Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Študenti sa hlásia v prvý deň praktickej výučby - pondelok o 07:55 hod na 3. posch. pred knižnicou, kde po rannom sedení kliniky sú rozdelení medzi asistentov podľa aktuálneho rozpisu.

Ranné sedenie klinky – 08:00 hod - knižnica I. GPK 3. posch. - prezencia študentov, oboznámenie s náplňou stáží.

Štátne skúšky - praktická časť - practical exam questions

1.      Anatómia ženských pohlavných orgánov

Anatomy of female genital organs

 

2.      Predoperačný manažment v gynekológii a pôrodníctve

Pre-operative management in gynaecology and obstetrics

 

3.      Cisársky rez

Cesarean section – indication, techniques of operation, complications

 

4.      Vonkajší a vnútorný obrat plodu

External and internal cephalic version

 

5.      Pôrod konca panvového - manažment a extrakcia plodu

Breech delivery management and breech extraction

 

6.      Vákuumextrakcia a kliešťový pôrod

Vacuum extraction and forceps delivery  

  

7.      Manuálna evakuácia maternicovej dutiny

Manual removal of the placenta

 

8.      Epiziotómia a liečba trhlín pošvy a hrádze

Episiotomy and treatment of the  vaginal and perineal tears    

 

9.      Ablácia polypu a excízia tkaniva na histologické vyšetrenie

Polyp ablation and tissue excision for histological examination 

 

10.  Kyretáž – vákuumaspirácia – punkcia Douglasovho priestoru

Curretage (D&C) - vacuum aspiration – culdocentesis

 

11.  Zobrazovacie diagnostické metódy v gynekológii

Imaging diagnostic methods in gynaecology

 

12.   Endoskopické vyšetrovacie metódy

Endoscopic examination methods in gynaecology

 

13.  Cervikálna cytológia

Cervical cytology

 

14.  Mikrobiologické vyšetrenie v gynekológii a pôrodníctve

Microbiological examination in gynaecology and obstetrics

 

15.  Vyšetrovacie metódy pri chorobách prsníkov

Breast diseases examination methods

 

16.  Skríning v prvom trimestri a v druhom trimestri gravidity

Screening in first and second trimester of pregnancy  

 

17.  Kardiotokografia

Cardiotocography

Štátne skúšky - teoretická časť - oral exam questions

1. Spontánny potrat

    Poruchy uloženia placenty

    Puerperálna mastitída

 

    Spontaneous abortion

    Disorders of placental position

    Puerperal mastitis

 

2.  Predĺžená tehotnosť

     Gynekologické choroby v tehotenstve

     Diferenciálna diagnostika bolesti v malej panve

 

     Postterm pregnancy

     Gynaecological diseases in pregnancy

     Differential diagnosis of pelvic pain

 

3. Gestačná trofoblastová choroba

    Pôrodné poranenia matky a plodu za pôrodu

    Ultrazvuk v pôrodníctve

 

    Gestational trophoblastic disease

    Mother and fetal traumatic injuries during delivery

    Ultrasound in obstetrics 

 

4. Prenatálna starostlivosť

    Placenta – anatómia, morfológia a funkcia

    Endometrióza

 

   Prenatal care

   Placenta – anatomy, morphology and function

   Endometriosis

 

5. Normálne šestonedelie

    Náhle príhody v tehotnosti a počas pôrodu

    Onkologický program v gynekológii

 

    Normal puerperium

    Emergency situations in pregnancy and during labor

    Oncological program in gynaecology

 

6.  Plodový a uteroplacentárny obeh, insufficiencia
     placenty

     Zhubné nádory prsníka

     Vývojové poruchy rodidiel a dysgenéza gonád

 

     Fetal and uteroplacental circulation, placental
     insufficiency

     Malignant tumors of the breast

     Congenital abnormalities of female genital organs
     and gonadal dysgenesis

 

7.  Poloha panvovým koncom

     Oplodnenie a ďalší vývoj plodového vajca

     Prolaps panvových orgánov ženy

 

     Breech presentation

     Fertilisation of the ovum and its development

     Female genital (uterovaginal) prolaps   

 

8.  Preeklampsia, eklampsia, HELLP syndróm

     Abnormálne šestonedelie a puerperálna infekcia

     Hormonálna terapia v gynekológii

 

     Preeclampsia, eclampsia, HELLP syndrome

     Abnormal puerperium and puerperal infection

     Hormonal therapy in gynaecology

 

9.  Mimomaternicová tehotnosť

     Sérologický konflikt v gravidite

     Inkontinencia moču

 

     Ectopic pregnancy

     Rhesus disease in pregnancy

     Urinary incontinence    

                                

10. Poruchy polohy a držania plodu

      Výtok z rodidiel, zápaly vulvy a pošvy

      Benígne choroby prsníka

 

       Fetal malpresentations (position and presentation)

       Vaginal discharge, vulvovaginitis

       Benign diseases of breasts

 

11. Nepravidelnosti pôrodnej činnosti

      Gestózy vo včasnej tehotnosti

      Prebioptické vyšetrovacie metódy

 

      Abnormal uterine action

      Gestosis of early pregnancy

      Prebioptic examination methods

 

12.  Pôrod záhlavím

       Hormonálna liečba v klimaktériu a v postmenopauze

       Sexuálne prenosné choroby

 

       Labor in vertex (cephalic) presentation

       Hormonal therapy in climacteric and postmenopause

       Sexually transmitted diseases

 

13.  Prenatálna diagnostika vrodených chýb plodu

      Vedenie pôrodu v domácnosti a na nezvyčajných
      miestach

      Operačná terapia v gynekológii

 

      Prenatal diagnosis of fetal congenital disorders

      Management of sudden birth at home or at unusual
      places

      Gynaecological surgery

 

14. Zmeny v organizme ženy počas normálnej tehotnosti
      a životospráva

      Placenta praevia

      Benígne nádory tela maternice

 

      Maternal changes in normal pregnancy and regimen
      in pregnancy

      Placenta praevia

      Benign uterine tumors  

           

15.  Legálne ukončenie tehotnosti

       Krvácanie pri  pôrode a po ňom

       Neurohormonálna regulácia genitálneho cyklu

 

      Legal termination of pregnancy

      Peri- and postpartum haemorrhage

      Neurohormonal regulation of menstrual cycle

 

16.  Nepravidelnosti III. pôrodnej doby

       Rakovina maternicového krčka

       Dysmenorea a premenštruačný syndróm

 

      Abnormalities of the III.  stage of the labor

      Cervical carcinoma

      Dysmenorrhea and premenstrual syndrome

 

