Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študentská vedecká sila (témy, prihláška)

Prihláška na miesto študentskej sily

Termíny na podávanie žiadostí na prijatie na miesto študentskej vedeckej sily :

  • zimný semester  do 30. novembra príslušného roku
  • letný semester do 31. januára príslušného roku

Prihláška na miesto študentskej vedeckej sily: Formulár ŠVOČ

Potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať na Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov.

Aktuálne témy ŠVOČ

Ústav epidemiológie LF UK

1. Výskyt legionel vo vodovodnej sieti nemocnice – riziko infekcie a prevencia

    Školiteľ :  doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

    Počet študentov :  1

 

Fyziologický ústav LF UK

1. Epidemiologické aspekty autizmu

    Školiteľ :  MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

    Počet študentov :  2

2. Identifikácia nových biomarkerov vybraných ochorení prostredníctvom analýzy cirkulujúcich miRNA

    Školiteľ :  Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

    Počet študentov :  1

 

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK

 1. Charakterizácia genetickej variability a génovej expresie ERVW-1 v placentách preeklamptických žien

    Školiteľ :  Mgr. Petra Priščáková

    Počet študentov :  1

2. Molekulové mechanizmy vplyvu statínov na proliferáciu a diferenciáciu vybraných kmeňových a nádorových buniek kultivovaných

    Školiteľ :  Ing. Helena Gbelcová, PhD.

    Počet študentov :  1

3. Parakrinná interakcia medzi mezenchýmovými stromálnymi bunkami a vybranými rakovinovými bunkami in vitro

    Školiteľ :  RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

    Počet študentov :  1

4. Prvé skúsenosti s masívnym paralelným sekvenovaním panelov génov v onkogenetike

    Školitelia :  RNDr. Michal Konečný, PhD., prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

    Počet študentov : 1 (študent doktorandského štúdia)

 

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

1. Porovnanie výsledkov merania telesnej teploty získaných rôznymi meracími metódami

    Počet študentov :  1

    Školiteľ: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

2. Tvorba modelových objektov pre výučbu fyzikálneho princípu ultrasonografie

    Počet študentov :  2

    Školiteľ: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., PhDr. Michal Trnka, PhD.

3. Vplyv kofeínu na činnosť mozgu

    Počet študentov :  1

    Školiteľ :  Mgr. Helena Svobodová, Ing. Erik Vavrinský, PhD.

4. Vplyv experimentálnej kolitídy na koncentráciu železa v mozgu u myší

    Počet študentov :   1

    Školiteľ :  Ing. Alexandra Wagnerová

5. Vplyv experimentálnej kolitídy na koncentráciu železa v čreve u myší

    Počet študentov :   1

    Školitelia: Mgr. Jana Hlinková, Mgr. Helena Svobodová

6. Vplyv energie a energetických polí na človeka v životnom prostredí

    Počet študentov :  1-2

    Školiteľ: doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.

7. Má neionizujúce žiarenie vplyv na mozog králika?

    Počet študentov :  1-2

    Školiteľ: Mgr. Barbora Filová, PhD.

8. Železo v mozočku králika po ožiarení neionizujúcim žiarením

    Počet študentov :  2

    Školiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

9. Svetelná kontaminácia životného prostredia a jej vplyv na prirodzené biologické rytmy

    Počet študentov :  1

    Školiteľ: RNDr. Eva Kráľová, PhD.

10. Monitorovanie elektromagnetického smogu na vybraných klinických pracoviskách

      Počet študentov :  1

      Školitelia: PhDr. Michal Trnka, PhD., RNDr. Eva Kráľová, PhD.

11. Monitorovanie krvného tlaku zdravých dobrovoľníkov

      Počet študentov :  3-4

      Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.

12. Monitorovanie srdcovej frekvencie zdravých dobrovoľníkov

      Počet študentov :  3-4

      Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.

13. Monitorovanie vybraných fyzikálnych faktorov pracovného prostredia

      Počet študentov :  3-4

      Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.

