Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci kliniky

Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava

821 01 Bratislava, Ružinovská 6, tel. 48234 111 , sekretariát na 7. poschodí Univerzitnej nemocnice, nemocnica Ružinov

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Vladimír K r á s n i k, PhD.

tel. 48234 157, e-mail: krasnik(at)ru.unb.sk 

Zástupca prednostu pre pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť:

doc. Mgr. MUDr. Alena F u r d o v á, PhD., MPH, MSc.

tel: 48234 607, e-mail: alikafurdova(at)gmail.com

Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť:

primár MUDr. Konštantín P e š k o, PhD.

 

Sekretárka kliniky: Janka J a n í č k o v á

tel. 48234 107, fax: 48234 127, e-mail.: ocne(at)ruzinov.fnspba.sk

 

Profesori:

prof. MUDr. Peter S t r m e ň, CSc. (publikačná činnosť, zoznam)

odbor Oftalmológia

 

Emeritní profesori:

prof. MUDr. Zoltán O l á h, DrSc. (publikačná činnosť, zoznam, životopis, štruktúrovaný životopis, Curriculum Vitae)

 

Docenti:

doc. Mgr. MUDr. Alena F u r d o v á, PhD., MPH, MSc.

odbor oftalmológia (publikačná činnosť, zoznam)

doc. MUDr. Vladimír K r á s n i k, PhD.

odbor oftalmológia (publikačná činnosť, zoznam)

 

Odborní asistenti:

MUDr. Sylvia F e r k o v á, PhD.

oftalmológ (publikačná činnosť)

MUDr. Jaroslav H a s a, CSc.

oftalmológ (publikačná činnosť)

MUDr. Patrícia K r a j č o v á, PhD.

oftalmológ (publikačná činnosť)

MUDr. Jana Š t e f a n i č k o v á, PhD.

oftalmológ (publikačná činnosť)

 

Asistenti:

MUDr. Ivajlo  P o p o v  (publikačná činnosť)

MUDr. Kristína H o r k o v i č o v á   (publikačná činnosť)

 

Ostatní zamestnanci:

Janka J a n í č k o v á