Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Lekárska biochémia

1. Pre úspešné absolvovanie kreditového testu z Lekárskej biochémie v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 je odpovedať správne na 75 % z maximálneho počtu bodov.

2. Pokiaľ študent dosiahol počas zimného semestra z priebežných testov priemer viac ako 80 %, môže sa mu zlepšiť hodnotenie kreditového testu o jeden stupeň s výnimkou zlepšenia z Fx na E.