Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinne voliteľný predmet Detská a dorastová psychiatria

čas: ŠTVRTOK 17:30 - 19:20

miesto: ZASADAČKA 7. poschodie DFNsP

 

 

dátum: názov prednášky vyučujúci
28.9.2017 Úvod do pedopsychiatrie (história, organizácia pedopsychiatrie na Slovensku, vyšetrenia, diagnostika doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
  detského pedopsychiatrického pacienta)  
5.10.2017 Raný psychomotorický vývin a jeho poruchy (vzťahová väzba, poruchy vývinu reči a jazyka, syndróm týraného doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
  dieťaťa, sociálne otázky v pedopsychiatrii)  
12.10.2017 Pervazívne vývinové poruchy a menatálna retardácia MUDr. Jana Trebatická, PhD.
19.10.2017 Neurovývinové poruchy (ADHD, tiky, ŠPU, eliminačné poruchy) MUDr. Jana Trebatická, PhD.
26.10.2017 Afektívne poruchy (depresívna porucha, mánia, bipolárna porucha) MUDr. Jana Trebatická, PhD.
2.11.2017 Úzkostné poruchy (špecifické so začiatkom v detstve) MUDr. Jana Trebatická, PhD.
9.11.2017 Postraumatická stresová porucha, adaptačné poruchy, disharmonický osobnostný vývin MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
16.11.2017 Poruchy príjmu potravy (v detskom veku) MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
23.11.2017 Suicidalita v pedopsychiatrii MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
30.11.2017 Závislosti od psychoaktívnych látok, nelátkové závislosti MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
7.12.2017 Psychotické poruchy doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
14.12.2017 Farmakoterapia, psychoterapia v pedopsychiatrii  + záverečné konzultácie doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.