Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Obhajoba DP 2021

 

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK  online: 

Komisia:

predseda: doc.MUDr.Kiňová, PhD.

členovia:   prof.MUDr.Murín, CSc., doc.MUDr.Bulas, CSc, doc.MUDr.Šteňová, PhD.,

                 doc.MUDr.Lukáč, PhD.

 

24.2.2021 od 11,00 obhajujú DP:
                   

Leonard Schmitz – Central Systolic Blood Pressure in the Evaluation – ved. DP                                 doc.Dr. Bulas,  oponent: Dr. Čaprnda

 

Matúš Čentéš – Monitorovanie liečby pacientov s IBD – ved. DP : doc. Dr. Lukáč                             oponent: doc.Šteňová

 

Monika Cápayová - Autoimunitné ochorenia štítnej žľazy – ved. DP : doc. Dr.                                      Kiňová, oponent:   Dr.Kováčová

 

Martina Péterová – Diabetes mellitus 1.typu – ved. DP: doc. Dr. Kiňová  

                                oponent:doc.Šteňová                                                                                                              

Štefan Ollé – Neuroendokrinné nádory pankreasu – ved. DP: doc. Dr. Kiňová

                      oponent: Dr.Koreň

 

Alexandra Balušková – Incidentalómy nadobličky –ved. DP: doc. Dr. Kiňová                                             oponent: Dr.Vyskočilová

 

Bence Tóth – Endokrinná hypertenzia (sekundárna hypertenzia) – ved. DP: Dr.

                      Holováčová,  oponent: Dr.Brnka

 

 

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK online

Komisia:

predseda: prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

členovia:   prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof.MUDr. Stanislav Oravec, CSc.,

                 doc.MUDr.Ján Lietava, CSc., MUDr. Denisa Čelovská, PhD.,

                 MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

 

10.3.2021 od 9,00 obhajujú DP :

Martin Schmid – Vasculitis of Large Vessels  - ved. DP: doc.Dr D.Čelovská

                                                                        oponent:  prof.Dr.Štvrtinová          

Mateus Kustra – Chronic Limb Threatening Ischemia – Diagnostic and               

                             Therapeutic Approach -ved.DP: doc.Dr. Čelovská

                             oponent: prof.Dr.Štvrtinová          

Alexandros Krontiris – Orthostatic (Postural) Hypotension –

                            ved. DP : Dr. Kučera , oponent:doc.Dr.Čelovská

                                                      
Athanasios Ntavanos – New Risk Factors of Atherosclerosis from Research to

                                      Practise – ved. DP: doc. Dr. Lietava, oponent:

                                      Dr.Čaprnda

Jakub Orzech – Atrial Fibrillation and Chronic Kidney Disease – ved. DP : Dr.

                           Čaprnda, oponent: prof.Dr.Murín                                                                                                 

 

12.3.2021 od 9,00 obhajujú DP :

Dominik Resmer –Fibrilácia predsiení a chronická choroba obličiek –  

                              ved. DP : Dr. Čaprnda,   oponent: doc.Dr. Bulas                                                             

Zuzana Lehocká -Nutraceutiká a kardiovaskulárne ochorenia – ved. DP: doc. Dr.

                             Lietava,  oponent: prof.Dr. Oravec

Zuzana André –  Ambulantné monitorovanie krvného tlaku u pacientov s DM –

                           ved. DP: doc. Dr.Čelovská, oponent: Dr. Kučera                                                                                              

Martin Kotrec –  Nové rizikové faktory aterosklerózy od výskumu po prax – ved.

                           DP: doc. Dr. Lietava, oponent:Dr.Čaprnda  L

Adrián Daniš –   Využitie fixných kombinácií antihypertenzív v liečbe artériovej

                           hypertenzie –ved. DP: dr. Čaprnda, oponent: Dr.Potočárová

                                                                                                           

Informácie pre študentov:

študent po úspešnej obhajobe ( do 3 dní) zašle poštou na študijné oddelenie:
- jeden výtlačok titulnej strany DP
- dvakrát podpísanú Licenčnú zmluvu so Slovenskou republikou
- dvakrát študentom podpísanú Licenčnú zmluvu s UK


na Webe LF UK ohľadom odovzdávania DP len v elektronickej forme:

Študent v zmysle Vnútorného predpisu č.5/2020 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave čl.12 bod 1)  Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 (ďalej len „výnimočná situácia“) sa záverečné práce vypracúvajú a odovzdávajú v elektronickej forme.

