Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Študenti sa hlásia v prvý deň praktickej výučby - pondelok o 07:55 hod na 3. posch. pred knižnicou, kde po rannom sedení kliniky sú rozdelení medzi asistentov podľa aktuálneho rozpisu.

Ranné sedenie klinky – 08:00 hod - knižnica I. GPK 3. posch. - prezencia študentov, oboznámenie s náplňou stáží.

Štátne skúšky - praktická časť - practical exam questions

1.      Anatómia ženských pohlavných orgánov

Anatomy of female genital organs

 

2.      Predoperačný manažment v gynekológii a pôrodníctve

Pre-operative management in gynaecology and obstetrics

 

3.      Cisársky rez

Cesarean section – indication, techniques of operation, complications

 

4.      Vonkajší a vnútorný obrat plodu

External and internal cephalic version

 

5.      Pôrod konca panvového - manažment a extrakcia plodu

Breech delivery management and breech extraction

 

6.      Vákuumextrakcia a kliešťový pôrod

Vacuum extraction and forceps delivery  

  

7.      Manuálna evakuácia maternicovej dutiny

Manual removal of the placenta

 

8.      Epiziotómia a liečba trhlín pošvy a hrádze

Episiotomy and treatment of the  vaginal and perineal tears    

 

9.      Ablácia polypu a excízia tkaniva na histologické vyšetrenie

Polyp ablation and tissue excision for histological examination 

 

10.  Kyretáž – vákuumaspirácia – punkcia Douglasovho priestoru

Curretage (D&C) - vacuum aspiration – culdocentesis

 

11.  Zobrazovacie diagnostické metódy v gynekológii

Imaging diagnostic methods in gynaecology

 

12.   Endoskopické vyšetrovacie metódy

Endoscopic examination methods in gynaecology

 

13.  Cervikálna cytológia

Cervical cytology

 

14.  Mikrobiologické vyšetrenie v gynekológii a pôrodníctve

Microbiological examination in gynaecology and obstetrics

 

15.  Vyšetrovacie metódy pri chorobách prsníkov

Breast diseases examination methods

 

16.  Skríning v prvom trimestri a v druhom trimestri gravidity

Screening in first and second trimester of pregnancy  

 

17.  Kardiotokografia

Cardiotocography

Štátne skúšky - teoretická časť - oral exam questions

1. Spontánny potrat

    Poruchy uloženia placenty

    Puerperálna mastitída

 

    Spontaneous abortion

    Disorders of placental position

    Puerperal mastitis

 

2.  Predĺžená tehotnosť

     Gynekologické choroby v tehotenstve

     Diferenciálna diagnostika bolesti v malej panve

 

     Postterm pregnancy

     Gynaecological diseases in pregnancy

     Differential diagnosis of pelvic pain

 

3. Gestačná trofoblastová choroba

    Pôrodné poranenia matky a plodu za pôrodu

    Ultrazvuk v pôrodníctve

 

    Gestational trophoblastic disease

    Mother and fetal traumatic injuries during delivery

    Ultrasound in obstetrics 

 

4. Prenatálna starostlivosť

    Placenta – anatómia, morfológia a funkcia

    Endometrióza

 

   Prenatal care

   Placenta – anatomy, morphology and function

   Endometriosis

 

5. Normálne šestonedelie

    Náhle príhody v tehotnosti a počas pôrodu

    Onkologický program v gynekológii

 

    Normal puerperium

    Emergency situations in pregnancy and during labor

    Oncological program in gynaecology

 

6.  Plodový a uteroplacentárny obeh, insufficiencia
     placenty

     Zhubné nádory prsníka

     Vývojové poruchy rodidiel a dysgenéza gonád

 

     Fetal and uteroplacental circulation, placental
     insufficiency

     Malignant tumors of the breast

     Congenital abnormalities of female genital organs
     and gonadal dysgenesis

 

7.  Poloha panvovým koncom

     Oplodnenie a ďalší vývoj plodového vajca

     Prolaps panvových orgánov ženy

 

     Breech presentation

     Fertilisation of the ovum and its development

     Female genital (uterovaginal) prolaps   

 

8.  Preeklampsia, eklampsia, HELLP syndróm

     Abnormálne šestonedelie a puerperálna infekcia

     Hormonálna terapia v gynekológii

 

     Preeclampsia, eclampsia, HELLP syndrome

     Abnormal puerperium and puerperal infection

     Hormonal therapy in gynaecology

 

9.  Mimomaternicová tehotnosť

     Sérologický konflikt v gravidite

     Inkontinencia moču

 

     Ectopic pregnancy

     Rhesus disease in pregnancy

     Urinary incontinence    

                                

10. Poruchy polohy a držania plodu

      Výtok z rodidiel, zápaly vulvy a pošvy

      Benígne choroby prsníka

 

       Fetal malpresentations (position and presentation)

       Vaginal discharge, vulvovaginitis

       Benign diseases of breasts

 

11. Nepravidelnosti pôrodnej činnosti

      Gestózy vo včasnej tehotnosti

      Prebioptické vyšetrovacie metódy

 

      Abnormal uterine action

      Gestosis of early pregnancy

      Prebioptic examination methods

 

12.  Pôrod záhlavím

       Hormonálna liečba v klimaktériu a v postmenopauze

       Sexuálne prenosné choroby

 

       Labor in vertex (cephalic) presentation

       Hormonal therapy in climacteric and postmenopause

       Sexually transmitted diseases

 

13.  Prenatálna diagnostika vrodených chýb plodu

      Vedenie pôrodu v domácnosti a na nezvyčajných
      miestach

      Operačná terapia v gynekológii

 

      Prenatal diagnosis of fetal congenital disorders

      Management of sudden birth at home or at unusual
      places

      Gynaecological surgery

 

14. Zmeny v organizme ženy počas normálnej tehotnosti
      a životospráva

      Placenta praevia

      Benígne nádory tela maternice

 

      Maternal changes in normal pregnancy and regimen
      in pregnancy

      Placenta praevia

      Benign uterine tumors  

           

15.  Legálne ukončenie tehotnosti

       Krvácanie pri  pôrode a po ňom

       Neurohormonálna regulácia genitálneho cyklu

 

      Legal termination of pregnancy

      Peri- and postpartum haemorrhage

      Neurohormonal regulation of menstrual cycle

 

16.  Nepravidelnosti III. pôrodnej doby

       Rakovina maternicového krčka

       Dysmenorea a premenštruačný syndróm

 

      Abnormalities of the III.  stage of the labor

      Cervical carcinoma

      Dysmenorrhea and premenstrual syndrome

 

17. Možnosti liečby plodu intrauterinne

       Negynekologické choroby matky komplikujúce
       tehotnosť

       Puberta

    

      Fetal intrauterine therapeutic options

       Nongynaecological maternal diseases complicating
       pregnancy

       Puberty

                                                             

18.  Diagnostika ohrozenia plodu v tehotnosti

       Hyperandrogénne stavy

       Klimaktérium a sénium

    

       Diagnosis of fetus at risk during pregnancy

       Hyperandrogenic disorders

       Climacteric and senium

 

19. Pôrodnícka analgézia a anestézia,

      Hormonálne zmeny v organizme počas tehotnosti

      Náhle príhody v gynekológii

 

      Obstetric analgesia and anesthesia

      Hormonal changes during pregnancy

      Emergencies in gynaecology

 

20. Predčasný odtok plodovej vody

      Infekčné choroby v tehotnosti

      Malígne nádory vaječníka

 

      Premature rupture of membranes

      Infectious diseases in pregnancy

      Malignant ovarian tumors

 

21.  Predčasný pôrod

       Gynekologické choroby v detskom a adolescentnom
       veku

       Anovulačný cyklus

 

       Preterm delivery 

       Gynaecological disorders in childhood
       and adolescence

       Anovulatory cycle   

 

22. Poruchy pôrodného mechanizmu

       Intrauterinná retardácia rastu plodu

       Krvácanie u žien vo fertilnom veku

 

      Disorders of labor mechanism

      Intrauterine growth restriction

      Vaginal bleeding in women of reproductive age

 

23. Viacplodová tehotnosť

      Starostlivosť o neplodný pár

      Krvácanie žien v klimaktériu a séniu

 

      Multiple pregnancy

      Management of the infertile couple

      Vaginal bleeding in climacteric and senium

 

24.  Laktácia a jej poruchy

      Zápaly vnútorných rodidiel

      Menštruačný cyklus

     

      Lactation and lactation disorders

      Pelvic inflamatory disease

      Menstrual cycle

 

25. Diabetes mellitus a tehotnosť

      Využitie ultrazvuku v gynekológii

      Amenorea

 