17. Možnosti liečby plodu intrauterinne

       Negynekologické choroby matky komplikujúce
       tehotnosť

       Puberta

    

      Fetal intrauterine therapeutic options

       Nongynaecological maternal diseases complicating
       pregnancy

       Puberty

                                                             

18.  Diagnostika ohrozenia plodu v tehotnosti

       Hyperandrogénne stavy

       Klimaktérium a sénium

    

       Diagnosis of fetus at risk during pregnancy

       Hyperandrogenic disorders

       Climacteric and senium

 

19. Pôrodnícka analgézia a anestézia,

      Hormonálne zmeny v organizme počas tehotnosti

      Náhle príhody v gynekológii

 

      Obstetric analgesia and anesthesia

      Hormonal changes during pregnancy

      Emergencies in gynaecology

 

20. Predčasný odtok plodovej vody

      Infekčné choroby v tehotnosti

      Malígne nádory vaječníka

 

      Premature rupture of membranes

      Infectious diseases in pregnancy

      Malignant ovarian tumors

 

21.  Predčasný pôrod

       Gynekologické choroby v detskom a adolescentnom
       veku

       Anovulačný cyklus

 

       Preterm delivery 

       Gynaecological disorders in childhood
       and adolescence

       Anovulatory cycle   

 

22. Poruchy pôrodného mechanizmu

       Intrauterinná retardácia rastu plodu

       Krvácanie u žien vo fertilnom veku

 

      Disorders of labor mechanism

      Intrauterine growth restriction

      Vaginal bleeding in women of reproductive age

 

23. Viacplodová tehotnosť

      Starostlivosť o neplodný pár

      Krvácanie žien v klimaktériu a séniu

 

      Multiple pregnancy

      Management of the infertile couple

      Vaginal bleeding in climacteric and senium

 

24.  Laktácia a jej poruchy

      Zápaly vnútorných rodidiel

      Menštruačný cyklus

     

      Lactation and lactation disorders

      Pelvic inflamatory disease

      Menstrual cycle

 

25. Diabetes mellitus a tehotnosť

      Využitie ultrazvuku v gynekológii

      Amenorea

 

     Diabetes mellitus and pregnancy

     Ultrasound in gynaecology

     Amenorrhea

 

26. Nepravidelnosti plodovej vody, plodových blán
      a pupočníka,

      Endoskopické vyšetrovacie metódy v gynekológii
      a pôrodníctve

      Cisársky rez

 

     Abnormalities of amniotic fluid, membranes
     and umbilical cord

     Endoscopic examination methods in gynaecology
     and obstetrics

     Ceasarean section

 

27. Poruchy menštruačného cyklu

      Nádory vonkajších rodidiel a pošvy

      Indukcia pôrodu

 

      Menstrual cycle disorders

      Tumors of external genitalia and vagina

       Labor induction

 

28. Anémia a poruchy hemokoagulácie v gravidite

      Antikoncepcia

      Pohlavný život a jeho poruchy

    

      Anaemia and coagulation disorders in  pregnancy,

      Contraception

      Sexual life and its disorders

 

29.  Intrauterinná smrť plodu - príčiny, symptómy,
       diagnostika, liečba

        Karcinóm endometria (malígne tumory tela
        maternice)

        Benígne nádory ovária

 

       Intrauterine fetal death – etiology, symptoms,
       diagnosis, treatment

       Endometrial carcinoma (malignant tumors of uterine
       body)

       Benign ovarian tumours

      

30.  Prekancerózy rodidiel

       Vaginalne pôrodnícke operácie

       Ukončenie tehotnosti v II. trimestri - indikácie,
       metódy

 

