhD.

     u onkologických pacientov 

     Stephen Zago Kenyi Andruga

11.Chronická hyponatriémia                               Dr. Marek Kučera, PhD.

      Pavol  Laurov

12. Nové možnosti detekcie fibrilácie predsiení   Dr. Martin Čaprnda, PhD.

      pomocou implantovaného slučkového rekordéra

      Martin Chudý

Zadania DP 2017

ZADANIA  DIPLOMOVÝCH  PRÁC  2017/2018

1. Vplyv reumatoidnej artritídy na kvalitu života a zaradenie pacienta do 

     pracovného pomeru

     Impact of Rheumatoid Arthritis on Quality of Life and Work Productivity  

                                                                    Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.     

 

2. Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTk) v klinickej

    praxi                                

    Ambulatory Blood Presure Monitoring (ABPM) in Clinical Practice

    Zuzana Javorská                                    Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.   

 

3. Rekurencia žilovej trombózy

    Recurrence of Vein Thrombosis                           

                                                                    MUDr. Denisa Čelovská, PhD.       

4. Hypertyreóza a tyreotoxická kríza

    Hyperthyroidism and Thyrotoxicosis Crisis         

    Michaela Urminská                                Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.        

 

5. Ejekčná frakcia ľavej komory:vizuálne hodnotenie vs automatická

    analýza                  

    Ejection Fraction of Left Ventricle:Visual Versus Automatic Analysis 

    Viviána Horváth                                    Prof. MUDr. Ján Murín,CSc.           

 

6. Monitorovanie liečby pacientov s IBD

    Monitoring of Treatment of Patients with IBD

                                                                  Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.           

7. Cirhóza pečeňe na JIS

    Liver Cirrhosis on ICU                  

    Amer Mohammad Jamil Fraitekh         MUDr. Michal Koreň, PhD.                

 

8.Výskyt fibrilácie predsiení na EKG Holter

   monitoringu u pacientov s NSMP

   Occurence Atrial Fibrillation on ECG Holter      

   Monitoring in Patients with Stroke         MUDr. Róbert Brnka, PhD.                    

 

9. Metabolický syndróm – rizikové faktory

    Metabolic Syndrom – Risk Factors                 

                                                                 Doc. MUDr. Ján Lietava, PhD.            

 

10. Inhibítory SGLT2 a chronické srdcové zlyhávanie

      SGLT2 Inhibitors and Chronic Heart Failure

      Andrej Dolinský                                MUDr. Martin Čaprnda, PhD.