     Diabetes mellitus and pregnancy

     Ultrasound in gynaecology

     Amenorrhea

 

26. Nepravidelnosti plodovej vody, plodových blán
      a pupočníka,

      Endoskopické vyšetrovacie metódy v gynekológii
      a pôrodníctve

      Cisársky rez

 

     Abnormalities of amniotic fluid, membranes
     and umbilical cord

     Endoscopic examination methods in gynaecology
     and obstetrics

     Ceasarean section

 

27. Poruchy menštruačného cyklu

      Nádory vonkajších rodidiel a pošvy

      Indukcia pôrodu

 

      Menstrual cycle disorders

      Tumors of external genitalia and vagina

       Labor induction

 

28. Anémia a poruchy hemokoagulácie v gravidite

      Antikoncepcia

      Pohlavný život a jeho poruchy

    

      Anaemia and coagulation disorders in  pregnancy,

      Contraception

      Sexual life and its disorders

 

29.  Intrauterinná smrť plodu - príčiny, symptómy,
       diagnostika, liečba

        Karcinóm endometria (malígne tumory tela
        maternice)

        Benígne nádory ovária

 

       Intrauterine fetal death – etiology, symptoms,
       diagnosis, treatment

       Endometrial carcinoma (malignant tumors of uterine
       body)

       Benign ovarian tumours

      

30.  Prekancerózy rodidiel

       Vaginalne pôrodnícke operácie

       Ukončenie tehotnosti v II. trimestri - indikácie,
       metódy

 

       Premalignant lesions of female genital organs

       Vaginal obstetrical surgery

       Termination of pregnancy in II. Trimester –
       indications, methods

Skúšobné otázky - zubné lekárstvo - 5. ročník

Gynekológia

1.     Vývoj a poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov

2.     Vyšetrovacie metódy v gynekológii

3.     Náhle príhody v gynekológii

4.     Nepravidelné polohy rodidiel

5.     Zápaly vonkajších pohlavných orgánov

6.     Zápaly vnútorných pohlavných orgánov

7.     Benígne nádory krčka maternice

8.     Malígne nádory krčka maternice

9.     Benígne nádory maternice

10.    Malígne nádory maternice

11.    Benígne nádory prsníkovej žľazy

12.    Malígne nádory prsníkovej žľazy

13.    Benígne nádory  vaječníkov

14.    Malígne nádory vaječníkov

15.    Menštruačný cyklus

16.    Poruchy menštruačného cyklu

17.    Premenštruačný syndróm

18.    Dysmenorea

19.    Amenorea

20.    Hormonálna liečby v gynekológii

21.    Endometrióza

22.    Inkontinencia moču

23.    Plánované rodičovstvo

24.    Antikoncepcia

25.    Pohlavný život a jeho poruchy

26.    Neplodné manželstvo

27.    Asistovaná reprodukcia

28.    Prebioptické vyšetrovacie metódy

29.    Výtok z rodidiel

30.    Krvácanie u žien vo fertilnom veku

31.    Krvácanie u žien v klimaktériu a séniu

32.    Sexuálne prenosné ochorenia

33.    Gynekológia detského veku

34.    Gynekológia adolescontného veku

35.    Myoma uteri

36.    Puberta

37.    Klimaktérium a sénium

Pôrodníctvo

1.     Oplodnenie a ďalší vývoj oplodneného vajíčka

2.     Placenta – morfológia a funkcia

3.     Patológia placenty

4.     Placentárny a plodový krvný obeh

5.     Nepravidelnosti plodových obalov, plodovej vody a pupočníka

6.     Význam panvy v pôrodníctve

7.     Zmeny materského organizmu v tehotenstve

8.     Diagnostika tehotnosti

9.     Životospráva tehotnej ženy

10.    Prenatálna starostlivosť

11.    Prenatálna diagnostika

12.    Riziková gravidita

13.    Antroptoonózy a tehotnosť

14.    Spontánny potra

15.    Prerušenie tehotnosti

16.    Komplokácie potratu

17.    Nepravidelný vývoj plodu

18.    Predčasný pôrod

19.    Predčasný odtok plodovej vody

20.    predčasné odlučovanie placenty

21.    Placenta praevia

22.    Mimomaternicová tehotnosť

23.    Gestačná trofoblastová choroba

24.    Predĺžená tehotnosť

25.    Analgézia a anestézia pri pôrode

26.    Psychosomatická príprava k pôrodu

27.    I. doba pôrodná a jej poruchy

28.    II. doba pôrodná a jej poruchy

29.    III.doba pôrodná a jej poruchy

30.    Pôrodné poranenia a ich ošetrenie

31.    Poruchy pôrodného mechanizmu pri naliehaní záhlavím

32.    Pomoc pri náhlom pôrode

33.    Choroby žíl v tehotnosti a šestonedelí

34.    Diabetes mellitus a tehotnosť

35.    Sérologický konflikt v tehotnosti

36.    Celkové ochorenia v tehotenstve

37.    Včasné gestózy

38.    Preeklampsia a eklampsia

39.    Poruchy laktácie

40.    Puerperálna mastitída

41.    Puerperálna infekcia

42.    Náhle príhody v tehotnosti a počas pôrodu

43.    Viacplodové tehotenstvo

44.    Šikmé a priečne polohy plodu

45.    Pôrod plodu v polohe pozdĺžnej koncom panvovým

46.    Fyziologické a patologické šestonendelie

47.    Abusus a tehotnosť

48.    Sledovanie stavu plodu v tehotensvte a počas pôrodu ( ultrasonografická biometria, biofyzikálny profil, dopplerovské vyšetrenie umbilikálnej a fetálnej cirkulácie, kardiotokografia, amnioskopia)

Questions for the oral exam in gynaecology and obstetrics for study branch dentistry

Gynaecology

 1. Normal and abnormal development of the female genital tract
 2. Examination methods in gynaecology
 3. Emergency situations in gynaecology
 4. Deviations of female reproductive organs
 5. Vulvar and vaginal inflamatory diseases 
 6. Pelvic inflamatory disease
 7. Benignant tumors of cervix uteri
 8. Malignant tumors of cervix uteri
 9. Benignant tumors of uterus
 10. Malignant tumors of uterus
 11. Benignant tumors of the brest
 12. Malignant tumors of the brest
 13. Benignant ovarian tumors
 14. Malignant ovarian tumors
 15. Menstrual cycle
 16. Menstrual cycle disorders
 17. Premenstrual syndrome
 18. Dysmenorrea
 19. Amenorrhea
 20. Hormonal therapy in gynaecology
 21. Endometriosis
 22. Urinary incontinence
 23. Family planing
 24. Contraception
 25. Sexual life and its disorders 
 26. Infertile couple
 27. Assisted reproduction 
 28. Assisted reproduction 
 29. Vaginal dyscharge
 30. Vaginal bleeding in women of reproductive age
 31. Vaginal bleeding in cliamcterium and senium
 32. Sexual transmitted infections
 33. Pediatric gynaecology
 34. Gynaecology of the adoslecent age
 35. Myoma uteri
 36. Puberty
 37. Climacterium and senium

Obstetrics

 1. Fertilisation of the ovum and its development 
 2. Placenta - morphology and function
 3. Placental pathology
 4. Placental and fetal circulation
 5. Abnormalities of amniotic fluid, membranes and umbilical cord
 6. Pelvic importance in obstetrics
 7. Maternal changes in normal pregnancy 
 8. Diagnosis of pregnancy
 9. Regimen in pregnancy
 10. Basic prenatal care
 11. Prenatal diagnosis
 12. Risk pregnancy
 13. Perinatal infectiolns (bacterial, viral, protozoal)
 14. Spontaneous abortion                                                                 
 15. Legal termination of pregnancy
 16. Complications of abortion
 17. Abnormal development of the fetus
 18. Premature delivery
 19. Premature rupture of membranes
 20. Placental abruption
 21. Placenta praevia
 22. Ectopic pregnancy
 23. Gestational trophoblastic disease
 24. Prolonged pregnancy
 25. Obstetric analgesia and anesthesia
 26. Psychosomatic prophylaxis before labor
 27. Normal and abnormal labor – I. stage
 28. Normal and abnormal labor – II. stage
 29. Normal and abnormal labor – III. stage
 30. Traumatic lesions during delivery and treatment
 31. Disorders in labor mechanism in vertex presentation
 32. Firt aid by the precitpitate labour
 33. Venous disease in pregnancy and puerperium
 34. Diabetes mellitus and pregnancy
 35. Rhesus disease (isoimunisation)
 36. General disorders during pregnancy
 37. Early preeclampsia
 38. Preeclampsia and eclampsia
 39. Lactation disorders
 40. Puerperal mastitis
 41. Puerperal infections
 42. Emergency situations in pregnancy and during the labor
 43. Multiple pregnancy
 44. Diagonal and transversal position of the fetus
 45. Management of breech delivery
 46. Normal and pathological puerperium
 47. Drug abuse during pregnancy
 48. Assesment of fetal state during pregnancy and delivery (ultrasound, biophysical profile, doppler flow, cardiotocography, amnioskopy).

