Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. 

Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa). Záverečnú prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanovuje vnútorný predpis Univerzity Komenského vydaný rektorom.

Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.
Ak vedúci záverečnej práce alebo oponent nie sú členmi skúšobnej komisie, sú prizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú právo sa vyjadriť.

Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s tým súhlasí dekan, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. V prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany.

Študent odovzdáva záverečnú prácu Akademickej knižnici UK v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej sprístupnenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje vnútorný predpis UK vydaný rektorom.

Zmena od akademického roka 2017/18

Na základe materiálu schváleného vo Vedení LF UK a v senáte LF UK sa od akademického roka 2017/18 mení termín odovzdania a obhajoby diplomovej práce nasledovne:

Termín odovzdania diplomovej práce: do 30.9.2017

Termín obhajoby diplomovej práce: posledný októbrový a prvé dva novembrové týždne príslušného akademického roku.

Diplomovú prácu je študent povinný vypracovať v priebehu 4. a 5. ročníka, pretože obhajoba bude na začiatku 6. ročníka. Uvedené zmeny sa týkajú študentov všeobecného lekárstva, ktorí sú v akademickom roku 2015/16 vo 4. ročníku.

 

Informácie týkajúce administrácie všetkých diplomových prác na LFUK

Zmena témy diplomovej práce bude možná len do konca zimného semestra akademického roka, v ktorom je študent zapísaný v 5. ročníku. O zmenu musí študent požiadať písomne.

Vzhľadom k tomu, že do dokladov o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) sa dáta ťahajú zo systému AIS, je mimoriadne dôležité, aby boli témy diplomových prác napísané správne: 

  • témy DP sa píšu bez bodky aj v slovenskom aj v anglickom jazyku
  • témy DP v anglickom jazyku sa píšu s veľkým začiatočným písmenom vo všetkých plnohodnotne významových slovách, okrem spojok a predložiek, ktoré sa píšu s malým začiatočným písmenom

Zadanie témy diplomovej práce v AISe, názov odovzdávanej diplomovej práce a vytlačené zadanie diplomovej práce (ktoré je povinnou súčasťou diplomovej práce) musia byť IDENTICKÉ!

Komisia pre obhajobu záverečných diplomových prác

Predseda komisie:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Členovia komisie:

doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
Odb. as. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Odovzdanie diplomovej práce - 30.09.2017

Odovzdanie práce do 30.09.2017

Termín odovzdania DP je v súlade s platným harmonogramom štúdia. Študent odovzdá dva exempláre diplomovej práce v tlačenej pevne zviazanej forme na kliniku vedúcemu práce. Na pracovisku sa po obhajobe uchováva jeden exemplár DP.

V rovnakom termíne je študent povinný zaslať elektronickú verziu svojej práce do systému AIS2. Po tomto termíne nebude možné vložiť diplomovú prácu do AISu! Formát záverečnej práce musí byť PDF (návod na prevod textu do PDF) vrátane príslušných príloh, ak ich práca obsahuje. Súbor nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text. (Pred odoslaním otestujte svoju prácu prostredníctvom testera prevodu na text - návod)

  • Návod na poslanie práce cez AIS
  • Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.
  • Prácu označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia a že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy.
  • Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x!!!
  • Po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality a nie je možné ju vložiť druhýkrát.

Pred vložením DP do AIS2 je nutné, aby vedúci DP potvrdil finálnu verziu práce a dal súhlas na jej odovzdanie.

Diplomová práca musí byť do AIS2 vložená minimálne 21 kalendárnych dní, avšak maximálne 90 kalendárnych dní, pred termínom obhajoby.