Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PSYCHIATRIA 1 (VL-4)

Názov predmetu: Psychiatria 1

Cieľová skupina: študenti 4. ročníka programu všeobecné lekárstvo

Časový priebeh výučby: letný semester

Rozsah predmetu: 24/25 HK (2 kredity)

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. – 14. týždeň, v stredu od 16:30 do 18:20

Prednášková miestnosť: poslucháreň 1. chirurgickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13).

 

DátumTémaPrednášajúci
8.3.2017Úvod do všeobecnej psychiatrie. História psychiatrie, antipsychiatria. Základné pojmy v psychiatriiprof. MUDr. J. Pečeňák, CSc.
15.3.2017Všeobecná psychopatológia: poruchy vnímania, pozornosti, pamäti, mysleniaMUDr. Ľ. Izáková, PhD.
22.3.2017Všeobecná psychopatológia: poruchy pudov, emotivity, vôle, konaniaMUDr. M. Králová, CSc.
29.3.2017Všeobecná psychopatológia: poruchy vedomia, intelektuMUDr. Ľ. Izáková, PhD.
5.4.2017Všeobecná psychopatológia: poruchy psychomotoriky, osobnostiMUDr. M. Králová, CSc.
12.4.2017Prehľad vyšetrovacích metód v psychiatrii (okrem psychodiagnostiky)prof. MUDr. J. Pečeňák, CSc.
19.4.2017PsychodiagnostikaMgr. M. Zimányiová
26.4.2017Prehľad terapeutických metód  v psychiatrii (okrem psychoterapie a psychofarmakoterapie)prof. MUDr. J. Pečeňák, CSc.
3.5.2017Psychofarmakoterapiaprof. MUDr. J. Pečeňák, CSc.
10.5.2017Psychoterapiadoc. MUDr. T. Čaplová, CSc.
17.5.2017Úvod do špeciálnej psychiatrie, klasifikácia, syndromológiadoc. MUDr. V. Kořínková, CSc.
24.5.2017Epidemiológia, príčiny, predpokladaná patogenéza psychických porúchdoc. MUDr. V. Kořínková, CSc.

 

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

 

Témy č. 1 až 4 (08:30 – 13:20) absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Tému č. 5 (08:30 – 13:20) absolvujú študenti na Klinike detskej psychiatrie (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

Jednotlivé cvičenia sú tematicky odlišné a súčasne vzájomne nadväzujúce. Preto je dôležité, aby ich poslucháč absolvoval so svojou študijnou skupinou.

 

ČísloTéma
1

Úvod a organizácia výučby psychiatrie

Predstavenie Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB

Subšpecializácie v psychiatrii

Obsah všeobecnej a špeciálnej psychiatrie

Odporúčaná literatúra,   internetové zdroje odborných  informácií

Základy psychiatrickej terminológie a klasifikácie psychických porúch:

Vysvetlenie pojmov používaných v psychiatrii

Typy psychických porúch

Princípy klasifikácie podľa MKCH-10 a DSM IV-R

Psychiatrická starostlivosť

Súvisiace medicínske a nemedicínske disciplíny

Právne otázky v psychiatrii

Hospitalizácia  so súhlasom a bez súhlasu pacienta

Klinická dokumentácia

Ambulantná

Lôžková

2

Psychiatrické vyšetrenie

Vysvetlenie návodu na psychiatrické vyšetrenie, vedenia klinického rozhovoru, identifikácia symptómov

Ukážky štandardizovaných posudzovacích škál M.I.N.I., CGI, SMMSE, MADRS, BPRS, CAGE

Využitie psychologických metód pri vyšetrení

Špeciálne vyšetrovacie metódy – spolupráca s inými  medicínskymi odbormi

Laboratórne vyšetrenie, EEG, zobrazovacie metódy

  Asistované vyšetrenie pacienta (na oddelení alebo prípadu  z videozáznamu).

3

Úvod do psychofarmakoterapie

Prehľad psychopatológie I (str. 57 – 78 Vš. psychiatria, vyžaduje sa domáca príprava)

Ukážka (alebo video): elektrokonvulzívna liečba

Prehľad biologických liečebných metód v psychiatrii

  Vyšetrenie pacienta študentmi (na oddelení alebo hodnotenie z videozáznamu).

4

Prehľad psychopatológie II (str. 79 – 98 Vš. psychiatria, vyžaduje sa domácia príprava)

Nebiologické liečebné metódy v psychiatrii: psychoterapia, rehabilitácia, psychoedukácia v psychiatrii. Ukážka ergoterapie v dennom santóriu.

   Vyšetrenie pacienta študentmi (na oddelení alebo hodnotenie z videozáznamu), demonštrácia pacientov.
5

Úvod a prehľad detskej a dorastovej psychiatrie. Odporúčaná literatúra. Postavenie detskej a dorastovej psychiatrie na Slovensku.

Špecifiká psychiatrického vyšetrenia v detskom a dorastovom veku, vývinové aspekty

Prehľad terapeutických metód, a zásady 1. pomoci v pedopsychiatrii.

Súhrnne vybrané psychické poruchy u detí a adolescentov (prvá časť): ADHD (Hyperkinetická porucha), Poruchy správania, Obsedantne-kompulzívna porucha, Separačná úzkostná porucha, Panická porucha, Tiková porucha, Poruchy výživy, Neorganická enuréza a enkopréza.

   Asistované vyšetrenie a demonštrácia pacientov (na oddelení alebo z videozáznamu).

 

Pedagógovia:

Téma č. 1 – 4: prof. MUDr. J. Pečeňák, CSc., doc. MUDr. T. Čaplová, CSc., doc. MUDr. V. Koříková, CSc., PhDr. M. Hajdúk, PhD., MUDr. Ľ. Izáková, PhD., MUDr. P. Janík, PhD., MUDr. M. Králová, CSc., MUDr. D. Krajčovičová, PhD., MUDr. M. Matisová, MUDr. V. Segeda, MUDr. M. Turček, PhD.

Téma č. 5: MUDr. Z. Matzová, PhD., MUDr. J. Trebatická, PhD.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Priebežná kontrola štúdia: Na každom cvičení sa priebežne kontroluje znalosť látky z programu aktuálneho praktika.

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x   Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

x   Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí

Konanie písomného testu: o 08:00 alebo12:30 (pozri v AIS)

Miesto konania písomného testu: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

Podmienkou získania zápočtu je úspešné absolvovanie písomného testu. Podmienkou účasti na písomnom teste je úplná prezencia na praktikách.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.