5. ročník - prenášky všeobecné lekárstvo - zimný semester akad. rok 2017/18

Plán prednášok z gynekológie a pôrodníctva pre 5. ročník štúdijného programu

Všeobecné lekárstvo

                                                    Zimný semester, akad. r. 2017/2018

                                               G y n e k o l ó g i a

 

Prednášky sa konajú v piatok v čase od 14:30 – 16:20 hod podľa vypísaných termínov v knižnici
I. gyn.-pôr.kliniky, Antolská ul.-Petržalka, 3. posch. (prednášajúci z I. gyn.-pôr. kl.) a v posluchárni

II. gyn.-pôr. Kliniky, Ružinov - 10. posch. (prednášajúci z II. gyn.-pôr. kl.).

 

 06. 10. 2017

 

 

Vývoj a poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov.

 

Doc. Redecha, PhD.

I. gyn.-pôr. klinika

UNB Antolská

 13. 10. 2017

 

Fyziológia ženských pohlavných orgánov

 

Doc. Hollý, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

 20. 10. 2017

Životné obdobia ženy.

Pohlavný život a jeho poruchy.

Plánované rodičovstvo a antikoncepcia.

Prof. Holomáň, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

 27. 10. 2017

Neplodné manželstvo

 

MUDr.Maršík, PhD.

I. gyn.-pôr. klinika

UNB Antolská

 03. 11. 2017

Zápaly ženských pohlavných orgánov.

 

Doc. Záhumenský, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

 10. 11. 2017

Poruchy menštruačného cyklu.

Endometrióza.

 

Prof. Borovský, CSc.

I. gyn.-pôr. klinika
UNB Antolská

 17. 11. 2017

Benígne a malígne lézie prsníkovej žľazy.

Hormonálna substitučná liečba.

 

Prof. Borovský, CSc.

I. gyn.-pôr. klinika

UNB Antolská

  24. 11. 2017

Benígne nádory ženských pohlavných orgánov.

Doc. Pohlodek, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

  01. 12. 2017

Malígne nádory ženských pohlavných orgánov

 

Prof. Šuška, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

  08. 12. 2017

Operačná liečba v gynekológii

Doc. Šimko, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

  15. 12. 2017

 

Nepravidelné polohy  ženských pohlavných orgánov.

Náhle príhody v gynekológii.

 

Doc. Korbeľ, CSc.

I. gyn.-pôr. klinika

UNB Antolská

  22. 12. 2017

Gynekológia detského a dospievajúceho veku.

 

MUDr. Nižňanská,PhD.

I. gyn.-pôr. klinika

UNB Antolská

 

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.

prednosta I. gyn.-pôr. kliniky LFUK

5. ročník všeobecné lekárstvo - rozpis stáží zimný semester akad. rok 2017/2018

SK-5.ročník

 

 

 

25. - 29.9. 2017   

šs- 4 

A: Borák, Gažiová, Grexa
B: Halúzová, Hašpicová, Havranová
C: Hencelová, Hennenová

D: Hoffmanová, Poznánová /23/

A – Dr. Lipovská   B - Dr. Sysák 
C - Dr. Kosibová / Dr. Drobný 
D – Dr. Krištúfková

 

2. - 6.10. 2017

šs – 5, 8

A: Horeháj, Hricová, Hrošová
B: Hudec, Hurtoňová, Chodorčuková

C: Chudý, Ivorová, Jančeková

D: Leng, Lisková, Líška

E: Lučanská, Mačugová, Melegová

F: Melicheríková, Mičudová

G: Mihalov, Mikita

A – Dr. Lipovská  
B - Dr. Némethová / doc. Korbeľ 
C - Dr. Havalda   D - Dr. Sysák
E – Dr. Krištúfková   

F – Dr. Dlhopolček / Dr. Drobný 

G - Dr. Redechová /  doc. Štencl

 

9.-13.10.2017

šs – 6, 27

 

A: Janík, Juhošová, Jurkaninová

B: Kamenská, Kleštincová, Knapčoková

C: Kočan, Kosíková, Koščáková

D: Šelingerová, Csölleová, Grambličková
E:
Hain, Hroncová, Ivanová
F: Juhás, Jurenka, Kollárovičová

G: Kovaliková, Lamiová

A – Dr. Lipovská   B - Dr. Nižňanská
C - Dr. Havalda   D - Dr. Sysák
E – Dr. Krištúfková   

F – Dr. Némethová / doc. Korbeľ 

G - Dr. Daniš /  Dr. Drobný

 

17.10. 2017
šs – 7
19.10.2017
šs - 23

A: Bubela, Krajčovičová, Kundla
19.10. – Paulová, Pék, Petrušová   
B: Kvaszová, Ladziansky, Lajmon
19.10. – Podmajerský, Potfajová
C: Lašová, Laurov

19.10. – Prohászka, Prušanská
D: Lednická, Toma

19.10. – Radová, Straková

A – Dr. Havalda  

B - Dr. Krištúfková
C – Dr. Kosibová / Dr. Drobný 

D – Dr. Korňanová / doc. Redecha

23.-27.10.2017

šs – 16

A: Čermák, Čižmáriková, Čornejová

B: Drapál., Dubovanská, Duraníková

C: Fábry, Fecmanová

A – Dr. Lipovská 

B - Dr. Krištúfková
C – Dr. Nižňanská

30.10.-3.11. 2017

šs – 10, 26

 

 

 

A: Majdišová, Palenik, Pečík

B: Plavcová, Poláková, Prekop

C: Prekopová, Puchovanová

D: Remenárová, Rokos, Jánošíková

E: Kečkéšová, Trgiňová, Tuhárska

F: Vajdová, Valach, Weber

G: Zalka, Zemančíková, Žiačková

A – Dr. Lipovská   B - Dr. Nižňanská
C - Dr. Havalda   D - Dr. Sysák
E – Dr. Krištúfková   

F – Dr. Dlhopolček / Dr. Drobný 

G - Dr. Redechová /  doc. Štencl

6.-10.11. 2017

šs – 12

A: Stpoková, Sýkorová, Syllabová
B: Szalayová, Szórád, Šišková

C: Števčinová, Štrbová,

D: Štrpková, Tomašová

A – Dr. Lipovská   B - Dr. Nižňanská
C - Dr. Havalda   D - Dr. Sysák
E – Dr. Krištúfková   

 

13.-16.11. 2017
šs – 14

A: Adamcová, Babjaková, Bakošová
B: Bartoš, Bašová, Búda

C: Tatarková, Tlstovičová
D: Voberová, Vojtasová

A – Dr. Lipovská   B - Dr. Nižňanská
C - Dr. Sysák 

D – Dr. Korňanová / doc. Redecha

20.-24.11.2017

šs – 2, 18

A: Balážiková, Bullová, Buvalová
B: Capiak, Cigánková, Čižmárová

C: Čurillová, Danková, Demová

D: Dobosyová, Holubová, Horný
E: Horváthová, Hraboš, Chowaniecová
F: Chvojka, Ivanková, Jamrichová

G: Jašková, Kadlic

A – Dr. Lipovská   B - Dr. Nižňanská
C - Dr. Havalda   D - Dr. Sysák
E – Dr. Krištúfková   

F – Dr. Dlhopolček / Dr. Drobný 

G - Dr. Redechová /  doc. Štencl

27.11. -1.12.2017

šs – 19

A: Kadlic, Kanderková, Katriňák
B: Kohút, Konárik, Kopčík

C: Kováč, Kováčiková, Kriška

A – Dr. Havalda   /29.11. Dr.Sysák/

B - Dr. Krištúfková
C – Dr. Kosibová / doc. Korbeľ

4.-8.12.2017

šs – 20

 

 

A: Krajčová, Kula, Kundrátová

B: Kvitkovičová, Labašková, Labudová

C: Laurincová, Lederer

D: Lengyel, Slopovský

A – Dr. Krištúfková   B - Dr. Nižňanská
C - Dr. Havalda   D - Dr. Sysák

 

11.-16.12.2017
šs  - 21, 22

A: Abed, Longauerová, Lukáč
B: Lukačková, Macaláková, Malíková

C: Margitfalviová, Melníková, Mičková

D: Strešková, Andruga, Farbulová
E: Michalíková, Mikulová, Mojšová
F: Nemeček, Nunez, Ondovčinová

G: Schwarczová, Slobodová

A – Dr. Lipovská   B - Dr. Nižňanská
C - Dr. Havalda /13.12. Dr.Dlhopolček/
D - Dr. Sysák
E – Dr. Krištúfková   

F – Dr. Kosibová / Dr. Drobný 

G - Dr. Korňanová /  doc. Redecha

18.-21.12.2017

šs – 23

 

 

A: Paulová, Pék
B: Petrušová, Podmajerský, Potfajová
C: Prohászka, Prušanská

D: Radová, Straková

A – Dr. Dlhopolček / Dr. Drobný
B - Dr. Nováková / doc. Redecha
C - Dr. Nižňanská

D - Dr. Redechová /  doc. Štencl

 

 

Potvrdený prezenčný list od asistenta s výsledkom testu + index odovzdať po posledných stážach /piatok/ na sekretariát kliniky na zapísanie zápočtu !!!

