Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Sylabus prednášok

Sylabus prednášok z Imunológie pre poslucháčov 2. roč. LFUK v šk. r. 2016/2017, smer Zubné lekárstvo

 

 

1., 20.2. 2017.  Úvod do štúdia imunológie. Formy imunity. Antigén.

(doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.)                                                 

·       Úvod do štúdia imunológie

·       Imunitný systém, definícia, štruktúra a funkcia

·       Vlastnosti špecifickej a nešpecifickej imunitnej odpovede

·       Orgány, tkanivá, bunky a molekuly imunitného systému – prehľad

·       Antigén, jeho charakteristika a vlastnosti

 

2., 27.2. 2017.  B-lymfocyty a protilátky, monoklonové a polyklonové protilátky.

(doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.)                                                                                                            

·       B-lymfocyty

·       Imunoglobulíny, štruktúra, triedy a podtriedy

·       Funkcia jednotlivých tried imunoglobulínov

·       Primárna a sekundárna protilátková odpoveď

·       Základy tvorby protilátok

·       Poruchy v tvorbe protilátok

 

3., 6.3. 2017.  Komplementový systém.

(doc. MUDr. M. Bucová, CSc.)                                                                    

·       Komplementový systém. Klasická, alternatívna a lektínová cesta aktivácie

·       Vazoaktívne a chemotaktické látky

·       Regulačné proteíny

·       Receptory pre jednotlivé zložky a fragmenty

·       Biologický význam komplementového systému

·       Poruchy komplementového systému

 

4., 13.3. 2017.  Fagocytóza. Vzorkové receptory. Zápal ako obranná reakcia.

(doc. MUDr. M. Bucová, CSc.)                                                                                                                                ·     Mečnikov a profesionálne fagocyty

·     Proces fagocytózy (chemotaxia, opsonizácia, ..., mechanizmy usmrcovania)

·     Molekulové vzory mikroorganizmov (PAMPs), alarmíny a DAMPs, ich rozpoznávanie (cez PRR)

·     Zápal – infekčný (sepsa) a neinfekčný.

 

5., 20.3. 2017.  Cytokíny I. Systémová zápal, sepsa, ťažká sepsa, septický šok.

(doc. MUDr. M. Bucová, CSc.)                                                                     

·     Všeobecné vlastnosti cytokínov, klasifikácia

·     Cytokíny regulujúce vrodenú imunitu

·     Cytokíny prozápalové, protizápalové a regulačné

·     Systémový zápal, sepsa, ťažká sepsa, septický šok

·     Chemokíny a rastové faktory

 

6., 27.3. 2017.  Cytokíny II. Polarizácia Th–lymfocytov. Rozvoj imunitnej odpovede.

(doc. MUDr. M. Bucová, CSc.)                                                              

·     Cytokíny adaptívnej imunity.

·     Cytokíny v polarizácii Th–lymfocytov

·     Rozvoj imunitnej odpovede. Fenomén imunologickej restrikcie.

·     Špecifická bunková a humorálna imunitná odpoveď

·     Th1, Th2, Th17 imunita, regulačné T-bunky.

 

7., 3.4. 2017.  HLA-komplex. Membránové molekuly. T-lymfocyty, NK- a NKT-bunky. Prezentácia proteínových antigénov.

(doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.)


·     Génová mapa HLA-komplexu, HLA-molekuly, biochemická štruktúra, distribúcia a dedičnosť

·     Biologický a medicínsky význam HLA-komplexu

·     Najdôležitejšie membránové molekuly a ich význam

·     T-lymfocytov, ich subpopulácie

·     NK-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

·     NKT-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

·     Endogénna a exogénna dráha prezentácie proteínových antigénov

 

8., 10.4. 2017.  Definícia hypersenzitívnych stavov, rozdelenie. Hypersenzitívne reakcie I. typu. Atopia a alergia

(doc. MUDr. M. Bucová, PhD.)                                                                                                                

·        1. typ hypersenzitívnych reakcií - patofyziológia

·        Atopia, alergia. Alergény

·        Mediátory alergických reakcií

·        Klinické prejavy alergie

·        Anafylaktický šok a non-IgE mediované pseudoalergie (anafylaktoidné reakcie). Histamínová intolerancia

·        Terapia alergií  a anafylaktického šoku

 

17.4. 2017.  Veľkonočné sviatky – neprednáša sa

 

9., 24.4. 2017.  Hypersenzitívne reakcie, II. – V. typ.

(doc. MUDr. M. Bucová, CSc.)                                                                                            

·        II. typ hypersenzitívnych reakcií. Liekové reakcie, potransfúzne reakcie, Rh-inkomopatibilita - prevencia

·        III. typ hypersenzitívnych reakcií. Sérová choroba, Arthusova reakcia

·        IV. typ hypersenzitívnych reakcií, kontaktná dermatitída a fotoalergická dermatitída

·        V. typ hypersenzitívnych reakcií (m. Graves a myasthenia gravis)

 

1.5. 2017.  Sviatok – neprednáša sa

 

10., 8.5. 2017.  Imunodeficientné stavy.

(doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.)                                                                                      

·        Všeobecné prejavy imunodeficiencií, výskyt, delenie

·        Vrodené imunodeficientné stavy.

·        Získané imunodeficientné stavy.

·        AIDS

·       Obranné mechanizmy v boji proti intracelulárne parazitujúcim mikroorganizmom, vírusom, plesniam a extracelulárne parazitujúcim mikroorganizmom a parazitom

 

11., 15.5. 2017.  Mechanizmy vedúce k rozvoju autoimunity. Prejavy autoimunity v dutine ústnej. Autozápalové choroby.

(prof. MUDr. M. Buc, DrSc.)

·        Centrálna a periférna tolerancia.

·        Autoimunita fyziologická a poškodzujúca

·        Patogenetické mechanizmy autoimunitných procesov, úloha antigénu

·        Orgánovo špecifické a nešpecifické autoimunitné poruchy

·        Genetická predispozícia k rozvoju autoimunitných procesov

·        Prejavy autoimunity v dutine ústnej

·        Autozápalové choroby

 

12., 22.5. 2017. Očkovanie. Imunitné mechanizmy v dutine ústnej. Nádory a imunita.

(doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.)                                                                                 

·       Očkovanie. Aktívna a pasívna imunizácia. Povinné očkovanie

·       Imunitné mechanizmy v dutine ústnej

·       Prejavy porúch imunity v dutine ústnej

·       Efektorové mechanizmy v boji s malígnymi bunkam

·       Metastatický proces

·       Imunodiagnostika a imunoterapia nádorov

 

Bratislava, 4.2. 2017

 

                                                         Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.                  

                                                                 prednostka ústavu

 

                                              

Prednášky sa konajú v Malej posluchárni NTÚ LF UK v pondelok od 9:30 – 11:20 h.

 

Sylabus praktických cvičení

Sylabus praktických cvičení z imunológie, Zubné lekárstvo II. ročník, letný semester - 2016/2017

 

 

 

1. praktické cvičenie (27. 02. – 03. 03. 2017)

Metódy na dôkaz reakcie antigénu s protilátkou a ich využitie v diagnostike.

Sérologické reakcie - ich princíp a klinické využitie. Odber a zasielanie materiálu. Aglutinácia a precipitácia. Imunodifúzne metódy. Imunoelektroforetické metódy. Turbidimetria, nefelometria.

Úlohy:

·        Aglutinačná reakcia - vyšetrenie krvných skupín ABO- a Rh-faktoru

·        Vyšetrenie protilátok proti T. pallidum pasívnou hemaglutináciou  

·        Imunodifúzne techniky - demonštrácia preparátov

.        Kazuistika : titer séra (IgG, IgM, IgA) – príklady na vyhodnotenie výsledkov.

Zodpovední: Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD., B. Faragová, E. Jankelová

  

 

2. praktické cvičenie  (06. 03. – 10. 03. 2017)

Moderné sérologické vyšetrovacie metódy. Laboratórna diagnostika AIDS.

Imunofluorescenčné metódy. Moderné sérologické vyšetrovacie metódy - ELISA, EIA, RIA. Imunopijakovacie techniky (dot-blot, Westernblot). Algoritmus dôkazu HIV-pozitívnej vzorky.

Úlohy:

·        ELISA – demonštrácia mikrotitračných platní a výsledkov ELISA

·        ELISA - tehotenský rýchlotest, dôkaz Helicobacter pylori

Zodpovední: Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD., B. Faragová, E. Jankelová

  

 

3. praktické cvičenie  (13. 03. – 17. 03. 2017)

Metódy na stanovenie humorálnej zložky vrodenej (nešpecifickej) imunity.

Metódy na vyšetrenie zložiek komplementu. Stanovenie aktivity celkového komplementu (CH50). Komplement viažuca reakcia (KVR). Laboratórna diagnostika proteínov akútnej zápalovej fázy. Diagnostické rýchlotesty na vyšetrenie CRP.

Úlohy:

·        Získanie séra a plazmy

·        Stanovenie aktivity celkového komplementu mikrometódou - demonštrácia

·        Stanovenie koncentrácie CRP z kapilárnej krvi refraktometriou - NycoCard®

.        Kazuistika: hereditárny angioedém

Zodpovední: MUDr. Z. Párnická, PhD., B. Faragová, E. Jankelová

 

 

4. praktické cvičenie: (20. 03. – 24. 03. 2017)

Metódy na stanovenie bunkovej zložky vrodenej (nešpecifickej) imunity.