14. Morfologické zmeny mozočka králika po expozícii mikrovlnným žiarením 1800 MHz

      Počet študentov :  1-2

      Školiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

15. Skúmanie a meranie fenoménu ASMR

      Počet študentov :  1-2

      Školiteľ: Ing. Daniel Kosnáč

16. Meranie časového oneskorenia a poklesu amplitúdy nervových signálov pri pôsobení alkoholu rôznych koncentrácií

      Počet študentov :  1-2

      Školiteľ: Ing. Daniel Kosnáč

17. Predikcia vzniku syndrómu počítačového videnia u školopovinnej mládeže

      Počet študentov :  1-2

      Školiteľ: RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD.

 

Mikrobiologický ústav LF UK

1. Importovaná  malária do štátov EU

    Školiteľ: doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc., MPH

    Počet študentov : 1

2. Autochtónna malária v Európe po jej eliminácii

    Školiteľ: doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc., MPH

    Počet študentov : 1

 

Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

1. Dynamika extracelulárnej DNA a aktivity DNáz v animálnom modeli sepsy

    Školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD., kontakt: barboravlkgmail.com

    Počet študentov: 1

2. Oxidačný status v biologických tekutinách mladej zdravej populácie

    Školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD., kontakt: tothova.lubomira@gmail.com

    Počet študentov: 1

3. Tehotenstvo a kolitída 

    Školiteľ: Mgr. Janka Bábíčková, PhD., kontakt: jana.babickovagmail.com

    Počet študentov: 1

4. Prenatálne účinky kolitídy

    Školiteľ: Mgr. Janka Bábíčková, PhD., kontakt: jana.babickovagmail.com

    Počet študentov: 1

5. Mikrobióm v patogenéze zápalových črevných chorôb

    Školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD., kontakt: romangardlik@gmail.com

    Počet študentov: 1

6. Využitie studenej plazmy v dezinfekcii akutnych tržno-rezných poranení

    Školiteľ: MUDr. Mgr. Július Hodosy, MPH, PhD., kontakt: hodosy@gmail.com

    Počet študentov: 1

7. Využitie ecDNA a aktivity DNAázy ako prognostického faktora komplikácií pri infekciách močových ciest    

    Školiteľ: MUDr. Mgr. Július Hodosy, MPH, PhD., kontakt: hodosy@gmail.com

    Počet študentov: 1

8. Význam ŠVOČ pre publikačnú aktivitu LF UK - scientometrická analýza

    Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH., kontakt: petercelec@gmail.com

    Počet študentov: 1

9. DNA ako súčasť potravy
    Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH., kontakt: petercelec@gmail.com

    Počet študentov: 1

10. Faktory ovplyvňujúce inzulínovú rezistenciu u adolescentov

      Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., kontakt: kata.sebekovagmail.com

      Počet študentov: 1

11. Prenatálne programovanie: Vplyv diéty matky počas gravidity na včasný neurobehaviorálny vývin

      potomkov. Štúdia u hlodavcov

      Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., kontakt: kata.sebekovagmail.com

      Počet študentov: 1
12. Prenatálne programovanie: Vplyv diéty matky počas gravidity na metabolický status potomkov. Štúdia u hlodavcov

      Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., kontakt: kata.sebekovagmail.com

      Počet študentov: 1

 

Ústav súdneho lekárstva LF UK

1. Posmrtné zmeny a ich relevancia pri stanovovaní času smrti

    Počet študentov : 1

    Školiteľ :  MUDr. Anežka Zummerová, PhD.

2. Forenzne významná situácia v klinickej praxi: mors in tabula

    Počet študentov : 1

    Školiteľ :  MUDr. Norbert Moravanský, PhD.

 

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a DFnsP

1. Vrodené abnormality tváre novorodenca

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

2. Chorobnosť a faktory pôsobiace na zdravotný stav dieťaťa v predškolskom veku

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

3. Vplyv civilizačných ochorení rodičov na zdravie ich detí v predškolskom veku

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. Téma 4

4. Štatistické vyhodnotenie vybraných parametrov novorodenca na 1. deň veku a ich porovnanie

    Počet študentov: 2

     Školitelia: PhDr. Michal Trnka, PhD., doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

 

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

1. Výskyt pooperačnej kognitívnej dysfunkcie (POCD) u seniorov po celkovej anestézií

    Školiteľ :  doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.