Náplň stáží:

 

Pondelok: Gynekologické vyšetrenie a základné vyšetrovacie metódy

 

Utorok: 1. skupina simulátor /Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania/
              Menštruačný cyklus

 

Streda: 2. skupina simulátor /Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania/

            Plánované rodičovstvo, antikoncepcia

 

Štvrtok: Zápaly ženských pohlavných orgánov

 

 

Piatok: Opakovanie, Záverečný test

 

 

Záverečný test obsahuje 10 otázok z problematiky náplne stáží.

 

Hodnotenie testu:

 

A – výborný               10-9

B - veľmi dobrý         8-7

C – dobrý                   6

D – uspokojivo           5

E – dostatočne             4

Fx – nedostatočne        3 a menej -  nesplnil podmienky pre udelenie zápočtu

 

                                                                                              MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

5th year general medicine - lectures - winter semester acad. year 2017/18

GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS LECTURES

FOR  THE 5th YEAR MEDICAL STUDENTS OF GENERAL MEDICINE

WINTER TERM   2017/2018

G y n a e c o l o g y

 

19. 9. 2017

Tuesday

11.30-13.20

Anathomy and Physiology of Female Genital Tract.

Womans Life Periods.

 

Doc. Ferianec V., PhD.

2nd. Dpt.Obst.Gynaec.,

UNB Ružinov

22. 9. 2017

Friday

12.30-14.20

Family Planning. Contraception.

 

 

Doc. Ferianec V., PhD.

2nd. Dpt.Obst.Gynaec.,

UNB Ružinov

19. 10. 2017

Thursday

14.30-16.20

Infections in Gynaecology.

Sexual Behavior and Sexual Dysfunction.

Doc. Šimko M., PhD.

2nd Dpt.Obst.Gynaec.

FNsP Ružinov

26. 10. 2017

Thursday

14.30-16.20

Beningnant Tumors of the Female Genital Tract.

 

 

Doc. Pohlodek K, PhD.

2nd Dpt.Obst.Gynaec.

UNB Ružinov

 2. 11. 2017

Thursday

14.30-16.20

Malignant Tumors of the Female Genital Tract.

Prof. Šuška P., PhD.

2nd Dpt.Obst.Gynaec.

UNB Ružinov

 9. 11. 2017

Thursday

14.30-16.20

Surgical therapy in gynaecology.

 

Doc. Šimko M., PhD.

2nd Dpt.Obst.Gynaec.

UNB Ružinov

16. 11. 2017

Thursday

14.30-16.20

Normal and abnormal development of the Female Genital Tract.

Prof. Borovský M., PhD.

lst  Dpt.Obst.Gynaec.

UNB Antolská-Library

23. 11. 2017

Thursday

14.30-16.20

Gynaecological Disorders of Childhood, Puberty and Adolescence.

 

Nižňanská Z., MD, PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.,

UNB Antolská-Library

30. 11. 2017

Thursday

14.30-16.20

Infertility. Evaluation of the Infertile Couple.

 

Havalda A., MD, PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.,

UNB Antolská-Library

7. 12. 2017

Thursday

14.30-16.20

Brest Diseases. Hormone replacement therapy. 

Prof. Borovský M., PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.,

UNB Antolská-Library

14. 12. 2017

Thursday

14.30-16.20

Abnormal uterine bleeding.

 

 

Doc. Korbeľ M., PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.,

UNB Antolská-Library

21. 12. 2017

Thursday

14.30-16.20

Uterovaginal Prolapse. Urinary Incontinence.

 

Doc. Korbeľ M., PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.,

UNB Antolská-Library

 

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

head of 1st Dpt. Gynaecol. and obstet.

 

5th year branch dentistry: lectures and practicals, winter semester acad. year 2017/2018

OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY LECTURES

FOR  THE 5th YEAR MEDICAL STUDENTS OF BRANCH DENTISTRY

WINTER TERM   2017/2018

G y n a e c o l o g y and O b s t e t r i c s

14:30 – 17:20 hod

Library  of  lst  Dpt. Obst. Gynaec. FNsP BA-Petržalka, Antolská str.,

 

 

19. 9. 2017

Anatomy and physiology of female genitalia.

Menstrual cycle disorders

Sysák, R., MD., PhD.

3. 10. 2017

 

Surgical therapy in gynaecology

Urinary incontinence

Assoc. prof. Korbeľ M., MD., CSc.

 

17. 10. 2017

Inflamatory disseases of female genitalia

Tumors of female genitalia

 

Drobný J., MD., PhD.

 

24. 10. 2017

change with dermatology

Family planing and conraception

Infertility and sterility

Drobný J., MD., PhD.

7. 11. 2017

change with dermatology

Physiology of pregnancy. Assesment of fetal state in early and in late pregnancy: Reproductive genetics and prenatal diagnosis. Antenatal and intrapartum fetal assesment /USG, biophysical profile, CTG/

Drobný J., MD., PhD.

 

28. 11. 2017

Pathology of pregnancy. Normal and abnormal labour and delivery

Drobný J., MD., PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prof.. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.                         MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

    prednosta I. gyn.-pôr. kliniky LFUK

 

 

The 5th class medical students of BRANCH DENTISTRY

academic year 2017/2018

-----------------------------------------------------------------------------------


length of practicals: 8.30 – 13.20

1st  Dpt. of Gynecol. and Obstet. Bratislava - Petržalka

 

 

 

25. 10. 2017   

šs- 2 

A: Rokita, Rosefid
B:
Rzepecki, Salem
C:
Soufis, Stein, Valamvanos

D: Vaneková, Wüst, Zouka

A – Dr. Nižňanská

B – Dr. Havalda

C – Dr. Némethová

D – Dr. Korňanová

 

8. 11. 2017

šs – 1

A: Ducko, Hanáková, Hladká
B: Epaminonda, Kulda, Margariti

C: Megas, Merkelbach

D: Milotou, Plinkert

 

A – Dr. Sysák

B – Dr. Krištúfková

C – Dr. Némethová

D – Dr. Korňanová

 

15. 11. 2017

šs – 2

 

A: Rokita, Rosefid
B:
Rzepecki, Salem
C:
Soufis, Stein, Valamvanos

D: Vaneková, Wüst, Zouka

A – Dr. Nižňanská

B – Dr. Havalda

C – Dr. Némethová

D – Dr. Korňanová

 

22. 11. 2017
šs – 1

A: Ducko, Hanáková, Hladká
B: Epaminonda, Kulda, Margariti

C: Megas, Merkelbach

D: Milotou, Plinkert

 

A – Dr. Sysák

B – Dr. Krištúfková

C – Dr. Némethová

D – Dr. Korňanová

29. 11. 2017

šs – 2

A: Rokita, Rosefid
B:
Rzepecki, Salem
C:
Soufis, Stein, Valamvanos

D: Vaneková, Wüst, Zouka

 

A – Dr. Nižňanská

B – Dr. Havalda

C – Dr. Némethová

D – Dr. Korňanová

6.12. 2017

šs – 1

 

 

 

A: Ducko, Hanáková, Hladká
B: Epaminonda, Kulda, Margariti

C: Megas, Merkelbach

D: Milotou, Plinkert

 

 

A – Dr. Sysák

B – Dr. Krištúfková

C – Dr. Némethová

D – Dr. Korňanová

13.12. 2017

šs – 2

 

 

 

A: Rokita, Rosefid
B:
Rzepecki, Salem
C:
Soufis, Stein, Valamvanos

D: Vaneková, Wüst, Zouka

A – Dr. Nižňanská

B – Dr. Havalda

C – Dr. Némethová

D – Dr. Korňanová

20.12. 2017

šs – 1

 

 

 

A: Ducko, Hanáková, Hladká
B: Epaminonda, Kulda, Margariti

C: Megas, Merkelbach

D: Milotou, Plinkert

 

A – Dr. Sysák

B – Dr. Krištúfková

C – Dr. Némethová

D – Dr. Korňanová

 

 

 

                                                                           Rastislav Sysák, MD., PhD.