       Premalignant lesions of female genital organs

       Vaginal obstetrical surgery

       Termination of pregnancy in II. Trimester –
       indications, methods

Skúšobné otázky - zubné lekárstvo - 5. ročník

Gynekológia

1.     Vývoj a poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov

2.     Vyšetrovacie metódy v gynekológii

3.     Náhle príhody v gynekológii

4.     Nepravidelné polohy rodidiel

5.     Zápaly vonkajších pohlavných orgánov

6.     Zápaly vnútorných pohlavných orgánov

7.     Benígne nádory krčka maternice

8.     Malígne nádory krčka maternice

9.     Benígne nádory maternice

10.    Malígne nádory maternice

11.    Benígne nádory prsníkovej žľazy

12.    Malígne nádory prsníkovej žľazy

13.    Benígne nádory  vaječníkov

14.    Malígne nádory vaječníkov

15.    Menštruačný cyklus

16.    Poruchy menštruačného cyklu

17.    Premenštruačný syndróm

18.    Dysmenorea

19.    Amenorea

20.    Hormonálna liečby v gynekológii

21.    Endometrióza

22.    Inkontinencia moču

23.    Plánované rodičovstvo

24.    Antikoncepcia

25.    Pohlavný život a jeho poruchy

26.    Neplodné manželstvo

27.    Asistovaná reprodukcia

28.    Prebioptické vyšetrovacie metódy

29.    Výtok z rodidiel

30.    Krvácanie u žien vo fertilnom veku

31.    Krvácanie u žien v klimaktériu a séniu

32.    Sexuálne prenosné ochorenia

33.    Gynekológia detského veku

34.    Gynekológia adolescontného veku

35.    Myoma uteri

36.    Puberta

37.    Klimaktérium a sénium

Pôrodníctvo

1.     Oplodnenie a ďalší vývoj oplodneného vajíčka

2.     Placenta – morfológia a funkcia

3.     Patológia placenty

4.     Placentárny a plodový krvný obeh

5.     Nepravidelnosti plodových obalov, plodovej vody a pupočníka

6.     Význam panvy v pôrodníctve

7.     Zmeny materského organizmu v tehotenstve

8.     Diagnostika tehotnosti

9.     Životospráva tehotnej ženy

10.    Prenatálna starostlivosť

11.    Prenatálna diagnostika

12.    Riziková gravidita

13.    Antroptoonózy a tehotnosť

14.    Spontánny potra

15.    Prerušenie tehotnosti

16.    Komplokácie potratu

17.    Nepravidelný vývoj plodu

18.    Predčasný pôrod

19.    Predčasný odtok plodovej vody

20.    predčasné odlučovanie placenty

21.    Placenta praevia

22.    Mimomaternicová tehotnosť

23.    Gestačná trofoblastová choroba

24.    Predĺžená tehotnosť

25.    Analgézia a anestézia pri pôrode

26.    Psychosomatická príprava k pôrodu

27.    I. doba pôrodná a jej poruchy

28.    II. doba pôrodná a jej poruchy

29.    III.doba pôrodná a jej poruchy

30.    Pôrodné poranenia a ich ošetrenie

31.    Poruchy pôrodného mechanizmu pri naliehaní záhlavím

32.    Pomoc pri náhlom pôrode

33.    Choroby žíl v tehotnosti a šestonedelí

34.    Diabetes mellitus a tehotnosť

35.    Sérologický konflikt v tehotnosti

36.    Celkové ochorenia v tehotenstve

37.    Včasné gestózy

38.    Preeklampsia a eklampsia

39.    Poruchy laktácie

40.    Puerperálna mastitída

41.    Puerperálna infekcia

42.    Náhle príhody v tehotnosti a počas pôrodu

43.    Viacplodové tehotenstvo

44.    Šikmé a priečne polohy plodu

45.    Pôrod plodu v polohe pozdĺžnej koncom panvovým

46.    Fyziologické a patologické šestonendelie

47.    Abusus a tehotnosť

48.    Sledovanie stavu plodu v tehotensvte a počas pôrodu ( ultrasonografická biometria, biofyzikálny profil, dopplerovské vyšetrenie umbilikálnej a fetálnej cirkulácie, kardiotokografia, amnioskopia)

 

5. ročník - prednášky všeobecné lekárstvo - zimný semester akad. rok 2022/2023

Plán prednášok z gynekológie a pôrodníctva pre 5. ročník štúdijného programu

Všeobecné lekárstvo

                                                    Zimný semester, akad. r. 2022/2023

                                                              G y n e k o l ó g i a

 

Prednášky budú v uvedených dňoch 14:30 – 16:20 hod v rámci I. gyn.-pôr. kliniky dištančnou formou cez MS Teams. Prednášky na II. gyn.-pôr. klinike budú prezenčnou formou.

 

 27. 09. 2022

 

 

Vývoj a poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov.

/MS Teams/

 

Doc. Martin Redecha, PhD.
I. gyn.-pôr. klinika

UNB Antolská

 04. 10. 2022

 

Fyziológia ženských pohlavných orgánov.

/prezenčne/

 

Doc. I. Hollý, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

 11. 10. 2022

Životné obdobia ženy.

Pohlavný život a jeho poruchy.

Plánované rodičovstvo a antikoncepcia.

/prezenčne/

Doc. Mikuláš Redecha, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

 18. 10. 2022

Neplodné manželstvo.

/MS Teams/

MUDr. L. Maršík, PhD.
I. gyn.-pôr. klinika

UNB Antolská

 25. 10. 2022

Poruchy menštruačného cyklu.

Endometrióza.
/MS Teams/

Prof. M. Borovský, CSc.

I. gyn.-pôr. klinika
UNB Antolská

 04. 11. 2022
/piatok/

Benígne a malígne lézie prsníkovej žľazy.

Hormonálna substitučná liečba.

/MS Teams/

Prof. M. Borovský, CSc.

I. gyn.-pôr. klinika

UNB Antolská

 08. 11. 2021

Zápaly ženských pohlavných orgánov.

/prezenčne/

Prof. J. Záhumenský, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

 15. 11. 2022

Benígne nádory ženských pohlavných orgánov.

/prezenčne/

Prof. K. Pohlodek, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

 22. 11. 2022

Malígne nádory ženských pohlavných orgánov.

/prezenčne/

 

Doc. Mikuláš Redecha, PhD.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

 29. 11. 2022

Operačná liečba v gynekológii.

/prezenčne/

Doc. M. Šimko, CSc.

II. gyn.-pôr. klinika

UNB Ružinov

  06. 12. 2022

 

Nepravidelné polohy ženských pohlavných orgánov.

Náhle príhody v gynekológii.

/MS Teams/

Doc. Korbeľ, CSc.

I. gyn.-pôr. klinika

UNB Antolská

  13. 12. 2022

Gynekológia detského a dospievajúceho veku.

/MS Teams/

 

MUDr. Z. Nižňanská, PhD.

I. gyn.-pôr. klinika

 

 

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD. - prednosta I. gyn.-pôr. kliniky LFUK

 

 

5. ročník všeobecné lekárstvo - rozpis stáží zimný semester akad. rok 2022/2023

SK-5.ročník

 

 

 

19. - 23.9. 2022   

šs-  8, 10

A: Lukáč, Luterán, Findorová /20/

B: Macková, Mágyelová, Malatincová
C
: Mániková, Mede, Mertiňák

D: Mészáros, Mezzeiová, Mináriková
E:
Paučo, Péli, Pethö, Petruš
F: Pijala, Pleidel, Poláková, Poljak

G:, Považan, Pyšná, Rabčanová, Radvanová

Simulačné centrum LFUK 20.9.2022 (ut.)

8:00 šs 8/ 11:00 šs 10
zodp.: Dr. Korňanová / zástup: Dr. Vargová

A – Dr. Nižňanská  
B - Dr. Sysák 
C - Dr. Korňanová/Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
D – Dr. Ben Oun / doc. Štencl

E – Dr. Vargová / doc. Korbeľ

F – Dr. Koleková / prof. Borovský

G – Dr. Kotríková / doc. Korbeľ

 

3. - 7.10. 2022

šs –  12, 17

A: Repáňová, Soradová, Spišáková, Stebilová

B: Straňáková, Szakálová, Szlanicska, Šandorová
C
: Šávoltová, Šimorková, Šimurková

D: Šišková, Böhmová, Brodňanský
E:
Czéreová, Bugárová, Cibulková
F: Červenková, Čižnárová, Demčáková

G: Demitrovičová, Doktor, Dolnák

 

Simulačné centrum LFUK 4.10.2022 (ut.)

8:00 šs 12/ 11:00 šs 17
odp.: Dr. Gabal / zástup: Dr. Smitková

A – Dr. Gabal / doc. Krištúfková 
B - Dr. Ben Oun / Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
C - Dr. Fecmanová / doc. Štencl 
D – Dr. Smitková / doc. Štencl 

E – Dr. Kanasová / doc. Korbeľ

F – Dr. Bezáková / doc. Štencl 

G – Dr. Scholtz

 

 

10.- 14.10.2022

šs – 13, 20

 

A: Štefanka, Švajčíková, Tamajková,

B: Timková, Tóthová, Trstianska
C
: Tatarka, Turazová, Tučeková

D: Uhlíková, Uváčeková, Vachulová
E:
Farkašová, Hajjaj, Halmešová
F: Harčariková, Haszterman, Hervayová, Himat

G: Holocsy, Homoľová, Horváth, Hovanjec

Simulačné centrum LFUK 12.10.2022 (str.)

