Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Obhajoba DP

 

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK

22.10.2019 o 10,00 budova H - I.interná klinika 1.posch. knižnica

 

Komisia:

predseda: doc.MUDr.Kiňová, PhD.

členovia:   prof.MUDr.Murín, CSc., doc.MUDr.Bulas, CSc, doc.MUDr.Šteňová, PhD.,

                 doc.MUDr.Lukáč, PhD.

 

Obhajujú DP:

Hypertyreóza a tyreotoxikóza                     

Hyperthyroidism and Thyrotoxicosis         

Michaela Urminská        Doc.MUDr. Soňa Kiňová, PhD.                vedúci DP

                                            MUDr. Michal Koreň, PhD.                         oponent

                                   

Ejekčná frakcia ľavej komory:vizuálne hodnotenie vs automatická  

analýza                  

Ejection Fraction of Left Ventricle:Visual Versus Automatic Analysis 

Viviána Horváth              Prof. MUDr. Ján Murín,CSc.                     vedúci DP

                                            MUDr.Martin Čaprnda, PhD.                     oponent                  

Cirhóza pečene na JIS

Liver Cirrhosis on ICU                  

Amer Mohammad Jamil Fraitekh  MUDr. Michal Koreň, PhD.        vedúci DP

                                                              doc.MUDr. Soňa Kiňová, PhD.   oponent 

 

Komisia:

predseda: prof.MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

členovia:   prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof.MUDr. Stanislav Oravec, CSc.,

                 doc.MUDr.Ján Lietava, CSc., MUDr. Denisa Čelovská, PhD.,

                 MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

 

Obhajujú DP:

.Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTk) v klinickej praxi       

Ambulatory Blood Presure Monitoring (ABPM) in Clinical Practice                    

Zuzana Javorská               Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.           vedúci DP   

                                              doc.MUDr. Denisa Čelovská, PhD.          oponent        

Inhibítory SGLT2 a chronické srdcové zlyhávanie

SGLT2 Inhibitors and Chronic Heart Failure

Andrej Dolinský                              MUDr. Martin Čaprnda, PhD.     vedúci DP

                                                             prof.Dr.Ján Murín, CSc.               oponent   

 

                      
    

Na obhajoby  DP treba priniesť :  !!! 

- 1x výtlačok titulnej strany DP (nie Zadanie!)

- 2x Licenčnú zmluvu s vysokou školou (vytlačiť z Aisu)

- 2 x Licenčnú zmluvu so SR  (vytlačiť z Aisu)

Treba prísť cca o 20 - 30 minút skôr a dať prezentáciu do PC.

Zadania DP 2018

ZADANIA  DP 2018

Monitorovanie liečby pacientov s IBD                                                              doc.Dr.Lukáč, PhD.   - Matúš Čentéš

Autoimunitné ochorenia štítnej žlazy                                                                 doc. Dr. Kiňová, PhD.- Monika Cápayová

Diabetes mellitus 1.typu                                                                                     doc. Dr. Kiňová, PhD.  - Martina Péterová    

Neuroendokrinné nádory pankreasu                                                                   doc. Dr. Kiňová, PhD. - Štefan Ollé

Incidentalómy nadobličky                                                                                  doc. Dr. Kiňová, PhD. - Alexandra Balušková                         

Fibrilácia predsiení a chronická choroba obličiek                                              Dr.Čaprnda, PhD.- Dominik Resmer

Nové rizikové faktory aterosklerózy od výskumu  po prax                                  doc.Dr.Lietava, CSc. - Martin Kotrec                 

Ambulantné monitorovanie krvného tlaku u pacientov s diabetes mellitus         doc.Dr.Čelovská, PhD. - Zuzana André

Nutraceutiká a kardiovaskulárne ochorenia                                                          doc.Dr.Lietava, CSc.- Zuzana Lehocká

Využitie fixných kombinácií antihypertenzív v liečbe artériovej  hypertenzie

Dr..Čaprnda, PhD. - Adrián Daniš

Endokrinná hypertenzia(sekundárna hypertenzia)

Dr.Holováčová , PhD. - Bence Tóth

 

 

Zadania DP 2019

Zadania DP 2019

 

1. Cushingov syndróm                  

    Cushing syndroma

    Nina Jurčagová                                              Doc. MUDr. Kiňová, PhD.         