 

 

                                                                                 

Syllabus of subject gynaecology and obstetrics - 5th class, branch dentistry

Subject:  G Y N A E C O L O G Y  and   O B S T E T R I C S

Class                        semester               hours lectures/practical lessons      credits        

  5th branch dentistry winter             18 / 20     examination            2            

___________________________________________________________

 

Syllabus

 

            History of gynaecological and obstetrical care. System of  gynaecological and obstetrical care. Development of the female genital organs. Normal and topographical anatomy of  female external and internal genitalia. Anatomy of the pelvic organs. The breast and mammary gland. Congenital abnormalities of the female genitalia.  Physiology of specific functions of the female reproductive organs. Woman´s life periods. Sex hormones. Examination methods in gynaecology. Microbiological examination, cytology, determination of sex, cervical mucos examination, hormonal analysis, menstrual diary and basal  temperature, endometrial histology, X-ray examination methods, endoscopic examination methods, ultrasonography, histologic excision, Douglas´s pouch puncture, exploratory laparotomy and diagnostic methods in breast diseases. Sexual  life and its disturbances. Menstrual disorders. Anovulatory cycle. Dysfunctional uterine bleeding. Amenorrhoea. Dysmenorrhoea, premenstrual syndrome, climacteric syndrome, pubertas praecox, delayed puberty. Inflammatory diseases of the female reproductive organs. Sexually transmitted disease. Tuberculosis of the genital tract. Endometriosis. Benign tumours and false tumours of the reproductive organs and of the mammary gland. Malignant tumours of the female reproductive organs and of the breast. Prebioptic examination methods. Family planning. Malpositions of reproductive organs. Sterile couple. Methods of assisted reproduction and assisted fertilisation. Infertility. Paediatric and adolescent gynaecology. Specifications of gynaecological examination of child. Urogynaecology. Emergencies in gynaecology. Gynaecological endocrine diseases. Operative       treatment in gynaecology. Conservative treatment in gynaecology. Hormonal therapy in gynaecology – view of stomatology.

            Fertilisation of the ovum and its development. The foetus -  morphology and functions of its organs. The placenta and foetoplacental blood circulation. Endocrinology of pregnancy. Galactopoiesis and lactation. Maternal changes in pregnancy. Diagnosis of pregnancy. Obstetrical examination. Basic prenatal care and antenatal education programme. Antenatal care of at risk pregnancy and pathological pregnancy. Stomatology and obstetrics in abtenatal care. Normal labour and delivery. Management of precipitate labour and of labour in unfavourable situation. Principles of obstetrical cleanliness. Physiology of normal newborn. Care of newborn. Perinatal demographic statistics. The quality assessment of mother and newborn care. Normal puerperium. Breech delivery. Abortion: spontaneous abortion, termination of pregnancy, causes, clinics, diagnosis, therapy and prevention. Abortion sequelae. Preterm labour. Preterm newborn. Prolonged pregnancy. Ectopic pregnancy. Early gestoses. Preeclampsia. Pregnancy and intercurrent diseases. Abnormalities of the female pelvis and pregnancy and labour. Abnormal development of the foetus. Abnormalities of the placenta.  Gestational trophoblastic disease. Foetal membranes, amniotic fluid and umbilical cord disturbances. The foetus at risk in pregnancy. The foetus at risk during labour. Abnormal uterine action during the labour. Transverse and oblique position. Abnormal mechanics in vertex presentation. Compound and cord presentation. Malpresentations. Abnormalities of the third labour stage. Genital tract trauma during delivery.  Abnormal puerperium. Emergencies in pregnancy, labour, and puerperium. Operations in obstetrics. Obstetric analgesia and anaesthesia.

 

Lectures:

 

            Anatomy of the female genitalia. Physiology of the woman. Disorders of the menstrual cycle. Endometriosis. Emergencies in gynaecology. Woman´s life periods. Family planning. Sterile couple. Inflamations of the female reproductive organs.  Sexually transmitted diseases. Hormonal therapy in gynaecology – view of stomatology. Physiology of  pregnancy. Normal labour and delivery. Normal and abnormal puerperium. Abnormal duration of pregnancy. Pathology of  pregnancy. Precanceroses and malignant tumours of female reproductive organs.  Breast pathology. Emergencies in obstetrics. Benign tumours of  female reproductive organs. Stomatology and obstetrics in antenatal care.

 

Clinical training:

 

            Examination of gynaecologic patient. Microbiology of vagina, vaginal discharge smear, material taking specimens for microbiological, cytological and histological examinations. Practical evaluation of cytological smears. Assistance with gynaecological diagnostic and therapeutic tasks. Up-to-date family planning methods, contraception methods.  Management of outpatient clinic for family planning. Early diagnosis of pregnancy, examination of pregnant woman. Early diagnosis of malignant tumours of  female genitalia. Obstetrical examination of a woman before labour, treatment  in sequential labour stages, obstetrical  management of labour. Normal newborn care, pathologic newborn care,  resuscitation of the newborn. Suture of  vagina and  perineum rupture, episiotomy. Examination of woman in puerperium. Examination of  physiological and pathologic puerperium. Case reports analysis.      Antenatal care,  physiological pregnancy,  risk and high risk pregnancy, pathologic pregnancy.  Management of  prenatal out-patient clinic. Invasive diagnostic methods in gynaecology and obstetrics, operative techniques in gynaecology and obstetrics.    Diagnostic methods in breast diseases. Analysis and case reports of at risk and          pathologic pregnancy cases.  Problem of sterile couples. Assisted reproduction.         Laboratory diagnostic methods in gynaecology and  obstetrics. Processing and          elaborating medical patient`s  history by medical students. Diagnosis and differential diagnosis.

 

Examination: oral part

 

                                                           Prof. Miroslav Borovský, MD, PhD.

                                             Head of the 1st dpt. of gynaecology and obstetrics

Syllabus of subject gynaecology and obstetrics - 5th and 6th class, general medicine

Subject:  G Y N A E C O L O G Y  and   O B S T E T R I C S

Class   semester            hours lectures/practical lessons              

  5th      winter                                  24/ 35     credits            3

            summer                               24/ 35     credits            3

  6th       state examination block      18/54   subject of state examination                                      

  5th                 compulsory  practice – 2 weeks       credit   3

                       

___________________________________________________________

 

Syllabus - General Medicine

Gynaecology

            History of  gynaecological and obstetrical care in the world and in Slovakia. System of  gynaecological and obstetrical care in Slovakia. Development of female genital organs. Normal and topographical anatomy of  female external and internal genitalia,  pelvic organs. Developmental disorders of female genitalia. Physiology of specific functions of the female reproductive organs. Woman’s life periods.             Examination methods in gynaecology. Special examination methods in gynaecology. Microbiological examination, cytology, determination of sex, cervical mucus examination, hormonal analysis, menstrual diary and basal temperature, endometrial histology, X-ray examination methods, endoscopic examination methods,  ultrasonography, histologic excision, Douglas´s pouch puncture, exploratory laparotomy and diagnostic methods in breast diseases. Sexual life and its disturbances. Menstrual disorders. Anovulatory cycle. Dysfunctional uterine bleeding.Amenorrhoea. Dysmenorrhoea, premenstrual syndrome. Climacteric syndrome, pubertas praecox, delayed puberty. Inflammatory diseases of the female reproductive organs. Sexually transmitted diseases. Tuberculosis of the genital tract. Endometriosis. Benign tumours and false tumours of the reproductive organs and of the mammary gland. Malignant tumours of the female reproductive organs and of the breast. Prebioptic examination methods. Family planning. Malpositions  of the reproductive organs. Sterile couple, including methods of assisted reproduction and assisted  fertilisation. Infertility. Paediatric and adolescent gynaecology. Specifications of  gynaecological examination of child. Congenital abnormalities of genital organs. Foreign bodies in vagina. Medico-legal questions. Urogynaecology. Emergency situations in gynaecology. Gynaecological endocrine diseases. Gonadal dysgenesis, adrenogenital syndrome, pubertas praecox, pubertas tarda, Fröhlich´s syndrome,     Kallman´s syndrome, Laurence-Moon-Biedl syndrome, pituitary nanism, anorexia mentalis, Sheehan´s syndrome, hyperprolactinaemia, acromegaly, Cushing´s disease, Cushing´s syndrome, Addison´s disease, hyper and hypothyroidism, polycystic ovary syndrome, climacterium praecox and other endocrine disorders of hypothalamic -pituitary aethiology. Hormonal therapy in gynaecology. Ovarian steroids. Main  principles of hormonal therapy. Operative treatment in gynaecology. Conservative treatment in gynaecology.

