Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Oznam (3.2.2017) dotazy ku skúške

Akékoľvek dotazy týkajúce sa skúšky adresujte

 

na pani Ľubicu Hillovú

 

alebo 

 

na tajomníka ústavu a zástupcu prednostky MUDr. Hishama El Falougiho, PhD.

 

nie na sekretariát ústavu!

Podmienky pre získanie kreditov

 

 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO


PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V ZIMNOM SEMESTRI – Anatómia 1


1.      Aktívna účasť na všetkých praktických cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 2 testov:

        a.       Kosti a spojenia chrbtice, hrudníka, hornej končatiny a dolnej končatiny

        b.      Kosti a spojenia lebky

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.       Študent, ktorý nedosiahne 80% má právo na dva opravné termíny z každého testu

5.      Opravné testy budú určené v priebehu semestra

6.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na praktických cvičeniach

 7.      Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje a zapisuje zápočet po ukončení výučby  pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

 

 

PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V LETNOM SEMESTRI – Anatómia 2


1.      Aktívna účasť na všetkých praktických a pitevných cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 2 testov:

        a.       Zo svalov a topografickoanatomických oblastí

        b.      Zo všetkých štruktúr, orgánov a priestorov hrudníka a brucha

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.      Teoretická skúška zo všetkých štruktúr, orgánov a priestorov hrudníka a brucha (predpitevný pohovor)

5.      Praktická skúška zo všetkých štruktúr, orgánov a priestorov hrudníka a brucha

6.      Študent, ktorý nedosiahne 80 % z testu alebo neuspeje na praktickej skúške má právo na dva opravné termíny z každej formy

7.      Opravné termíny budú určené v priebehu semestra

8.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na praktických a pitevných cvičeniach

9.      Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje a zapisuje zápočet po ukončení výučby  pedagóg, ktorý viedol pitevné cvičenia

 

PODMIENKY NA ZÍSKANIE KREDITOV Z ANATÓMIE V ZIMNOM SEMESTRI 2. ročník – Anatómia 3

1.      Aktívna účasť na všetkých praktických a pitevných cvičeniach

2.      Úspešné napísanie 1 testu:

        a.       Anatomicko - topografické oblasti, cievy a nervy hlavy a krku, hornej a dolnej končatiny

3.      Test sa považuje za úspešne absolvovaný v prípade, že študent dosiahne minimálne 80 % správnych odpovedí

4.      Praktická skúška:

        a.       Anatomicko - topografické oblasti, cievy a nervy hlavy a krku, hornej a dolnej končatiny

        b.      Centrálna nervová sústava

5.      Študent, ktorý nedosiahne 80% z testu alebo neuspeje na praktickej skúške má právo na dva opravné termíny z každej formy

6.      Opravné testy a skúšanie budú určené v priebehu semestra

7.      Do výsledného hodnotenia sa započítavajú aj známky z priebežného hodnotenia na pitevných a praktických cvičeniach

8.      Kredity  udeľuje  skúšajúci pri záverečnej skúške

 

 

Záverečná skúška z ANATÓMIE

sa skladá z:

a.     PRAKTICKÁ ČASŤ

b.     TEST

c.     ÚSTNA ČASŤ

1.      Študent musí úspešne absolvovať praktickú časť a test pred absolvovaním ústnej časti skúšky.

2.      V prípade opakovania záverečnej skúšky je študent povinný opakovať len neúspešnú časť skúšky.

 

 

Výsledky testov

 

 

 

Tabuľka hodnotenia testov v zimnom a letnom semestri 2017/18 (testy pre odbor zubné lekárstvo a testy pre odbor všeobecné lekárstvo (pitevné testy periférne nervy a cievy a testy z CNS) - minimálna hranica pre splnenie je 80%

 

pln.poč.

100

A

100 - 96

B

95 - 92

C

91 - 88

D

87 - 84

E

83 - 80

Fx

79 - 0

  

pln.poč.

200

A

200 - 192

B

191 - 184

C

183 - 176

D

175 - 168

E

167 - 160

Fx

159 - 0