8:00 šs 13 / 11:00 šs 20
odp.: Dr. Adamec / zástup: Dr. Koleková

A – Dr. Nižňanská  
B - Dr. Sysák 
C - Dr. Václavová/Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
D – Dr. Koleková / prof. Borovský

E – Dr. Kotríková / doc. Korbeľ

F – Dr. Adamec / doc. Korbeľ

G – Dr. Vargová / doc. Korbeľ

 

17.- 21.10.2022
šs – 5

A: Hornáček, Hrabošová, Chalúpka

B: Chripková, Jančovičová, Jankajová
C
: Mikolaj, Nigrovič, Poláčková

 
 

Simulačné centrum LFUK 18.10.2022 (ut.)

8:00 šs 5
zodp.: Dr. Smitková / zástup: Dr. Gabal

A – Dr. Gabal / doc. Krištúfková 
B - Dr. Smitková / doc. Štencl 
C – Dr. Adamec / Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
 

 

24. -28.10.2022

šs – 6, 7

A: Jurošová, Kendereš, Kislíková

B: Klein, Klimantová, Köplingerová
C
: Kotvasová, Kováčiková, Kozinka

D: Král, Kratochvillová, Huráková
E:
Krempaský, Kubányiová, Kubíková
F: Kucková, Kučera, Kyselicová

G: Labašová, Lakóová, Lásková

Simulačné centrum LFUK 25.10.2022 (ut.)

8:00 šs 6 / 11:00 šs 7
zodp.: Dr. Koleková / zástup: Dr. Adamec

A – Dr. Nižňanská  
B - Dr. Sysák 
C - Dr. Dlhopolček/Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
D – Dr. Koleková / prof. Borovský

E – Dr. Kotríková / doc. Korbeľ

F – Dr. Adamec / doc. Korbeľ

G – Dr. Vargová / doc. Korbeľ

 

7. - 11.11.2022

šs – 18, 19

 

 

 

A: Drozdová, Drusová, Ďurkovič

B: Ďurovič, El-Jabari, Farkasová A.
C
: Forróová, Gáliková, Gašparovičová

D: Leshchenya, Duška, Farkasová O.
E:
Gáliková, Gažiová, Gellenová

F: Gernátová, Godálová, Grivalský, Grman

G:, Godovičová Habala, Ibara

Simulačné centrum LFUK 9.11.2022 (str.)

8:00 šs 18/ 11:00 šs 19
zodp.: Dr. Kanásová / zástup: Dr. Smitková

A – Dr. Gabal / doc. Krištúfková 
B - Dr. McCullough / prof. Borovský 
C - Dr. Koleková / Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
D – Dr. Smitková / doc. Štencl 

E – Dr. Kanasová / doc. Korbeľ

F – Dr. Bezáková / doc. Štencl 

G – Dr. Scholtz

 

 

14.-18.11. 2022

šs – 9, 16

A: Neckárová, Neupauer, Nosek

B: Mórová, Nagyová, Nebesníková
C
: Orieška, Otiepková, Pacák, Palatická

D: Papučíková, Rozdilský, Antal
E:
Bajánková, Balogh, Barát, 
F: Bati, Beleš, Belzár, Bašnárová

G: Bernát, Bieliková, Ondruš, Bartková

Simulačné centrum LFUK 15.11.2022 (ut.)

8:00 šs 9/ 11:00 šs 16
zodp.: Dr. Kotríková / zástup: Dr. Vargová

A – Dr. Nižňanská  
B - Dr. Sysák 
C - Dr. Dlhopolček/Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
D – Dr. Vargová / doc. Korbeľ 

E – Dr. Adamec / doc. Korbeľ

F – Dr. Kotríková / doc. Korbeľ

G – Dr. Koleková / prof. Borovský

 

21.-25.11. 2022
šs – 14A: Visnyaiová, Voberová, Vojníková

B: Ištvánová, Vaľak, Valaský
C: Varga, Valúšek, Zachar

D: Volková, Vorčáková

Simulačné centrum LFUK 22.11.2021 (ut.)

8:00 šs 14

zodp.: Dr. Bezáková/ zástup: Dr. Kanasová

A – Dr. Sysák

E – Dr. Kanasová / doc. Korbeľ

F – Dr. Bezáková / doc. Krištúfková

G – Dr. Scholtz

 

 

28.11. - 2.12.2022

šs – 11, 15

A: Dobosová, Razbudei, Remiazová

B: Rohaľová, Román, Rošák
C
: Ružičková, Sedliak, Siegel

D: Slančík, Benyovicsová, Birčáková
E:
Boldišová, Ďuričeková, Hrežová
F: Hubinová, Zaťková, Závodská, Zelenčík

G: Zlejšia, Žemberová, Žilinský

Simulačné centrum LFUK 29.11.2022 (ut.)

8:00 šs 11 / 11:00 šs 15
zodp.: Dr. Vargová / zástup: Dr. Gabal

A – Dr. Václavová
B - Dr. Gabal / doc. Krištúfková 
C - Dr. Fecmanová

/ Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
D – Dr. Dlhopolček   

E – Dr. Ben Oun

F – Dr. McCullough / prof. Borovský
G – Dr. Vargová / doc. Korbeľ

5. - 9.12.2022

šs – 3,4

A: Čorbová, Daniel, Demková
B
: Drotárová, A., Drotárová I., Egri
C
: Dlhopolec, Ďurana, Egyenes-Pörsök

D: Frantová, Gajerová, Gáliková
E:
Gálová, Gazdura, Gergelyová

F: Greif, Grinčová, Gvuščová

G: Hanák, Haraj, Hassanová, Mastiľak

Simulačné centrum LFUK 6.12.2022 (ut.)

8:00 šs 3/ 11:00 šs 4
zodp.: Dr. McCullough / zástup: Dr. Korňanová

A – Dr. Scholtz  
B - Dr. Sysák 
C - Dr. Korňanová/Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
D – Dr. Ben Oun

E – Dr. McCullough / prof. Borovský

F – Dr. Adamec / doc. Korbeľ

G – Dr. Kotríková / doc. Korbeľ

 

12. -16.12.2022

šs – 1, 2

A: Adamčová, Adamík, Andrejková

B: Bačinská, Bánovcová, Baxa
C
: Bendíková, Bieľák, Bielčik

D: Birás, Bíróová, Adamuščinová
E:
Bohumelová, Bosmanová, Budayová
F: Budzelová, Čanakyová, Čederlová, Čertezniová

G: Čičman, Čillíková, Čižmáriková, Čižnár
 

Simulačné centrum LFUK 13.12.2022 (ut.)