Obstetrics

            Fertilisation of the ovum and its development. Foetus at the end of pregnancy. Morphology and functions of its organs. Placenta and foetoplacental blood circulation. Endocrinology of  pregnancy. Galactopoiesis and lactation. Maternal changes in     pregnancy. Diagnosis of pregnancy. Obstetrical examination. Basic prenatal care and antenatal education programme. Antenatal care of at risk pregnancy and pathological pregnancy. Normal labour and delivery. Management of precipitate labour and of       labour in unfavourable situation. Principles of obstetrical cleanliness. Physiology of  normal newborn. Care of newborn. Perinatal demographic statistics. The quality        assessment of mother and newborn care. Normal puerperium. Breech delivery.      Abortions - spontaneous abortion, termination of pregnancy - causes, clinics,             diagnosis, therapy and prevention. Abortion sequelae. Preterm labour. Preterm newborn. Prolonged pregnancy. Ectopic pregnancy. Early gestoses. Preeclampsia.         Pregnancy and intercurrent diseases. Abnormalities of the female pelvis and pregnancy and labour. Abnormal development of the foetus. Abnormalities of the placenta.      Gestational trophoblastic disease. Foetal membranes, amniotic fluid and umbilical cord disturbances. The foetus at risk in pregnancy. The foetus at risk during labour. Abnormal uterine action during the labour. Transverse and oblique lie. Abnormal     mechanics in vertex presentation. Compound and cord presentation. Malpresentations. Abnormalities of the third labour stage. Genital tract trauma during delivery.             Abnormal puerperium. Emergencies in pregnancy, labour, and puerperium. Operations in obstetrics. Obstetric analgesia and anaesthesia.

 

Lectures:

5th class

            Gynaecology: Normal and abnormal development of  the female genital tract. Physiology of the female genital tract. Woman`s life periods. Sexual life and sexual dysfunction. Family planning and contraception. Menstrual irregularities.                   Inflammations of female genitalia. Benign tumours of the female genital tract.          Malignant tumours of  the female genital tract. Brest diseases. Endometriosis.         Malposition of female internal genitalia. Urinary incontinence. Emergencies in         gynaecology. Infertility.  Evaluation of the infertile couple. Gynaecologic disorders in childhood, puberty and adolescence.

            Obstetrics:  Fertilisation and further  development of the fertilised ovum. Morphology and function of the placenta, foetal membranes, umbilical cord and amniotic fluid. Maternal changes in normal   pregnancy. Diagnosis of pregnancy.  Basic prenatal care. Identification of pregnancy at   risk. Psychoprophylactic preparation for childbirth. Assessment of foetal state in  early and in late pregnancy.  Reproductive genetics and   prenatal diagnosis. Congenital  anomalies. Antenatal and intrapartum foetal assessment    (amnioscopy, cardiotoco-graphy,   doppler ultrasound  assesment of   blood flow, foetal biophysical  assment by ultrasound, biochemical testing).  Normal labour and delivery: mechanisms  of labour in vertex presentations, stages of labour, clinical course and management of   labour. Physiological newborn. Puerperium.   Abortion. Premature labour and delivery.  Prolonged pregnancy. Ectopic   pregnancy. Abnormal pregnancy: preeclampsia, eclampsia. Renal and urinary  tract diseases. Gastrointestinal diseases. Hepatobiliary and   pancreatic diseases. Haematologic diseases. Cardiovascular and thromboembolic  diseases.  Abnormal pregnancy: infectious diseases: diabetic pregnancy, isoimmunization, dermatological  diseases, malignancy in pregnancy, gynaecological diseases in pregnancy. Abnormal development of the  foetus. Pathology of the placenta (exclusive GTD). Abnormalities of the foetal membranes, of     the amniotic fluid and the   umbilical cord. Intrauterine  asphyxia (foetal distress,  foetal bleeding). Dead foetus  syndrome. Abnormal uterine action: inefficient uterine contractions.   Hypotonic uterine activity. Hypertonic uterine activity.  Incoordinate uterine action.  Diagnosis and management.  Abnormal labour and delivery.  Malpresentations and malpositions: transverse site, oblique  site.      Anterior asynclitism or  obliquitas Naegele and posterior asynclitism or obliquitas  Litzmanni. Positio occipitalis alta sacralis and pubica. Deep transverse arrest. Vertex occipitoposterior position. Compound presentation. Syncipital  presentation. Brow presentation.  Face presentation. Breech presentation.  Pelvic contracture and  pregnancy. Cephalo-pelvic disproportion. Obstetric analgesia  and anaesthesia.  Abnormalities of    the third stage of labor and  postpartum haemorrhage. Normal and abnormal puerperium.  Lactation suppression. Obstetric emergencies. Sudden maternal death.

 

 

Clinical training:

5th class

            Examination of a gynaecologic patient. Microbiology of the vagina, vaginal discharge smear, taking specimens for microbiological, cytological and histological examinations. Practical evaluation of cytological smears. Assistance with                   gynecological diagnostic and therapeutic tasks. Up-to-date family planning methods, contraception methods.  Management of out-patient clinic for family planning. Early diagnosis of pregnancy, examination of a pregnant woman. Early diagnosis of           malignant tumours of  female genitalia. Obstetrical examination of a woman before labour, treatment  in sequential labour stages, obstetrical  management of labour. Normal newborn care, pathologic newborn care,  resuscitation of the newborn. Suture of vagina and  perineum rupture, episiotomy. Examination of women in puerperium. Examination of cases of  physiological and pathologic puerperium. Case analysis. Antenatal care,  physiological pregnancy,  risk and high risk pregnancy, pathologic pregnancy.  Management of the prenatal outpatient clinic. Invasive diagnostic methods in gynaecology and obstetrics, operative techniques in gynaecology and obstetrics.    Diagnostic methods for breast diseases.  Analysis and case reports of at risk and         pathologic pregnancy cases. Diagnosis and differential diagnosis in perinatology.   Sterile couples.  Management of out-patient clinic for sterile couples. Assisted reproduction. Laboratory diagnostic methods in gynaecology and  obstetrics. Analysis of gynecological and obstetrical  cases. Processing and elaborating medical patient´s by  medical  students. Diagnosis and differential diagnosis.

Conditions for credit: Taking active part in practice, test

 

6th class

            Students are assigned to various parts of the department, where they work as junior registrars under the supervision of senior lecturers and associate professors. They improve themselves in basic examination methods, diagnosis, differential         diagnosis and conservative and operative therapy options in obstetrics and                gynaecology and in some special diagnostic procedures including X-ray examination, ultrasonography.  Doppler sonography, amnioscopy, amniocentesis, endoscopic         diagnostic procedures, etc. Students assists with gynecological and obstetrical          operations. In special outpatient departments they acquaint themselves with special branches and aspects of obstetrics and gynaecology.

 

Seminars:

6th class

            The course and conduct of a normal labour and delivery in the longitudinal lie, vertex and breech presentation. Obstetric operations. Special diagnostic imaging      procedures in gynaecology and obstetrics. Endoscopic procedures in gynaecology and obstetrics. Oncological programme in gynaecology. Hormonal therapy in gynaecology. Diseases of the breast. Emergencies in gynaecology and obstetrics. Physiological and pathological newborn. Gynaecological urology. Diagnosis of foetal well-being in the first half of  pregnancy. Monitoring of foetal well being in the second half of           pregnancy.

 

Subject of the state examination, 6th class  - practical part

                                                                                  - oral part

 

 

                                                           Prof. Miroslav Borovský, MD, PhD.

