Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Obhajoba DP 2022

 

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK  v roku 2022 sa konajú prezenčne v dňoch : 1.3.2022 a 8.3.2022 o 9,00 blok H 1.posch.knižnica

Komisia: predseda: doc.MUDr.Kiňová, PhD.

členovia:   prof.MUDr.Murín, CSc., doc.MUDr.Bulas, CSc, doc.MUDr.Šteňová, PhD.,

                 doc.MUDr.Lukáč, PhD.                                           


1. Cushingov syndróm                               8.3.2022  

    Cushing syndroma

    Nina Jurčagová                                     Doc. MUDr. Kiňová, PhD.        

                                                                  Oponent: Dr.Koreň, PhD.

 

2.  Struma                                                   8.3.2022

     Goiter

     Robert Špirec                                       MUDr. Holováčová, PhD.         

                                                                  Oponent: Dr.Brnka, PhD.

 

3. Komorbidity u pacientov s reumatoidnou artritídou 8.3.2022

    Comorbidities in Patients with Rheumatoid Arthritis

    Daniela Šutovská                                  Doc. MUDr. Šteňová, PhD.        

                                                                   Oponent: Dr.Kováčová,PhD.

 

4. Metabolický syndróm a artériová hypertenzia           8.3.2022

    Metabolic Syndroma and  Arterial Hypertension  

    Dávid Hasič                                            Doc. Dr. Jozef Bulas, CSc.                                                                    

                                                                Oponent: prof.Dr. Murín, CSc.
                                                     

                                                    

5. Hyperkalciémia – diferenciálna diagnostika              1.3.2022

    Hypercalcema – Differential Diagnosis                                

    Martin Bardač                                      Dr. Michal Koreň, PhD.              

                                                Oponent: doc.Dr.Kiňová,PhD.                                                                                  

     

 6. Vplyv liečby na lipoproteínový profil pacientov         1.3.2022

      s arteriálnou hypertenziou

      Infuence of Treatment in Lipoprotein Profil of Patients with

      Arterial Hypertense         

      Nina Pálešová                                       Dr. Mária Potočárová, PhD.       

                                                                    Oponent prof.Dr.Oravec,CSc.   

 

7. Adrenálne incidentalómy                                           8.3.2022

    Adrenal Incidentalomas  

    Rebeka Hollósi                                        Dr. Dana Holováčová, PhD.      

                                                                     Oponent  Dr.Komorníková, PhD.

 

 

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK  v roku 2022 sa konajú prezenčne v dňoch :

10. 3. 2022  o 9,00 hodine na I. int.klinike LFUK a UNB

blok G v knižnici 2. posch. dvere č. 202.

 

 

Komisia: predseda: prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

členovia:   prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof.MUDr. Stanislav Oravec, CSc.,

                 doc.MUDr.Ján Lietava, CSc., MUDr. Denisa Čelovská, PhD.,

                 MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

 

 

 1. Venózny tromboembolizmus - predĺžená fáza liečby        

     Venous Thromboembolism - Extended Phase of

     Therapy                                                                            

    Timotej Jaďuď                           Doc. MUDr. Čelovská, PhD.     

                                                       Oponent: prof.MUDr.Štvrtinová,CSc.

 

2.  Rizikové faktory chronickej žilovej choroby                   

     Risk Factors of Chronic Venous

     Disease                                                                                           

     Lýdia Tongeľová                               Doc. MUDr. Čelovská, PhD.      

                                                               Oponent: Doc.MUDr.Kučera, PhD.

 

3.  Význam hematologických parametrov u pacientov

      s akútnym koronárnym syndrómom

      The Role of Hematological Indices in Patients with

      Acute Coronary Syndrome 

      Peter Habušta                                 Dr. Marek Kučera, PhD.           

                                                              Oponent Doc.MUDr.Čelovská, PhD.

 

4. Možnosti liečby reperfúznych arytmií

     Therapeutical Modalities of Reperfusion Arrhythmias

     Vladimír Grús                                  doc. Dr. Ján Lietava, CSc.       

                                                              Oponent: doc.MUDr. Čaprnda, PhD.

