Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Zadania DP 2022

Zadania DP 2022

 

    Connov syndróm – diagnostika a liečba

    Conn´s  Syndrome - Diagnosis and Treatment     Doc.Dr.Kiňová, PhD.                

    Karolína Hložková

 

    Covid 19 a ochorenia štítnej žľazy

    Covid 19 and Thyroid Gland Disorders                Doc.Dr.Kiňová, PhD.                

    Adam Žilka

              

    Chronické venózne ochorenie dolných končatín – včasná diagnostika

    Chronic Venous Disease of the Lower Extremities – Early Diagnosis

    Adam Šutka                                                  Doc.Dr.Kučera, PhD.           

 

    Využitie moderných technológii pri výučbe klinických    

    medicínskych odborov                                                                          

    Role of Modern Technology in Medical Education of

    Clinical Disciplines.                                             Dr.Potočárová, PhD.             

 

    Sekundárne laboratórne zmeny pri hypovitaminóze D   

    Secondary Laboratory Changes in Hypovitaminosis D

                                                                           Dr. Kováčová, PhD.    

 

    Metabolizmus železa a zápalové ochorenia čreva

    Metabolism of Iron and  Inflammatory Bovel Diseases  

    Patrik Eliaš                                                     Dr. Kováčová, PhD.                 

 
    Prognóza pacientov s krvácaním do hornej časti gastrointestinálneho traktu

    The Prognosis of Patients with upper Gastrointestinal Bleedeng

    David Vrabko                                                  Doc. Dr. Lukáč, PhD.          

 

    Centrálny systolický tlak u pacientov s diastolickou dysfunkciou ĽK

    Central Systolic Pressure in Patients with LV Diastolic Dysfunction

    Jaroslava Mária Gáliková                                Doc. Dr. Kučera, PhD.         

 

    Indikácie a úskalia antikoagulačnej terapie

    Indications and Pitfalls od Anticoagulation Therapy        

    Soňa Bojová                                                        Dr. Kováčová, PhD.

 

   Diagnostika a liečba kardiogénnej synkopy                   

    Diagnosis nad Treatment of Cardiogenic Syncope     Doc.Dr.Čaprnda, PhD.        

    Marek Pražák

 

   Lipoproteín(a) a kardiovaskulárne ochorenia

   Lipoprotein (a) and Cardiovascular Diseases            

   Matej Jantošík                                                     Doc.Dr.Čaprnda, PhD.         

 

   Chronická žilová choroba a diabetes mellitus

   Chronic Venous Disease and Diabetes Mellitus          

   Jakub Takáč                                                        Doc.Dr.Čelovská, PhD.        

 

  Periférna artériová choroba a endotelová dysfunkcia

  Peripheral Artery Disease and Endothelial Dysfunction 

  Réka Szőcs                                                         Doc.Dr.Čelovská, PhD.      

 

  Rekurencia žilovej trombózy a dysfunkcia endotelu

  Recurrence of Deep Venous Thrombosis and Endothelial Dysfunction

  Dominik Melich                                                    Doc. Dr. Čelovská, PhD.     

 

  Hyperaldosteronizmus

  Hyperaldosteronism                                              Doc.Dr.Holováčová, PhD.   

  Vanesa Pališinová

    

  Reprodukčné zdravie žien s reumatoidnou artritídou

  Reproductive Health in Women with Rheumatoid Arthritis  

  Emese Boros                                                      Doc. Dr. Šteňová, PhD.        

 

 

 

                    

Obhajoba DP 2023

Termín obhajob je v intervale od 6.2.23 do 17.3.23 - upresníme neskôr

Študent v zmysle Vnútorného predpisu č.5/2020 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave čl.12 bod 1)  Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 (ďalej len „výnimočná situácia“) sa záverečné práce vypracúvajú a odovzdávajú iba v elektronickej forme.

Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x!!!

Po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality a nie je možné ju vložiť druhýkrát.

Upozorňujeme, že diplomová práca má vedúceho práce a nie školiteľa. V zadaní diplomovej práce musí byť uvedený sekundárny jazyk (spravidla anglický).

