Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Konferencia ŠVOČ (2017)

56. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

XII. vedecká konferencia doktorandov LF UK

Pozvánka na konferenciu

56. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti
a
XII. vedecká konferencia doktorandov LF UK

 

organizovaná Radou ŠVOČ v spolupráci s Klubom ŠVOČ Bratislavského spolku medikov
sa budú konať pod záštitou dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.

v stredu 12. apríla 2017

Prihlásenie práce

1. Inštrukcie pre napísanie práce: Inštrukcie pre autorov

2. Termín prihlásenia práce bol presunutý na pondelok: 27. 2. 2017 (12:00 hod.)

3. Prácu uložte ako súbor kompatibilný s Microsoft Word (.doc, .docx) pod názvom PriezviskoAutora.doc

4. Vyplňte Prihlášku na stránke http://www.svoclfuk.sk . Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný abstrakt v anglickom jazyku (do 300 slov). Prácu (vo forme krátkej publikácie) vložte ako prílohu prihlášky.

5. Prihláška na konferenciu vám príde po správnom odoslaní celého príspevku na váš email. Vytlačenú prihlášku podpísanú prvým autorom, odovzdajte na Samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov.

<output>Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov</output>