Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, SZU a NÚDCH Bratislava

Otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2022-2023

 Otázky z predmetu AIM

Testové otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2022-2023

Testové otázky z predmetu AIM

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry  pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2021/22.

Literatúra