8:00 šs 1 / 11:00 šs 2
zodp.: Dr. Fecmanová/ zástup: Dr. Gabal

 

A – Dr. Gabal / doc. Krištúfková 
B - Dr. Korňanová/ Dr. Maršík/Dr. Ďurechová
C - Dr. Dlhopolček
D – Dr. Fecmanová / doc. Štencl 

E – Dr. McCullough / prof. Borovský

F – Dr. Smitková / doc. Štencl

G – Dr. Bezáková / doc. Štencl

 

Potvrdený prezenčný list od asistenta s výsledkom testu + index odovzdať po posledných stážach /piatok/ na sekretariát kliniky na zapísanie zápočtu !!!

Náplň stáží:

 

Pondelok: Gynekologické vyšetrenie a základné vyšetrovacie metódy

 

Utorok: Menštruačný cyklus

 

Streda: Plánované rodičovstvo, antikoncepcia

 

Štvrtok: Zápaly ženských pohlavných orgánov

 

Piatok: Opakovanie, Záverečný test

 

Záverečný test obsahuje 10 otázok z problematiky náplne stáží.

 

Hodnotenie testu:

A – výborný               10 - 9

B - veľmi dobrý          8 - 7

C – dobrý                    6

D – uspokojivo           5

E – dostatočne                        4

Fx – nedostatočne        3 a menej -  nesplnil podmienky pre udelenie zápočtu 

 

 

                                                                                                  MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

5th year general medicine - lectures - winter semester acad. year 2022/2023

 

GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS LECTURES

FOR  THE 5th YEAR MEDICAL STUDENTS OF GENERAL MEDICINE

WINTER TERM   2022/2023

G y n a e c o l o g y

MS Teams

The lectures will be held in on the indicated days in the framework of the 1st Dpt. in the MS Teams form. At the 2nd Dpt. the lectures wil be realized by personal participation.

27. 9. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Anathomy and Physiology of Female Genital Tract.

Womans Life Periods.

/personal participation/

assoc.prof. Ferianec V., MD, PhD.

2nd. Dpt.Obst.Gynaec.

04. 10. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Family Planning. Contraception.

/personal participation /

 

assoc.prof.  Ferianec V., MD, PhD.

2nd. Dpt.Obst.Gynaec.

11. 10. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Infections in Gynaecology.

Sexual Behavior and Sexual Dysfunction.

/personal participation/

assoc.prof.  Šimko M., MD, PhD.

2nd. Dpt.Obst.Gynaec.

18. 10. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Infertility. Evaluation of the Infertile Couple.

/MS Teams/

 

 

Maršík L., MD, PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.

25. 10. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Disorders of menstrual cycle.

/MS Teams/

 

Prof. Borovský M., MD, PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.

 4. 11. 2022

Friday

16.30-18.20

Brest Diseases. Hormone replacement therapy.

/MS Teams/

 

Prof. Borovský M., MD, PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.

8. 11. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Malignant Tumors of the Female Genital Tract.

/personal participation/

 

Assoc. prof. Redecha M. MD, PhD.

2nd. Dpt.Obst.Gynaec.

15. 11. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Beningnant Tumors of the Female Genital Tract.

/personal participation/

 

Prof. Pohlodek K, MD, PhD.

2nd. Dpt.Obst.Gynaec.

22. 11. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Abnormal uterine bleeding.

/MS Teams/

 

assoc. prof.  Korbeľ M., MD, PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.

UNB Antolská

29. 11. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Surgical therapy in gynaecology.

/personal participation /

 

assoc. prof.  Šimko M., MD, PhD.

2nd. Dpt.Obst.Gynaec.

6. 12. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Gynaecological Disorders of Childhood, Puberty and Adolescence.

/MS Teams/

Nižňanská Z., MD, PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.

13. 12. 2022

Tuesday

16.30-18.20

Uterovaginal Prolapse. Urinary Incontinence.

/MS Teams/

 

assoc. prof.  Korbeľ M., MD, PhD.

lst . Dpt.Obst.Gynaec.

 

 

 

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.                     head of 1st Dpt. Gynaecol. and Obstet.

 

 

5. ročník zubné lekárstvo - zimný semester akad. rok 2022/2023

 

Plán prednášok 5. ročník študijného programu

Stomatológia    

                                                    Zimný semester akad. r. 2022/2023

G y n e k o l ó g i a   a   p ô r o d n í c t v o

 

Prednášky budú v uvedených dňoch 14:30 – 17:20 hod dištančnou formou cez MS Teams.

 

 

15. 09. 2022

Anatomia a fyziológia ženských pohlavných orgánov.
Poruchy menštruačného cyklu.

 

Doc. MUDr. A. Krištúfková, PhD.

 

29. 09. 2022

Benígne a malígne nádory ženských pohlavných orgánov.

 

Doc. MUDr.M.Redecha,  PhD.

13. 10. 2022

Fyziologická tehotnosť, Antenatálne a intrapartálne hodnotenie stavu plodu /USG, CTG, biofyzikálny profil …/.

 

MUDr. R. Sysák, PhD.

 

27. 10. 2022

 

Patologická tehotnosť.  Spontánny a operačný porod.

 

Doc. MUDr. M. Korbeľ, CSc.

10. 11. 2022

Zápaly ženských pohlavných orgánov.

Operačná liečba v gynekológii.

 

Doc. MUDr. A. Krištúfková, PhD.

 

24. 11. 2022

Plánované rodičovstvo a antikoncepcia.

Neplodné manželstvo.

 

MUDr. L. Maršík, PhD.

 

 

 

 

Prof.. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

 prednosta I. gyn.-pôr. kliniky LFUK a UNB                                    

 

 

5. ročník, zubné lekárstvo - rozpis stáží - zimný semester, akad. rok 2022/23

Plán stáží z gynekológie a pôrodníctva pre 5. ročník štúdijného programu
Zubné lekárstvo

Zimný semester, akad. rok  2022/2023

Stáže sa konajú každý piatok od 23. 9. do 11. 11. 2022 v čase 08:30 – 13:20 hod
                                                        3. poschodie - knižnica

 

 

Štúdijné skupiny: 1, 3b

 

MUDr. E.Korňanová, PhD. - 16.9., 23.9., 30.9., 7.10.: Ághová, Falathová, Fričová, Gajdošová Si.