 

 

                                                                                                           

Informácie pre študentov:

študent na obhajobu prinesie

- jeden výtlačok titulnej strany DP  !!!


na Webe LF UK ohľadom odovzdávania DP len v elektronickej forme:

Študent v zmysle Vnútorného predpisu č.5/2020 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave čl.12 bod 1)  Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 (ďalej len „výnimočná situácia“) sa záverečné práce vypracúvajú a odovzdávajú v elektronickej forme.

Zadania DP 2020

ZADANIA  DP 2020

 

1. Cesta pacienta so psoriatickou artritídou                        

    The Way of the Patient with Psoriatic Arthritis    doc. Dr.  Emőke Šteňová 

    Petra Hlavatá

 

2.  Etiológia hyponatriémie u pacientov prijatých na internú kliniku

     The Etiology of Hyponatriema in Patients Admitted to the

     Department of Internal Medicine              Dr. Robert Brnka, PhD.          

     Ing. Marcela Murínová                                     

 

3.  Tuhosť aorty a centrálny systolický krvný tlak                               

     The Aortic Stiffness and  Central Systolic Blood

     Pressure                                                   doc.  Dr. Bulas, CSc.               

     Peter Trenčanský

 

4.  Vplyv fajčenia na mikrocirkuláciu (SJ)

     Effect of Smoking on Microcirculation          Dr. Komorníková, PhD.         

     Lucia Ostrolucká

 

5.  Adherencia k antihypertenzívnej liečbe u pacientov s rezistentnou                

     hypertenziou

     Adherence to Antihypertensive Therapy in Patients

     with Resistant Hypertension                    Dr. Komorníková, PhD.            SJ    

     Miroslav Vaľko

 

6.  Rizikové faktory vzniku fibrilácie predsiení

     Risk Factors for New-Onset Atrial Fibrillation  Dr. Komorníková, PhD.            

     Motasem Adeeb Mustafa Nairat

 

7  Umelá pľúcna ventilácia u pacientov na JIS

    Artificial Lung Ventilation in Patients on ICU    Dr. Koreň, PhD.                 
  

    Feras Alhomsi

 

8. Športové srdce                                                         

     Athlete´s heart.                                   Dr. Potočárová, PhD.                         

     Dominik Broniš

 

9. Výskyt postkontrastnej nefropatie u pacientov na I.Internej klinike       

    Incidence of Postcontrast Nephropathy in Patients at the Ist internal                  Department

    Katarína Štefančíková                       Dr. Brnka, PhD.                     

Zadania DP 2021

ZADANIA  DIPLOMOVÝCH  PRÁC        2021/2022                         

              

1. Periférne artériové ochorenie dolných končatín a non-adherencia

    k liečbe 

    Lower Extremities Arterial Disease and Non-Adherence to Therapy

    Natália Packová                                             Doc.Dr.Čelovská, PhD.              SJ

 

2. HRV u post-covidových pacientov

    HRV in Post-Covid Patients                               Doc. Dr. Lietava, CSc.               

    Kristína Stebilová

 

3. Variabilita krvného tlaku u post-covidových pacientov

    BP Variability in Post-Covid Patients                 Doc. Dr. Lietava, CSc.              

    Valéria Maďarová

 

4. Karcinoidové srdce – diagnostika a manažment 

    Carcinoid Heart – Diagnosis and Management  Doc. Dr. Kiňová, PhD.               

    Patrícia Čederlová

                                                

5. Využitie siRNA inhibície PCKS9 v liečbe dyslipidémie

    Use of siRNA  Inhibition of PCKS9 in the Treatment of Dyslipidemia

    Jakub Tatarka                                                    Doc.Dr.Čaprnda, PhD.             

   

6.   Hyperprolaktinémia

      Hyperprolactinemia                                            Dr. Holováčová, PhD.        

      Karol Adamík

 

7.  Tumory pankreasu

      Pancreatic Tumors                                              Doc. Dr. Lukáč, PhD.        

      Samuel Baxa  

 

8.   Inzulínová rezistencia a infertilita pri syndróme

      polycystických ovárii

      Insuline resistance and infertility in Polycystic Ovarian Syndroma

      Eszter Mészáros                                               Doc. Dr. Kiňová, PhD.