Zadania DP 2020

ZADANIA  DP 2020

1. Cesta pacienta so psoriatickou artritídou                        

    The Way of the Patient with Psoriatic Arthritis    doc. Dr.  Emőke Šteňová   SJ

   Petra Hlavatá

2.  Heart Failure and SGLT2 Inhibitors                                

     Srdcové zlyhávanie a SGLT2 inhibítory    prof. Dr. Ján Murín, CSc.          AJ

     Agnieszkja Hanslik

3.  Insulinoma

     Inzulinóm                                                 MUDr.Michal Koreň, PhD.        AJ 

     Hannah Amon

4.  Etiológia hyponatriémie u pacientov prijatých na internú kliniku

     The Etiology of Hyponatriema in Patients Admitted to the

     Department of Internal Medicine              Dr. Robert Brnka, PhD.            SJ

     Ing. Marcela Murínová                                     

5. Tuhosť aorty a centrálny systolický krvný tlak                               

     The Aortic Stiffness and  Central Systolic Blood

     Pressure                                                   doc.  Dr. Bulas, CSc.                SJ  

     Peter Trenčanský

6.  Vplyv fajčenia na mikrocirkuláciu (SJ)

     Effect of Smoking on Microcirculation          Dr. Komorníková, PhD.          SJ

      Lucia Ostrolucká

 7.  Adherencia k antihypertenzívnej liečbe u pacientov s rezistentnou                

     hypertenziou

     Adherence to Antihypertensive Therapy in Patients

     with Resistant Hypertension                    Dr. Komorníková, PhD.            SJ    

      Miroslav Vaľko

8.  Rizikové faktory vzniku fibrilácie predsiení

     Risk Factors for New-Onset Atrial Fibrillation  Dr. Komorníková, PhD.       SJ     

     Motasem Adeeb Mustafa Nairat

9.  Changes of Blood Pressure Dependent on Body

      Position. Influence of Aortic Stiffness.

      Zmeny krvného tlaku v závislosti od polohy  tela.   

      Vplyv tuhosti aorty.                                     doc.  Dr. Bulas, CSc.            AJ      

      Vincent Hofner

10.  Umelá pľúcna ventilácia u pacientov na JIS

       Artificial Lung Ventilation in Patients on ICU    Dr. Koreň, PhD.             SJ         
       Feras Alhomsi

11.  Rhabdomyolysis

       Rabdomyolýza                                     Dr. Koreň, PhD.                        AJ

       Mathias Rosenbauch                                     

  12. Športové srdce                                                         

        Athlete´s heart.                                   Dr. Potočárová, PhD.                SJ             Dominik Broniš

  13. Výskyt postkontrastnej nefropatie u pacientov na I.Internej klinike       

        Incidence of Postcontrast Nephropathy in Patients at the Ist internal                        Department

        Katarína Štefančíková                       Dr. Brnka, PhD.                       SJ

Zadania DP 2019

Zadania DP 2019

1. Cushingov syndróm                  

    Cushing syndroma

    Nina Jurčagová                                              Doc. MUDr. Kiňová, PhD.         

 

2. Struma

    Goiter

    Robert Špirec                                                MUDr. Holováčová, PhD.        

 

3. Venózny tromboembolizmus - predĺžená fáza liečby        

    Venous Thromboembolism- Extended Phase of Therapy

    Timotej Jaďuď                                              Doc. MUDr. Čelovská, PhD.                                                                      

4. Rizikové faktory chronickej žilovej choroby                   

    Risk Factors of Chronic Venous Disease                                                            

    Lýdia Tongeľová                                           Doc. MUDr. Čelovská, PhD.       

 

5. Komorbidity u pacientov s reumatoidnou artritídou

    Comorbidities in Patients with Rheumatoid Arthritis

    Daniela Šutovská                                              Doc. MUDr. Šteňová, PhD.      

 

6. Metabolický syndróm a artériová hypertenzia

    Metabolic Syndroma and  Arterial Hypertension  

    Dávid Hasič                                                      Doc. Dr. Jozef Bulas, CSc.         

   

7. Hyperkalciémia – diferenciálna diagnostika

    Hypercalcema – Differential Diagnosis                             

    Martin Badač                                                   Dr.Michal Koreň, PhD.            

        

8. Vplyv liečby na lipoproteínový profil pacientov

    s arteriálnou hypertenziou

    Infuence of Treatment in Lipoprotein Profil of Patients with

    Arterial Hypertense         

    Nina Pálešová                                                 Dr. Mária Potočárová, PhD.      

 

9. Adrenálne incidentalómy

    Adrenal Incidentalomas  

    Rebeka Hollósi                                               Dr.Dana Holováčová, PhD.     

 

 

10.Význam hematologických parametrov u pacientov

      s akútnym koronárnym syndrómom

      The Role of Hematological Indices in Patients with

      Acute Coronary Syndrome 

      Peter Habušta                                              Dr. Marek Kučera, PhD.          

 

11. Možnosti liečby reperfúznych arytmií

      Therapeutical Modalities of Reperfusion Arrhythmias

      Vladimír Grús                                                 doc. Dr. Ján Lietava, CSc.