Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, SZU a NÚDCH Bratislava