MUDr. M.Ben Oun  -  16.9., 23.9., 30.9., 7.10.: Gajdošová Sa., Gerža, Heimlichová, Heribanová

 

MUDr., PhDr. M. Vargová– 16.9., 23.9., 30.9., 7.10.: Hók, Kuncová, Szikhart, Šabíková

 

MUDr. A. Koleková -  16.9., 23.9., 30.9., 7.10.: Šidlová, Huláková, Kolčák, Kožienka

 

MUDr. D. Kotríková – 16.9., 23.9., 30.9., 7.10.: Kulangová, Sláviková, Šustek

 

 

 

Štúdijné skupiny: 2, 3a

 

MUDr. R. Gabal -  14.10., 21.10., 28.11., 4.11.: Laurinc, Lenerová, Lisická, Molnár


MUDr . D. Fecmanová  -  14.10., 21.10., 28.11., 4.11.: Némethová, Nosko, Roskošová, Sánka

 

MUDr. K. Smitková – 14.10., 21.10., 28.11., 4.11.: Sklenárová, Súkenník, Šarmírová, Vass

 

MUDr. B. Bezáková -  14.10., 21.10., 28.11., 4.11.: Zápražná, Belopotočan, Bozalka, Gašparovič

 

MUDr. Sysák, PhD. – 14.10., 21.10., 28.11., 4.11.: Drobná, Filippová, Kubisová

 

 

 

 

Potvrdený prezenčný list od asistenta + test odovzdať na posledných stážach na sekretariát kliniky na zapísanie zápočtu !!!

                                   

 

 

                                                                                               MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

Sylaby predmetu gynekológia a pôrodníctvo pre 5. ročník - zubné lekárstvo

Názov predmetu: G Y N E K O L Ó G I A    A    P Ô R O D N Í C T V O

       Ročník                      semester                  hod. predn./prakt.              kredity          

   5. stomatológia                  zimný                            18 / 20         skúška        2                 

                                                             

Sylabus predmetu 

 

      Dejiny gynekologicko - pôrodníckej starostlivosti. Organizácia gynekologicko - pôrodníckej starostlivosti. Vývoj ženských pohlavných orgánov. Normálna anatómia vonkajších a vnútorných ženských pohlavných orgánov. Anatómia  malej panvy.  Prsník a prsníková žľaza. Poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov.  Fyziológia špecifických funkcií pohlavných orgánov ženy. Životné obdobia ženy.  Vyšetrovacie metódy v gynekológii.  Mikrobiologické vyšetrenie, cytológia, určenie genetického pohlavia, vyšetrenie cervikálneho hlienu, hormonálna analýza, menštruačný kalendár a bazálna teplota, histológia endometria, röntgenologické vyšetrovacie metódy, endoskopické vyšetrovacie metódy, ultrasonografia, excízia na histologické vyšetrenie, punkcia Douglasovho priestoru, exploratívna laparotómia a diagnostické metódy pri ochorení prsníkov. Pohlavný život a jeho poruchy. Poruchy menštruačného cyklu.  Anovulačný cyklus. Dysfunkčné krvácanie. Amenorea. Dysmenorea, predmenštruačný syndróm. Klimakterický syndróm, predčasná puberta, oneskorená puberta.  Zápaly ženských pohlavných orgánov. Sexuálne prenosné ochorenia.  Tuberkolóza rodidiel. Endometrióza. Benígne nádory a nepravé nádory rodidiel a prsníka. Malígne nádory rodidiel a prsníka.  Prebioptické vyšetrovacie metódy. Plánované rodičovstvo. Nepravidelné polohy rodidiel.  Neplodné manželstvo. Metódy asistovanej reprodukcie a asistovanej fertilizácie. Infertilita. Špecifiká gynekologického vyšetrenia detského a dospievajúceho veku. Operačná liečba v gynekológii. Konzervatívna liečba v gynekológii. Hormonálna liečba v gynekológii – stomatologický aspekt.

            Oplodnenie a vývoj plodového vajca. Plod - morfológia a funkcie jednotlivých jeho častí. Placenta a fetoplacentárny krvný obeh. Endokrinológia gravidity. Galaktopoéza a laktácia. Zmeny materského organizmu v tehotnosti. Diagnóza tehotnosti. Pôrodnícke vyšetrenie. Prenatálna starostlivosť a psychosomatická príprava na pôrod. Prenatálna starostlivosť o rizikovú a patologickú graviditu. Spolupráca stomatológa a pôrodníka v starostlivosti o tehotné. Normálny pôrod. Pomoc pri náhlom pôrode a za nepriaznivej situácie. Princípy pôrodníckej čistoty. Fyziológia novorodenca. Starostlivosť o fyziologického novorodenca. Perinatologická demografická štatistika. Kontrola kvality starostlivosti o matku a novorodenca. Fyziologické šestonedelie. Pôrod panvovým koncom. Potrat - spontánny, umelý.  Následky potratov. Predčasný pôrod. Nezrelý novorodenec. Predĺžená tehotnosť. Mimomaternicová tehotnosť. Včasné gestózy. Neskoré gestózy. Choroby pridružené k tehotnosti. Patologická panva a gravidita. Nepravidelný vývoj plodu. Patológia placenty. Gestačná trofoblastická choroba. Nepravidelnosti plodových blán, plodovej vody a pupočníka. Ohrozenia plodu v tehotnosti. Ohrozenie plodu počas pôrodu. Poruchy pôrodnej činnosti. Nepravidelné polohy plodu. Poruchy pôrodného mechanizmu pri polohe záhlavím. Naliehanie a predpadnutie drobných častí plodu a pupočníka. Deflekčné polohy. Nepravidelnosti III. pôrodnej doby. Pôrodné poranenia. Patologické šestonedelie. Náhle príhody v tehotnosti, za pôrodu a v šestonedelí. Pôrodnícke operácie. Pôrodnícka analgézia a anestézia.

 

Prednášky:

 

            Anatómia ženského genitálu. Fyziológia ženy. Poruchy menštruačného cyklu. Endometrióza. Náhle príhody v gynekológii. Životné obdobia ženy. Plánované rodičovstvo. Neplodné manželstvo. Zápaly ženských pohlavných orgánov. Sexuálne prenosné choroby. Hormonálna liečba v gynekológii – stomatologický aspekt. Fyziologická tehotnosť. Normálny pôrod. Šestonedelie, patologické šestonedelie. Poruchy trvania tehotnosti. Patologická gravidita. Prekancerózy a malígne nádory  ženských pohlavných orgánov. Choroby prsnej žľazy. Náhle príhody v pôrodníctve.  Benígne nádory ženského genitálu. Spolupráca stomatológa a pôrodníka v starostlivosti o tehotné.