 

2.  Struma

     Goiter

     Robert Špirec                                                MUDr. Holováčová, PhD.        

 

3. Venózny tromboembolizmus - predĺžená fáza liečby        

     Venous Thromboembolism- Extended Phase of Therapy

     Timotej Jaďuď                                              Doc. MUDr. Čelovská, PhD.                                                                      

4. Rizikové faktory chronickej žilovej choroby                   

    Risk Factors of Chronic Venous Disease                                                            

    Lýdia Tongeľová                                           Doc. MUDr. Čelovská, PhD.       

 

5. Komorbidity u pacientov s reumatoidnou artritídou

    Comorbidities in Patients with Rheumatoid Arthritis

    Daniela Šutovská                                              Doc. MUDr. Šteňová, PhD.      

 

6. Metabolický syndróm a artériová hypertenzia

    Metabolic Syndroma and  Arterial Hypertension  

    Dávid Hasič                                                      Doc. Dr. Jozef Bulas, CSc.         

 

 7. Sekundárne laboratórne zmeny pri hypovitaminóze D   

    Secondary Laboratory Changes in Hypovitaminosis D

                                                                             Dr.Eva  Kováčová, PhD.          

 

 8. Etiológia hyponatriémie u pacientov prijatých na internú kliniku

     The Etiology of Hyponatriema in Patients Admitted to the Department of 

     Internal  Medicine                                            Dr. Robert Brnka, PhD.                        

9.  Hyperkalciémia – diferenciálna diagnostika

     Hypercalcema – Differential Diagnosis                             

     Martin Badač                                                   Dr.Michal Koreň, PhD.            

        

10. Vplyv liečby na lipoproteínový profil pacientov

      s arteriálnou hypertenziou

      Infuence of Treatment in Lipoprotein Profil of Patients with

      Arterial Hypertense         

      Nina Pálešová                                                Dr. Mária Potočárová, PhD.      

 

 11. Adrenálne incidentalómy

       Adrenal Incidentalomas  

       Rebeka Hollósi                                               Dr.Dana Holováčová, PhD.     

 

12. Klostrídiová enterokolitída u pacientov na internom oddelení

      Clostridium Enterocolitis in Patients at Departments of Internal Medicine

                                                                              Dr. Andrea Komorníková, PhD.

 

13. Kontrastom indukovaná hyponatriémia u hospitalizovaných pacientov

      Contrast -Induced Hyponatriemia in Hospitalized  Patients

                                                                              Dr.Marek Kučera, PhD

 

14. Hematologické markery kardiovaskulárnych chorôb

      Hematological Indices in Cardiovascular Diseases

                                                                             Dr.Marek Kučera, PhD.              

15. Význam hematologických parametrov u pacientov

       s akútnym koronárnym syndrómom

       The Role of Hematological Indices in Patients with

       Acute Coronary Syndrome 

       Peter Habušta                                              Dr. Marek Kučera, PhD.          

 

16. Stredný objem trombocytov a distribučná šírka erytrocytov

      The Mean Platelet Volume and the Red Cell  Distribution

      Width         

                                                                             Dr. Marek Kučera, PhD.           

 

17. Možnosti liečby reperfúznych arytmií

      Therapeutical Modalities of Reperfusion Arrhythmias

      Vladimír Grús                                                 doc. Dr. Ján Lietava, CSc.         

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Atrial Fibrillation and Diabetes – Duration

      of Sinus Rhytm after Succesful electrical ConversionPredsieňopvá fibrilácia a dibetes –

      trvanie sínusového rytmu po úspešnej elektrickej kardioverzii

      Paulina Buda                                                               prof.Dr. Ján Murín, C