Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Gastroenterológia - špecializačné štúdium

Gastroenterológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu.
Gastroenterológia tvorí jednotnú sústavu s internistickými odbormi, s ktorými má spoločný základ a spoločný kmeň špecializačného štúdia.
Špecializačné štúdium trvá päť rokov a šesť mesiacov. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

V. interná klinika LFUK a UNB je akreditovaným pracoviskom LFUK pre špecializačný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore GASTROENTEROLÓGIA.

Odborný garant: Doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lektorský zbor pre teoretickú časť

Doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava

Prof. MUDr. Viera Kupčová, PhD.
III. interná klinika LFUK a UN Bratislava

Prof. MUDr. Peter Labaš, PhD.
I. chirurgická klinika LFUK a UN Bratislava

Prof. MUDr. Peter Mĺkvy, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava

Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Neštátne zdravotnícke zariadenie Bratislava

Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.
I. interná klinika LFUK a UN Bratislava

MUDr. Martin Huorka, CSc.
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava

Lektorský zbor pre praktickú časť

Doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava

Doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc.
Neštátne zdravotnícke zariadenie Bratislava

Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava

MUDr. Miloš Greguš, CSc.
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava

MUDr. Jana Ošvaldová
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava

MUDr. Jozef Tóth
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava

MUDr. Milan Vyskočil, PhD.
I. interná klinika LFUK a UN Bratislava

Komisia pre špecializačnú skúšku

Predseda komisie:

Doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
 

Členovia komisie:

Prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
Prof. MUDr. Peter Mĺkvy, CSc.
Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.
MUDr. Martin Huorka, CSc.