Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

4. ročník

Zimný semester 2017/18

Gestorská klinika pre výučbu "Internej medicíny 2" pre 4. ročníka VL v zimnom semestri 2017/18 je V. interná klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava.

Gestor výučby: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP.

 

Prednášky a stáže

Prednášky z "Internej medicíny 2" prebiehajú vo Viacúčelovej sále Nemocnice Ružinov (prízemie, vpravo od vrátnice). Rozpis prednášok je uvedený na webovej stránke V. internej kliniky LFUK.

Rozpis stáží s náplňou ako aj rozpisom vyučujúcich je uvedený na webových stránkach kliník, na ktorých výučba prebieha.

Hodnotenie:

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu. Testové preskúšanie (zápočtový test) zrealizujú kliniky, na ktorých výučba prebieha a to v dvoch možných termínoch:
1. na poslednej stáži danej študijnej skupiny alebo
2. v zápočtovom týždni či počas skúškového obdobia
O termíne má právo rozhodnúť prednosta kliniky, na ktorej výučba prebieha. Termíny zverejní prednosta príslušnej kliniky v systéme AIS a na webovej stránke kliniky. Prihlasovanie na testové preskúšanie je cez systém AIS2.

NÁPLŇ STÁŽÍ z Internej medicíny 2

Náplňou výučby v zimnom semestri je pneumológia, gastroenterológia a hepatológia.

Študenti si majú osvojiť teoretické znalosti a praktické zručnosti pri diagnostike a liečbe základných chorobných jednotiek v pneumológii, gastroenterológii a hepatológii. Pochopiť patofyziologickú podstatu ochorení. Získať poznatky pre diferenciálno-diagnostickú úvahu. 

Stáže: 
  1. Vyšetrenie pacienta s ochorením dýchacieho systému. Klinický pohľad na zápaly a nádory priedušiek a pľúc, absces pľúc. Chronická obštrukčná choroba pľúc z pohľadu klinika. Pleurálna punkcia. 
  2. Súhrnné vyšetrenie a spracovanie dokumentácie u pacienta s ochorením respiračného systému, vrátane návrhu a hodnotenia relevantných pomocných vyšetrení.
  3. Symptómy a syndrómy v gastroenterológii. Základy fyzikálneho vyšetrenia pacienta s ochorením GIT. Fyzikálne vyšetrenie brucha. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy v gastroenterológii (USG vyšetrenie abdomenu, irigografia, enteroklýza, CT, NMR). Pomocné laboratórne vyšetrovacie metódy v gastroenterológii s dôrazom na hematologické a biochemické testy. Punkcia ascitu.
  4. Akútne stavy (komplikácie) v gastroenterológii s ťažiskom na akútne krvácanie. Endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu. 
  5. Hepatológia – ochorenia pečene, ich patogenéza, diagnostika, základné terapeutické princípy. Biopsia pečene.
  6. Súhrnné vyšetrenie a spracovanie dokumentácie u pacienta s ochorením gastrointestinálneho traktu, vrátane návrhu relevantných pomocných vyšetrení. 

Zápočtový test sa píše v termíne,ktorý určí prednosta kliniky, kde výučba prebieha (ak nie je garantom alebo gestorom určené inak).