Metódy vyšetrenia počtu a funkcie fagocytov. Stanovenie fagocytovej a mikrobicídnej schopnosti neutrofilov. Test na vyšetrenie metabolickej aktivácie a chemotaxie fagocytov. Stanovenie cytotoxickej aktivity NK- buniek.

Úlohy:

·        Izolácia leukocytov pomocou roztoku 6 % dextranu

·        Určenie fagocytovej aktivity a fagocytového indexu - odčítanie náteru

·        Vyhodnotenie kandidacídnej schopnosti neutrofilov

·        Demonštrácia platne a protokolov INT-testu a demonštrácia vyšetrenia chemotaxie neutrofilov

.        Kazuistika – chronická granulomatózna choroba

·        ZÁPOČTOVÝ TEST č. 1

Zodpovední: MUDr. J. Javor, PhD., B. Faragová, E. Jankelová

 

 

5. praktické cvičenie  (27. 03. – 31. 03. 2017)

Metódy na posúdenie stavu adaptívnej (špecifickej) bunkovej a humorálnej imunity.

Vyšetrenie hladín protilátok. Imunofenotypizácia subpopulácii lymfocytov (FACS). Izolácia lymfocytov a magnetická izolácia subpopulácii T-lymfocytov. Test blastickej transformácie lymfocytov - LTT. Kožné testy na zistenie špecifickej bunkovej imunity.

Úlohy:

·        Izolácia lymfocytov gradientovou centrifugáciou

·        Stanovenie počtu lymfocytov

·        Demonštrácia výsledkov z prietokovej cytometrie a protokoly z LTT

Zodpovední:  MUDr. M. Suchánková, PhD., M. Piatková, E. Jankelová

 

 

! POZOR:  03. 04. – 07. 04. 2017 - praktická výučba neprebieha!

(Konferencia „Martinské dni imunológie“)

 

 

6. praktické cvičenie  (10. 04. – 12. 04. 2017; 20.04. - 21.04. 2017)

Metódy transplantačnej imunológie.

Určovanie HLA-aliel molekulárno - biologickými metódami. Sérologické určovanie antigénov HLA prvej a druhej triedy (mikrolymfocytotoxický test). Určenie biologickej príbuznosti celulárnymi technikami (MLC test).

Úlohy:  

·        Určovanie HLA-aliel (PCR-SSP) - výučbové video

Zodpovední:  MUDr. J. Javor, PhD., M. Piatková, E. Jankelová

 

 

7. praktické cvičenie (24. 04. – 28. 04. 2017)

Diagnostika alergických chorôb.

Alergény, prejavy alergických chorôb. Alergologická anamnéza. Kožné testy na zisťovanie alergie. Laboratórna diagnostika alergických chorôb. Vyšetrenie celkového a alergénovo-špecifického IgE (RIST, RAST, CAP-systém).

Úlohy:

·        Zisťovanie alergie rýchlymi metódami  (EPIGNOST) - demonštrácia

·        Adrenalínové pero (Jext) - demonštrácia

·        Diagnostické súpravy na vyšetrenie alergie - demonštrácia

Zodpovední: MUDr. Z. Párnická, PhD., E. Jankelová, M. Piatková  

 

 

8. praktické cvičenie (02. 05. – 05. 05. 2017)

Imunodiagnostika autoimunitných chorôb.

Prehľad najčastejších autoimunitných chorôb. Určovanie autoprotilátok: nepriama imunofluorescencia, ELISA. Určovanie cirkulujúcich imunokomplexov (CIK). Význam vyšetrenia pomeru CD4/CD8, HLA-molekúl/aliel a cytokínov pri niektorých autoimunitných chorobách.

Úlohy:

·        Dôkaz reumatoidného faktora latexovou aglutináciou

.        Kazuistika

Zodpovední:  Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD., E. Jankelová, M. Piatková

 

 

9. praktické cvičenie (09. 05. – 12. 05. 2017)

Imunitný profil jedinca - orientačné a špecializované imunologické vyšetrenia.

Význam vyšetrenie počtu leukocytov, diferenciálneho krvného obrazu, zápalových markerov. Vyšetrenie nešpecifickej bunkovej a humorálnej imunity a špecifickej imunity. Kazuistiky.

· ZÁPOČTOVÝ TEST č. 2

Zodpovední:  MUDr. Z. Párnická, PhD., B. Faragová, E. Jankelová

 

 

Praktické cvičenia prebiehajú v miestnostiach č. 106 a č. 105 na Moskovskej 2. 

   

 

MUDr. Zuzana Párnická, PhD.                              Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

 zodpovedná za praktické cvičenia                                            prednostka ústavu   

Študijná literatúra

Povinná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia pre študentov zubného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského 2010, 336 s.

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Odporúčaná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Veda 2012, 832 s.

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, 597 s.

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: Veda 2005, 492 s.

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s