Jazyky práce. Vyplnenie sekundárneho jazyka je povinné. Pričom jazyk práce je primárnym jazykom práce, je to teda jazyk, v ktorom je práca napísaná. Kvôli dvojjazyčným diplomom však potrebujeme mať slovenský aj anglický názov. Preto sa štandardne ako sekundárny jazyk uvádza ten jazyk z týchto dvoch, ktorý nie je primárnym, čiže ak je práca písaná v slovenskom jazyku, jazyk práce je SK - slovenský a sekundárny jazyk je EN - anglický. Ak je práca písaná napríklad v angličtine, tak jazyk práce je EN - anglický a sekundárny jazyk je SK - slovenský. Z dôvodu validácie tejto položky systémom CRZP nesmú byť tieto dva jazyky totožné. Inak práca neprejde kontrolou originality!

Študent, ktorý neodovzdá DP v stanovenom termíne, musí do 15. januára 2023 podať na študijné oddelenie oficiálnu písomnú žiadosť o povolenie odovzdať DP po tomto termíne. Na žiadosti musí byť uvedené vyjadrenie vedúceho DP a vedúceho pracoviska, ktoré organizuje obhajobu DP. Študenti, ktorí neodovzdajú DP do 15. januára 2023, budú môcť DP obhajovať až v mesiaci august 2023!

 

Študent na obhajobu prinesie jeden výtlačok titulnej strany DP  !!!

  

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK  v roku 2023 sa konajú prezenčne v dňoch :               o ,00 blok H 1.posch.knižnica

Komisia: predseda: doc.MUDr.Kiňová, PhD.

členovia:   prof.MUDr.Murín, CSc., doc.MUDr.Bulas, CSc, doc.MUDr.Šteňová, PhD.,

                 doc.MUDr.Lukáč, PhD.                                           

 

1.  Cesta pacienta so psoriatickou artritídou                     

     Petra Hlavatá                                                doc.Dr.Emőke Šteňová, PhD.  

                                                                 oponent doc.Dr.Lukáč,PhD.

 

2.  Etiológia hyponatriémie u pacientov prijatých na internú kliniku

     Ing. Marcela Murínová                                 Dr.Robert Brnka, PhD.           

                                                                oponent  Dr.Koreň, PhD.

3. Tuhosť aorty a centrálny systolický krvný tlak                               

    Peter Trenčanský                                          doc.Dr.Bulas, CSc.                 

                                                                oponent: prof.Dr.Murín, CSc.

4.  Vplyv fajčenia na mikrocirkuláciu (SJ)

     Lucia Ostrolucká                                          Dr.Potočárová, PhD.                

                                                                 oponent: Dr.Holováčová, PhD.

5. Športové srdce                                                         

    Dominik Broniš                                             Dr. Potočárová, PhD.

                                                                 oponent: doc.Dr.Bulas PhD. 

                                                                                                                            

 6. Výskyt postkontrastnej nefropatie u pacientov na I.Internej klinike
    

    Katarína Štefančíková                                     Dr. Brnka, PhD. 

                                                                oponent Dr.Holováčová, PhD.                                    

7. Paliatívne výkony v gastroenterológii

    Bassel al Ramadan                                           doc.Dr. Lukáč, PhD.

                                                                 oponent doc.Dr. Šteňová, PhD.

 

8. Umelá pľúcna ventilácia u pacientov na JIS

  Feras Alhomsi                      Dr.Koreň, PhD.                                                                                                                                                                      oponent:  doc.Dr.Kiňová, PhD.

 

 

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK  v roku 2023 sa konajú prezenčne v dňoch :                 ,00 hodine na I. int.klinike LFUK a UNB

blok G v knižnici 2. posch. dvere č. 202.

 

Komisia: predseda: prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

členovia:   prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof.MUDr. Stanislav Oravec, CSc.,

                 doc.MUDr.Ján Lietava, CSc., MUDr. Denisa Čelovská, PhD.,

                 MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

 

1.   Rizikové faktory vzniku fibrilácie predsiení

      Motasem Adeeb Mustafa Nairat                         doc.Dr.Čaprnda, PhD.

                                                                     oponent: Dr.Brnka, PhD.