                                              Head of the 1st dpt. of gynaecology and obstetrics

Sylaby predmetu gynekológia a pôrodníctvo pre 5. ročník - zubné lekárstvo

Názov predmetu: G Y N E K O L Ó G I A    A    P Ô R O D N Í C T V O

       Ročník                      semester                  hod. predn./prakt.              kredity          

   5. stomatológia                  zimný                            18 / 20         skúška        2                 

                                                             

Sylabus predmetu 

 

      Dejiny gynekologicko - pôrodníckej starostlivosti. Organizácia gynekologicko - pôrodníckej starostlivosti. Vývoj ženských pohlavných orgánov. Normálna anatómia vonkajších a vnútorných ženských pohlavných orgánov. Anatómia  malej panvy.  Prsník a prsníková žľaza. Poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov.  Fyziológia špecifických funkcií pohlavných orgánov ženy. Životné obdobia ženy.  Vyšetrovacie metódy v gynekológii.  Mikrobiologické vyšetrenie, cytológia, určenie genetického pohlavia, vyšetrenie cervikálneho hlienu, hormonálna analýza, menštruačný kalendár a bazálna teplota, histológia endometria, röntgenologické vyšetrovacie metódy, endoskopické vyšetrovacie metódy, ultrasonografia, excízia na histologické vyšetrenie, punkcia Douglasovho priestoru, exploratívna laparotómia a diagnostické metódy pri ochorení prsníkov. Pohlavný život a jeho poruchy. Poruchy menštruačného cyklu.  Anovulačný cyklus. Dysfunkčné krvácanie. Amenorea. Dysmenorea, predmenštruačný syndróm. Klimakterický syndróm, predčasná puberta, oneskorená puberta.  Zápaly ženských pohlavných orgánov. Sexuálne prenosné ochorenia.  Tuberkolóza rodidiel. Endometrióza. Benígne nádory a nepravé nádory rodidiel a prsníka. Malígne nádory rodidiel a prsníka.  Prebioptické vyšetrovacie metódy. Plánované rodičovstvo. Nepravidelné polohy rodidiel.  Neplodné manželstvo. Metódy asistovanej reprodukcie a asistovanej fertilizácie. Infertilita. Špecifiká gynekologického vyšetrenia detského a dospievajúceho veku. Operačná liečba v gynekológii. Konzervatívna liečba v gynekológii. Hormonálna liečba v gynekológii – stomatologický aspekt.

            Oplodnenie a vývoj plodového vajca. Plod - morfológia a funkcie jednotlivých jeho častí. Placenta a fetoplacentárny krvný obeh. Endokrinológia gravidity. Galaktopoéza a laktácia. Zmeny materského organizmu v tehotnosti. Diagnóza tehotnosti. Pôrodnícke vyšetrenie. Prenatálna starostlivosť a psychosomatická príprava na pôrod. Prenatálna starostlivosť o rizikovú a patologickú graviditu. Spolupráca stomatológa a pôrodníka v starostlivosti o tehotné. Normálny pôrod. Pomoc pri náhlom pôrode a za nepriaznivej situácie. Princípy pôrodníckej čistoty. Fyziológia novorodenca. Starostlivosť o fyziologického novorodenca. Perinatologická demografická štatistika. Kontrola kvality starostlivosti o matku a novorodenca. Fyziologické šestonedelie. Pôrod panvovým koncom. Potrat - spontánny, umelý.  Následky potratov. Predčasný pôrod. Nezrelý novorodenec. Predĺžená tehotnosť. Mimomaternicová tehotnosť. Včasné gestózy. Neskoré gestózy. Choroby pridružené k tehotnosti. Patologická panva a gravidita. Nepravidelný vývoj plodu. Patológia placenty. Gestačná trofoblastická choroba. Nepravidelnosti plodových blán, plodovej vody a pupočníka. Ohrozenia plodu v tehotnosti. Ohrozenie plodu počas pôrodu. Poruchy pôrodnej činnosti. Nepravidelné polohy plodu. Poruchy pôrodného mechanizmu pri polohe záhlavím. Naliehanie a predpadnutie drobných častí plodu a pupočníka. Deflekčné polohy. Nepravidelnosti III. pôrodnej doby. Pôrodné poranenia. Patologické šestonedelie. Náhle príhody v tehotnosti, za pôrodu a v šestonedelí. Pôrodnícke operácie. Pôrodnícka analgézia a anestézia.

 

Prednášky:

 

            Anatómia ženského genitálu. Fyziológia ženy. Poruchy menštruačného cyklu. Endometrióza. Náhle príhody v gynekológii. Životné obdobia ženy. Plánované rodičovstvo. Neplodné manželstvo. Zápaly ženských pohlavných orgánov. Sexuálne prenosné choroby. Hormonálna liečba v gynekológii – stomatologický aspekt. Fyziologická tehotnosť. Normálny pôrod. Šestonedelie, patologické šestonedelie. Poruchy trvania tehotnosti. Patologická gravidita. Prekancerózy a malígne nádory  ženských pohlavných orgánov. Choroby prsnej žľazy. Náhle príhody v pôrodníctve.  Benígne nádory ženského genitálu. Spolupráca stomatológa a pôrodníka v starostlivosti o tehotné.

 

Stáže:

 

            Základné gynekologické vyšetrenie. Vyšetrenie mikrobiálneho obrazu pošvového, odber materiálu na mikrobiologické a kultivačné, cytologické a histologické vyšetrenie. Asistencia pri gynekologických terapeutických a diagnostických výkonoch. Moderné metódy plánovaného rodičovstva, možnosti antikoncepcie, činnosť poradne pre plánované rodičovstvo. Diagnóza gravidity, vyšetrenie tehotnej ženy. Včasná diagnostika zhubných nádorov rodidiel. Vstupné vyšetrenie pri prijatí rodičky na pôrod, sledovanie rodičky počas jednotlivých pôrodných dôb, lekárske vedenie pôrodu. Ošetrenie fyziologického novorodenca, patologický novorodenec, resuscitácia novorodenca. Ošetrenie trhlín pošvy a hrádze, epiziotómia. Vyšetrenie šestonedieľky, vyšetrenie  fyziologických a patologických šestonedelí, analýza prípadov. Prenatálna starostlivosť, fyziologická gravidita, riziková a patologická gravidita, činnosť prenatálnych poradní. Invazívne diagnostické výkony v gynekológii a pôrodníctve, operačná terapia v gynekológii a pôrodníctve. Vyšetrovacie metódy pri ochoreniach prsníkov. Problematika sterilného manželstva. Laboratórne  metódy  v  gynekológii  a  pôrodníctve.  Samostatné  spracovanie chorobopisov. Diagnóza, diferenciálna diagnóza.

 

Skúška:  ústna časť

 

 

                                                           Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

                                                      prednosta I. gyn.-pôr. kliniky LFUK a UNB

Sylaby predmetu gynekológia a pôrodníctvo pre 5. a 6. ročník - všeobecné lekárstvo

Názov predmetu: G Y N E K O L Ó G I A    A    P Ô R O D N Í C T V O

       Ročník                                  semester        hod. predn./prakt.   kredity         

   5. všeobecné lekárstvo               zimný                24 / 35     zápočet            3

   5. všeobecné lekárstvo               letný                 24 / 35     zápočet            3

   5. všeobecné lekárstvo      povinná prax - 2 týždne 0/80   zápočet            3

    6. všeobecné lekárstvo                                        18 / 54     štátna skúška

                                                             

Sylabus predmetu 

 

Sylabus predmetu - všeobecné lekárstvo

Gynekológia

            Dejiny gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti vo svete a u nás. Organizácia gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti u nás. Vývoj ženských pohlavných orgánov. Normálna a topografická anatómia vonkajších a vnútorných ženských pohlavných orgánov malej panvy. Poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov. Fyziológia špecifických funkcií pohlavných orgánov ženy. Životné obdobia ženy. Vyšetrovacie metódy v gynekológii. Špeciálne gynekologické vyšetrovacie metódy. Mikrobiologické vyšetrenie, cytológia, určenie genetického pohlavia, vyšetrenie cervikálneho hlienu, hormonálna analýza, menštruačný kalendár a bazálna teplota, histológia endometria, röntgenologické vyšetrovacie metódy, endoskopické vyšetrovacie metódy, ultrasonografia, excízia na histologické vyšetrenie, punkcia Douglasovho priestoru, exploratívna laparotómia a diagnostické metódy pri ochorení prsníkov. Pohlavný život a jeho poruchy. Poruchy menštruačného cyklu. Anovulačný cyklus. Dysfunkčné krvácanie. Amenorea. Dysmenorea, predmenštruačný syndróm. Klimakterický syndróm, predčasná puberta, oneskorená puberta.  Zápaly ženských pohlavných orgánov. Sexuálne prenosné ochorenia. Tuberkulóza rodidiel. Endometrióza. Benígne nádory a nepravé nádory rodidiel a prsníka. Malígne nádory rodidiel a prsníka. Prebioptické vyšetrovacie metódy. Plánované rodičovstvo. Nepravidelné polohy rodidiel. Neplodné manželstvo, vrátane metód asistovanej reprodukcie a asistovanej fertilizácie. Infertilita. Gynekológia detského a dospievajúceho veku - špecifiká gynekologického vyšetrenia. Vývojové chyby pohlavných orgánov. Cudzie telesá v pošve. Súdnolekárske otázky. Urogynekológia. Náhle príhody v gynekológii. Gynekologické endokrinné choroby. Dysgenéza gonád, andrenogenitálny syndróm, pubertas praecox, pubertas tarda, Fröhlichov syndróm, Kallmanov syndróm, Lawrence-Moon-Biedlov syndróm, hypofyzárny nanizmus, anorexia mentalis, Sheehanov syndróm, hyperprolaktinémia, akromegália, Cushingova choroba, Cushingov syndróm, Addisonova choroba, hypo- a hypertyreóza, syndróm polycystických ovárií, climacterium praecox a iné endokrinné poruchy hypotalamo-hypofyzárnej etiológie. Hormonálna liečba v gynekológii. Ovariálne steroidy. Hlavné princípy hormonálnej terapie. Operačná liečba v gynekológii. Konzervatívna liečba v gynekológii.

