Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

6. ročník

Predštátnicová prax

Trvanie predštátnicovej praxe je od 7:30 do 15:30 hod. Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Počas predštátnicovej praxe musia medici absolvovať 5 nočných služieb.

Každý utorok a štvrtok od 12:00 do 13:50 sú výberové prednášky z internej medicíny pre VI. ročník v posluchárni I. Internej kliniky LFUK, UNB - Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova ul. Účasť na seminároch je povinná.

Väčšinu času má študent stráviť aktívnou prácou na oddelení. Robí vizitu u svojich pacientov vo funkcii mladšieho sekundárneho lekára, pomáha lekárom a sestrám pri príjme pacientov na oddelenie a pri rôznych vyšetreniach.Študent je povinný denne sledovať pacientov, ktorých má na starosti. Má o nich viesť vlastné záznamy do chorobopisu a vždy, keď je to možné, sprevádzať pacienta na vyšetrenia, ktoré má ordinované (napr. EKG, röntgen, usg, gastro atď.). Samozrejmosťou je účasť študentov na veľkej vizite, kde majú referovať o výsledkoch a priebehu choroby u svojich pacientov.

Počas predštátnicovej praxe vypracuje každý študent podrobný "Štátnicový chorobopis" u pacienta, ktorého sledoval. Chorobopis sa má skladať z podrobnej anamnézy, výsledkov fyzikálneho vyšetrenia, výsledkov laboratórnych vyšetrení, podrobnej diskusie a diferenciálnej diagnózy prípadu. Dôležité body správy budú ústne prezentované formou seminára s následnou diskusiou s asistentami kliniky.

Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie predštátnicovej praxe, aktivita pri kontakte s pacientmi, preukázanie nevyhnutných vedomostí a zručnosti pri ich vyšetrení a tiež úspešná obhajoba referovaného prípadu.

Sylabus predmetu INTERNÁ MEDICÍNA 6:

Pobyt na ambulancii, oboznámenie sa s prácou ambulantného lekára, osvojenie si postupov pri riešení urgentných stavov a naliehavých situácií. Pobyt na onkologickom, hematologicko-transfuziologickom pracovisku. Oboznámenie sa s chodom práce na jednotke intenzívnej starostlivosti - kardiopulmonálna resuscitácia, defibrilácia. Praktická činnosť v rozsahu praxe sekundárneho lekára - účasť na rannej porade, vizita pri lôžku pacientov, referovanie na veľkej vizite, vedenie dokumentácie, návrh diagnostických a liečebných postupov, epikrízy pacientov a diferenciálno-diagnostické rozbory. Prehĺbenie propedeutických vyšetrovacích metód a ich využitie pri tvorbe diagnózy. Hodnotenie výsledkov pomocných vyšetrení. Zdokonalenie sa v diagnostických a štandardných liečebných postupoch vo vnútornom lekárstve. Oboznámenie sa so všetkými štandardnými dostupnými neinvazívnymi metódami používanými v internej medicíne. Predoperačné vyšetrenie a hodnotenie operačného rizika. Samostatné hodnotenie RTG snímok (hrudník, žalúdok, natívna snímka brucha, urografia, cholecystografia, irigografia). Samostatné hodnotenie EKG. Cievkovanie močového mechúra. Odbery biologického materiálu. Venepunkcie, podávanie injekcií a infúzií. Abdominálna punkcia. Pleurálna punkcia a vyšetrenie punktátu. Asistovanie pri rôznych diagnostických a terapeutických výkonoch.

Semináre:

Šok a hypotenzia. Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika. Vyšetrovacie metódy v kardiológii. Preventívna kardiológia. Srdcové zlyhávanie. Ochorenia periférnych ciev. Zásady hemoterapie. Transplantácia kostnej drene. Poruchy hemostázy. Respiračná insuficiencia. Akútne stavy v gastroenterológii. Diferenciálna diagnostika hnačiek. Hepatálna insuficiencia. Akútne stavy v endokrinológii. Osteoporóza. Novinky v reumatológii. Renálna insuficiencia. Zásady liečby diabetes mellitus a akútnych komplikácií DM. Zásady liečby antibiotikami. Poruchy vedomia. Intoxikácie.

Otázky na štátnu skúšku z internej medicíny

Komisie a termíny pre ŠS z internej medicíny 2017/18

Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku

Študenti 6. ročníka sú povinní si vytlačiť a vyplniť tlačivo "Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku", ktoré dajú potvrdiť zodpovedným pedagógom na jednotlivých klinikách, kde stáž absolvovali.

Jednotlivé položky na potvrdenie:

  • Interná klinika - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pre daného študenta
  • Onkologická klinika - potvrdí I. onkologická klinika LFUK po absolvovaní povinných 3 stáží
  • Klinika hematológie a transfuziológie - potvrdí KHaT LFUK po absolvovaní povinných 3 stáží
  • 5 nočných služieb - potvrdí prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár), na ktorej prebieha predštátnicová prax pri daného študenta
  • Semináre - potvrdí V. interná klinika LFUK na poslednom seminári

Vyplnené tlačivo študenti odovzdajú na klinike, kde budú mať štátnu skúšku.

Absolvovanie stáží a povinných seminárov je jednou z podmienok pripustenia k štátnej skúške.

Tlačivo 

Povinné semináre z internej medicíny

Stáže na HEMATOLÓGII

Stáže na ONKOLÓGII