    Počet študentov :  2

2. Nutričný profil a hodnotenie výživovéha statusu u onkochirurgického pacienta

    Školiteľ :  MUDr. J. Šimková

    Počet študentov : 2

 

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB

1. Transplantácia krvotvorných buniek    

    Školiteľ: doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

    Počet študentov: 1

2. Akútna promyelocytová leukémia – diagnostika a liečba

    Školiteľ :  MUDr. Firas Farkaš, PhD.

    Počet študentov :  1

3. Myeloproliferatívne neoplázie

    Školiteľ :  MUDr. Katarína Slezáková, PhD.

    Počet študentov :  1

4. Autoimunitná hemolytická anémia

    Školiteľ :  MUDr. Jozef Lukáš, PhD.

    Počet študentov :  1

5. Von Willebranova choroba

    Školiteľ :  doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

    Počet študentov :  1

6. Hemofília

    Školiteľ :  doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

    Počet študentov :  1

 

Detská ORL klinika LF UK a DFNsP

1. Komplikácie akútnych rinosinusitíd u detí

    Školiteľ: MUDr. Ivana Matejová

    Počet študentov 1

2. Recidívy mediánnych krčných cýst u detí

    Školiteľ: MUDr. Ivana Matejová    

    Počet študentov 1

3. Krvácanie po tonzilektómii u detí

    Školiteľ: MUDr. Ivana Matejová      

    Počet študentov 1

4. Laryngomalácia: klasifikácia a stratégia chirurgickej liečby

    Školiteľ: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

    Počet študentov 1

5. Diagnostika sluchu u malých detí - prínos ASSR (Auditory steady state responses) vyšetrenia 
    Školiteľ: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

    Počet študentov 1

6. Prínos VRA (Visual reinforcement audiometry) v diagnostike sluchu u malých detí 

    Školiteľ MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

    Počet študentov 1

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

1. Krvácavé stavy v pôrodníctve

    Školiteľ :  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

    Počet študentov :  2

2. Mŕtvorodenosť – príčiny v Bratislavskom kraji

    Školiteľ :  doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

    Počet študentov :  1

3. Metabolický syndróm pri preeklampsii

    Školiteľ :  MUDr. Juraj Drobný, PhD.

    Počet študentov :  1

4. Úskalia diagnostiky a liečby hyperaktívneho močového mechúra

    Školiteľ :  MUDr. Andrej Havalda, PhD.

    Počet študentov :  1

5. Diagnostika a liečba benígnych nádorov prsníkov

    Školiteľ :  MUDr. Adriána Lipovská, PhD.

    Počet študentov :  1

6. Fajčenie, alkohol a užívanie drog – súvislosť s tehotnosťou v adolescentnom veku v podmienkach SR

    Školiteľ :  MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

    Počet študentov :  1

7. Gravidita u adolescentiek – rizikové faktory v podmienkach SR

    Školiteľ :  MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

    Počet študentov :  1

8. Možnosti neinvazívnej prenatálnej diagnostiky v I. polovici tehotnosti

    Školiteľ :  MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

    Počet študentov :  1

9. Screeningové metódy v prenatálnej diagnostike v I. trimestri tehotnosti

    Školiteľ :  doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.

    Počet študentov :  1

10. Histologické nálezy z cervikálnych lézií

      Školiteľ :  doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

      Počet študentov :  1

11. Závažná materská morbidita v Bratislavskom kraji

      Školiteľ :  MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

      Počet študentov :  1

  

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

1. Liečba karcinómu endometria – najnovšie trendy

    Počet študentov :  1

    Školiteľ: MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

2. Aktuálne možnosti a využitie NIPT v SR

    Počet študentov :  1

    Školiteľ: MUDr. Martin Gábor, PhD.

3. Analýza skupiny rodičiek na II. GPK za posledných 5 rokov podľa Robsonovej klasifikácie

    Počet študentov :  1

    Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

4. Úloha vitamínu D vo vývoji kostnej hmoty u plodu

    Počet študentov :  1

    Školiteľ: MUDr. Monika Barošová, PhD.

5. Význam tehotenskej obezity ako rizikového faktora perinatálnych komplikácií a operačných pôrodov

    Počet študentov :  1

    Školiteľ: MUDr. Adrián Totka

 

II. chirurgická klinika LF UK a UNB

1. Pooperačný monitoring pacienta s morbus Crohn

    Školiteľ : MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.

