Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

rozvrh zima 2017/2018

rozvrh zima 17 18

Sylabus prednášok VL zimný semester 2017/2018

prednášky VL zimný semester 2017/2018

Sylabus seminárov zimný semester VL 2017/2018

Podmienky na udelenie zápočtu

1. Účasť na všetkých (100%) seminároch z farmakológie.

2. Odovzdaná a odprezentovaná seminárna práca z danej témy, ak mala byť prezentovaná v tomto, čiže prebiehajúcom semestri.

3. Absolvované všetky priebežné testy počas semestra.

4. Minimum 70% bodov z každého testu.

 

Sylabus seminárov zimný semester VL 2017/2018

Informácie o skúške

Podmienky na pripustenie ku skúške

Prerekvizita - Patologická fyziológia (študenti, ktorí nemajú zapísanú skúšku, nebudú pripustení)

1. Účasť na všetkých (100%) seminároch z farmakológie.

2. Odovzdaná a odprezentovaná seminárna práca z danej témy, ak mala byť prezentovaná v tomto, čiže prebiehajúcom semestri.

3. Absolvované všetky priebežné testy počas semestra.

4. minimum 70% bodov spolu (testy +/- seminárna práca).

NOVÉ otázky na ústnu časť skúšky zimný semester VL 2015/2016

Otázky na ústnu časť skúšky zimný semester VL 2015/2016

NOVÉ otázky na písomnú časť skúšky zimný semester VL 2015/2016

Otázky na písomnú časť skúšky zimný semester VL 2015/2016

Skúška

  • Skúška začína o 7.30 hod. na Farmakologickom ústave.

Študent od 7.30 hod. do 8,00 hod. píše test.

  • Ak študent nenapíše test na minimálne 70%, nebude pripustený v ten deň na ústnu skúšku.
  • Ak študent test napíše nad 70%, ale nebude úspešný na ústnej časti skúšky, na druhý termín už test písať nebude.
  • Ak študent nepríde na skúšku zo zdravotných alebo osobných dôvodov, a zo skúšky sa neodhlási, je povinný do 3 pracovných dní doniesť ospravedlnenie (PN) na sekretariát ústavu. Ak študent túto povinnosť nevykoná, po 3 dňoch sa mu termín započítava ako termín neúspešný s výsledkom FX. Študent sa môže na skúšku prihlásiť/odhlásiť max. 24 hodín vopred.

Prípady "case", problémovo orientovaná výučba (POV)

Problémovo orientovaná výučba (POV), riešenie prípadov "case"

CIELE POV:

•Poskytnúť  informácie o jednotlivých liekových skupinách

•Utilizovať vedomosti pri klinicko-farmakologickom rozhodovacom procese

•Nacvičiť zručnosť výberu P-drug pre konkrétneho pacienta

•Schopnosť poskytnúť adekvátne informácie pacientovi 

•Trénovať komunikáciu medzi lekárom a pacientom

 

OSNOVA POV:

•Ku každej téme študenti riešia konkrétny klinický prípad – „case“

•Vypracúvajú farmakoterapeutický plán   s vyústením do

•Preskripcie lieku pre daného pacienta (P-drug)

 

Farmakoterapeutický plán

Farmakoterapeuticky_plan

Seminárne práce

O SEMINÁRNYCH PRÁCACH

Na 1. cvičení si dvojica študentov vyberie 1 tému seminárnej práce, ktorá sa zapíše do prezenčných kariet. Vybraná téma je záväzná a nie je povolené tému v priebehu semestra meniť.

Témy sa rozdeľujú tak, aby na každom cvičení bola prezentovaná 1 téma. Nie je prípustné, aby si viaceré dvojice v danom krúžku zapísali prácu z tej istej témy. Len v prípade nedostatku tém sa vyberajú voľné témy, ktoré budú prezentované na posledných praktikách výučby z farmakológie.

Príslušné témy možno konzultovať s asistentom, ktorý danú tému zadal. Práca sa vždy prezentuje na cvičení, ktoré tematicky zodpovedá vybranej téme. Výnimku z tohoto pravidla tvoria témy prvého cvičenia. Študent si musí sám zistiť, kedy má prezentovať svoju prácu.
Postih za bezdôvodný odklad prezentácie a odovzdania seminárnej práce: -20 bodov.

Prezentácia nie je formou prečítania práce, ale formou prednášky (PowerPoint, priesvitky), v ktorej autori pútavou formou zhrnú najpodstatnejšie informácie z predkladanej práce. Odporúčaná dĺžka prezentácie 10-15 minút.

Asistent - konzultant, ktorý danú tému zadal, hodnotí  obsahovú  a formálnu stránku seminárnej práce. Asistent, pri ktorom sa práca prezentuje, hodnotí spôsob a štýl  prezentácie seminárnej práce.

Študent získava maximálne 100 bodov:
   50 bodov za prezentáciu a
   50 bodov za písomnú časť.

Obe konečné hodnotenia sa zapíšu do prezenčných kariet.

Prezentácia práce a jej odovzdanie v písomnej podobe sú podmienkou udelenia zápočtu. (Známka, hodnotenie, so seminárnej práce tvorí spolu s výsledkami testov a s aktivitou na praktikách súčasť komplexného hodnotenia na skúške).

 

VZHĽAD SEMINÁRNEJ PRÁCE

Formátovanie:

Písmo: Times New Roman, 12 pt
Riadkovanie: 1,5
Okraje: 2,5 cm  (pravý aj ľavý)

Rozsah: minimálne 12 strán (odporúčaný rozsah 12 - 15 strán)

 

Seminárna práca má predpísané nasledovné náležitosti:

  1. Záhlavie, prvá strana (názov práce, autori práce, študijná skupina, dátum, zodpovedný konzultant)
  1. Obsah
  2. Zdôvodnenie a cieľ práce
  3. Spracovaný literárny prehľad problematiky - porovnanie z viacerých zdrojov, charakteristika liekových skupín
  4. Záver (aj s vlastným názorom)
  5. Zoznam použitej literatúry: príklady citácií:

časopis:

Nováková A, Novák B a kol. Názov článku. Časopis rok; ročník: čísla strán.
Anto JM, Vermiere P, Vestbo J, et al. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2001;17:982-995.

kniha:

Nováková A, Novák B a kol. Názov knihy. Mesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, počet strán.
Gregor P, Widimský P, Niederle P, et al. Echokardiografie. Prava: Avicenum 1991:347.

internet:

Note for guidance on the investigation of bioavailability and bioequivalence. CPMP/EWP/QWP/1401/98. London: EMEA, 2001: 3-11. Dostupné na: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/ewp/140198en.pdf. Dátum citácie:  23.09.2007.

seminárne práce 2017

Seminárne_práce 2017