 

Stáže:

 

            Základné gynekologické vyšetrenie. Vyšetrenie mikrobiálneho obrazu pošvového, odber materiálu na mikrobiologické a kultivačné, cytologické a histologické vyšetrenie. Asistencia pri gynekologických terapeutických a diagnostických výkonoch. Moderné metódy plánovaného rodičovstva, možnosti antikoncepcie, činnosť poradne pre plánované rodičovstvo. Diagnóza gravidity, vyšetrenie tehotnej ženy. Včasná diagnostika zhubných nádorov rodidiel. Vstupné vyšetrenie pri prijatí rodičky na pôrod, sledovanie rodičky počas jednotlivých pôrodných dôb, lekárske vedenie pôrodu. Ošetrenie fyziologického novorodenca, patologický novorodenec, resuscitácia novorodenca. Ošetrenie trhlín pošvy a hrádze, epiziotómia. Vyšetrenie šestonedieľky, vyšetrenie  fyziologických a patologických šestonedelí, analýza prípadov. Prenatálna starostlivosť, fyziologická gravidita, riziková a patologická gravidita, činnosť prenatálnych poradní. Invazívne diagnostické výkony v gynekológii a pôrodníctve, operačná terapia v gynekológii a pôrodníctve. Vyšetrovacie metódy pri ochoreniach prsníkov. Problematika sterilného manželstva. Laboratórne  metódy  v  gynekológii  a  pôrodníctve.  Samostatné  spracovanie chorobopisov. Diagnóza, diferenciálna diagnóza.

 

Skúška:  ústna časť

 

 

                                                           Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

                                                      prednosta I. gyn.-pôr. kliniky LFUK a UNB

Sylaby predmetu gynekológia a pôrodníctvo pre 5. a 6. ročník - všeobecné lekárstvo

Názov predmetu: G Y N E K O L Ó G I A    A    P Ô R O D N Í C T V O

       Ročník                                  semester        hod. predn./prakt.   kredity         

   5. všeobecné lekárstvo               zimný                24 / 35     zápočet            3

   5. všeobecné lekárstvo               letný                 24 / 35     zápočet            3

   5. všeobecné lekárstvo      povinná prax - 2 týždne 0/80   zápočet            3

    6. všeobecné lekárstvo                                        18 / 54     štátna skúška

                                                             

Sylabus predmetu 

 

Sylabus predmetu - všeobecné lekárstvo

Gynekológia

            Dejiny gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti vo svete a u nás. Organizácia gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti u nás. Vývoj ženských pohlavných orgánov. Normálna a topografická anatómia vonkajších a vnútorných ženských pohlavných orgánov malej panvy. Poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov. Fyziológia špecifických funkcií pohlavných orgánov ženy. Životné obdobia ženy. Vyšetrovacie metódy v gynekológii. Špeciálne gynekologické vyšetrovacie metódy. Mikrobiologické vyšetrenie, cytológia, určenie genetického pohlavia, vyšetrenie cervikálneho hlienu, hormonálna analýza, menštruačný kalendár a bazálna teplota, histológia endometria, röntgenologické vyšetrovacie metódy, endoskopické vyšetrovacie metódy, ultrasonografia, excízia na histologické vyšetrenie, punkcia Douglasovho priestoru, exploratívna laparotómia a diagnostické metódy pri ochorení prsníkov. Pohlavný život a jeho poruchy. Poruchy menštruačného cyklu. Anovulačný cyklus. Dysfunkčné krvácanie. Amenorea. Dysmenorea, predmenštruačný syndróm. Klimakterický syndróm, predčasná puberta, oneskorená puberta.  Zápaly ženských pohlavných orgánov. Sexuálne prenosné ochorenia. Tuberkulóza rodidiel. Endometrióza. Benígne nádory a nepravé nádory rodidiel a prsníka. Malígne nádory rodidiel a prsníka. Prebioptické vyšetrovacie metódy. Plánované rodičovstvo. Nepravidelné polohy rodidiel. Neplodné manželstvo, vrátane metód asistovanej reprodukcie a asistovanej fertilizácie. Infertilita. Gynekológia detského a dospievajúceho veku - špecifiká gynekologického vyšetrenia. Vývojové chyby pohlavných orgánov. Cudzie telesá v pošve. Súdnolekárske otázky. Urogynekológia. Náhle príhody v gynekológii. Gynekologické endokrinné choroby. Dysgenéza gonád, andrenogenitálny syndróm, pubertas praecox, pubertas tarda, Fröhlichov syndróm, Kallmanov syndróm, Lawrence-Moon-Biedlov syndróm, hypofyzárny nanizmus, anorexia mentalis, Sheehanov syndróm, hyperprolaktinémia, akromegália, Cushingova choroba, Cushingov syndróm, Addisonova choroba, hypo- a hypertyreóza, syndróm polycystických ovárií, climacterium praecox a iné endokrinné poruchy hypotalamo-hypofyzárnej etiológie. Hormonálna liečba v gynekológii. Ovariálne steroidy. Hlavné princípy hormonálnej terapie. Operačná liečba v gynekológii. Konzervatívna liečba v gynekológii.

Pôrodníctvo

            Oplodnenie a vývoj plodového vajca. Plodové vajce na konci tehotnosti - morfológia a funkcie jednotlivých jeho častí. Placenta a fetoplacentárny krvný obeh. Endokrinológia gravidity. Galaktopoéza a laktácia. Zmeny materského organizmu v tehotnosti. Diagnóza tehotnosti. Pôrodnícke vyšetrenie. Základná prenatálna starostlivosť a psychosomatická príprava na pôrod. Prenatálna starostlivosť o rizikovú a patologickú graviditu. Normálny pôrod. Pomoc pri náhlom pôrode a za nepriaznivej situácie. Princípy pôrodníckej čistoty. Fyziológia novorodenca. Starostlivosť o fyziologického novorodenca. Perinatologická demografická štatistika. Kontrola kvality starostlivosti o matku a novorodenca. Fyziologické šestonedelie. Pôrod panvovým koncom. Potrat - spontánny, umelý. Následky potratov. Predčasný pôrod. Nezrelý novorodenec. Predĺžená tehotnosť. Mimomaternicová tehotnosť. Včasné gestózy. Neskoré gestózy. Choroby pridružené k tehotnosti. Patologická panva a gravidita. Nepravidelný vývoj plodu. Patológia placenty. Gestačná trofoblastická choroba. Nepravidelnosti plodových blán, plodovej vody a pupočníka. Ohrozenia plodu v tehotnosti. Ohrozenie plodu počas pôrodu. Poruchy pôrodnej činnosti. Nepravidelné polohy plodu. Poruchy pôrodného mechanizmu pri polohe záhlavím. Naliehanie a predpadnutie drobných častí plodu a pupočníka. Deflekčné polohy. Nepravidelnosti III. pôrodnej doby. Pôrodné poranenia. Patologické šestonedelie. Náhle príhody v tehotnosti, za pôrodu a v šestonedelí. Pôrodnícke operácie. Pôrodnícka analgézia a anestézia.