    Počet študentov :  1

2. Úloha nových zápalových markerov pri ťažkej forme akútnej pankreatitídy

    Školiteľ :  MUDr. Andrej Mifkovič, PhD.

    Počet študentov :  1

 

III. interná klinika LF UK a UNB

1. Steatóza pečene a metabolický syndróm

    Školiteľ : prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.                  

    Počet študentov :  2

2. Reštrikcia kalorického príjmu a oxidačný stres                  

    Školiteľ : doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA          

    Počet študentov : 3

3. Fatty liver index v skríningu steatózy pečene

    Školiteľ : doc. MUDr. Mária Szántová, CSc.                  

    Počet študentov :  2                                                         

 

V. interná klinika LF UK a UNB

1. Extracelulárna DNA pri IBD

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

2. Expresia mRNA cytokínov u pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

​3. Extracelulárna DNA pri chorobách pečene

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

4. Ovariálna rezerva u žien s Crohnovou chorobou

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

​5. Analýza kostných parametrov u pacientov na endokrinnej ambulancii

    Školiteľ: MUDr. Martin Kužma, PhD.

​    Počet študentov: 1

Neurochirurgická klinika LF UK a UNB

1. Význam anatomických osobitostí plexus brachialis pre rekonštrukčné výkony

    Školiteľ :  prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.

    Počet študentov :  1

2. Klinický význam peroperačnej fluorescencie mozgových nádorov po podaní 5-aminolevulovej kyseliny

    Školitelia :  prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD.

    Počet študentov :  1

3. Mikrochirurgická anatómia lentikulostrialových artérií

    Školitelia :  prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD.

    Počet študentov :  1

 

I. neurologická klinika LF UK a UNB

1. Hodnotenie stavu cievnej steny pomocou ultrazvuku 

   Počet študentov: 1

   Školiteľ: doc. MUDr. Jaroslav Pancák, PhD.

2. Poruchy kognitívnych funkcií u pacientov so sklerózou multiplex

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

3. Prevalencia syndrómu nepokojných nôh u paciantov so spánkovými poruchami dýchania

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: MUDr. Pavol  Šiarnik, PhD.

4. Koincidencia akútnej cievnej mozgovej príhody a akútneho infarktu  myokardu

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: MUDr. Jozef Szabó

5. Je infarkt myokardu prediktorom rozvoja akútnej cievnej mozgovej príhody v budúcnosti?

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: MUDr. Jozef Szabó

6. Vplyv NOAK na hodnoty INR u pacientov s non- valvulárnou fibriláciou predsiení

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: MUDr. Jozef Szabó

7. Evokované potenciály u pacientov so sclerosis multiplex

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: MUDr. Marián Kondáš, PhD.

8. Význam zvýšených hladín homocysteínu v patogenéze náhlych cievnych mozgových príhod

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

    

Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

1. Informácia odvodená od difúznej orgánovej akumulácie fludeoxyglukózy (18F) na preterapeutickej a včasnej intraterepautickej PET/CT u detí a adolescentov s Hodgkinovým lymfómom

    Počet študentov: 1

    Školitelia: MUDr. Lucia Noskovičová, doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

2. PET/CT s fludeoxyglukózou (18F) u pacientov s melanómom oka liečeným stereotaktickou rádiochirurgiou Fludeoxyglucose (18F) 

    Počet študentov: 1

    Školitelia: MUDr. Marek Bartovic, doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

3. PET/CT s fludeoxyglukózou (18F) u pacientov so zápalovými ochoreniami čreva liečenými infliximabom Fludeoxyglucose (18F) 

    Počet študentov: 1

    Školiteľ: doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.

 

Klinika oftalmológie LF UK a UNB

1. Determinujúce faktory výsledkov liečby  u pacientov s lymfómovým ochorením v oblasti oka a očnice

    Školiteľ: doc. Mgr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc.

