Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHOTERAPIA (PVP)

Názov predmetu: Psychoterapia

Cieľová skupina: študenti 4. a 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo (povinne voliteľný predmet)

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 24/0 S (2 kredity)

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. – 14. týždeň letného semestra, vo štvrtok od 17:30 do 19:20

Prednášková miestnosť: poslucháreň Psychiatrickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod H).

 

DátumTémaPrednášajúci
9.3.2017Úvod do psychoterapie, mechanizmy, podmienky pre psychoterapiu indikácie, kontraindikácie, vedľajšie  účinky psychoterapie. Výskum a etika v psychoterapiidoc. MUDr. T. Čaplová, CSc.
16.3.2017Prehľad základných psychoterapeutických smerov a škôl, vzťah „škola“ a „metóda“.doc. MUDr. T. Čaplová, CSc.
23.3.2017Psychoanalytická, dynamická psychoterapia, humanistická psychoterapia – zásady, možnosti využitia v praxidoc. MUDr. T. Čaplová, CSc.
30.3.2017Sugestívna psychoterapia – zásady, metódy, možnosti využitia v praxidoc. MUDr. T. Čaplová, CSc.
6.4.2017Kognitívna a kognitívno-behaviorálna psychoterapia – zásady, metódy a možnosti využitia v praxiMUDr. L. Žlnayová, PhD.
13.4.2017Psychoterapia relaxačná, abreaktívna a imaginatívna – zásady, možnosti využitia v praxidoc. MUDr. T. Čaplová, CSc.
20.4.2017Skupinová psychoterapia - zásady, metódy, možnosti využitia v praxiMUDr. L. Žlnayová, PhD.
27.4.2017Reakcie na stres, zásady krízovej intervencieMgr. M. Zimányiová
4.5.2017Psychoterapia látkových a nelátkových závislostídoc. MUDr. T. Čaplová, CSc.
11.5.2017Psychoterapia psychotických porúchMUDr. D. Krajčovičová, PhD.
18.5.2017Využitie psychoterapeutických metód v praxi – kazuistiky doc. MUDr. T. Čaplová, CSc.
25.5.2017Konzultáciedoc. MUDr. T. Čaplová, CSc.

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x   Žucha, I. – Čaplová, T.: Propedeutika medicínskej psychoterapie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. 110 s. ISBN 80-223-1376-9

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Praha: Grada, 2010.

Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2000.

Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

Konanie písomného testu: v deň termínu  skúšky o 08:00 alebo12:30 (pozri v AIS)

Miesto konania písomnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Konanie ústnej časti skúšky: v zvolený termín o cca 09:00 alebo o cca 13:30 (pozri v AIS)

Miesto konania ústnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.