Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA & KOMUNIKÁCIA (VL-3)

 

Názov predmetu: Lekárska psychológia a komunikácia s pacientom

Cieľová skupina: študenti 3. ročníka programu všeobecné lekárstvo

Časový priebeh výučby: zimný semester

Rozsah predmetu: 12/12S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 2. – 7. týždeň zimného semestra, v utorok od 16:30 do 18:20

Prednášková miestnosť: poslucháreň Psychiatrickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13)

DátumTémaPrednášajúci
26.09.2017Základné pojmy lekárskej psychológie. Úlohy lekárskej psychológie v sústave medicínskych vied. Základné metódy a problémy lekárskej psychológie  Štruktúra psychiky dospelého človeka. Pozornosť, pudy, emócie, vôľové procesy, konanie. Kognitívne funkcie: vnímanie, myslenie, pamäť, intelekt.doc.PhDr.E.Morovicsová,PhD.,MPH
03.10.2017Osobnosť - typológia, mechanizmy osobnosti a ich význam v spracovaní a prežívaním choroby. Analýza faktorov ovplyvňujúcich spracovanie a prežívanie choroby.doc.PhDr.E.Morovicsová,PhD.,MPH
10.10.2017Psychológia zdravotníckeho prostredia. Základy ošetrovania chorých.doc.PhDr.E.Morovicsová,PhD.,MPH
17.10.2017Vývojová psychológia, vývojové etapy, psychické krízy.doc.PhDr.E.Morovicsová,PhD.,MPH
24.10.2017Všeobecné aspekty komunikácie a komunikačného procesu, formy sociálnej komunikácie. Empatia, asertivita, evalvácia a devalvácia v komunikácii.doc.PhDr.E.Morovicsová,PhD.,MPH
31.10.2017Komunikácia v medicíne.doc.PhDr.E.Morovicsová,PhD.,MPH

 

 

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Podrobné termíny praktických cvičení pre jednotlivé študijné skupiny viď ROZVRH.

 

Téma č. 1: 08:30 – 13:20

Téma č. 2: 08:30 – 10:10 alebo 10:30 – 12:10 (bližšie vyznačené v rozvrhu)

Témy č.1 a 2 absolvujú študenti v pedagogických miestnostiach Psychiatrickej kliniky (Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

Téma č. 3: 08:30 – 13:20

Tému č. 3 absolvujú študenti v pedagogickej miestnosti na Klinike detskej psychiatrie (Limbová 1, 7. poschodie). Tieto cvičenia sú vyznačené v rozvrhu §.

 

ČísloTéma
1

Psychológia chorého: prežívanie a spracovanie choroby, typy spracovania (realistický, rezignačný, hypochondrický, patofilný), prežívanie choroby v čase, chronická choroba a možné povahové zmeny. Demonštrácie postojov pacienta k chorobe a k liečbe. Psychológia vyšetrenia: terapeutický vzťah, problematika spolupráce/nespolupráce pacienta pri vyšetrení, možné príčiny a možnosti zvládania nespolupráce, príprava pacienta pred náročnejším vyšetrením, „dozrievanie“ diagnózy. Psychológia liečby: terapeutická aliancia, prenos a protiprenos, nespolupráca pri liečbe, možné príčiny a možnosti ovplyvnenia, zásady psychoedukácie, špecifický a nešpecifický účinok terapie, placebo efekt. Demonštrácia postojov pacienta k liečbe, možnosti hodnotenia liečby lekárom/pacientom.

2

Nácvik základov komunikácie: sociálna percepcia, interakcia a komunikácia v klinickej praxi a ich význam v kontakte lekár-pacient, lekár-príbuzní a podporné osoby. Analýza komunikačného procesu v klinickej praxi a faktorov, ktoré ho podmieňujú. Demonštrácia jednotlivých prejavov foriem sociálnej komunikácie v rozhovore lekár-pacient. Nácvik komunikačných zručností: Analýza komunikačných zručností v klinickej praxi. Modelové situácie a ich rozbor, napr.: prvý kontakt lekár-pacient v ambulancii, príklady direktívneho a nedirektívneho vedenia rozhovoru, tvorba jednotlivých otázok a odpovedí, otvorenie, ukončenie rozhovoru.

3  Nácvik zvládania krízových situácií: Demonštrácia lekársko-psychologických problémov.

 

Pedagógovia:

doc. PhDr. E. Morovicsová, PhD, MPH; doc. MUDr. T. Čaplová, CSc. (téma č. 1 a 2)

MUDr. Z. Matzová, PhD.; MUDr. J. Trebatická, PhD.; PhDr. Z. Hradečná (téma č. 3)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky a praktického cvičenia.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

 Žucha, I. – Čaplová, T. a kol.: Lekárska psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 208 s. ISBN 978-80-223-3296-5

    Čaplová,T. a kol.: Praktikum z lekárskej psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1991. 55 s. ISBN 80-223-0434-4

x   Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 212 s. ISBN 978-80-223-3620-8

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

Konanie písomného testu: v deň termínu  skúšky o 08:00 alebo12:30 (pozri v AIS)

Miesto konania písomnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

Podmienkou účasti na písomnej časti skúšky je úplná prezencia na praktikách. V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Konanie ústnej časti skúšky: v zvolený termín o cca 09:00 alebo o cca 13:30 (pozri v AIS)

Miesto konania ústnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.