    Počet študentov: 1

2. Neskoré komplikácie po ožiarení vnútroočných nádorov jednodňovou stereotaktickou rádiochirurgiou

    Školiteľ: doc. Mgr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc

    Počet študentov: 1

3. Prognóza pacientov po liečbe epibulbárneho karcinómu 

    Školiteľ: doc. Mgr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc.

    Počet študentov: 1

4. Využitie amniovej membrány v liečbe defektov povrchu oka u oftalmoonkologických pacientov 

    Školiteľ: doc. Mgr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc.

    Počet študentov: 1

5. Výsledky chirurgickej liečby benígnych nádorov očnice

    Školiteľ: doc. Mgr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc. 

    Počet študentov: 1

6. Prežívanie pacientov s melanómom uvey

    Školiteľ: doc. Mgr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc.

    Počet študentov: 1

 

Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ

1. Výskyt T- bunkových lymfómov na Slovensku – princípy a výsledky liečby 

    Školiteľ: MUDr. Martin Rázus

    Počet študentov :  2

2. Biologická liečba a jej prínos v liečbe malígnych lymfoproliferácií   

    Školiteľ: MUDr. Martin Rázus

    Počet študentov :  2

3. Infekcie polyrezistentnými kmeňmi u pacientov s akútnou leukémiou

    Školiteľ:  MUDr. Iveta Oravcová

    Počet študentov :  3

4. Rizikové faktory intrakraniálnej hemorágie u pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou   

    Školiteľ: MUDr. Iveta Oravcová

    Počet študentov :  2

5. Liečba hematologických malignít check-point inhibítormi  

    Školiteľ: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.

    Počet študentov :  2

6. Využitie G-CSF v profylaxii neutropénie – porovnanie dávkovacích schém    

    Školiteľ: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.

    Počet študentov :  2

7. Vplyv anti CD20 monoklonových protilátok na prognózu pacientov so zriedkavými B- bunkovými malignitami

    Školiteľ:  doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.

    Počet študentov :  3

 

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

1. Peri a postoperačný menežment primárnej hyperparatyerózy

     Školiteľ :  MUDr. Róbert Králik, PhD.

    Počet študentov :  2

 

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB

1. Výsledky tónovej audiometrie pri rôznych typoch kochleárnej implantácii

    Školiteľ : Prof. MUDr.Milan Profant, CSc.

    Počet študentov : 2

2. HPV vírus v etiopatogenéze orofaryngeálneho karcinómu

    Školiteľ : MUDr. Patrik Štefanička, PhD.

    Počet študentov : 2

3. Porovnanie tónového audiogramu a vyšetrenia ustálených evokovaných potenciálov v populácii počujúcich detí.

    Školiteľ : Doc.MUDr. Zuzana Kabátová,CSc.    

    Počet študentov : 2

4. Vzťah tympanometrickej krivky a subjektívnych ťažkostí pacienta

    Školiteľ : Doc.MUDr. Zuzana Kabátová,CSc.    

    Počet študentov :  2

5. Korelácia genotypu a fenotypu pri dedičných poruchách sluchu (retrospektívna štúdia)

    Školiteľ : MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

    Počet študentov :  2

6. Záchranná liečba intratympanickými kortikosteroidmi pri náhlej senzorineurálnej poruche sluchu (prospektívna štúdia)

    Školiteľ : MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

    Počet študentov :  2

7. Mitochondriálne mutácie v etiopatogenéze senzorineurálnej poruchy sluchu (kazuistiky)

    Školiteľ : MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

    Počet študentov 2

8. Cysticka fibroza a jej prejavy v ORL oblasti

    Školiteľ: Miro Tedla, MD, PhD

    Počet študentov 1

9. Peritonzilárny absces - hodnotenie vybraných terapeutických postupov

    Školiteľ : MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

    Počet študentov 2

 

Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UMB

1. Využitie acelulárnej dermálnej matrix v procese rekonštrukcie prsníka

    Školiteľ :  MUDr. Martin Boháč, PhD.

    Počet študentov :  1  

 

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB

1. Aká je zhoda medzi telefonickými dotazmi v Národnom toxikologickom informačnom centre a konečnou diagnózou.

Metodika: analýza informácií v Národnom toxikologickom centre na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie v Bratislave

Počet študentov: 2

Školitelia: doc. MUDr. Igor Bátora, PhD., PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.