 

Prednášky:

5.ročník

Gynekológia

             Vývoj a poruchy vývoja ženských pohlavných orgánov. Fyziológia ženských pohlavných orgánov. Životné obdobia ženy. Pohlavný život a jeho poruchy.  Plánované rodičovstvo a antikoncepcia. Poruchy menštruačného cyklu. Zápaly ženských pohlavných orgánov. Benígne nádory ženských pohlavných orgánov.  Malígne nádory ženských pohlavných orgánov. Benígne a malígne lézie prsníkovej žľazy. Endometrióza. Nepravidelné polohy ženských pohlavných orgánov. Inkontinencia moču. Náhle príhody v gynekológii. Neplodné manželstvo. Gynekológia detského a dospievajúceho veku.

Pôrodníctvo

             Oplodnenie a ďalší vývoj oplodneného vajíčka. Morfológia a funkcia placenty, plodových blán, plodovej vody a pupočníka. Zmeny materského organizmu v tehotnosti. Diagnóza tehotnosti. Základná prenatálna starostlivosť. Vymedzenie rizikovej gravidity. Výchova a psychosomatická príprava na pôrod. Prenatálna diagnostika. Reprodukčná genetika. Kongenitálne anomálie. Antenatálne a intrapartálne ohodnotenie plodu. Normálny pôrod. Pôrodný mechanizmus. Pôrodné doby. Klinický priebeh a vedenie pôrodu. Novorodenec a jeho fyziologické prejavy. Šestonedelie. Patologická gravidita. Poruchy trvania tehotnosti. Preeklampsia - eklampsia. Choroby obličiek a močových ciest,  tráviaceho traktu, pečene a pankreasu, hematologické, kardiovaskulárne, infekčné, kožné, neurologické a psychiatrické choroby, diabetes mellitus v gravidite. Serologický konflikt. Malignómy. Gynekologické choroby. STD a gravidita. Nepravidelný vývoj plodu. Patológia placenty (bez gestačnej trofoblastovej choroby). Nepravidelnosti plodových blán, plodovej vody a pupočníka. Insuficiencia placenty. Intrauterinná rastová retardácia plodu. Intrauterinná smrť plodu. Poruchy pôrodnej činnosti. Poruchy kontrakcií. Slabá činnosť maternice. Nekoordinovaná činnosť maternice. Patologický pôrod. Poruchy pôrodného mechanizmu pri polohe hlavičkou. Poloha panvovým koncom. Šikmá a priečna poloha. Naliehanie a predpadnutie drobných častí a pupočníka. Patologická panva a gravidita. Pôrodnícka analgézia a anestézia. Nepravidelnosti III. pôrodnej doby. Patologické šestonedelie. Zástavenie laktácie. Náhle príhody v gravidite, počas pôrodu a v puerpériu.

 

Stáže:

5. ročník

            Základné gynekologické vyšetrenie. Vyšetrenie mikrobiálneho obrazu pošvového, odber materiálu na mikrobiologické a kultivačné, cytologické a histologické vyšetrenie. Hodnotenie cytologických preparátov. Asistencia pri gynekologických terapeutických a diagnostických výkonoch. Moderné metódy plánovaného rodičovstva, možnosti antikoncepcie, činnosť poradne pre plánované rodičovstvo. Diagnóza gravidity, vyšetrenie tehotnej ženy. Včasná diagnostika zhubných nádorov rodidiel. Vstupné vyšetrenie pri prijatí rodičky na pôrod, sledovanie rodičky počas jednotlivých pôrodných dôb, lekárske vedenie pôrodu. Ošetrenie fyziologického novorodenca, patologický novorodenec, resuscitácia novorodenca. Ošetrenie trhlín pošvy a hrádze, episiotómia. Vyšetrenie šestonedieľky, vyšetrenie prípadov fyziologického a patologického šestonedelia, analýza prípadov. Prenatálna starostlivosť, fyziologická gravidita, riziková a patologická gravidita, činnosť prenatálnych poradní. Invazívne diagnostické výkony v gynekológii a pôrodníctve, operačná terapia v gynekológii a pôrodníctve. Vyšetrovacie metódy pri ochoreniach prsníkov. Spracovanie a rozbor prípadov rizikovej a patologickej tehotnosti. Diagnóza, diferenciálna diagnóza. Problematika sterilného manželstva. Práca v poradni pre sterilné manželstvo. Asistovaná reprodukcia. Laboratórne metódy v gynekológii a pôrodníctve. Rozbor prípadov s gynekologickými ochoreniami. Samostatné spracovanie chorobopisov. Diagnóza, diferenciálna diagnóza.

Podmienky udelenia zápočtu: Absolvovanie predpísaných stáží s aktívnou účasťou, napísanie zápočtového testu.

 

6. ročník

            Práca v úlohe mladšieho sekundárneho lekára na oddeleniach. Zdokonalovanie sa v gynekologickej a pôrodníckej propedeutike, diferenciálnej diagnostike a možnostiach konzervatívnej a operačnej terapie v gynekológii a pôrodníctve. Demonštrovanie náročnejších diagnostických metód. Študenti asistujú pri gynekologických a pôrodníckych operáciách. V špecializovaných ambulanciách sa prakticky oboznamujú s problematikou jednotlivých špecializovaných oblastí gynekológie a pôrodníctva.

 

Semináre:

6. ročník

            Vedenie pôrodu pri polohe pozdĺžnej, záhlavím a koncom panvovým. Pôrodnícke operácie. Zobrazovacie  a endoskopické metódy v gynekológii a pôrodníctve. Onkologický program v gynekológii. Hormonálna liečba v gynekológii. Ochorenie prsníka. Náhle príhody v gynekológii a pôrodníctve. Fyziologický a patologický novorodenec. Gynekologická urológia. Diagnostika stavu plodu v prvej polovici gravidity. Monitorovanie stavu plodu v druhej polovici gravidity.

 

Predmet štátnej skúšky, 6. ročník   - praktická časť

                                                                                      - ústna časť  

 

 

                                                           Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

                                                      prednosta I. gyn.-pôr. kliniky LFUK a UNB