Pôrodníctvo

            Oplodnenie a vývoj plodového vajca. Plodové vajce na konci tehotnosti - morfológia a funkcie jednotlivých jeho častí. Placenta a fetoplacentárny krvný obeh. Endokrinológia gravidity. Galaktopoéza a laktácia. Zmeny materského organizmu v tehotnosti. Diagnóza tehotnosti. Pôrodnícke vyšetrenie. Základná prenatálna starostlivosť a psychosomatická príprava na pôrod. Prenatálna starostlivosť o rizikovú a patologickú graviditu. Normálny pôrod. Pomoc pri náhlom pôrode a za nepriaznivej situácie. Princípy pôrodníckej čistoty. Fyziológia novorodenca. Starostlivosť o fyziologického novorodenca. Perinatologická demografická štatistika. Kontrola kvality starostlivosti o matku a novorodenca. Fyziologické šestonedelie. Pôrod panvovým koncom. Potrat - spontánny, umelý. Následky potratov. Predčasný pôrod. Nezrelý novorodenec. Predĺžená tehotnosť. Mimomaternicová tehotnosť. Včasné gestózy. Neskoré gestózy. Choroby pridružené k tehotnosti. Patologická panva a gravidita. Nepravidelný vývoj plodu. Patológia placenty. Gestačná trofoblastická choroba. Nepravidelnosti plodových blán, plodovej vody a pupočníka. Ohrozenia plodu v tehotnosti. Ohrozenie plodu počas pôrodu. Poruchy pôrodnej činnosti. Nepravidelné polohy plodu. Poruchy pôrodného mechanizmu pri polohe záhlavím. Naliehanie a predpadnutie drobných častí plodu a pupočníka. Deflekčné polohy. Nepravidelnosti III. pôrodnej doby. Pôrodné poranenia. Patologické šestonedelie. Náhle príhody v tehotnosti, za pôrodu a v šestonedelí. Pôrodnícke operácie. Pôrodnícka analgézia a anestézia.

 

Prednášky:

5.ročník

Gynekológia

             Vývoj a poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov. Fyziológia ženských pohlavných orgánov. Životné obdobia ženy. Pohlavný život a jeho poruchy.  Plánované rodičovstvo a antikoncepcia. Poruchy menštruačného cyklu. Zápaly ženských pohlavných orgánov. Benígne nádory ženských pohlavných orgánov.  Malígne nádory ženských pohlavných orgánov. Benígne a malígne lézie prsníkovej žľazy. Endometrióza. Nepravidelné polohy ženských pohlavných orgánov. Inkontinencia moču. Náhle príhody v gynekológii. Neplodné manželstvo. Gynekológia detského a dospievajúceho veku.

Pôrodníctvo

             Oplodnenie a ďalší vývoj oplodneného vajíčka. Morfológia a funkcia placenty, plodových blán, plodovej vody a pupočníka. Zmeny materského organizmu v tehotnosti. Diagnóza tehotnosti. Základná prenatálna starostlivosť. Vymedzenie rizikovej gravidity. Výchova a psychosomatická príprava na pôrod. Prenatálna diagnostika. Reprodukčná genetika. Kongenitálne anomálie. Antenatálne a intrapartálne ohodnotenie plodu. Normálny pôrod. Pôrodný mechanizmus. Pôrodné doby. Klinický priebeh a vedenie pôrodu. Novorodenec a jeho fyziologické prejavy. Šestonedelie. Patologická gravidita. Poruchy trvania tehotnosti. Preeklampsia - eklampsia. Choroby obličiek a močových ciest,  tráviaceho traktu, pečene a pankreasu, hematologické, kardiovaskulárne, infekčné, kožné, neurologické a psychiatrické choroby, diabetes mellitus v gravidite. Serologický konflikt. Malignómy. Gynekologické choroby. STD a gravidita. Nepravidelný vývoj plodu. Patológia placenty (bez gestačnej trofoblastovej choroby). Nepravidelnosti plodových blán, plodovej vody a pupočníka. Insuficiencia placenty. Intrauterinná rastová retardácia plodu. Intrauterinná smrť plodu. Poruchy pôrodnej činnosti. Poruchy kontrakcií. Slabá činnosť maternice. Nekoordinovaná činnosť maternice. Patologický pôrod. Poruchy pôrodného mechanizmu pri polohe hlavičkou. Poloha panvovým koncom. Šikmá a priečna poloha. Naliehanie a predpadnutie drobných častí a pupočníka. Patologická panva a gravidita. Pôrodnícka analgézia a anestézia. Nepravidelnosti III. pôrodnej doby. Patologické šestonedelie. Zástavenie laktácie. Náhle príhody v gravidite, počas pôrodu a v puerpériu.

 

Stáže:

5. ročník

            Základné gynekologické vyšetrenie. Vyšetrenie mikrobiálneho obrazu pošvového, odber materiálu na mikrobiologické a kultivačné, cytologické a histologické vyšetrenie. Hodnotenie cytologických preparátov. Asistencia pri gynekologických terapeutických a diagnostických výkonoch. Moderné metódy plánovaného rodičovstva, možnosti antikoncepcie, činnosť poradne pre plánované rodičovstvo. Diagnóza gravidity, vyšetrenie tehotnej ženy. Včasná diagnostika zhubných nádorov rodidiel. Vstupné vyšetrenie pri prijatí rodičky na pôrod, sledovanie rodičky počas jednotlivých pôrodných dôb, lekárske vedenie pôrodu. Ošetrenie fyziologického novorodenca, patologický novorodenec, resuscitácia novorodenca. Ošetrenie trhlín pošvy a hrádze, episiotómia. Vyšetrenie šestonedieľky, vyšetrenie prípadov fyziologického a patologického šestonedelia, analýza prípadov. Prenatálna starostlivosť, fyziologická gravidita, riziková a patologická gravidita, činnosť prenatálnych poradní. Invazívne diagnostické výkony v gynekológii a pôrodníctve, operačná terapia v gynekológii a pôrodníctve. Vyšetrovacie metódy pri ochoreniach prsníkov. Spracovanie a rozbor prípadov rizikovej a patologickej tehotnosti. Diagnóza, diferenciálna diagnóza. Problematika sterilného manželstva. Práca v poradni pre sterilné manželstvo. Asistovaná reprodukcia. Laboratórne metódy v gynekológii a pôrodníctve. Rozbor prípadov s gynekologickými ochoreniami. Samostatné spracovanie chorobopisov. Diagnóza, diferenciálna diagnóza.

Podmienky udelenia zápočtu: Absolvovanie predpísaných stáží s aktívnou účasťou, napísanie zápočtového testu.

 

6. ročník

            Práca v úlohe mladšieho sekundárneho lekára na oddeleniach. Zdokonalovanie sa v gynekologickej a pôrodníckej propedeutike, diferenciálnej diagnostike a možnostiach konzervatívnej a operačnej terapie v gynekológii a pôrodníctve. Demonštrovanie náročnejších diagnostických metód. Študenti asistujú pri gynekologických a pôrodníckych operáciách. V špecializovaných ambulanciách sa prakticky oboznamujú s problematikou jednotlivých špecializovaných oblastí gynekológie a pôrodníctva.

 

Semináre:

6. ročník

            Vedenie pôrodu pri polohe pozdĺžnej, záhlavím a koncom panvovým. Pôrodnícke operácie. Zobrazovacie  a endoskopické metódy v gynekológii a pôrodníctve. Onkologický program v gynekológii. Hormonálna liečba v gynekológii. Ochorenie prsníka. Náhle príhody v gynekológii a pôrodníctve. Fyziologický a patologický novorodenec. Gynekologická urológia. Diagnostika stavu plodu v prvej polovici gravidity. Monitorovanie stavu plodu v druhej polovici gravidity.

 

Predmet štátnej skúšky, 6. ročník   - praktická časť

                                                                                      - ústna časť  

 

 

                                                           Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

                                                      prednosta I. gyn.-pôr. kliniky LFUK a UNB