 

2.  Adherencia k antihypertenzívnej liečbe u pacientov s rezistentnou hypertenziou

     Miroslav Vaľko                                                  doc.Dr.Čaprnda, PhD.                                                                                   

                                                                     oponent: Dr.Holováčová, PhD.

 

                                                                                                          

Zadania DP 2020

ZADANIA  DP 2020

 

1. Cesta pacienta so psoriatickou artritídou                        

    The Way of the Patient with Psoriatic Arthritis    doc. Dr.  Emőke Šteňová 

    Petra Hlavatá

 

2.  Etiológia hyponatriémie u pacientov prijatých na internú kliniku

     The Etiology of Hyponatriema in Patients 

     Department of Internal Medicine              Dr. Robert Brnka, PhD.          

     Ing. Marcela Murínová                                     

 

3.  Tuhosť aorty a centrálny systolický krvný tlak                               

     The Aortic Stiffness and  Central Systolic Blood

     Pressure                                                   doc.  Dr. Bulas, CSc.               

     Peter Trenčanský

 

4.  Vplyv fajčenia na mikrocirkuláciu (SJ)

     Effect of Smoking on Microcirculation          Dr. Potočárová, PhD.         

     Lucia Ostrolucká

 

5.  Adherencia k antihypertenzívnej liečbe u pacientov s rezistentnou                

     hypertenziou

     Adherence to Antihypertensive Therapy in Patients

     with Resistant Hypertension                       Doc.Dr.Čaprnda, PhD.               

     Miroslav Vaľko

 

6.  Rizikové faktory vzniku fibrilácie predsiení

     Risk Factors for New-Onset Atrial Fibrillation  Doc.Dr.Čaprnda, PhD.            

     Motasem Adeeb Mustafa Nairat

 

7  Umelá pľúcna ventilácia u pacientov na JIS

    Artificial Lung Ventilation in Patients on ICU    Dr. Koreň, PhD.                 
  

    Feras Alhomsi

 

8. Športové srdce                                                         

     Athlete´s heart.                                   Dr. Potočárová, PhD.                         

     Dominik Broniš

 

9. Výskyt postkontrastnej nefropatie u pacientov na I.Internej klinike       

    Incidence of Postcontrast Nephropathy in Patients at the Ist Internal                 

    Department

    Katarína Štefančíková                       Dr. Brnka, PhD.   

 

10.Paliatívne výkony v gastroenterológii

     Paliative Care in Gastroenterology    

     Bassel Al Ramadan                          doc.Dr.Lukáč, PhD.                         

 

 

Zadania DP 2021

ZADANIA  DIPLOMOVÝCH  PRÁC        2021/2022                         

              

1. Periférne artériové ochorenie dolných končatín a non-adherencia

    k liečbe 

    Lower Extremities Arterial Disease and Non-Adherence to Therapy

    Natália Packová                                             Doc.Dr.Čelovská, PhD.            

 

2. HRV u post-covidových pacientov

    HRV in Post-Covid Patients                               Doc. Dr. Lietava, CSc.               

    Kristína Stebilová

 

3. Variabilita krvného tlaku u post-covidových pacientov

    BP Variability in Post-Covid Patients                 Doc. Dr. Lietava, CSc.              

    Valéria Maďarová

 

4. Karcinoidové srdce – diagnostika a manažment 

    Carcinoid Heart – Diagnosis and Management  Doc. Dr. Kiňová, PhD.               

    Patrícia Čederlová

                                                

5. Využitie siRNA inhibície PCKS9 v liečbe dyslipidémie

    Use of siRNA  Inhibition of PCKS9 in the Treatment of Dyslipidemia

    Jakub Tatarka                                                  Doc.Dr.Čaprnda, PhD.             

   

6.   Hyperprolaktinémia

      Hyperprolactinemia                                            Dr. Holováčová, PhD.        

      Karol Adamík

 

7.  Tumory pankreasu

      Pancreatic Tumors                                              Doc. Dr. Lukáč, PhD.        

      Samuel Baxa  

 

8.   Inzulínová rezistencia a infertilita pri syndróme

      polycystických ovárii

      Insuline resistance and infertility in Polycystic Ovarian Syndroma

      Eszter Mészáros                                               Doc. Dr. Kiňová, PhD.