Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia z vedného odboru Verejné zdravotníctvo.

Denná forma štúdia: školitel:
   
Mgr. Alexandra Filová doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
Externá forma štúdia: školitel:
RNDr. Katarína Hirošová             prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
MUDr. Etela Janeková doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
PhDr.Ing. Martin Samohýl prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.